ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [285]  Katamaṃ  tathāgatassa  mahākaruṇāsamāpattiyā  ñāṇaṃ .
Bahukehi  ākārehi  passantānaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  sattesu
mahākaruṇā   okkamati   āditto  lokasannivāsoti  passantānaṃ
buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  sattesu  mahākaruṇā  okkamati  uyyutto
lokasannivāsoti  .pe.  okkamati  payāto  lokasannivāsoti .pe.
Okkamati   kummaggaṃ   paṭipanno   lokasannivāsoti   passantānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. nimmito caṅkamati bhagavā tiṭṭhati vā nisīdati vā seyyaṃ vā kappeti
@nimmito tiṭṭhati bhagavā caṅkamati vā nisīdati vā seyyaṃ vā kappeti nimmito
@nisīdati bhagavā caṅkamati vā tiṭṭhati vā seyyaṃ vā kappeti nimmito seyyaṃ kappeti
@bhagavā caṅkamati vā tiṭṭhati vā nisīdati vāti.
Buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  sattesu  mahākaruṇā  okkamati upanīyati loko
addhuvoti  passantānaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  sattesu  mahākaruṇā
okkamati  attāṇo  1-  loko  anabhissaroti  passantānaṃ buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  sattesu  mahākaruṇā  okkamati  assako  loko  sabbaṃ
pahāya  gamanīyanti  passantānaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ sattesu mahākaruṇā
okkamati   ūno  loko  atitto  taṇhādāsoti  passantānaṃ
buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  sattesu  mahākaruṇā  okkamati  attāṇo 2-
lokasannivāsoti  passantānaṃ  buddhānaṃ .pe. aleṇo lokasannivāsoti
passantānaṃ .pe. Asaraṇo lokasannivāsoti passantānaṃ .pe.
   {285.1} Asaraṇībhūto lokasannivāsoti passantānaṃ .pe. Uddhato
loko  avūpasantoti  passantānaṃ  .pe.  sasallo  lokasannivāso
viddho  puthusallehi  tassa  natthañño koci sallānaṃ uddhato aññatra
mayāti  passantānaṃ  avijjandhakārāvaraṇo  lokasannivāso  [3]-
kilesapañjaraṃ  pakkhitto  4-  tassa  natthañño  koci  ālokaṃ
dassetā  aññatra  mayāti  passantānaṃ  avijjāgato  lokasannivāso
andhabhūto  pariyonaddho  5- tantākulajāto 6- guḷāguṇṭhikajāto 7-
muñjapabbajabhūto    apāyaduggativinipātaṃ    saṃsāraṃ   nātivattatīti
passantānaṃ   avijjāvisadosasallito  lokasannivāso  kilesakalibhūtoti
passantānaṃ    rāgadosamohajaṭito    lokasannivāso    tassa
natthañño  koci  jaṭaṃ  vijaṭitā  aññatra  mayāti  passantānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. atāṇo. 2 Ma. atāyano. Yu. atāṇo. 3 Ma. andhabhūto.
@4 Ma. Yu. kilesapañjarapakkhittaṃ. 5 Yu. pariyonandho. 6 Ma. tantākulakajāto.
@7 Ma. guḷāguṇḍikajāto.
Taṇhāsaṅghāṭapaṭimukko   lokasannivāsoti  passantānaṃ  taṇhājālena
otthato  1-  lokasannivāsoti  passantānaṃ  taṇhāsotena  vuyhati
lokasannivāsoti    passantānaṃ   taṇhāsaññojanena   saññutto
lokasannivāsoti   passantānaṃ   taṇhānusayena   anusaṭo   2-
lokasannivāsoti    passantānaṃ    taṇhāsantāpena   santappati
lokasannivāsoti    passantānaṃ    taṇhāpariḷāhena   pariḍayhati
lokasannivāsoti  passantānaṃ  diṭṭhisaṅghāṭapaṭimukko  lokasannivāsoti
passantānaṃ  diṭṭhijālena  otthato  lokasannivāsoti  pasasantānaṃ
diṭṭhisotena  vuyhati  lokasannivāsoti  passantānaṃ  diṭṭhisaññojanena
saññutto   lokasannivāsoti  passantānaṃ  diṭṭhānusayena  anusaṭo
lokasannivāsoti passantānaṃ diṭṭhisantāpena santappati
   {285.2}  lokasannivāsoti passantānaṃ diṭṭhipariḷāhena pariḍayhati
lokasannivāsoti  passantānaṃ  jātiyā  anugato  lokasannivāsoti
passantānaṃ  .pe.  jarāya  anusaṭo 3- lokasannivāsoti passantānaṃ
.pe.  byādhīhi  abhibhūto  lokasannivāsoti  passantānaṃ  .pe.
Maraṇena  abhihato  lokasannivāsoti  passantānaṃ  .pe.  dukkhapatito
lokasannivāsoti  passantānaṃ  taṇhāya  uḍḍito  lokasannivāsoti
passantānaṃ   jarāpākāraparikkhitto   lokasannivāsoti   passantānaṃ
maccupāsena    parikkhitto    lokasannivāsoti    passantānaṃ
mahābandhanabandho lokasannivāso rāgabandhanena
@Footnote: 1 Sī. ottato. 2-3 anusahagato.
Dosabandhanena    mohabandhanena   mānabandhanena   diṭṭhibandhanena
kilesabandhanena  duccaritabandhanena  tassa  natthañño  koci  bandhaṃ 1-
mocetā   aññatra   mayāti   passantānaṃ  mahāsambādhapaṭipanno
lokasannivāso  tassa  natthañño  koci  obhāsa  2-  dassetā
aññatra   mayāti   passantānaṃ   mahāpalibodhena   palibuddho
lokasannivāso  tassa  natthañño  koci  palibodhaṃ  chedetā  3-
aññatra   mayāti   passantānaṃ  .pe.  mahāpapāteva  patito
lokasannivāso  tassa  natthañño  koci  papātā  uddhattā aññatra
mayāti  passantānaṃ  mahākantāraṃ  paṭipanno  lokasannivāso  tassa
natthañño  koci  kantāraṃ  tāretā  aññatra  mayāti  passantānaṃ
mahāsaṃsāre paṭipanno lokasannivāso
   {285.3}  tassa  natthañño  koci saṃsārā mocetā aññatra
mayāti  passantānaṃ  mahāvidugge  samparivattati  lokasannivāso  tassa
natthañño  koci  viduggā  uddhattā  aññatra  mayāti  passantānaṃ
mahāpallepe 4- palipanno lokasannivāso [5]- rāgagginā dosagginā
mohagginā jātiyā jarāmaraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi  abbhāhato  tassa  natthañño  koci  nibbāpetā
aññatra   mayāti   passantānaṃ   unnitako   lokasannivāso
haññati   niccamattāṇo   pattadaṇḍo   takkāroti   passantānaṃ
vaṭṭabandhanabandho   lokasannivāso   āghātanapaccupaṭṭhito   tassa
natthañño   koci   mocetā   aññatra   mayāti  passantānaṃ
@Footnote: 1-6 Po. bandhanā. Ma. bandhanaṃ. 2 Ma. Yu. okāsaṃ. 3 Po. chedo.
@Ma. chetā. 4 Po. mahāpalāpe. Ma. Yu. mahāpalipe. 5 Po. Ma. Yu. tassa natthañño
@koci palipā uddhatā aññatara mayāti passantānaṃ .pe. abbhāhato lokasannivāsoti
@passantānaṃ .pe. āditto lokasannivāso ....
Anātho   lokasannivāso   paramakāruññappatto  tassa  natthañño
koci  tāyetā  aññatra  mayāti  passantānaṃ  .pe. dukkhābhitunno
lokasannivāso cirarattapīḷitoti passantānaṃ niccagadhito 1- lokasannivāso
niccapipāsitoti   passantānaṃ   .pe.   andho   lokasannivāso
acakkhukoti  passantānaṃ  hatanetto  lokasannivāso  apariṇāyakoti
passantānaṃ  vipathaṃ  pakkhanto  2-  lokasannivāso  añjasāparaddho
tassa  natthañño  koci ariyapathaṃ ānetā aññatra mayāti passantānaṃ
mahoghapakkhanno  lokasannivāso  tassa  natthañño  koci  oghā
uddhattā   aññatra   mayāti   passantānaṃ  dvīhi  diṭṭhigatehi
pariyuṭṭhito   lokasannivāsoti   passantānaṃ   tīhi   duccaritehi
vippaṭipanno  lokasannivāsoti  passantānaṃ [3]- yogehi pūrito 4-
lokasannivāso
   {285.4}   catuyogayojitoti  passantānaṃ  catūhi  gaṇṭhehi
gaṇṭhito   lokasannivāsoti   passantānaṃ   catūhi   upādānehi
upādiyati    lokasannivāsoti   passantānaṃ   pañcagatisamāruḷho
lokasannivāsoti   passantānaṃ   pañcahi   kāmaguṇehi   rajjati
lokasannivāsoti   passantānaṃ   pañcahi   nīvaraṇehi   otthato
lokasannivāsoti  passantānaṃ  chahi vivādamūlehi vivadati lokasannivāsoti
passantānaṃ   chahi   taṇhākāyehi   rajjati   lokasannivāsoti
passantānaṃ   chahi   diṭṭhigatehi   pariyuṭṭhito   lokasannivāsoti
@Footnote: 1 Ma. gadhito. 2 Po. pakkhanno. Ma. pakkhando. 3 Ma. Yu. catūhi.
@4 Sī. Po. Ma. Yu. yutto.
Passantānaṃ   sattahi   anusayehi   anusaṭo   lokasannivāsoti
passantānaṃ   sattahi   saññojanehi   saññutto  lokasannivāsoti
passantānaṃ  sattahi  mānehi  uṇṇato  lokasannivāsoti  passantānaṃ
aṭṭhahi  lokadhammehi  samparivattati  lokasannivāsoti passantānaṃ aṭṭhahi
micchattehi  niyato  lokasannivāsoti  passantānaṃ  aṭṭhahi purisadosehi
dussati  lokasannivāsoti passantānaṃ navahi āghātavatthūhi āghāto 1-
lokasannivāsoti  passantānaṃ  navavidhamānehi  uṇṇato  lokasannivāsoti
passantānaṃ  navahi  taṇhāmūlakehi  dhammehi  rajjati  lokasannivāsoti
passantānaṃ  dasahi  kilesavatthūhi  kilissati  lokasannivāsoti passantānaṃ
dasahi āghātavatthūhi āghāto
   {285.5}  lokasannivāsoti  passantānaṃ  dasahi  akusalehi
kammapathehi   samannāgato   lokasannivāsoti   passantānaṃ  dasahi
saññojanehi   saññutto   lokasannivāsoti   passantānaṃ   dasahi
micchattehi  niyato  2-  lokasannivāsoti  passantānaṃ  dasavatthukāya
micchādiṭṭhiyā 3- samannāgato lokasannivāsoti passantānaṃ dasavatthukāya
sakkāyadiṭṭhiyā    samannāgato   lokasannivāsoti   passantānaṃ
aṭṭhasatataṇhāpapañcehi  4-  papañcito  lokasannivāsoti  passantānaṃ
buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  sattesu  mahākaruṇā  okkamati  dvāsaṭṭhiyā
diṭṭhigatehi   pariyuṭṭhito   lokasannivāsoti  passantānaṃ  buddhānaṃ
@Footnote: 1 Po. Sī. Ma. Yu. āghātito. evamuparipi. 2 Ma. niyyāto.
@3 Ma. Yu. antaggāhikāya. 4 Po. Ma. Yu. aṭṭhasatataṇhāpapañcasatehi.
Bhagavantānaṃ  sattesu  mahākaruṇā  okkamati  ahañcamhi  tiṇṇo
loko  ca  atiṇṇo  ahañcamhi mutto loko ca amutto ahañcamhi
danto  loko  ca  adanto  ahañcamhi  santo loko ca asanto
ahañcamhi  assattho  loko  ca  anassattho  ahañcamhi  parinibbuto
loko ca aparinibbuto ahañcamhi 1- tiṇṇo tāretuṃ mutto mocetuṃ
danto  dametuṃ santo sametuṃ assattho assāsetuṃ parinibbuto [2]-
parinibbāpetunti   passantānaṃ   buddhānaṃ   bhagavantānaṃ   sattesu
mahākaruṇā okkamati idaṃ tathāgatassa mahākaruṇāsamāpattiyā ñāṇaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 184-190. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3675              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3675              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=285&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=285              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=351              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=351              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]