ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [186]  Katham  atthananatte  panna  atthapatisambhide nanam .
Dhammananatte   panna   dhammapatisambhide  nanam  niruttinanatte
panna   niruttipatisambhide   nanam   patibhanananatte   panna
patibhanapatisambhide nanam.
   {186.1}  Saddhindriyam dhammo viriyindriyam dhammo satindriyam dhammo
samadhindriyam   dhammo  pannindriyam  dhammo  anno  saddhindriyam
dhammo  anno  viriyindriyam  dhammo  anno  satindriyam  dhammo
anno  samadhindriyam  dhammo  anno  pannindriyam  dhammo  yena
nanena  ime  nana  dhamma  nata  teneva  nanena  ime
nana  dhamma  patividitati  tena  vuccati  dhammananatte  panna
Dhammapatisambhide nanam.
   [187]  Adhimokkhattho  attho paggahattho attho upatthanattho
attho  avikkhepattho  attho dassanattho attho anno adhimokkhattho
attho  anno  paggahattho  attho  anno  upatthanattho  attho
anno  avikkhepattho  attho  anno  dassanattho  attho  yena
nanena  ime  nana attha nata teneva nanena ime nana
attha  patividitati  tena vuccati atthananatte panna atthapatisambhide
nanam.
   [188]  Panca  dhamme  sandassetum  byanjananiruttabhilapa
panca   atthe   sandassetum   byanjananiruttabhilapa   anna
dhammaniruttiyo  anna  atthaniruttiyo  yena  nanena  ima  nana
niruttiyo  nata teneva nanena ima nana niruttiyo patividitati
tena   vuccati   niruttinanatte   panna   niruttipatisambhide
nanam.
   [189]  Pancasu  dhammesu  nanani  pancasu  atthesu nanani
dasasu   niruttisu   nanani   annani   dhammesu   nanani
annani  atthesu  nanani  annani  niruttisu  nanani  yena
nanena  ime  nana  nana  nata  teneva  nanena  ime
nana  nana  patividitati  tena  vuccati  patibhanananatte  panna
patibhanapatisambhide nanam.
   [190]  Saddhabalam  dhammo  viriyabalam  dhammo  satibalam  dhammo
samadhibalam  dhammo  pannabalam  dhammo  anno  saddhabalam  dhammo
anno  viriyabalam  dhammo  anno  satibalam  dhammo  anno samadhibalam
dhammo   anno   pannabalam  dhammo  yena  nanena  ime
nana  dhamma  nata  teneva  nanena  ime  nana  dhamma
patividitati  tena  vuccati  dhammananatte  panna  dhammapatisambhide
nanam.
   [191]  Assaddhiye  akampiyattho attho kosajje akampiyattho
attho  pamade  akampiyattho  attho  uddhacce  akampiyattho
attho   avijjaya   akampiyattho  attho  anno  assaddhiye
akampiyattho   attho  anno  kosajje  akampiyattho  attho
anno   pamade   akampiyattho   attho   anno  uddhacce
akampiyattho   attho  anno  avijjaya  akampiyattho  attho
yena  nanena  ime  nana  attha  nata  teneva  nanena
ime  nana  attha  patividitati tena vuccati atthananatte panna
atthapatisambhide nanam.
   [192]  Panca  dhamme  sandassetum  byanjananiruttabhilapa
panca   atthe   sandassetum   byanjananiruttabhilapa   anna
dhammaniruttiyo  anna  atthaniruttiyo  yena  nanena  ima  nana
niruttiyo  nata teneva nanena ima nana niruttiyo patividitati
Tena vuccati niruttinanatte panna niruttipatisambhide nanam.
   [193]   Pancasu   dhammesu  nanani  pancasu  atthesu
nanani  dasasu  niruttisu  nanani  annani  dhammesu  nanani
annani  atthesu  nanani  annani  niruttisu  nanani  yena
nanena  ime  nana  nana  nata  teneva  nanena  ime
nana   nana   patividitati  tena  vuccati  patibhanananatte
panna patibhanapatisambhide nanam.
   [194]   Satisambojjhango   dhammo   dhammavicayasambojjhango
dhammo   viriyasambojjhango   dhammo   pitisambojjhango   dhammo
passaddhisambojjhango    dhammo    samadhisambojjhango   dhammo
upekkhasambojjhango   dhammo  anno  satisambojjhango  dhammo
anno  dhammavicayasambojjhango  dhammo  anno  viriyasambojjhango
dhammo  anno  pitisambojjhango  dhammo  anno passaddhisambojjhango
dhammo    anno    samadhisambojjhango   dhammo   anno
upekkhasambojjhango   dhammo  yena  nanena  ime  nana
dhamma  nata  teneva  nanena  ime  nana dhamma patividitati
tena vuccati dhammananatte panna dhammapatisambhide nanam.
   [195]  Upatthanattho  attho  pavicayattho  attho paggahattho
attho   pharanattho  attho  upasamattho  attho  avikkhepattho
attho  patisankhanattho  attho  anno  upatthanattho  attho
Anno  pavicayattho  attho  anno  paggahattho  attho  anno
pharanattho   attho   anno   upasamattho   attho   anno
avikkhepattho   attho  anno  patisankhanattho  attho  yena
nanena  ime  nana  attha  nata  teneva  nanena  ime
nana  attha  patividitati  tena  vuccati  atthananatte  panna
atthapatisambhide nanam.
   [196]  Satta  dhamme  sandassetum byanjananiruttabhilapa satta
atthe  sandassetum  byanjananiruttabhilapa  anna  dhammaniruttiyo
anna  atthaniruttiyo  yena  nanena  ima  nana  niruttiyo
nata  teneva  nanena  ima  nana  niruttiyo  patividitati
tena vuccati niruttinanatte panna niruttipatisambhide nanam.
   [197]  Sattasu  dhammesu  nanani  sattasu  atthesu nanani
cuddasasu   niruttisu   nanani   annani   dhammesu   nanani
annani  atthesu  nanani  annani  niruttisu  nanani  yena
nanena  ime  nana  nana  nata  teneva  nanena  ime
nana   nana   patividitati  tena  vuccati  patibhanananatte
panna patibhanapatisambhide nanam.
   [198]  Sammaditthi  dhammo sammasankappo dhammo sammavaca
dhammo   sammakammanto   dhammo   sammaajivo   dhammo
sammavayamo  dhammo  sammasati  dhammo  sammasamadhi  dhammo
Anno   sammaditthi   dhammo  anno  sammasankappo  dhammo
anno   sammavaca  dhammo  anno  sammakammanto  dhammo
anno  sammaajivo  dhammo  anno  sammavayamo  dhammo
anno  sammasati  dhammo  anno  sammasamadhi  dhammo  yena
nanena  ime  nana  dhamma  nata  teneva  nanena  ime
nana  dhamma  patividitati  tena  vuccati  dhammananatte  panna
dhammapatisambhide nanam.
   [199]   Dassanattho   attho   abhiniropanattho   attho
pariggahattho  attho  samutthanattho  attho  vodanattho  attho
paggahattho   attho   upatthanattho   attho   avikkhepattho
attho   anno   dassanattho  attho  anno  abhiniropanattho
attho   anno   pariggahattho  attho  anno  samutthanattho
attho  anno  vodanattho  attho  anno  paggahattho  attho
anno   upatthanattho  attho  anno  avikkhepattho  attho
yena  nanena  ime  nana  attha  nata  teneva  nanena
ime  nana  attha  patividitati  tena  vuccati  atthananatte
panna atthapatisambhide nanam.
   [200]  Attha  dhamme  sandassetum byanjananiruttabhilapa attha
atthe  sandassetum  byanjananiruttabhilapa  anna  dhammaniruttiyo
anna  atthaniruttiyo  yena  nanena  ima  nana  niruttiyo
Nata  teneva  nanena  ima  nana  niruttiyo  patividitati
tena vuccati niruttinanatte panna niruttipatisambhide nanam.
   [201]  Atthasu  dhammesu  nanani  atthasu  atthesu nanani
solasasu   niruttisu   nanani   annani   dhammesu   nanani
annani  atthesu  nanani  annani  niruttisu  nanani  yena
nanena  ime  nana nana nata teneva nanena ime nana
nana   patividitati   tena  vuccati  patibhanananatte  panna
patibhanapatisambhide  nanam  tam  natatthena  nanam  pajananatthena
panna   tena  vuccati  atthananatte  panna  atthapatisambhide
nanam  dhammananatte  panna  dhammapatisambhide  nanam  niruttinanatte
panna     niruttipatisambhide     nanam    patibhanananatte
panna patibhanapatisambhide nanam.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 128-134. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2553&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2553&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=186&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=186              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7178              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7178              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]