ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [286]  Katamaṃ  tathāgatassa  sabbaññutañāṇaṃ . sabbasaṅkhatamasaṅkhataṃ
anavasesaṃ    jānātīti    sabbaññutañāṇaṃ   tattha   āvaraṇaṃ
natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  anāgataṃ  sabbaṃ  jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ
tattha   āvaraṇaṃ   natthīti   anāvaraṇaṃ   ñāṇaṃ  atītaṃ  sabbaṃ
jānātīti   sabbaññutañāṇaṃ   tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ
ñāṇaṃ   paccuppannaṃ   sabbaṃ   jānātīti   sabbaññutañāṇaṃ  tattha
āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  cakkhuñceva  rūpā  ca  evaṃ
taṃ  sabbaṃ  jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ  tattha  āvaraṇaṃ  natthīti
anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  sotañceva  saddā  ca  .pe.  ghānañceva
gandhā  ca jivhā ceva rasā ca kāyo ceva phoṭṭhabbā ca mano
@Footnote: 1 Ma. Yu. pahomi khvāhaṃ .... 2 Po. pare. Ma. pare ca.
Ceva  dhammā  ca  evaṃ  taṃ  sabbaṃ  jānātīti sabbaññutañāṇaṃ tattha
āvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ.
   [287]  Yāvatā  aniccaṭṭhaṃ  dukkhaṭṭhaṃ  anattaṭṭhaṃ [1]- sabbaṃ
jānātīti   sabbaññutañāṇaṃ   tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ
ñāṇaṃ  yāvatā  rūpassa  aniccaṭṭhaṃ  dukkhaṭṭhaṃ  anattaṭṭhaṃ  sabbaṃ
jānātīti   sabbaññutañāṇaṃ   tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ
ñāṇaṃ  yāvatā  vedanāya  yāvatā  saññāya  yāvatā  saṅkhārānaṃ
yāvatā   viññāṇassa  yāvatā  cakkhussa  .pe.  jarāmaraṇassa
aniccaṭṭhaṃ  dukkhaṭṭhaṃ  anattaṭṭhaṃ  sabbaṃ  jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ
tattha āvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ.
   [288]  Yāvatā  abhiññāya  abhiññaṭṭhaṃ  sabbaṃ  jānātīti
sabbaññutañāṇaṃ   tattha   āvaraṇaṃ   natthīti   anāvaraṇaṃ   ñāṇaṃ
yāvatā  pariññāya  pariññaṭṭhaṃ  yāvatā  pahānāya  2-  pahānaṭṭhaṃ
yāvatā  bhāvanāya  bhāvanaṭṭhaṃ  yāvatā  sacchikiriyāya  sacchikiriyaṭṭhaṃ
sabbaṃ   jānātīti   sabbaññutañāṇaṃ   tattha   āvaraṇaṃ   natthīti
anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  yāvatā  khandhānaṃ  khandhaṭṭhaṃ  sabbaṃ  jānātīti
sabbaññutañāṇaṃ   tattha   āvaraṇaṃ   natthīti   anāvaraṇaṃ   ñāṇaṃ
yāvatā  dhātūnaṃ  dhātaṭṭhaṃ  yāvatā  āyatanānaṃ  āyatanaṭṭhaṃ yāvatā
saṅkhatānaṃ  saṅkhataṭṭhaṃ  yāvatā  asaṅkhatassa asaṅkhataṭṭhaṃ sabbaṃ jānātīti
sabbaññutañāṇaṃ tattha āvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ. evamuparipi. 2 Ma. Yu. pahānassa.
   [289]  Yāvatā  kusale dhamme sabbaṃ jānātīti sabbaññutañāṇaṃ
tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  yāvatā  akusale
dhamme  yāvatā  abyākate  dhamme  yāvatā  kāmāvacare  dhamme
yāvatā  rūpāvacare  dhamme  yāvatā  arūpāvacare  dhamme yāvatā
apariyāpanne   dhamme  sabbaṃ  jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ  tattha
āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  yāvatā  dukkhassa  dukkhaṭṭhaṃ
sabbaṃ  jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ  tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ
ñāṇaṃ  yāvatā  samudayassa  samudayaṭṭhaṃ  yāvatā  nirodhassa  nirodhaṭṭhaṃ
yāvatā   maggassa   maggaṭṭhaṃ  sabbaṃ  jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ
tattha āvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ.
   [290]  Yāvatā  atthapaṭisambhidāya  atthapaṭisambhidaṭṭhaṃ  sabbaṃ
jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ  tattha  .pe.  yāvatā  dhammapaṭisambhidāya
dhammapaṭisambhidaṭṭhaṃ   yāvatā   niruttipaṭisambhidāya   niruttipaṭisambhidaṭṭhaṃ
yāvatā  paṭibhāṇapaṭisambhidāya  paṭibhāṇapaṭisambhidaṭṭhaṃ  sabbaṃ  jānātīti
sabbaññutañāṇaṃ   tattha   āvaraṇaṃ   natthīti   anāvaraṇaṃ   ñāṇaṃ
yāvatā  indriyaparopariyatte  ñāṇaṃ  sabbaṃ  jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ
tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  yāvatā  sattānaṃ
āsayānusaye   ñāṇaṃ  yāvatā  yamakapāṭihire  ñāṇaṃ  yāvatā
mahākaruṇāsamāpattiyā   ñāṇaṃ   sabbaṃ   jānātīti  sabbaññutañāṇaṃ
tattha āvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ.
   [291]  Yāvatā  sadevakassa  lokassa samārakassa sabrahmakassa
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya  sadevamanussāya  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  sabbaṃ  jānātīti
sabbaññutañāṇaṃ tattha āvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ.
   Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci atho aviññātamajānitabbaṃ
   sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ 1- tathāgato tena ( samayena 2- )
   samantacakkhūti.
   [292]  Samantacakkhūti  kenatthena  samantacakkhu  .  cuddasa
buddhañāṇāni   dukkhe   ñāṇaṃ   buddhañāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ
buddhañāṇaṃ   dukkhanirodhe   ñāṇaṃ   buddhañāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya   ñāṇaṃ  buddhañāṇaṃ  atthapaṭisambhide  ñāṇaṃ  buddhañāṇaṃ
dhammapaṭisambhide   ñāṇaṃ   buddhañāṇaṃ   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ
buddhañāṇaṃ     paṭibhāṇapaṭisambhide     ñāṇaṃ     buddhañāṇaṃ
indriyaparopariyatte   ñāṇaṃ   buddhañāṇaṃ  sattānaṃ  āsayānusaye
ñāṇaṃ    buddhañāṇaṃ    yamakapāṭihire    ñāṇaṃ    buddhañāṇaṃ
mahākaruṇāsamāpattiyā    ñāṇaṃ    buddhañāṇaṃ    sabbaññutañāṇaṃ
buddhañāṇaṃ    anāvaraṇañāṇaṃ    buddhañāṇaṃ   imāni   cuddasa
buddhañāṇāni   imesaṃ  cuddasannaṃ  buddhañāṇānaṃ  ādito  aṭṭha
ñāṇāni sāvakasādhāraṇāni cha ñāṇāni asādhāraṇāni sāvakehi.
@Footnote: 1 ñeyyantipi pāṭho. 2 Sī. ayaṃ na disasati.
   [293]   Yāvatā  dukkhassa  dukkhaṭṭho  sabbo  ñāto
aññāto   dukkhaṭṭho   natthīti  sabbaññutañāṇaṃ  tattha  āvaraṇaṃ
natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  yāvatā  dukkhassa dukkhaṭṭho [1]- sabbo
diṭṭho  sabbo vidito sabbo sacchikato sabbo phassito 2- paññāya
aphassito   paññāya   dukkhaṭṭho  natthīti  sabbaññutañāṇaṃ  tattha
āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  yāvatā  samudayassa  samudayaṭṭho
yāvatā  nirodhassa  nirodhaṭṭho  yāvatā  maggassa maggaṭṭho yāvatā
atthapaṭisambhidāya   atthapaṭisambhidaṭṭho   yāvatā   dhammapaṭisambhidāya
dhammapaṭisambhidaṭṭho yāvatā niruttipaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidaṭṭho
   {293.1}  yāvatā  paṭibhāṇapaṭisambhidāya  paṭibhāṇapaṭisambhidaṭṭho
sabbo  ñāto sabbo diṭṭho sabbo vidito sabbo sacchikato sabbo
phassito   paññāya   aphassito   paññāya   paṭibhāṇapaṭisambhidaṭṭho
natthīti  sabbaññutañāṇaṃ  tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ
yāvatā  indriyaparopariyatte  ñāṇaṃ  yāvatā  sattānaṃ āsayānusaye
ñāṇaṃ  yāvatā  yamakapāṭihire  ñāṇaṃ  yāvatā  mahākaruṇāsamāpattiyā
ñāṇaṃ sabbaṃ ñātaṃ sabbaṃ diṭṭhaṃ sabbaṃ viditaṃ sabbaṃ sacchikataṃ sabbaṃ phassitaṃ 2-
paññāya  aphassitaṃ  paññāya  mahākaruṇāsamāpattiyā  ñāṇaṃ  natthīti
sabbaññutañāṇaṃ  tattha  āvaraṇaṃ  natthīti  anāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  yāvatā
sadevakassa  lokassa samārakassa sabrahmakassa sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbo ñāto. 2 Po. sabbattha phussito phussitaṃ.
Sadevamanussāya  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ
anuvicaritaṃ  manasā  sabbaṃ  ñātaṃ  sabbaṃ  diṭṭhaṃ  sabbaṃ  viditaṃ  sabbaṃ
sacchikataṃ  sabbaṃ  phassitaṃ  paññāya  aphassitaṃ  paññāya  natthīti
sabbaññutañāṇaṃ tattha āvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ.
   Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci atho aviññātamajānitabbaṃ
   sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ 1- tathāgato tena ( samayena 2- )
   samantacakkhūti.
          Ñāṇakathā niṭṭhitā.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 190-195. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3806              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3806              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=286&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=60              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=286              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=905              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=905              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]