ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Mahāvagge diṭṭhikathā
            --------
   [294]  Kati  diṭṭhiṭṭhānāni  kati  diṭṭhipariyuṭṭhānāni  kati
diṭṭhiyo  kati  diṭṭhābhinivesā  katamo  diṭṭhiṭṭhānasamugghāto 3- kati
abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   {294.1}  Kati  diṭṭhiṭṭhānānīti  aṭṭha  diṭṭhiṭṭhānāni . kati
diṭṭhipariyuṭṭhānānīti  aṭṭhārasa  diṭṭhipariyuṭṭhānāni  .  kati  diṭṭhiyoti
soḷasa  diṭṭhiyo  .  kati diṭṭhābhinivesāti tiṃsasataṃ diṭṭhābhinivesā .
Katamo diṭṭhiṭṭhānasamugghātoti sotāpattimaggo diṭṭhiṭṭhānasamugghāto.
@Footnote: 1-2 heṭṭhāvuttena veditabbaṃ. 3 Ma. Yu. ... samugghātoti kā diṭṭhīti
@abhinivesa ....
   [295] Kati 1- abhinivesaparāmāso diṭṭhīti 2- rūpaṃ etaṃ mama
esohamasmi  eso  me  attāti  abhinivesaparāmāso diṭṭhi vedanaṃ
etaṃ mama .pe. saññaṃ etaṃ mama saṅkhāre etaṃ mama viññāṇaṃ etaṃ
mama esohamasmi eso me attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi. Cakkhuṃ
etaṃ mama sotaṃ etaṃ mama ghānaṃ etaṃ mama jivhaṃ etaṃ mama kāyaṃ etaṃ
mama manaṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti abhinivesaparāmāso
diṭṭhi . rūpaṃ 3- etaṃ mama saddaṃ etaṃ mama gandhaṃ etaṃ mama rasaṃ etaṃ
mama  phoṭṭhabbaṃ  etaṃ mama dhammaṃ etaṃ mama esohamasmi eso me
attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [296]  Cakkhuviññāṇaṃ  etaṃ  mama  sotaviññāṇaṃ  etaṃ  mama
ghānaviññāṇaṃ  etaṃ  mama  jivhāviññāṇaṃ  etaṃ  mama  kāyaviññāṇaṃ
etaṃ  mama  manoviññāṇaṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  .  cakkhusamphassaṃ  etaṃ  mama sotasamphassaṃ
etaṃ  mama  ghānasamphassaṃ  etaṃ  mama  jivhāsamphassaṃ  etaṃ  mama
kāyasamphassaṃ  etaṃ  mama  manosamphassaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  .  cakkhusamphassajaṃ
vedanaṃ    sotasamphassajaṃ   vedanaṃ   ghānasamphassajaṃ   vedanaṃ
jivhāsamphassajaṃ   vedanaṃ   kāyasamphassajaṃ   vedanaṃ  manosamphassajaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kathaṃ. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. 3 Ma. rūpe.
Vedanaṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti abhinivesaparāmāso
diṭṭhi.
   [297]  Rūpasaññaṃ  etaṃ  mama  saddasaññaṃ  gandhasaññaṃ  rasasaññaṃ
phoṭṭhabbasaññaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  .  rūpasañcetanaṃ  etaṃ mama saddasañcetanaṃ
gandhasañcetanaṃ   rasasañcetanaṃ   phoṭṭhabbasañcetanaṃ   dhammasañcetanaṃ
etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti  abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  .  rūpataṇhaṃ  etaṃ  mama  saddataṇhaṃ  etaṃ  mama  gandhataṇhaṃ
rasataṇhaṃ  phoṭṭhabbataṇhaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  .  rūpavitakkaṃ  etaṃ  mama
saddavitakkaṃ   gandhavitakkaṃ   rasavitakkaṃ  phoṭṭhabbavitakkaṃ  dhammavitakkaṃ
etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti  abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  .  rūpavicāraṃ  etaṃ  mama  saddavicāraṃ etaṃ mama gandhavicāraṃ
etaṃ  mama rasavicāraṃ etaṃ mama phoṭṭhabbavicāraṃ etaṃ mama dhammavicāraṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [298]  Paṭhavīdhātuṃ etaṃ mama āpodhātuṃ etaṃ mama tejodhātuṃ
etaṃ  mama  vāyodhātuṃ  etaṃ  mama  ākāsadhātuṃ  etaṃ  mama
viññāṇadhātuṃ   etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  .  paṭhavīkasiṇaṃ  āpokasiṇaṃ  tejokasiṇaṃ
Vāyokasiṇaṃ   nīlakasiṇaṃ   pītakasiṇaṃ   lohitakasiṇaṃ   odātakasiṇaṃ
ākāsakasiṇaṃ   viññāṇakasiṇaṃ   etaṃ  mama  esohamasmi  eso
me attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [299]  Kesaṃ  etaṃ  mama  lomaṃ etaṃ mama nakhaṃ etaṃ mama
dantaṃ  etaṃ  mama  tacaṃ  etaṃ  mama  maṃsaṃ etaṃ mama nahāruṃ etaṃ
mama  aṭṭhiṃ  etaṃ  mama  aṭṭhimiñjaṃ  etaṃ  mama  vakkaṃ  etaṃ mama
hadayaṃ  etaṃ  mama  yakanaṃ  etaṃ  mama  kilomakaṃ  etaṃ  mama pihakaṃ
etaṃ  .pe.  kheḷaṃ  etaṃ  mama  siṃghāṇikaṃ  etaṃ  mama  lasikaṃ
etaṃ  mama  muttaṃ  etaṃ  mama  matthaluṅgaṃ  etaṃ  mama esohamasmi
eso me attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [300]  Cakkhāyatanaṃ etaṃ mama rūpāyatanaṃ etaṃ mama sotāyatanaṃ
etaṃ  mama  saddāyatanaṃ  etaṃ  mama  ghānāyatanaṃ  etaṃ  mama
gandhāyatanaṃ   etaṃ   mama   jivhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ   manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  etaṃ  mama  cakkhudhātuṃ
etaṃ  mama  rūpadhātuṃ  etaṃ  mama  cakkhuviññāṇadhātuṃ  etaṃ  mama
sotadhātuṃ  etaṃ  mama  saddadhātuṃ  etaṃ  mama  sotaviññāṇadhātuṃ
etaṃ  mama  ghānadhātuṃ  gandhadhātuṃ  ghānaviññāṇadhātuṃ  jivhādhātuṃ
rasadhātuṃ    jivhāviññāṇadhātuṃ    kāyadhātuṃ    phoṭṭhabbadhātuṃ
kāyaviññāṇadhātuṃ  manodhātuṃ  etaṃ  mama  dhammadhātuṃ  etaṃ  mama
manoviññāṇadhātuṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [301] Cakkhundriyaṃ etaṃ mama sotindriyaṃ etaṃ mama ghānindriyaṃ
etaṃ  mama  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  somanassindriyaṃ
domanassindriyaṃ  upekkhindriyaṃ saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [302]  Kāmadhātuṃ  etaṃ  mama  rūpadhātuṃ etaṃ mama arūpadhātuṃ
etaṃ  mama  kāmabhavaṃ  etaṃ  mama  rūpabhavaṃ  etaṃ  mama  saññābhavaṃ
etaṃ   mama   asaññābhavaṃ   etaṃ  mama  nevasaññānāsaññābhavaṃ
etaṃ  mama  ekavokārabhavaṃ  etaṃ  mama  catuvokārabhavaṃ  etaṃ  mama
pañcavokārabhavaṃ  etaṃ  mama  paṭhamajjhānaṃ  etaṃ  mama  dutiyajjhānaṃ
etaṃ  mama  tatiyajjhānaṃ  etaṃ  mama  catutthajjhānaṃ  etaṃ  mama
mettācetovimuttiṃ  etaṃ  mama  karuṇācetovimuttiṃ  etaṃ  mama
muditācetovimuttiṃ  etaṃ  mama  upekkhācetovimuttiṃ  etaṃ  mama
ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ
ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [303]  Avijjaṃ  etaṃ  mama  saṅkhāre  etaṃ  mama viññāṇaṃ
etaṃ  mama nāmarūpaṃ etaṃ mama saḷāyatanaṃ etaṃ mama phassaṃ etaṃ mama
vedanaṃ  etaṃ  mama taṇhaṃ etaṃ mama upādānaṃ etaṃ mama bhavaṃ etaṃ
Mama  jātiṃ  etaṃ mama jarāmaraṇaṃ etaṃ mama esohamasmi eso me
attāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi evaṃ abhinivesaparāmāso diṭṭhi.
   [304]  Katamāni  aṭṭha  diṭṭhiṭṭhānāni . khandhāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ
avijjāpi  diṭṭhiṭṭhānaṃ  phassopi  diṭṭhiṭṭhānaṃ  saññāpi  diṭṭhiṭṭhānaṃ
vitakkāpi   1-   diṭṭhiṭṭhānaṃ   ayonisomanasikāropi  diṭṭhiṭṭhānaṃ
pāpamittopi diṭṭhiṭṭhānaṃ paratoghosopi diṭṭhiṭṭhānaṃ.
   {304.1}  Khandhā  hetu khandhā paccayo diṭṭhiṭṭhānaṃ upādāya
samuṭṭhānaṭṭhena  evaṃ  khandhāpi  diṭṭhiṭṭhānaṃ  avijjā  hetu avijjā
paccayo  diṭṭhiṭṭhānaṃ  upādāya  samuṭṭhānaṭṭhena  evaṃ  avijjāpi
diṭṭhiṭṭhānaṃ  phasso  hetu  phasso  paccayo  diṭṭhiṭṭhānaṃ  upādāya
samuṭṭhānaṭṭhena  evaṃ  phassopi  diṭṭhiṭṭhānaṃ  saññā  hetu  saññā
paccayo  diṭṭhiṭṭhānaṃ  upādāya  samuṭṭhānaṭṭhena  evaṃ  saññāpi
diṭṭhiṭṭhānaṃ  vitakkā 2- hetu vitakkā paccayo diṭṭhiṭṭhānaṃ upādāya
samuṭṭhānaṭṭhena  evaṃ  vitakkāpi  diṭṭhiṭṭhānaṃ  ayonisomanasikāro
hetu   ayonisomanasikāro   paccayo   diṭṭhiṭṭhānaṃ   upādāya
samuṭṭhānaṭṭhena    evaṃ    ayonisomanasikāropi    diṭṭhiṭṭhānaṃ
pāpamitto  hetu  pāpamitto  paccayo  diṭṭhiṭṭhānaṃ  upādāya
samuṭṭhānaṭṭhena  evaṃ  pāpamittopi  diṭṭhiṭṭhānaṃ  paratoghoso  hetu
paratoghoso  paccayo  diṭṭhiṭṭhānaṃ  upādāya  samuṭṭhānaṭṭhena  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitakkopi. 2 Ma. Yu. vitakko. evamuparipi.
Paratoghosopi diṭṭhiṭṭhānaṃ imāni aṭṭha diṭṭhiṭṭhānāni.
   [305]  Katamāni  aṭṭhārasa  diṭṭhipariyuṭṭhānāni  . yā diṭṭhi
diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāraṃ  diṭṭhivisūkaṃ  diṭṭhivipannataṃ  1-
diṭṭhisaññojanaṃ  diṭṭhisallaṃ  diṭṭhisambhavo  2-  diṭṭhipalibodho diṭṭhibandhanaṃ
diṭṭhipapāto  diṭṭhānusayo  diṭṭhisantāpo  diṭṭhipariḷāho  diṭṭhigaṇṭho
diṭṭhupādānaṃ   diṭṭhābhiniveso  diṭṭhiparāmāso  imāni  aṭṭhārasa
diṭṭhipariyuṭṭhānāni.
   [306]  Katamā  soḷasa  diṭṭhiyo . assādadiṭṭhi attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi    sakkāyadiṭṭhi    sakkāyavatthukā    sassatadiṭṭhi
sakkāyavatthukā  ucchedadiṭṭhi  antaggāhikā  diṭṭhi  pubbantānudiṭṭhi
aparantānudiṭṭhi  saññojanikā  diṭṭhi  ahanti  mānavinibandhā  diṭṭhi
mamanti  mānavinibandhā  diṭṭhi  attavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi  lokavāda-
paṭisaṃyuttā diṭṭhi bhavadiṭṭhi vibhavadiṭṭhi imā soḷasa diṭṭhiyo. [3]-
   [307]  Assādadiṭṭhiyā  katihākārehi  abhiniveso  hoti
attānudiṭṭhiyā   katihākārehi  abhiniveso  hoti  micchādiṭṭhiyā
katihākārehi   abhiniveso  hoti  sakkāyadiṭṭhiyā  katihākārehi
abhiniveso  hoti  sakkāyavatthukāya  sassatadiṭṭhiyā  katihākārehi
abhiniveso  hoti  sakkāyavatthukāya  ucchedadiṭṭhiyā  katihākārehi
abhiniveso   hoti   antaggāhikāya   diṭṭhiyā   katihākārehi
abhiniveso  hoti  pubbantānudiṭṭhiyā  katihākārehi  abhiniveso hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. diṭṭhivipphanditaṃ. 2 Ma. Yu. diṭṭhisambādho. 3 Ma. katame tīṇi sataṃ
@diṭṭhābhinivesā ....
Aparantānudiṭṭhiyā  katihākārehi  abhiniveso  hoti  saññojanikāya
diṭṭhiyā  katihākārehi  abhiniveso  hoti  ahanti  mānavinibandhāya
diṭṭhiyā  katihākārehi  abhiniveso  hoti  mamanti  mānavinibandhāya
diṭṭhiyā   katihākārehi  abhiniveso  hoti  attavādapaṭisaṃyuttāya
diṭṭhiyā   katihākārehi  abhiniveso  hoti  lokavādapaṭisaṃyuttāya
diṭṭhiyā  katihākārehi  abhiniveso  hoti  bhavadiṭṭhiyā  katihākārehi
abhiniveso hoti vibhavadiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti.
   [308] Assādadiṭṭhiyā pañcattiṃsāya ākārehi abhiniveso hoti
attānudiṭṭhiyā  vīsatiyā  ākārehi  abhiniveso  hoti micchādiṭṭhiyā
dasahākārehi   abhiniveso   hoti   sakkāyadiṭṭhiyā   vīsatiyā
ākārehi   abhiniveso   hoti  sakkāyavatthukāya  sassatadiṭṭhiyā
paṇṇarasahi   ākārehi   abhiniveso   hoti   sakkāyavatthukāya
ucchedadiṭṭhiyā  pañcahākārehi  abhiniveso  hoti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā  paññāsāya  ākārehi  abhiniveso  hoti pubbantānudiṭṭhiyā
aṭṭhārasahi   ākārehi   abhiniveso   hoti  aparantānudiṭṭhiyā
catucattāḷīsāya  ākārehi  abhiniveso  hoti  saññojanikāya diṭṭhiyā
aṭṭhārasahi  ākārehi  abhiniveso  hoti  ahanti  mānavinibandhāya
diṭṭhiyā   aṭṭhārasahi   ākārehi  abhiniveso  hoti  mamanti
mānavinibandhāya  diṭṭhiyā  aṭṭhārasahi  ākārehi  abhiniveso  hoti
Attavādapaṭisaṃyuttāya  diṭṭhiyā  vīsatiyā  ākārehi  abhiniveso hoti
lokavādapaṭisaṃyuttāya  diṭṭhiyā  aṭṭhahi  ākārehi  abhiniveso  hoti
bhavadiṭṭhiyā ekūnavīsatiyā ākārehi 1- abhiniveso hoti vibhavadiṭṭhiyā
ekūnavīsatiyā ākārehi 2- abhiniveso hoti.
   [309]  Assādadiṭṭhiyā  katamehi  pañcattiṃsāya  ākārehi
abhiniveso  hoti  .  yaṃ rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ
rūpassa  assādoti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  assādo
assādo  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  añño  assādo  yā  ca
diṭṭhi  yo  ca  assādo  ayaṃ  vuccati  assādadiṭṭhi  assādadiṭṭhi
micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  tāya  diṭṭhivipattiyā  samannāgato  puggalo
diṭṭhivipanno  diṭṭhivipanno  puggalo  na  sevitabbo  na  bhajitabbo
na  payirupāsitabbo  taṃ  kissahetu  diṭṭhi  hissa  pāpikā  yā
diṭṭhi  yo rāgo 3- so na diṭṭhi diṭṭhi na rāgo aññā diṭṭhi
añño  rāgo yā ca diṭṭhi yo ca rāgo ayaṃ vuccati diṭṭhirāgo
tāya  ca  diṭṭhiyā  tena  ca  rāgena  samannāgato  puggalo
diṭṭhirāgarato  4-  diṭṭhirāgarate  puggale dinnadānaṃ namahapphalaṃ hoti
namahānisaṃsaṃ  taṃ  kissahetu  diṭṭhi  hissa  pāpikā  assādadiṭṭhi
micchādiṭṭhi   micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  dve  ca  gatiyo
nirayo  vā  tiracchānayoni  vā  micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa
@Footnote: 1-2 Sī. Ma. Yu. ekena ākārena. 3 Ma. yo diṭṭhiyā rāgo. evamuparipi.
@4 Ma. Yu. ... rāgaratto ... rāgaratte.
Yañceva  kāyakammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  1-  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ
yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yā  ca  cetanā yā
ca  patthanā  yo  ca  paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā
aniṭṭhāya  akantāya  amanāpāya  ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ
kissahetu  diṭṭhi  hissa  pāpikā  seyyathāpi  nimbabījaṃ  vā
kosātakībījaṃ  vā  tittakalābubījaṃ  vā  allāya  paṭhaviyā  nikkhittaṃ
yañceva  paṭhavīrasaṃ  upādiyati  yañca  āporasaṃ  upādiyati  sabbantaṃ
tittakatāya  kaṭukatāya  asāratāya  2-  saṃvattati  taṃ kissahetu bījaṃ
hissa  pāpikaṃ  evameva  micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  yañceva
kāyakammaṃ   yathādiṭṭhisamattaṃ   samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ  yañca
manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yā  ca  cetanā  yā  ca
patthanā  yo  ca  paṇidhi  ye  ca  saṅkhārā  sabbe te dhammā
aniṭṭhāya  akantāya  amanāpāya  ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ
kissahetu  diṭṭhi  hissa  pāpikā  assādadiṭṭhi  micchādiṭṭhi  yā
diṭṭhi 3- diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ .pe. Diṭṭhābhinivesaparāmāso hoti.
   [310]  Yaṃ  vedanaṃ  paṭicca  yaṃ  saññaṃ paṭicca yaṃ saṅkhāre
paṭicca  yaṃ  viññāṇaṃ  paṭicca  yaṃ  cakkhuṃ  paṭicca  yaṃ  sotaṃ
paṭicca  yaṃ  ghānaṃ  paṭicca  yaṃ  jivhaṃ  paṭicca  yaṃ  kāyaṃ  paṭicca
yaṃ  manaṃ  paṭicca  yaṃ  rūpe  paṭicca  yaṃ sadde paṭicca yaṃ gandhe
@Footnote: 1 Sī. yathādiṭṭhisampattaṃ. 2 Ma. asātattāya. evamuparipi. 3 Ma. Yu.
@micchādiṭṭhi . 4 Ma. atthi saññojanāni ceva diṭṭhiyo ca atthi saññojanāni
@na ca diṭṭhiyo katamāni .pe. imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.
Paṭicca  yaṃ  rase  paṭicca  yaṃ phoṭṭhabbe paṭicca yaṃ dhamme paṭicca
yaṃ   cakkhuviññāṇaṃ   paṭicca   yaṃ   sotaviññāṇaṃ  paṭicca  yaṃ
ghānaviññāṇaṃ   paṭicca   yaṃ   jivhāviññāṇaṃ   paṭicca   yaṃ
kāyaviññāṇaṃ  paṭicca  yaṃ  manoviññāṇaṃ  paṭicca  yaṃ  cakkhusamphassaṃ
paṭicca  yaṃ  sotasamphassaṃ  paṭicca  yaṃ  ghānasamphassaṃ  paṭicca  yaṃ
jivhāsamphassaṃ  paṭicca  yaṃ  kāyasamphassaṃ  paṭicca  yaṃ  manosamphassaṃ
paṭicca  yaṃ  cakkhusamphassajaṃ  vedanaṃ  paṭicca  yaṃ sotasamphassajaṃ vedanaṃ
paṭicca  yaṃ  ghānasamphassajaṃ  vedanaṃ  paṭicca  yaṃ  jivhāsamphassajaṃ
vedanaṃ paṭicca yaṃ kāyasamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca
   {310.1}  yaṃ  manosamphassajaṃ  vedanaṃ  paṭicca  uppajjati sukhaṃ
somanassaṃ  manosamphassajāya  vedanāya  assādoti  abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  diṭṭhi  na  assādo assādo na diṭṭhi aññā diṭṭhi añño
assādo  yā  ca diṭṭhi yo ca assādo ayaṃ vuccati assādadiṭṭhi
assādadiṭṭhi   micchādiṭṭhi   diṭṭhivipatti   tāya   diṭṭhivipattiyā
samannāgato   puggalo   diṭṭhivipanno   diṭṭhivipanno   puggalo
na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupāsitabbo  taṃ  kissahetu
diṭṭhi  hissa  pāpikā  yā  diṭṭhi  yo  rāgo  so  na  diṭṭhi
diṭṭhi  na  rāgo  aññā  diṭṭhi  añño  rāgo  yā  ca diṭṭhi
yo  ca  rāgo  ayaṃ  vuccati  diṭṭhirāgo tāya ca diṭṭhiyā tena
ca  rāgena  samannāgato  puggalo  diṭṭhirāgarato  diṭṭhirāgarate
Puggale  dinnadānaṃ  namahapphalaṃ  hoti  namahānisaṃsaṃ  taṃ  kissahetu
diṭṭhi  hissa  pāpikā  assādadiṭṭhi  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhikassa
purisapuggalassa  dve  ca  gatiyo  nirayo  vā  tiracchānayoni
vā   micchādiṭṭhikassa   purisapuggalassa   yañceva   kāyakammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ   samādinnaṃ   yañca  vacīkammaṃ  yañca  manokammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yā  ca  cetanā  yā ca patthanā yo
ca  paṇidhi  ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya
amanāpāya  ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ  kissahetu  diṭṭhi
hissa pāpikā
   {310.2}  seyyathāpi  nimbabījaṃ  vā  kosātakībījaṃ  vā
tittakalābubījaṃ  vā  allāya  paṭhaviyā  nikkhittaṃ  yañceva  paṭhavīrasaṃ
upādiyati   yañca   āporasaṃ  upādiyati  sabbantaṃ  tittakatāya
kaṭukatāya  asāratāya  saṃvattati  taṃ  kissahetu  bījaṃ  hissa  pāpikaṃ
evameva   micchādiṭṭhikassa   purisapuggalassa   yañceva  kāyakammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ   samādinnaṃ   yañca  vacīkammaṃ  yañca  manokammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yā  ca  cetanā  yā ca patthanā yo
ca  paṇidhi  ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya
amanāpāya  ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ  kissahetu  diṭṭhi
hissa  pāpikā  assādadiṭṭhi  micchādiṭṭhi  yā  diṭṭhi  1- diṭṭhigataṃ
diṭṭhigahanaṃ  .pe.  diṭṭhābhinivesaparāmāso  2-  hoti  3-  imehi
aṭṭhārasahi  ākārehi  pariyuṭṭhitacittassa saṃyogo assādadiṭṭhibhūtā 4-
@Footnote: 1 Ma. micchādiṭṭhi. 2 Ma. diṭṭhābhiniveso diṭṭhiparāmāso. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho
@natthi. 4 Ma. Yu. assādadiṭṭhibhūtā micchādiṭṭhīti ime dve pāṭhā natthi.
Micchādiṭṭhi.
   [311] Atthi saññojanāni ceva diṭṭhiyo ca atthi saññojanāni
na  ca  diṭṭhiyo  .  katamāni  saññojanāni  ceva diṭṭhiyo ca .
Sakkāyadiṭṭhiparāmāso  ceva  1-  sakkāyadiṭṭhi  sīlabbataparāmāso
ca  imāni  saññojanāni  ceva diṭṭhiyo ca . katamāni saññojanāni
na  ca  diṭṭhiyo  .  kāmarāgasaññojanaṃ  paṭighasaññojanaṃ mānasaññojanaṃ
vicikicchāsaññojanaṃ      bhavarāgasaññojanaṃ      issāsaññojanaṃ
macchariyasaññojanaṃ      anusayasaññojanaṃ      avijjāsaññojanaṃ
imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  .  assādadiṭṭhiyā  2-
imehi pañcattiṃsāya ākārehi abhiniveso hoti 2-.
   [312]  Attānudiṭṭhiyā katamehi vīsatiyā ākārehi abhiniveso
hoti  .  idha  assutavā  puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī sappurisadhammassa
akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato samanupassati rūpavantaṃ
vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ saññaṃ
saṅkhāre   viññāṇaṃ   attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   [313]  Kathaṃ rūpaṃ attato samanupassati . idhekacco paṭhavīkasiṇaṃ
attato  samanupassati  yaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  so  ahaṃ  yo  ahaṃ  taṃ
paṭhavīkasiṇanti   paṭhavīkasiṇañca   attañca   advayaṃ   samanupassati
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime dve pāṭhā natthi. 2 Ma. Yu. ime cha pāṭhā natthi.
Seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato  yā acchi 1- so vaṇṇo yo
vaṇṇo  sā  acchīti  acchiñca  vaṇṇañca  advayaṃ  samanupassati
evameva   idhekacco   paṭhavīkasiṇaṃ   attato  samanupassati  yaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  so  ahaṃ  yo  ahaṃ  taṃ  paṭhavīkasiṇanti  paṭhavīkasiṇañca
attañca  advayaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na
vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi
yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā  rūpavatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi   diṭṭhivipatti   attānudiṭṭhikassa   2-  purisapuggalassa
dve ca gatiyo .pe. Imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo
   {313.1} idhekacco āpokasiṇaṃ tejokasiṇaṃ vāyokasiṇaṃ nīlakasiṇaṃ
pītakasiṇaṃ   lohitakasiṇaṃ   odātakasiṇaṃ  attato  samanupassati  yaṃ
odātakasiṇaṃ  so  ahaṃ  yo  ahaṃ taṃ odātakasiṇanti odātakasiṇañca
attañca   advayaṃ   samanupassati   seyyathāpi   telappadīpassa
jhāyato  yā  acchi  so  vaṇṇo yo vaṇṇo sā acchīti acchiñca
vaṇṇañca advayaṃ samanupassati evameva idhekacco .pe. odātakasiṇañca
attañca  advayaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi
na  vatthu  vatthu  na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi
yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā  rūpavatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca
diṭṭhiyo evaṃ rūpaṃ attato samanupassati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. acci. evamuparipi. 2 Ma. Yu. micchādiṭṭhikassa.
   [314]  Kathaṃ  rūpavantaṃ  attānaṃ  samanupassati  .  idhekacco
vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati tassa evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā iminā
rūpena  rūpavāti  rūpavantaṃ  attānaṃ  samanupassati  seyyathāpi  rukkho
chāyāsampanno  assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya  ayaṃ rukkho
ayaṃ  chāyā  añño  rukkho aññā chāyā so kho panāyaṃ rukkho
imāya  chāyāya  chāyāvāti  chāyāvantaṃ  rukkhaṃ samanupassati evameva
idhekacco  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā
iminā   rūpena   rūpavāti   rūpavantaṃ   attānaṃ   samanupassati
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu na diṭṭhi aññā
diṭṭhi  aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi yañca vatthu ayaṃ dutiyā rūpavatthukā
attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni
na ca diṭṭhiyo evaṃ rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati.
   [315]  Kathaṃ  attani  rūpaṃ  samanupassati . idhekacco vedanaṃ
saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ hoti
ayaṃ  kho  me  attā  imasmiñca  pana attani idaṃ rūpanti attani
rūpaṃ  samanupassati  seyyathāpi  pupphaṃ  gandhasampannaṃ  assa  tamenaṃ
puriso  evaṃ  vadeyya  idaṃ  pupphaṃ ayaṃ gandho aññaṃ pupphaṃ añño
gandho  so  kho  panāyaṃ  gandho  imasmiṃ  puppheti pupphasmiṃ gandhaṃ
Samanupassati  evameva  idhekacco  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre viññāṇaṃ
attato samanupassati tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā imasmiñca
pana  attani  idaṃ  rūpanti attani rūpaṃ samanupassati abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  diṭṭhi na vatthu vatthu na diṭṭhi .pe. ayaṃ tatiyā rūpavatthukā
attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  .pe.  imāni
saññojanāni na ca diṭṭhiyo evaṃ attani rūpaṃ samanupassati.
   [316]  Kathaṃ rūpasmiṃ attānaṃ samanupassati . idhekacco vedanaṃ
saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ hoti
ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imasmiṃ rūpeti
rūpasmiṃ  attānaṃ  samanupassati  seyyathāpi  maṇi  karaṇḍake  pakkhitto
assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya  ayaṃ  maṇi  ayaṃ  karaṇḍako
añño  maṇi  añño  karaṇḍako  so  kho  panāyaṃ  maṇi  imasmiṃ
karaṇḍaketi  karaṇḍakasmiṃ  maṇiṃ  samanupassati  evameva  idhekacco
vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati tassa evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imasmiṃ
rūpeti  rūpasmiṃ  attānaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi
diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu
yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ catutthā rūpavatthukā attānudiṭṭhi
attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  .pe.  imāni  saññojanāni
Na ca diṭṭhiyo evaṃ rūpasmiṃ attānaṃ samanupassati.
   [317]  Kathaṃ  vedanaṃ  attato  samanupassati  .  idhekacco
cakkhusamphassajaṃ  vedanaṃ  sotasamphassajaṃ  vedanaṃ  ghānasamphassajaṃ  vedanaṃ
jivhāsamphassajaṃ  vedanaṃ  kāyasamphassajaṃ  vedanaṃ  manosamphassajaṃ  vedanaṃ
attato  samanupassati  yā  manosamphassajā  vedanā  so  ahaṃ yo
ahaṃ  sā  manosamphassajā  vedanāti  manosamphassajaṃ  vedanañca
attañca  advayaṃ  samanupassati  seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato
yā  acchi  so  vaṇṇo  yo  vaṇṇo  sā  acchīti  acchiñca
vaṇṇañca  advayaṃ  samanupassati  evameva  idhekacco  manosamphassajaṃ
vedanaṃ  attato  samanupassati  yā  manosamphassajā vedanā so ahaṃ
yo  ahaṃ  sā  manosamphassajā  vedanāti  manosamphassajaṃ  vedanañca
attañca  advayaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi
na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu yā ca
diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā  vedanāvatthukā  attānudiṭṭhi
attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  .pe.  imāni  saññojanāni
na ca diṭṭhiyo evaṃ vedanaṃ attato samanupassati.
   [318]  Kathaṃ  vedanāvantaṃ  attānaṃ samanupassati . idhekacco
saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imāya
vedanāya  vedanāvāti  vedanāvantaṃ  attānaṃ  samanupassati seyyathāpi
Rukkho  chāyāsampanno  assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya ayaṃ
rukkho  ayaṃ  chāyā  añño rukkho aññā chāyā so kho panāyaṃ
rukkho imāya chāyāya chāyāvāti chāyāvantaṃ rukkhaṃ samanupassati evameva
idhekacco  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ  attato  samanupassati
tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā
imāya  vedanāya  vedanāvāti  vedanāvantaṃ  attānaṃ  samanupassati
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu na diṭṭhi aññā
diṭṭhi aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi yañca vatthu ayaṃ dutiyā vedanāvatthukā
attānudiṭṭhi   attānudiṭṭhi   micchādiṭṭhi   diṭṭhivipatti   .pe.
Imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ  vedanāvantaṃ attānaṃ
samanupassati.
   [319]  Kathaṃ  attani  vedanaṃ samanupassati . idhekacco saññaṃ
saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ  attato samanupassati tassa evaṃ hoti ayaṃ
kho  me  attā  imasmiñca  pana  attani  ayaṃ  vedanāti attani
vedanaṃ  samanupassati  seyyathāpi  pupphaṃ  gandhasampannaṃ  assa  tamenaṃ
puriso  evaṃ  vadeyya  idaṃ  pupphaṃ ayaṃ gandho aññaṃ pupphaṃ añño
gandho  so  kho  panāyaṃ  gandho  imasmiṃ  puppheti pupphasmiṃ gandhaṃ
samanupassati  evameva  idhekacco  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ
attato  samanupassati  tassa  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  me  attā
imasmiñca  pana  attani  ayaṃ  vedanāti  attani  vedanaṃ samanupassati
Abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu na diṭṭhi .pe.
Ayaṃ  tatiyā  vedanāvatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi
diṭṭhivipatti  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ
attani vedanaṃ samanupassati.
   [320]  Kathaṃ  vedanāya  attānaṃ  samanupassati  . idhekacco
saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imāya
vedanāyāti  vedanāya  attānaṃ  samanupassati  seyyathāpi  .pe.
Karaṇḍakasmiṃ  maṇiṃ  samanupassati  evameva  idhekacco  saññaṃ saṅkhāre
viññāṇaṃ  rūpaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ  hoti  ayaṃ kho
me  attā  so  kho  pana  me ayaṃ attā imāya vedanāyāti
vedanāya  attānaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi
na  vatthu  vatthu  na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi
yañca  vatthu  ayaṃ  catutthā  vedanāvatthukā attānudiṭṭhi attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi    diṭṭhivipatti   .pe.   imāni   saññojanāni
na ca diṭṭhiyo evaṃ vedanāya attānaṃ samanupassati.
   [321]  Kathaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati  .  idhekacco
cakkhusamphassajaṃ  saññaṃ  sotasamphassajaṃ  saññaṃ  ghānasamphassajaṃ  saññaṃ
jivhāsamphassajaṃ  saññaṃ  kāyasamphassajaṃ  saññaṃ  manosamphassajaṃ  saññaṃ
attato  samanupassati  yā  manosamphassajā  saññā  so  ahaṃ  yo
Ahaṃ   sā   manosamphassajā  saññāti  manosamphassajaṃ  saññañca
attañca  advayaṃ  samanupassati  seyyathāpi  telappadīpassa jhāyato yā
acchi  so  vaṇṇo  yo  vaṇṇo  sā  acchīti  acchiñca  vaṇṇañca
advayaṃ  samanupassati  evameva  idhekacco  manosamphassajaṃ  saññaṃ
attato  samanupassati  yā  manosamphassajā  saññā  so  ahaṃ  yo
ahaṃ   sā   manosamphassajā  saññāti  manosamphassajaṃ  saññañca
attañca  advayaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na
vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi
yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā  saññāvatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi   .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo
evaṃ saññaṃ attato samanupassati.
   [322]  Kathaṃ  saññāvantaṃ  attānaṃ  samanupassati . idhekacco
saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  attato  samanupassati  tassa evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imāya
saññāya  saññāvāti  saññāvantaṃ  attānaṃ  samanupassati  seyyathāpi
rukkho  chāyāsampanno  assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya
ayaṃ  rukkho  ayaṃ  chāyā  añño  rukkho aññā chāyā so kho
panāyaṃ rukkho imāya chāyāya chāyāvāti chāyāvantaṃ rukkhaṃ samanupassati
evameva  idhekacco  saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  attato
samanupassati  tassa  evaṃ  hoti ayaṃ kho me attā so kho pana
Me  ayaṃ  attā  imāya  saññāya  saññāvāti saññāvantaṃ attānaṃ
samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na
diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu
ayaṃ  dutiyā  saññāvatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi
.pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ  saññāvantaṃ
attānaṃ samanupassati.
   [323]  Kathaṃ attani saññaṃ samanupassati . idhekacco saṅkhāre
viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  attato  samanupassati  tassa evaṃ hoti ayaṃ
kho  me  attā  imasmiñca  pana  attani  ayaṃ  saññāti  attani
saññaṃ  samanupassati  seyyathāpi  pupphaṃ  gandhasampannaṃ  assa  tamenaṃ
puriso  evaṃ  vadeyya  idaṃ  pupphaṃ ayaṃ gandho aññaṃ pupphaṃ añño
gandho  so  kho  panāyaṃ  gandho  imasmiṃ  puppheti  pupphasmiṃ
gandhaṃ  samanupassati  evameva  idhekacco  saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ
vedanaṃ  attato  samanupassati tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā
imasmiñca  pana  attani  ayaṃ  saññāti  attani  saññaṃ  samanupassati
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu na diṭṭhi aññā
diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  tatiyā
saññāvatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni
saññojanāni na ca diṭṭhiyo evaṃ attani saññaṃ samanupassati.
   [324]  Kathaṃ  saññāya  attānaṃ  samanupassati  .  idhekacco
Saṅkhāre  viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  attato  samanupassati  tassa evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imāya
saññāyāti   saññāya   attānaṃ  samanupassati  seyyathāpi  maṇi
karaṇḍake  pakkhitto  assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya  ayaṃ
maṇi  ayaṃ  karaṇḍako  añño  maṇi  añño  karaṇḍako  so  kho
panāyaṃ  maṇi  imasmiṃ  karaṇḍaketi  karaṇḍakasmiṃ  maṇiṃ  samanupassati
evameva idhekacco saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ attato samanupassati
tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imāya
saññāyāti   saññāya   attānaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  diṭṭhi na vatthu vatthu na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā
ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  catutthā  saññāvatthukā  attānudiṭṭhi
attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo
evaṃ saññāya attānaṃ samanupassati.
   [325]  Kathaṃ  saṅkhāre  attato  samanupassati  . idhekacco
cakkhusamphassajaṃ  cetanaṃ  sotasamphassajaṃ  cetanaṃ  ghānasamphassajaṃ  cetanaṃ
jivhāsamphassajaṃ  cetanaṃ  kāyasamphassajaṃ  cetanaṃ  manosamphassajaṃ  cetanaṃ
attato  samanupassati  yā manosamphassajā cetanā so ahaṃ yo ahaṃ
sā  manosamphassajā  cetanāti  manosamphassajaṃ  cetanañca  attañca
advayaṃ  samanupassati  seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato  yā  acchi
So  vaṇṇo  yo  vaṇṇo  sā  acchīti  acchiñca  vaṇṇañca
advayaṃ  samanupassati  evameva  idhekacco  manosamphassajaṃ  cetanaṃ
attato  samanupassati  yā manosamphassajā cetanā so ahaṃ yo ahaṃ
sā  manosamphassajā  cetanāti  manosamphassajaṃ  cetanañca  attañca
advayaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu
vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu yā ca diṭṭhi yañca
vatthu  ayaṃ  paṭhamā  saṅkhāravatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ
saṅkhāre attato samanupassati.
   [326]  Kathaṃ  saṅkhāravantaṃ  attānaṃ samanupassati . idhekacco
viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imehi
saṅkhārehi  saṅkhāravāti  saṅkhāravantaṃ  attānaṃ samanupassati seyyathāpi
rukkho  chāyāsampanno  assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya ayaṃ
rukkho  ayaṃ  chāyā  añño rukkho aññā chāyā so kho panāyaṃ
rukkho  imāya  chāyāya  chāyāvāti  chāyāvantaṃ  rukkhaṃ  samanupassati
evameva  idhekacco  viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ attato samanupassati
tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā
imehi   saṅkhārehi   saṅkhāravāti   saṅkhāravantaṃ   attānaṃ
samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu
Na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca
vatthu  ayaṃ  dutiyā  saṅkhāravatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ
saṅkhāravantaṃ attānaṃ samanupassati.
   [327]  Kathaṃ  attani  saṅkhāre  samanupassati  .  idhekacco
viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ
hoti  ayaṃ  kho me attā imasmiñca pana attani ime saṅkhārāti
attani  saṅkhāre  samanupassati  seyyathāpi  pupphaṃ  gandhasampannaṃ assa
tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya  idaṃ pupphaṃ ayaṃ gandho aññaṃ pupphaṃ
añño  gandho  so  kho  panāyaṃ  gandho  imasmiṃ  puppheti
pupphasmiṃ  gandhaṃ  samanupassati  evameva  idhekacco  viññāṇaṃ  rūpaṃ
vedanaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ  hoti  ayaṃ kho
me  attā imasmiñca pana attani ime saṅkhārāti attani saṅkhāre
samanupassati  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu
na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca
vatthu  ayaṃ  tatiyā  saṅkhāravatthukā  attānudiṭṭhi  attānudiṭṭhi
micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ
attani saṅkhāre samanupassati.
   [328]  Kathaṃ  saṅkhāresu  attānaṃ  samanupassati . idhekacco
viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati  tassa  evaṃ
Hoti  ayaṃ  kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imesu
saṅkhāresūti  saṅkhāresu  attānaṃ  samanupassati  seyyathāpi  maṇi
karaṇḍake pakkhitto assa tamenaṃ puriso evaṃ vadeyya ayaṃ maṇi ayaṃ
karaṇḍako  añño  maṇi  añño  karaṇḍako  so  kho  panāyaṃ
maṇi  imasmiṃ  karaṇḍaketi  karaṇḍakasmiṃ  maṇiṃ  samanupassati  evameva
idhekacco  viññāṇaṃ  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati
tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imesu
saṅkhāresūti  saṅkhāresu  attānaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu
yā  ca  diṭṭhi yañca vatthu ayaṃ catutthā saṅkhāravatthukā attānudiṭṭhi
attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo
evaṃ saṅkhāresu attānaṃ samanupassati.
   [329]  Kathaṃ  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  .  idhekacco
cakkhuviññāṇaṃ    sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  attato  samanupassati  yaṃ  manoviññāṇaṃ
so  ahaṃ  yo  ahaṃ  taṃ  manoviññāṇanti  manoviññāṇañca  attañca
advayaṃ  samanupassati  seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato  yā  acchi
so  vaṇṇo  yo  vaṇṇo  sā  acchīti  acchiñca  vaṇṇañca
advayaṃ  samanupassati  evameva  idhekacco  manoviññāṇaṃ  attato
Samanupassati  yaṃ  manoviññāṇaṃ  so  ahaṃ yo ahaṃ taṃ manoviññāṇanti
manoviññāṇañca  attañca  advayaṃ  samanupassati  abhinivesaparāmāso
diṭṭhi diṭṭhi na vatthu vatthu na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā ca
diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā  viññāṇavatthukā  attānudiṭṭhi
attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo
evaṃ viññāṇaṃ attato samanupassati.
   [330]  Kathaṃ  viññāṇavantaṃ  attānaṃ samanupassati . idhekacco
rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre attato samanupassati tassa evaṃ hoti
ayaṃ  kho  me  attā  so  kho  pana  me ayaṃ attā iminā
viññāṇena   viññāṇavāti   viññāṇavantaṃ   attānaṃ   samanupassati
seyyathāpi  rukkho chāyāsampanno assa tamenaṃ puriso evaṃ vadeyya
ayaṃ  rukkho  ayaṃ  chāyā  añño  rukkho aññā chāyā so kho
panāyaṃ  rukkho  imāya  chāyāya  chāyāvāti  chāyāvantaṃ  rukkhaṃ
samanupassati  evameva  idhekacco  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre
attato samanupassati tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā so kho
pana   me   ayaṃ  attā  iminā  viññāṇena  viññāṇavāti
viññāṇavantaṃ   attānaṃ   samanupassati   abhinivesaparāmāso  diṭṭhi
diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā
ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  dutiyā  viññāṇavatthukā  attānudiṭṭhi
Attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca
diṭṭhiyo evaṃ viññāṇavantaṃ attānaṃ samanupassati.
   [331]  Kathaṃ  attani  viññāṇaṃ  samanupassati  .  idhekacco
rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre attato samanupassati tassa evaṃ hoti
ayaṃ  kho  me  attā  imasmiñca  pana  attani  idaṃ  viññāṇanti
attani   viññāṇaṃ  samanupassati  seyyathāpi  pupphaṃ  gandhasampannaṃ
assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya idaṃ pupphaṃ ayaṃ gandho aññaṃ
pupphaṃ  añño  gandho  so  kho  panāyaṃ  gandho  imasmiṃ puppheti
pupphasmiṃ  gandhaṃ  samanupassati  evameva  idhekacco rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ
saṅkhāre  attato  samanupassati  tassa  evaṃ  hoti  ayaṃ kho me
attā   imasmiñca   pana  attani  idaṃ  viññāṇanti  attani
viññāṇaṃ   samanupassati   abhinivesaparāmāso   diṭṭhi  diṭṭhi  na
vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi
yañca   vatthu   ayaṃ   tatiyā   viññāṇavatthukā   attānudiṭṭhi
attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca
diṭṭhiyo evaṃ attani viññāṇaṃ samanupassati.
   [332]  Kathaṃ  viññāṇasmiṃ  attānaṃ  samanupassati . idhekacco
rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre attato samanupassati tassa evaṃ hoti
ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā imasmiṃ viññāṇeti
viññāṇasmiṃ    attānaṃ    samanupassati    seyyathāpi   maṇi
Karaṇḍake  pakkhitto  assa  tamenaṃ  puriso  evaṃ  vadeyya  ayaṃ
maṇi  ayaṃ  karaṇḍako  añño  maṇi  añño  karaṇḍako  so  kho
panāyaṃ  maṇi  imasmiṃ  karaṇḍaketi  karaṇḍakasmiṃ  maṇiṃ  samanupassati
evameva  idhekacco rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre attato samanupassati
tassa evaṃ hoti ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā
imasmiṃ    viññāṇeti   viññāṇasmiṃ   attānaṃ   samanupassati
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu na diṭṭhi aññā
diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  catutthā
viññāṇavatthukā   attānudiṭṭhi   attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.
Imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ  viññāṇasmiṃ  attānaṃ
samanupassati  attānudiṭṭhiyā  imehi  vīsatiyā  ākārehi  abhiniveso
hoti.
   [333] Micchādiṭṭhiyā katamehi dasahākārehi abhiniveso hoti.
Natthi  dinnanti vatthuṃ 1- evaṃvādo micchādiṭṭhābhinivesaparāmāso 2-
diṭṭhi  diṭṭhi na vatthu 3- vatthu na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu
yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ paṭhamā micchāvatthukā micchādiṭṭhi
micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca
diṭṭhiyo  natthi  yiṭṭhanti  vatthuṃ  .pe.  natthi  hutanti vatthuṃ natthi
sukatadukkatānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  vatthuṃ  natthi  ayaṃ lokoti
vatthuṃ  natthi  paralokoti  vatthuṃ  natthi  mātāti  vatthuṃ  natthi
@Footnote: 1 Ma. vatthu. 2 Ma. micchābhinivesaparāmāso. evamuparipi.
@3 Yu. vatthuṃ. evamuparipi.
Pitāti  vatthuṃ  natthi  sattā  opapātikāti  vatthuṃ  natthi  loke
samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imaṃpi  1-
lokaṃ  paraṃpi  2-  lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti vatthuṃ
evaṃvādo  micchādiṭṭhābhinivesaparāmāso  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu
vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu yā ca diṭṭhi yañca
vatthu  ayaṃ  dasavatthukā  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  .pe.
Micchādiṭṭhikassa   purisapuggalassa  dve  gatiyo  .pe.  imāni
saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  micchādiṭṭhiyā  imehi  dasahākārehi
abhiniveso hoti.
   [334]  Sakkāyadiṭṭhiyā katamehi vīsatiyā ākārehi abhiniveso
hoti  .  idha  assutavā  puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī sappurisadhammassa
akovido   sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati
rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ
saññaṃ   saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ
vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {334.1} Kathaṃ rūpaṃ attato samanupassati . idhekacco paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  odātakasiṇaṃ  attato  samanupassati  yaṃ odātakasiṇaṃ so ahaṃ
yo  ahaṃ  taṃ  odātakasiṇanti  odātakasiṇañca  attañca  advayaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. imañca .. parañca.
Samanupassati  seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato  .pe.  evameva
idhekacco  odātakasiṇaṃ  attato  samanupassati  abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  .pe.  ayaṃ  paṭhamā  rūpavatthukā  sakkāyadiṭṭhi  sakkāyadiṭṭhi
micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  evaṃ
rūpaṃ  attato  samanupassati  .pe.  sakkāyadiṭṭhiyā  imehi  vīsatiyā
ākārehi abhiniveso hoti.
   [335]  Sakkāyavatthukāya  sassatadiṭṭhiyā  katamehi  paṇṇarasahi
ākārehi  abhiniveso  hoti  .  idha assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī   sappurisadhammassa   akovido   sappurisadhamme  avinīto
rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ
vedanāvantaṃ  vā  attānaṃ  saññāvantaṃ  vā  attānaṃ  saṅkhāravantaṃ
vā  attānaṃ  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ
viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {335.1}  Kathaṃ  rūpavantaṃ  attānaṃ samanupassati . idhekacco
vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati tassa evaṃ
hoti ayaṃ kho me attā so kho pana me ayaṃ attā iminā rūpena
rūpavāti   rūpavantaṃ   attānaṃ  samanupassati  seyyathāpi  rukkho
chāyāsampanno  assa tamenaṃ  puriso evaṃ vadeyya ayaṃ rukkho ayaṃ
chāyā  añño  rukkho  aññā  chāyā  so  kho  panāyaṃ rukkho
Imāya  chāyāya  chāyāvāti  chāyāvantaṃ  rukkhaṃ samanupassati evameva
idhekacco  vedanaṃ  .pe.  ayaṃ  paṭhamā  sakkāyavatthukā sassatadiṭṭhi
sassatadiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca
diṭṭhiyo  evaṃ  rūpavantaṃ  attānaṃ samanupassati .pe. sakkāyavatthukāya
sassatadiṭṭhiyā imehi paṇṇarasahi ākārehi abhiniveso hoti.
   [336]  Sakkāyavatthukāya  ucchedadiṭṭhiyā  katamehi  paṇṇarasahi
ākārehi  abhiniveso  hoti  .  idha assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ
attato   samanupassati   vedanaṃ   attato   samanupassati  saññaṃ
attato  samanupassati  saṅkhāre  attato  samanupassati  viññāṇaṃ
attato samanupassati.
   {336.1} Kathaṃ rūpaṃ attato samanupassati . idhekacco paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  odātakasiṇaṃ  attato  samanupassati  yaṃ odātakasiṇaṃ so ahaṃ
yo  ahaṃ  taṃ  odātakasiṇanti  odātakasiṇañca  attañca  advayaṃ
samanupassati  seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato  .pe.  ayaṃ paṭhamā
sakkāyavatthukā   ucchedadiṭṭhi   ucchedadiṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.
Imāni  saññojanāni  na  ca diṭṭhiyo evaṃ rūpaṃ attato samanupassati
.pe.   sakkāyavatthukāya   ucchedadiṭṭhiyā   imehi   pañcahi
ākārehi abhiniveso hoti.
   [337]   Antaggāhikāya   diṭṭhiyā  katamehi  paññāsāya
ākārehi  abhiniveso  hoti  sassato  lokoti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti asassato lokoti antaggāhikāya
diṭṭhiyā   katihākārehi  abhiniveso  hoti  antavā  lokoti
antaggāhikāya   diṭṭhiyā   anantavā   lokoti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā  taṃ  jīvantaṃ  sarīranti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ   sarīranti   antaggāhikāya   diṭṭhiyā  hoti  tathāgato
parammaraṇāti  .pe.  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  hoti  ca
na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  neva  hoti  na na hoti
tathāgato   parammaraṇāti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  katihākārehi
abhiniveso  hoti  .  sassato  lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā
pañcahākārehi  abhiniveso  hoti  .pe.  neva hoti na na hoti
tathāgato  parammaraṇāti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  pañcahākārehi
abhiniveso hoti.
   [338]  Sassato  lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  katamehi
pañcahākārehi  abhiniveso  hoti  . rūpaṃ loko ceva sassatañcāti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti
antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā
diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā
sassato   lokoti  antaggāhikā  diṭṭhi  antaggāhikā  diṭṭhi
Micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo vedanā
loko  ceva  sassatā  cāti  .pe. saññā loko ceva sassatā
cāti  .pe.  saṅkhārā loko ceva sassatā cāti .pe. viññāṇaṃ
loko   ceva  sassatañcāti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya
diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na
vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca
diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  pañcamī  sassato  lokoti  antaggāhikā
diṭṭhi   antaggāhikā   diṭṭhi   micchādiṭṭhi   .pe.   imāni
saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  sassato  lokoti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.
   [339]  Asassato  lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā katamehi
pañcahākārehi  abhiniveso  hoti . rūpaṃ loko ceva asassatañcāti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti
antaggāhikā  diṭṭhi  .pe.  ayaṃ  paṭhamā  asassato  lokoti
antaggāhikā  diṭṭhi  antaggāhikā  diṭṭhi  micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti
.pe.  imāni  saññojanāni  na ca diṭṭhiyo .pe. vedanā loko
ceva  asassatā  cāti  .pe. saññā loko ceva asassatā cāti
.pe.  saṅkhārā  loko  ceva  asassatā  cāti  .pe. viññāṇaṃ
loko  ceva  asassatañcāti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya
diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  antaggāhikā
Diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo
asassato  lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  imehi  pañcahākārehi
abhiniveso hoti.
   [340]  Antavā  lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  katamehi
pañcahākārehi abhiniveso hoti . idhekacco parittaṃ okāsaṃ nīlakato
pharati  tassa  evaṃ  hoti  antavā  ayaṃ  loko  parivaṭṭumoti
antasaññī  hoti  yaṃ  pharati  taṃ  vatthuñceva loko ca yena pharati
so  attā  ceva  loko  cāti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi tāya
diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti  antaggāhikā diṭṭhi diṭṭhi na vatthu
vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu yā ca diṭṭhi yañca
vatthu  ayaṃ paṭhamā antavā lokoti antaggāhikā diṭṭhi antaggāhikā
diṭṭhi   micchādiṭṭhi   .pe.   imāni  saññojanāni  na  ca
diṭṭhiyo  idhekacco  parittaṃ okāsaṃ pītakato pharati lohitakato pharati
odātakato  pharati  obhāsakato  pharati  tassa  evaṃ hoti antavā
ayaṃ  loko  parivaṭṭumoti  antasaññī  hoti yaṃ pharati taṃ vatthuñceva
loko ca yena pharati so attā ceva loko cāti abhinivesaparāmāso
diṭṭhi  tāya diṭṭhiyā so anto gahitoti antaggāhikā diṭṭhi .pe.
Antavā  lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  imehi  pañcahākārehi
abhiniveso hoti.
   [341]  Anantavā  lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā katamehi
Pañcahākārehi  abhiniveso  hoti  .  idhekacco  vipulaṃ  okāsaṃ
nīlakato  pharati  tassa evaṃ hoti anantavā ayaṃ loko apariyantoti
anantasaññī  hoti  yaṃ  pharati  taṃ  vatthuñceva  loko  ca  yena
pharati  so attā ceva loko cāti abhinivesaparāmāso diṭṭhi tāya
diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti  antaggāhikā diṭṭhi diṭṭhi na vatthu
vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu yā ca diṭṭhi yañca
vatthu  ayaṃ  paṭhamā  anantavā  lokoti  antaggāhikā  diṭṭhi
antaggāhikā  diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na
ca  diṭṭhiyo  idhekacco  vipulaṃ  okāsaṃ  pītakato pharati lohitakato
pharati  odātakato  pharati  obhāsakato  pharati  tassa  evaṃ  hoti
anantavā  ayaṃ  loko  apariyantoti  anantasaññī  hoti  yaṃ  pharati
taṃ vatthuñceva loko ca yena pharati so attā ceva loko cāti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti
antaggāhikā  diṭṭhi  .pe.  anantavā  lokoti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.
   [342]  Taṃ  jīvaṃ taṃ sarīranti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi
pañcahākārehi  abhiniveso  hoti  .  rūpaṃ  jīvañceva  sarīrañca yaṃ
jīvaṃ  taṃ sarīranti abhinivesaparāmāso diṭṭhi tāya diṭṭhiyā so anto
gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi
aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ
Paṭhamā  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  antaggāhikā  diṭṭhi  antaggāhikā
diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo
vedanā  jīvā  ceva sarīrañca saññā jīvā ceva sarīrañca saṅkhārā
jīvā   ceva   sarīrañca   viññāṇaṃ  jīvañceva  sarīrañca  yaṃ
jīvaṃ  taṃ  sarīranti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so
anto  gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  .pe.  taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
antaggāhikāya diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.
   [343]  Aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  antaggāhikāya diṭṭhiyā
katamehi  pañcahākārehi  abhiniveso hoti . rūpaṃ sarīraṃ na jīvaṃ taṃ
sarīraṃ  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi tāya
diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti  antaggāhikā diṭṭhi diṭṭhi na vatthu
vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu yā ca diṭṭhi yañca
vatthu  ayaṃ  paṭhamā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  antaggāhikā
diṭṭhi  antaggāhikā  diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni saññojanāni
na ca diṭṭhiyo vedanā sarīraṃ na jīvaṃ saññā sarīraṃ na jīvaṃ saṅkhārā
sarīraṃ na jīvaṃ viññāṇaṃ sarīraṃ na jīvaṃ taṃ sarīraṃ aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti
antaggāhikā  diṭṭhi  .pe. aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti antaggāhikāya
diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.
   [344]  Hoti  tathāgato  parammaraṇāti antaggāhikāya diṭṭhiyā
katamehi  pañcahākārehi  abhiniveso  hoti . rūpaṃ idheva maraṇadhammaṃ
tathāgato   kāyassa   bhedā   hotipi   tiṭṭhatipi  uppajjatipi
nibbattatipīti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so anto
gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi
aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā ca diṭṭhi yañca vatthu ayaṃ paṭhamā
hoti  tathāgato  parammaraṇāti  antaggāhikā  diṭṭhi  antaggāhikā
diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo
vedanā  idheva  maraṇadhammā  saññā  idheva  maraṇadhammā  saṅkhārā
idheva   maraṇadhammā   viññāṇaṃ   idheva  maraṇadhammaṃ  tathāgato
kāyassa   bhedā   hotipi  tiṭṭhatipi  uppajjatipi  nibbattatipīti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti
antaggāhikā diṭṭhi .pe. hoti tathāgato parammaraṇāti antaggāhikāya
diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.
   [345]  Na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā  katamehi  pañcahākārehi  abhiniveso  hoti . rūpaṃ idheva
maraṇadhammaṃ  tathāgato  kāyassa  bhedā  ucchijjati  vinassati na hoti
tathāgato  parammaraṇāti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā
so  anto  gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na vatthu vatthu
na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā ca diṭṭhi yañca vatthu
Ayaṃ  paṭhamā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti antaggāhikā diṭṭhi
antaggāhikā  diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na
ca  diṭṭhiyo  vedanā  idheva  maraṇadhammā saññā idheva maraṇadhammā
saṅkhārā   idheva   maraṇadhammā   viññāṇaṃ  idheva  maraṇadhammaṃ
tathāgato  kāyassa  bhedā  ucchijjati  vinassati  na hoti tathāgato
parammaraṇāti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so anto
gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi .pe. na hoti tathāgato parammaraṇāti
antaggāhikāya diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.
   [346] Hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇāti antaggāhikāya
diṭṭhiyā  katamehi  pañcahākārehi  abhiniveso  hoti  .  rūpaṃ
idheva  maraṇadhammaṃ  tathāgato kāyassa bhedā hoti ca na ca hotīti
abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti
antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu vatthu na diṭṭhi aññā diṭṭhi
aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi yañca vatthu ayaṃ paṭhamā hoti ca na
ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  antaggāhikā diṭṭhi antaggāhikā
diṭṭhi   micchādiṭṭhi   .pe.   imāni  saññojanāni  na  ca
diṭṭhiyo  vedanā  idheva  maraṇadhammā  saññā  idheva  maraṇadhammā
saṅkhārā  idheva  maraṇadhammā  viññāṇaṃ  idheva  maraṇadhammaṃ tathāgato
kāyassa  bhedā  hoti  ca  na ca hotīti abhinivesaparāmāso diṭṭhi
Tāya  diṭṭhiyā  so  anto  gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi .pe.
Hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.
   [347]  Neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato parammaraṇāti
antaggāhikāya  diṭṭhiyā  katamehi pañcahākārehi abhiniveso hoti .
Rūpaṃ idheva maraṇadhammaṃ tathāgato kāyassa bhedā [1]- neva hoti na
na  hotīti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so anto
gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi
aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ
paṭhamā  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti antaggāhikā
diṭṭhi   antaggāhikā   diṭṭhi   micchādiṭṭhi   .pe.   imāni
saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  vedanā  idheva  maraṇadhammā saññā
idheva   maraṇadhammā   saṅkhārā  idheva  maraṇadhammā  viññāṇaṃ
idheva maraṇadhammaṃ tathāgato kāyassa bhedā [2]- neva hoti na na
hotīti  abhinivesaparāmāso  diṭṭhi  tāya  diṭṭhiyā  so  anto
gahitoti  antaggāhikā  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi
aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ
pañcamī  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti antaggāhikā
diṭṭhi   antaggāhikā   diṭṭhi   micchādiṭṭhi   .pe.   imāni
saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  neva  hoti na na hoti tathāgato
@Footnote: 1-2 Ma. paraṃ maraṇā ....
Parammaraṇāti   antaggāhikāya   diṭṭhiyā  imehi  pañcahākārehi
abhiniveso  hoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  imehi  paññāsāya
ākārehi abhiniveso hoti.
   [348]  Pubbantānudiṭṭhiyā  katamehi  aṭṭhārasahi  ākārehi
abhiniveso  hoti . cattāro sassatavādā cattāro ekaccasassatikā
cattāro   antānantikā   cattāro   amarāvikkhepikā   dve
adhiccasamuppannikā    pubbantānudiṭṭhiyā    imehi   aṭṭhārasahi
ākārehi abhiniveso hoti.
   [349]  Aparantānudiṭṭhiyā  katamehi  catucattāḷīsāya ākārehi
abhiniveso  hoti  . soḷasa saññivādā 1- aṭṭha asaññivādā 2-
aṭṭha   nevasaññināsaññivādā   satta   ucchedavādā   pañca
diṭṭhadhammanibbānavādā   aparantānudiṭṭhiyā   imehi  catucattāḷīsāya
ākārehi abhiniveso hoti.
   [350]   Saññojanikāya   diṭṭhiyā   katamehi  aṭṭhārasahi
ākārehi  abhiniveso hoti . yā diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahaṇaṃ .pe.
Diṭṭhābhiniveso   diṭṭhiparāmāso  saññojanikāya  diṭṭhiyā  imehi
aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso hoti.
   [351]  Ahanti  mānavinibandhāya  diṭṭhiyā  katamehi aṭṭhārasahi
ākārehi  abhiniveso  hoti  .  cakkhuṃ ahanti mānavinibandhā diṭṭhi
diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. saññīvādā asaññīvādā. evamuparipi.
Yā  ca  diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā  ahanti  mānavinibandhā
diṭṭhi   mānavinibandhā   diṭṭhi   micchādiṭṭhi   .pe.   imāni
saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  sotaṃ  ahanti  .pe. ghānaṃ ahanti
jivhā  ahanti  kāyo  ahanti  mano ahanti .pe. dhammā ahanti
cakkhuviññāṇaṃ    ahanti    .pe.    manoviññāṇaṃ   ahanti
abhinivesaparāmāso   ahanti   mānavinibandhā  diṭṭhi  diṭṭhi  na
vatthu  vatthu na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi yañca
vatthu  ayaṃ  aṭṭhamī  ahanti  mānavinibandhā  diṭṭhi  mānavinibandhā
diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo
ahanti  mānavinibandhāya  diṭṭhiyā  imehi  aṭṭhārasahi  ākārehi
abhiniveso hoti.
   [352]  Mamanti  mānavinibandhāya  diṭṭhiyā  katamehi aṭṭhārasahi
ākārehi  abhiniveso  hoti  .  cakkhuṃ mamanti mānavinibandhā diṭṭhi
diṭṭhi  na  vatthu  vatthu na diṭṭhi aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā ca
diṭṭhi  yañca  vatthu  ayaṃ  paṭhamā  mamanti  mānavinibandhā  diṭṭhi
mānavinibandhā  diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni saññojanāni na ca
diṭṭhiyo sotaṃ mamanti .pe. ghānaṃ mamanti jivhā mamanti .pe. Mano
mamanti  .pe. dhammā mamanti cakkhuviññāṇaṃ mamanti .pe. manoviññāṇaṃ
mamanti abhinivesaparāmāso mamanti mānavinibandhā diṭṭhi diṭṭhi na vatthu vatthu
Na  diṭṭhi  aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu yā ca diṭṭhi yañca vatthu ayaṃ
aṭṭhamī  mamanti  mānavinibandhā  diṭṭhi  mānavinibandhā diṭṭhi micchādiṭṭhi
.pe.  imāni  saññojanāni  na  ca diṭṭhiyo mamanti mānavinibandhāya
diṭṭhiyā imehi aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso hoti.
   [353]  Attavādapaṭisaṃyuttāya  diṭṭhiyā  katamehi  vīsatiyā
ākārehi  abhiniveso  hoti  .  idha assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ
attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ
rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  .pe.  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ
attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā
viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ .pe..
   {353.1}  Kathaṃ rūpaṃ attato samanupassati . Idhekacco paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  odātakasiṇaṃ  attato  samanupassati yaṃ odātakasiṇaṃ so ahaṃ
yo  ahaṃ  taṃ  odātakasiṇanti  odātakasiṇañca  attañca  advayaṃ
samanupassati  seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato  yā  acchi  so
vaṇṇo  yo  vaṇṇo  sā  acchīti  acchiñca  vaṇṇañca  advayaṃ
samanupassati  evameva  idhekacco  odātakasiṇaṃ  attato  samanupassati
.pe.   ayaṃ   paṭhamā  rūpavatthukā  attavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi
Attavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni
na  ca  diṭṭhiyo  attavādapaṭisaṃyuttāya  diṭṭhiyā  imehi  vīsatiyā
ākārehi abhiniveso hoti.
   [354]   Lokavādapaṭisaṃyuttāya  diṭṭhiyā  katamehi  aṭṭhahi
ākārehi  abhiniveso  hoti  .  sassato attā ca loko cāti
abhinivesaparāmāso  lokavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi  diṭṭhi  na vatthu vatthu
na  diṭṭhi  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā  ca  diṭṭhi  yañca
vatthu  ayaṃ  paṭhamā  lokavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi  lokavādapaṭisaṃyuttā
diṭṭhi  micchādiṭṭhi  .pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo
asassato  attā  ca loko cāti sassato ca asassato ca attā
ca  loko  cāti  .pe.  nevasassatonāsassato  attā ca loko
cāti  antavā  attā ca loko cāti anantavā attā ca loko
cāti  antavā  ca  anantavā  ca  attā  ca  loko  cāti
nevantavānānantavā  attā  ca  loko  cāti  abhinivesaparāmāso
lokavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi  diṭṭhi  na  vatthu  vatthu  na  diṭṭhi
aññā  diṭṭhi  aññaṃ  vatthu  yā ca diṭṭhi yañca vatthu ayaṃ aṭṭhamī
lokavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi  lokavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhi  micchādiṭṭhi
.pe.  imāni  saññojanāni  na  ca  diṭṭhiyo  lokavādapaṭisaṃyuttāya
diṭṭhiyā imehi aṭṭhahi ākārehi abhiniveso hoti.
   [355]  Oliyanābhiniveso  bhavadiṭṭhi  atidhāvanābhiniveso  1-
vibhavadiṭṭhi  assādadiṭṭhiyā  pañcattiṃsāya  ākārehi  abhiniveso  kati
bhavadiṭṭhiyo  kati  vibhavadiṭṭhiyo  attānudiṭṭhiyā  vīsatiyā  ākārehi
abhiniveso kati bhavadiṭṭhiyo kati vibhavadiṭṭhiyo .pe. Lokavādapaṭisaṃyuttāya
diṭṭhiyā   aṭṭhahi   ākārehi   abhiniveso  kati  bhavadiṭṭhiyo
kati vibhavadiṭṭhiyo.
   {355.1}  Assādadiṭṭhiyā  pañcattiṃsāya  ākārehi abhiniveso
siyā  bhavadiṭṭhiyo  siyā  vibhavadiṭṭhiyo  attānudiṭṭhiyā  vīsatiyā
ākārehi  abhiniveso  paṇṇarasa  2-  bhavadiṭṭhiyo pañca vibhavadiṭṭhiyo
micchādiṭṭhiyā  dasahi  ākārehi  abhiniveso  sabbāvatā vibhavadiṭṭhiyo
sakkāyadiṭṭhiyā  vīsatiyā  ākārehi  abhiniveso  paṇṇarasa bhavadiṭṭhiyo
pañca   vibhavadiṭṭhiyo   sakkāyavatthukāya  sassatadiṭṭhiyā  paṇṇarasahi
ākārehi  abhiniveso  sabbāvatā  bhavadiṭṭhiyo  sakkāyavatthukāya
ucchedadiṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso sabbāvatā vibhavadiṭṭhiyo
   {355.2} sassato lokoti antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi
abhiniveso  sabbāvatā  bhavadiṭṭhiyo  asassato lokoti antaggāhikāya
diṭṭhiyā  pañcahākārehi  abhiniveso  sabbāvatā vibhavadiṭṭhiyo antavā
lokoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  pañcahākārehi  abhiniveso  siyā
bhavadiṭṭhiyo  siyā  vibhavadiṭṭhiyo  anantavā  lokoti  antaggāhikāya
diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso siyā bhavadiṭṭhiyo siyā vibhavadiṭṭhiyo
taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  pañcahākārehi
@Footnote: 1 Sī. abhibhāvanābhiniveso. 2 pannarasāti vā pāṭho.
Abhiniveso  sabbāvatā  vibhavadiṭṭhiyo  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti
antaggāhikāya  diṭṭhiyā  pañcahākārehi  abhiniveso  sabbāvatā
bhavadiṭṭhiyo  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā
pañcahākārehi  abhiniveso  sabbāvatā  bhavadiṭṭhiyo  na  hoti
tathāgato  parammaraṇāti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  pañcahākārehi
abhiniveso  sabbāvatā  vibhavadiṭṭhiyo hoti ca na ca hoti tathāgato
parammaraṇāti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā  pañcahākārehi  abhiniveso
siyā  bhavadiṭṭhiyo  siyā  vibhavadiṭṭhiyo  [1]-  aparantānudiṭṭhiyā
catucattāḷīsāya ākārehi abhiniveso siyā bhavadiṭṭhiyo siyā vibhavadiṭṭhiyo
saññojanikāya diṭṭhiyā
   {355.3} aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso siyā bhavadiṭṭhiyo siyā
vibhavadiṭṭhiyo  ahanti  mānavinibandhāya  diṭṭhiyā  aṭṭhārasahi ākārehi
abhiniveso  sabbāvatā  vibhavadiṭṭhiyo  mamanti  mānavinibandhāya diṭṭhiyā
aṭṭhārasahi  ākārehi  abhiniveso  sabbāvatā bhavadiṭṭhiyo attavāda-
paṭisaṃyuttāya  diṭṭhiyā  vīsatiyā  ākārehi  abhiniveso  paṇṇarasa
bhavadiṭṭhiyo  pañca  vibhavadiṭṭhiyo  lokavādapaṭisaṃyuttāya  diṭṭhiyā aṭṭhahi
ākārehi  abhiniveso siyā bhavadiṭṭhiyo siyā vibhavadiṭṭhiyo sabbāvatā
diṭṭhiyo  [2]-  attānudiṭṭhiyo  sabbāvatā  diṭṭhiyo  micchādiṭṭhiyo
@Footnote: 1 Ma. neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti antaggāhikāya diṭṭhiyā
@pañcahākārehi abhiniveso siyā bhavadiṭṭhiyo siyā vibhavadiṭṭhiyo. pubbantānudiṭṭhiyā
@aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso siyā bhavadiṭṭhiyo siyā vibhavadiṭṭhiyo.
@2 Ma. Yu. assādadiṭ ṭhiyo sabbāvatā diṭṭhiyo.
Sabbāvatā  diṭṭhiyo  sakkāyadiṭṭhiyo sabbāvatā diṭṭhiyo antaggāhikā
diṭṭhiyo    sabbāvatā   diṭṭhiyo   saññojanikā   diṭṭhiyo
attavādapaṭisaṃyuttā  diṭṭhiyo  bhavadiṭṭhiyo  1-  vibhavadiṭṭhiyo  etaṃ
dvayaṃ  takkitā  nissitā  ye  tesaṃ nirodhamhi natthi ñāṇaṃ yatthāyaṃ
loko vīparitasaññīti.
   [356]  Dvīhi  bhikkhave  diṭṭhigatehi  pariyuṭṭhitā  devamanussā
oliyanti 2- eke atidhāvanti eke cakkhumanto ca passanti.
   {356.1} Kathañca bhikkhave oliyanti eke bhavārāmā bhikkhave
devamanussā  bhavaratā  bhavasammuditā  tesaṃ  bhavanirodhāya  dhamme
desiyamāne  cittaṃ  na  pakkhandati  na  sampasīdati  na  santiṭṭhati
nādhimuccati evaṃ kho bhikkhave oliyanti eke.
   {356.2} Kathañca bhikkhave atidhāvanti eke bhavena kho paneke
aṭṭiyamānā 3- harāyamānā jigucchamānā vibhavaṃ abhinandanti yato kira
bho  attā kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti
etaṃ   santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yathābhavanti  4-  evaṃ  kho
bhikkhave atidhāvanti eke.
   {356.3} Kathañca bhikkhave cakkhumanto ca passanti idha bhikkhave
bhikkhu  bhūtaṃ  bhūtato  passati  bhūtaṃ  bhūtato  disvā bhūtassa nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti evaṃ kho bhikkhave cakkhumanto
@Footnote:     1 Ma. bhavañca diṭṭhiṃ vibhavañca diṭṭhiṃ,
@        etaṃ dvayaṃ takkikā nissitā se,
@        tesaṃ na nirodhamhi na hatthi ñāṇaṃ,
@        yatthāyaṃ loko vīparītasaññīti.
@2 Ma. olīyanti. evamupari. 3 Ma. aṭṭīyamānā.
Ca passanti.
      Yo bhūtaṃ bhūtato disvā       bhūtassa ca atikkamaṃ
      yathābhūtedhimuccati          bhavataṇhāparikkhayā
      sace 1- bhūtassa pariññāto   so vītataṇho bhavābhave
      bhūtassa vibhavā bhikkhu         nāgacchati punabbhavanti.
   [357] Tayo puggalā vipannadiṭṭhī tayo puggalā sampannadiṭṭhiṃ.
   {357.1}  Katame  tayo  puggalā  vipannadiṭṭhī  titthiyo ca
titthiyasāvako ca yo ca micchādiṭṭhiko ime tayo puggalā vipannadiṭṭhī.
   {357.2}  Katame  tayo  puggalā  sampannadiṭṭhī tathāgato ca
tathāgatassa  sāvako  ca  yo ca sammādiṭṭhiko ime tayo puggalā
sampannadiṭṭhī.
      Kodhano upanāhī ca       pāpamakkhī ca yo naro
      vipannadiṭṭhi māyāvī      taṃ jaññā vasalo iti.
      Akkodhano anupanāhī     amakkhī 2- suddhataṃ gato
      sampannadiṭṭhi medhāvī     taṃ jaññā ariyo itīti.
   [358] Tisso vipannadiṭṭhiyo tisso sampannadiṭṭhiyo.
   {358.1} Katamā tisso vipannadiṭṭhiyo . Etaṃ mamanti vipannadiṭṭhi
esohamasmīti  vipannadiṭṭhi  eso  me  attāti  vipannadiṭṭhi  imā
@Footnote: 1 Ma. save bhūtassa pariññāto. Yu. save bhūtassa pariññā. 2 Ma. visuddho.
Tisso vipannadiṭṭhiyo.
   {358.2}  Katamā  tisso  sampannadiṭṭhiyo  .  netaṃ mamanti
sampannadiṭṭhi  nesohamasmīti  sampannadiṭṭhi  na  meso  attāti
sampannadiṭṭhi imā tisso sampannadiṭṭhiyo.
   [359] Etaṃ mamanti kā diṭṭhi kati diṭṭhiyo katamantānuggahitā
tā  diṭṭhiyo esohamasmīti kā diṭṭhi kati diṭṭhiyo katamantānuggahitā
tā diṭṭhiyo eso me attāti kā diṭṭhi kati diṭṭhiyo katamantānuggahitā
tā  diṭṭhiyo  .  etaṃ  mamanti  pubbantānudiṭṭhi aṭṭhārasa diṭṭhiyo
pubbantānuggahitā   tā  diṭṭhiyo  esohamasmīti  aparantānudiṭṭhi
catucattāḷasaṃ  diṭṭhiyo  aparantānuggahitā  tā  diṭṭhiyo  eso me
attāti   vīsativatthukā   attānudiṭṭhi  vīsativatthukā  sakkāyadiṭṭhi
sakkāyadiṭṭhippamukhāni  dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  pubbantāparantānuggahitā
tā diṭṭhiyo.
   [360]  Ye  keci  bhikkhave  mayi  niṭṭhaṅgatā  sabbe te
diṭṭhisampannā  [1]-  pañcannaṃ  idha  niṭṭhā  pañcannaṃ  idha vihāya
niṭṭhā.
   {360.1}  Katamesaṃ  pañcannaṃ idha niṭṭhā . sattakkhattuparamassa
kolaṅkolassa ekabījissa sakadāgāmissa yo ca diṭṭheva dhamme arahā
imesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesaṃ diṭṭhisampannānaṃ.
   {360.2} Katamesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā. Antarāparinibbāyissa
upahaccaparinibbāyissa   asaṅkhāraparinibbāyissa   sasaṅkhāraparinibbāyissa
uddhaṃsotassa akaniṭṭhagāmino imesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā.
   {360.3}  Ye  keci  bhikkhave  mayi niṭṭhaṅgatā sabbe te
diṭṭhisampannā  1-  imesaṃ  pañcannaṃ  idha  niṭṭhā  imesaṃ pañcannaṃ
idha vihāya niṭṭhā.
   [361]  Ye  keci bhikkhave mayi aveccappasannā sabbe te
sotāpannā  tesaṃ  sotāpannānaṃ  imesaṃ  pañcannaṃ  idha  niṭṭhā
pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā.
   {361.1}  Katamesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā . sattakkhattuparamassa
kolaṅkolassa ekabījissa sakadāgāmissa yo ca diṭṭheva dhamme arahā
imesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā.
   {361.2} Katamesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā. Antarāparinibbāyissa
upahaccaparinibbāyissa   asaṅkhāraparinibbāyissa   sasaṅkhāraparinibbāyissa
uddhaṃsotassa akaniṭṭhagāmino imesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā.
   {361.3} Ye keci bhikkhave mayi aveccappasannā sabbe te
sotāpannā  tesaṃ  sotāpannānaṃ imesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā imesaṃ
pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhāti.
           Diṭṭhikathā samattā.
            ------
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesaṃ diṭṭhisampannānaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 195-243. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3907              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3907              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=294&items=68              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=61              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=294              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=1047              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=1047              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]