ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [186]  Kathaṃ  atthanānatte  paññā  atthapaṭisambhide ñāṇaṃ .
Dhammānānatte   paññā   dhammapaṭisambhide  ñāṇaṃ  niruttinānatte
paññā   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ   paṭibhāṇanānatte   paññā
paṭibhāṇapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   {186.1}  Saddhindriyaṃ dhammo viriyindriyaṃ dhammo satindriyaṃ dhammo
samādhindriyaṃ   dhammo  paññindriyaṃ  dhammo  añño  saddhindriyaṃ
dhammo  añño  viriyindriyaṃ  dhammo  añño  satindriyaṃ  dhammo
añño  samādhindriyaṃ  dhammo  añño  paññindriyaṃ  dhammo  yena
ñāṇena  ime  nānā  dhammā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime
nānā  dhammā  paṭividitāti  tena  vuccati  dhammanānatte  paññā
Dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [187]  Adhimokkhaṭṭho  attho paggahaṭṭho attho upaṭṭhānaṭṭho
attho  avikkhepaṭṭho  attho dassanaṭṭho attho añño adhimokkhaṭṭho
attho  añño  paggahaṭṭho  attho  añño  upaṭṭhānaṭṭho  attho
añño  avikkhepaṭṭho  attho  añño  dassanaṭṭho  attho  yena
ñāṇena  ime  nānā atthā ñātā teneva ñāṇena ime nānā
atthā  paṭividitāti  tena vuccati atthanānatte paññā atthapaṭisambhide
ñāṇaṃ.
   [188]  Pañca  dhamme  sandassetuṃ  byañjananiruttābhilāpā
pañca   atthe   sandassetuṃ   byañjananiruttābhilāpā   aññā
dhammaniruttiyo  aññā  atthaniruttiyo  yena  ñāṇena  imā  nānā
niruttiyo  ñātā teneva ñāṇena imā nānā niruttiyo paṭividitāti
tena   vuccati   niruttinānatte   paññā   niruttipaṭisambhide
ñāṇaṃ.
   [189]  Pañcasu  dhammesu  ñāṇāni  pañcasu  atthesu ñāṇāni
dasasu   niruttīsu   ñāṇāni   aññāni   dhammesu   ñāṇāni
aññāni  atthesu  ñāṇāni  aññāni  niruttīsu  ñāṇāni  yena
ñāṇena  ime  nānā  ñāṇā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime
nānā  ñāṇā  paṭividitāti  tena  vuccati  paṭibhāṇanānatte  paññā
paṭibhāṇapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [190]  Saddhābalaṃ  dhammo  viriyabalaṃ  dhammo  satibalaṃ  dhammo
samādhibalaṃ  dhammo  paññābalaṃ  dhammo  añño  saddhābalaṃ  dhammo
añño  viriyabalaṃ  dhammo  añño  satibalaṃ  dhammo  añño samādhibalaṃ
dhammo   añño   paññābalaṃ  dhammo  yena  ñāṇena  ime
nānā  dhammā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime  nānā  dhammā
paṭividitāti  tena  vuccati  dhammanānatte  paññā  dhammapaṭisambhide
ñāṇaṃ.
   [191]  Assaddhiye  akampiyaṭṭho attho kosajje akampiyaṭṭho
attho  pamāde  akampiyaṭṭho  attho  uddhacce  akampiyaṭṭho
attho   avijjāya   akampiyaṭṭho  attho  añño  assaddhiye
akampiyaṭṭho   attho  añño  kosajje  akampiyaṭṭho  attho
añño   pamāde   akampiyaṭṭho   attho   añño  uddhacce
akampiyaṭṭho   attho  añño  avijjāya  akampiyaṭṭho  attho
yena  ñāṇena  ime  nānā  atthā  ñātā  teneva  ñāṇena
ime  nānā  atthā  paṭividitāti tena vuccati atthanānatte paññā
atthapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [192]  Pañca  dhamme  sandassetuṃ  byañjananiruttābhilāpā
pañca   atthe   sandassetuṃ   byañjananiruttābhilāpā   aññā
dhammaniruttiyo  aññā  atthaniruttiyo  yena  ñāṇena  imā  nānā
niruttiyo  ñātā teneva ñāṇena imā nānā niruttiyo paṭividitāti
Tena vuccati niruttinānatte paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [193]   Pañcasu   dhammesu  ñāṇāni  pañcasu  atthesu
ñāṇāni  dasasu  niruttīsu  ñāṇāni  aññāni  dhammesu  ñāṇāni
aññāni  atthesu  ñāṇāni  aññāni  niruttīsu  ñāṇāni  yena
ñāṇena  ime  nānā  ñāṇā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime
nānā   ñāṇā   paṭividitāti  tena  vuccati  paṭibhāṇanānatte
paññā paṭibhāṇapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [194]   Satisambojjhaṅgo   dhammo   dhammavicayasambojjhaṅgo
dhammo   viriyasambojjhaṅgo   dhammo   pītisambojjhaṅgo   dhammo
passaddhisambojjhaṅgo    dhammo    samādhisambojjhaṅgo   dhammo
upekkhāsambojjhaṅgo   dhammo  añño  satisambojjhaṅgo  dhammo
añño  dhammavicayasambojjhaṅgo  dhammo  añño  viriyasambojjhaṅgo
dhammo  añño  pītisambojjhaṅgo  dhammo  añño passaddhisambojjhaṅgo
dhammo    añño    samādhisambojjhaṅgo   dhammo   añño
upekkhāsambojjhaṅgo   dhammo  yena  ñāṇena  ime  nānā
dhammā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime  nānā dhammā paṭividitāti
tena vuccati dhammanānatte paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [195]  Upaṭṭhānaṭṭho  attho  pavicayaṭṭho  attho paggahaṭṭho
attho   pharaṇaṭṭho  attho  upasamaṭṭho  attho  avikkhepaṭṭho
attho  paṭisaṅkhānaṭṭho  attho  añño  upaṭṭhānaṭṭho  attho
Añño  pavicayaṭṭho  attho  añño  paggahaṭṭho  attho  añño
pharaṇaṭṭho   attho   añño   upasamaṭṭho   attho   añño
avikkhepaṭṭho   attho  añño  paṭisaṅkhānaṭṭho  attho  yena
ñāṇena  ime  nānā  atthā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime
nānā  atthā  paṭividitāti  tena  vuccati  atthanānatte  paññā
atthapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [196]  Satta  dhamme  sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā satta
atthe  sandassetuṃ  byañjananiruttābhilāpā  aññā  dhammaniruttiyo
aññā  atthaniruttiyo  yena  ñāṇena  imā  nānā  niruttiyo
ñātā  teneva  ñāṇena  imā  nānā  niruttiyo  paṭividitāti
tena vuccati niruttinānatte paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [197]  Sattasu  dhammesu  ñāṇāni  sattasu  atthesu ñāṇāni
cuddasasu   niruttīsu   ñāṇāni   aññāni   dhammesu   ñāṇāni
aññāni  atthesu  ñāṇāni  aññāni  niruttīsu  ñāṇāni  yena
ñāṇena  ime  nānā  ñāṇā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime
nānā   ñāṇā   paṭividitāti  tena  vuccati  paṭibhāṇanānatte
paññā paṭibhāṇapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [198]  Sammādiṭṭhi  dhammo sammāsaṅkappo dhammo sammāvācā
dhammo   sammākammanto   dhammo   sammāājīvo   dhammo
sammāvāyāmo  dhammo  sammāsati  dhammo  sammāsamādhi  dhammo
Añño   sammādiṭṭhi   dhammo  añño  sammāsaṅkappo  dhammo
añño   sammāvācā  dhammo  añño  sammākammanto  dhammo
añño  sammāājīvo  dhammo  añño  sammāvāyāmo  dhammo
añño  sammāsati  dhammo  añño  sammāsamādhi  dhammo  yena
ñāṇena  ime  nānā  dhammā  ñātā  teneva  ñāṇena  ime
nānā  dhammā  paṭividitāti  tena  vuccati  dhammanānatte  paññā
dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [199]   Dassanaṭṭho   attho   abhiniropanaṭṭho   attho
pariggahaṭṭho  attho  samuṭṭhānaṭṭho  attho  vodānaṭṭho  attho
paggahaṭṭho   attho   upaṭṭhānaṭṭho   attho   avikkhepaṭṭho
attho   añño   dassanaṭṭho  attho  añño  abhiniropanaṭṭho
attho   añño   pariggahaṭṭho  attho  añño  samuṭṭhānaṭṭho
attho  añño  vodānaṭṭho  attho  añño  paggahaṭṭho  attho
añño   upaṭṭhānaṭṭho  attho  añño  avikkhepaṭṭho  attho
yena  ñāṇena  ime  nānā  atthā  ñātā  teneva  ñāṇena
ime  nānā  atthā  paṭividitāti  tena  vuccati  atthanānatte
paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [200]  Aṭṭha  dhamme  sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā aṭṭha
atthe  sandassetuṃ  byañjananiruttābhilāpā  aññā  dhammaniruttiyo
aññā  atthaniruttiyo  yena  ñāṇena  imā  nānā  niruttiyo
Ñātā  teneva  ñāṇena  imā  nānā  niruttiyo  paṭividitāti
tena vuccati niruttinānatte paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ.
   [201]  Aṭṭhasu  dhammesu  ñāṇāni  aṭṭhasu  atthesu ñāṇāni
soḷasasu   niruttīsu   ñāṇāni   aññāni   dhammesu   ñāṇāni
aññāni  atthesu  ñāṇāni  aññāni  niruttīsu  ñāṇāni  yena
ñāṇena  ime  nānā ñāṇā ñātā teneva ñāṇena ime nānā
ñāṇā   paṭividitāti   tena  vuccati  paṭibhāṇanānatte  paññā
paṭibhāṇapaṭisambhide  ñāṇaṃ  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena
paññā   tena  vuccati  atthanānatte  paññā  atthapaṭisambhide
ñāṇaṃ  dhammanānatte  paññā  dhammapaṭisambhide  ñāṇaṃ  niruttinānatte
paññā     niruttipaṭisambhide     ñāṇaṃ    paṭibhāṇanānatte
paññā paṭibhāṇapaṭisambhide ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 128-134. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2553              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2553              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=186&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=186              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7178              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7178              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]