ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [30]  Pariggahaṭṭho  abhiññeyyo  parivāraṭṭho  abhiññeyyo
paripūraṭṭho  abhiññeyyo  ekaggaṭṭho  abhiññeyyo  avikkhepaṭṭho
@Footnote: 1 Ma. ... vāro.
Abhiññeyyo  paggahaṭṭho  abhiññeyyo  avisāraṭṭho  abhiññeyyo
anāvilaṭṭho    abhiññeyyo    aniñjanaṭṭho    abhiññeyyo
ekattupaṭṭhānavasena  cittassa  ṭhitaṭṭho  abhiññeyyo  ārammaṇaṭṭho
abhiññeyyo   gocaraṭṭho  abhiññeyyo  pahānaṭṭho  abhiññeyyo
pariccāgaṭṭho  abhiññeyyo  vuṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo vivaṭṭanaṭṭho 1-
abhiññeyyo   santaṭṭho   abhiññeyyo   paṇītaṭṭho  abhiññeyyo
vimuttaṭṭho   abhiññeyyo   anāsavaṭṭho  abhiññeyyo  taraṇaṭṭho
abhiññeyyo    animittaṭṭho    abhiññeyyo    appaṇihitaṭṭho
abhiññeyyo  suññataṭṭho  abhiññeyyo  ekarasaṭṭho  abhiññeyyo
anativattanaṭṭho    abhiññeyyo    yuganaddhaṭṭho    abhiññeyyo
niyyānaṭṭho   abhiññeyyo   hetaṭṭho   2-   abhiññeyyo
dassanaṭṭho abhiññeyyo ādhipateyyaṭṭho abhiññeyyo.
   [31]   Samathassa  avikkhepaṭṭho  abhiññeyyo  vipassanāya
anupassanaṭṭho    abhiññeyyo    samathavipassanānaṃ   ekarasaṭṭho
abhiññeyyo   yuganaddhassa  anativattanaṭṭho  abhiññeyyo  sikkhāya
samādānaṭṭho  abhiññeyyo  ārammaṇassa  gocaraṭṭho  abhiññeyyo
līnassa  cittassa  paggahaṭṭho  abhiññeyyo  uddhatassa  cittassa
viniggahaṭṭho   3-  abhiññeyyo  ubhovisuddhānaṃ  ajjhupekkhanaṭṭho
abhiññeyyo   visesādhigamaṭṭho   abhiññeyyo   uttaripaṭivedhaṭṭho
abhiññeyyo  saccābhisamayaṭṭho  abhiññeyyo  nirodhe  patiṭṭhāpakaṭṭho
@Footnote: 1 Ma. vivattanaṭṭho. 2 Ma. Yu. hetuṭṭho. evamuparipi. 3 Ma. niggahaṭṭho.
Abhiññeyyo.
   [32]  Saddhindriyassa  adhimokkhaṭṭho  abhiññeyyo viriyindriyassa
paggahaṭṭho  abhiññeyyo  satindriyassa  upaṭṭhānaṭṭho  abhiññeyyo
samādhindriyassa    avikkhepaṭṭho   abhiññeyyo   paññindriyassa
dassanaṭṭho abhiññeyyo.
   [33]  Saddhābalassa  assaddhiye  akampiyaṭṭho  abhiññeyyo
viriyabalassa  kosajje  akampiyaṭṭho  abhiññeyyo  satibalassa  pamāde
akampiyaṭṭho   abhiññeyyo  samādhibalassa  uddhacce  akampiyaṭṭho
abhiññeyyo paññābalassa avijjāya 1- akampiyaṭṭho abhiññeyyo.
   [34]   Satisambojjhaṅgassa   upaṭṭhānaṭṭho   abhiññeyyo
dhammavicayasambojjhaṅgassa  pavicayaṭṭho  abhiññeyyo  viriyasambojjhaṅgassa
paggahaṭṭho  abhiññeyyo  pītisambojjhaṅgassa  pharaṇaṭṭho  abhiññeyyo
passaddhisambojjhaṅgassa    upasamaṭṭho    abhiññeyyo   samādhi-
sambojjhaṅgassa  avikkhepaṭṭho  abhiññeyyo  upekkhāsambojjhaṅgassa
paṭisaṅkhānaṭṭho abhiññeyyo.
   [35]  Sammādiṭṭhiyā  dassanaṭṭho  abhiññeyyo sammāsaṅkappassa
abhiniropanaṭṭho    abhiññeyyo    sammāvācāya   pariggahaṭṭho
abhiññeyyo    sammākammantassa   samuṭṭhānaṭṭho   abhiññeyyo
@Footnote: 1 Sī. abhijjhāya.
Sammāājīvassa   vodānaṭṭho   abhiññeyyo   sammāvāyāmassa
paggahaṭṭho  abhiññeyyo  sammāsatiyā  upaṭṭhānaṭṭho  abhiññeyyo
sammāsamādhissa avikkhepaṭṭho abhiññeyyo.
   [36]  Indriyānaṃ  ādhipateyyaṭṭho  abhiññeyyo  balānaṃ
akampiyaṭṭho  abhiññeyyo  bojjhaṅgānaṃ  niyyānaṭṭho  abhiññeyyo
maggassa   hetaṭṭho   abhiññeyyo  satipaṭṭhānānaṃ  upaṭṭhānaṭṭho
abhiññeyyo  sammappadhānānaṃ  padahanaṭṭho  abhiññeyyo  iddhipādānaṃ
ijjhanaṭṭho   abhiññeyyo   saccānaṃ   tathaṭṭho   abhiññeyyo
payogānaṃ   paṭippassaddhaṭṭho  abhiññeyyo  phalānaṃ  sacchikiriyaṭṭho
abhiññeyyo   vitakkassa  abhiniropanaṭṭho  abhiññeyyo  vicārassa
upavicāraṭṭho  abhiññeyyo  pītiyā  pharaṇaṭṭho  abhiññeyyo  sukhassa
abhisandanaṭṭho   abhiññeyyo  cittassa  ekaggaṭṭho  abhiññeyyo
āvajjanaṭṭho    abhiññeyyo    vijānaṭṭho    abhiññeyyo
pajānanaṭṭho    abhiññeyyo    sañjānanaṭṭho    abhiññeyyo
ekodaṭṭho abhiññeyyo.
   [37]   Abhiññāya   ñātaṭṭho   abhiññeyyo   pariññāya
tīraṇaṭṭho   abhiññeyyo   pahānassa  pariccāgaṭṭho  abhiññeyyo
bhāvanāya   ekarasaṭṭho   abhiññeyyo  sacchikiriyāya  phassanaṭṭho
abhiññeyyo  khandhānaṃ  khandhaṭṭho  abhiññeyyo  dhātūnaṃ dhātaṭṭho 1-
abhiññeyyo   āyatanānaṃ   āyatanaṭṭho  abhiññeyyo  saṅkhatānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhātuṭṭho. evamuparipi.
Saṅkhataṭṭho abhiññeyyo asaṅkhatassa asaṅkhataṭṭho abhiññeyyo.
   [38]  Cittaṭṭho  abhiññeyyo  cittānantarikaṭṭho  abhiññeyyo
cittassa  vuṭṭhānaṭṭho  abhiññeyyo  cittassa vivaṭṭanaṭṭho abhiññeyyo
cittassa  hetaṭṭho  abhiññeyyo  cittassa  paccayaṭṭho  abhiññeyyo
cittassa  vatthaṭṭho  1-  abhiññeyyo cittassa bhummaṭṭho abhiññeyyo
cittassa  ārammaṇaṭṭho  abhiññeyyo  cittassa gocaraṭṭho abhiññeyyo
cittassa  cariyaṭṭho  abhiññeyyo  cittassa  gataṭṭho  abhiññeyyo
cittassa   abhinīhāraṭṭho   abhiññeyyo   cittassa   niyyānaṭṭho
abhiññeyyo cittassa nissaraṇaṭṭho abhiññeyyo.
   [39] Ekatte āvajjanaṭṭho abhiññeyyo ekatte vijānanaṭṭho
abhiññeyyo   ekatte   pajānanaṭṭho   abhiññeyyo  ekatte
sañjānanaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte  ekodaṭṭho  abhiññeyyo
ekatte  upanibandhaṭṭho  2-  abhiññeyyo  ekatte  pakkhandanaṭṭho
abhiññeyyo   ekatte   pasīdanaṭṭho   abhiññeyyo   ekatte
santiṭṭhanaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte  vimuccanaṭṭho  abhiññeyyo
ekatte etaṃ santanti passanaṭṭho abhiññeyyo ekatte yānīkataṭṭho
abhiññeyyo   ekatte   vatthukataṭṭho   abhiññeyyo  ekatte
anuṭṭhitaṭṭho   abhiññeyyo   ekatte  paricitaṭṭho  abhiññeyyo
ekatte   susamāraddhaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte  pariggahaṭṭho
@Footnote: 1 Ma. Yu. vatthuṭṭho. 2 Ma. Yu. upanibandhanaṭṭho.
Abhiññeyyo   ekatte   parivāraṭṭho   abhiññeyyo  ekatte
paripūraṭṭho   abhiññeyyo  ekatte  samodhānaṭṭho  abhiññeyyo
ekatte   adhiṭṭhānaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte  āsevanaṭṭho
abhiññeyyo   ekatte   bhāvanaṭṭho   abhiññeyyo   ekatte
bahulīkammaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte  susamuggataṭṭho  abhiññeyyo
ekatte   suvimuttaṭṭho   abhiññeyyo   ekatte   bujjhanaṭṭho
abhiññeyyo   ekatte   anubujjhanaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte
paṭibujjhanaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte  sambujjhanaṭṭho  abhiññeyyo
ekatte  bodhanaṭṭho abhiññeyyo ekatte anubodhanaṭṭho abhiññeyyo
ekatte   paṭibodhanaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte  sambodhanaṭṭho
abhiññeyyo   ekatte  bodhipakkhiyaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte
anubodhipakkhiyaṭṭho   abhiññeyyo   ekatte   paṭibodhipakkhiyaṭṭho
abhiññeyyo    ekatte    sambodhipakkhiyaṭṭho    abhiññeyyo
ekatte   jotanaṭṭho   abhiññeyyo   ekatte  ujjotanaṭṭho
abhiññeyyo   ekatte   anujotanaṭṭho  abhiññeyyo  ekatte
paṭijotanaṭṭho abhiññeyyo ekatte sañjotanaṭṭho abhiññeyyo.
   [40]  Patāpanaṭṭho  1- abhiññeyyo virocanaṭṭho abhiññeyyo
kilesānaṃ   santāpanaṭṭho   abhiññeyyo  amalaṭṭho  abhiññeyyo
vimalaṭṭho   abhiññeyyo   nimmalaṭṭho   abhiññeyyo   samaṭṭho
abhiññeyyo   samayaṭṭho   abhiññeyyo  vivekaṭṭho  abhiññeyyo
@Footnote: 1 Yu. pakāsanaṭṭho.
Vivekacariyaṭṭho  abhiññeyyo  virāgaṭṭho  abhiññeyyo  virāgacariyaṭṭho
abhiññeyyo  nirodhaṭṭho  abhiññeyyo  nirodhacariyaṭṭho  abhiññeyyo
vossaggaṭṭho   abhiññeyyo   vossaggacariyaṭṭho   abhiññeyyo
vimuttaṭṭho abhiññeyyo vimutticariyaṭṭho abhiññeyyo.
   [41]  Chandaṭṭho  abhiññeyyo  chandassa  mūlaṭṭho abhiññeyyo
chandassa   pādaṭṭho   abhiññeyyo   chandassa   padhānaṭṭho
abhiññeyyo   chandassa   ijjhanaṭṭho   abhiññeyyo   chandassa
adhimokkhaṭṭho   abhiññeyyo   chandassa  paggahaṭṭho  abhiññeyyo
chandassa   upaṭṭhānaṭṭho   abhiññeyyo   chandassa  avikkhepaṭṭho
abhiññeyyo chandassa dassanaṭṭho abhiññeyyo.
   [42]  Viriyaṭṭho  abhiññeyyo  viriyassa  mūlaṭṭho abhiññeyyo
viriyassa  pādaṭṭho  abhiññeyyo  viriyassa  padhānaṭṭho  abhiññeyyo
viriyassa  ijjhanaṭṭho  abhiññeyyo  viriyassa adhimokkhaṭṭho abhiññeyyo
viriyassa   paggahaṭṭho   abhiññeyyo   viriyassa   upaṭṭhānaṭṭho
abhiññeyyo   viriyassa   avikkhepaṭṭho   abhiññeyyo   viriyassa
dassanaṭṭho abhiññeyyo.
   [43]  Cittaṭṭho  abhiññeyyo  cittassa  mūlaṭṭho abhiññeyyo
cittassa   pādaṭṭho   abhiññeyyo   cittassa   padhānaṭṭho
abhiññeyyo   cittassa   ijjhanaṭṭho   abhiññeyyo   cittassa
Adhimokkhaṭṭho   abhiññeyyo   cittassa  paggahaṭṭho  abhiññeyyo
cittassa   upaṭṭhānaṭṭho   abhiññeyyo   cittassa  avikkhepaṭṭho
abhiññeyyo cittassa dassanaṭṭho abhiññeyyo.
   [44]  Vīmaṃsaṭṭho  abhiññeyyo  vīmaṃsāya  mūlaṭṭho abhiññeyyo
vīmaṃsāya  pādaṭṭho  abhiññeyyo  vīmaṃsāya  padhānaṭṭho  abhiññeyyo
vīmaṃsāya   ijjhanaṭṭho   abhiññeyyo   vīmaṃsāya   adhimokkhaṭṭho
abhiññeyyo   vīmaṃsāya   paggahaṭṭho   abhiññeyyo   vīmaṃsāya
upaṭṭhānaṭṭho  abhiññeyyo  vīmaṃsāya  avikkhepaṭṭho  abhiññeyyo
vīmaṃsāya dassanaṭṭho abhiññeyyo.
   [45]  Dukkhaṭṭho  abhiññeyyo  dukkhassa pīḷanaṭṭho abhiññeyyo
dukkhassa   saṅkhataṭṭho   abhiññeyyo   dukkhassa   santāpaṭṭho
abhiññeyyo   dukkhassa   vipariṇāmaṭṭho  abhiññeyyo  samudayaṭṭho
abhiññeyyo   samudayassa   āyuhanaṭṭho   abhiññeyyo  samudayassa
nidānaṭṭho   abhiññeyyo   samudayassa  saññogaṭṭho  abhiññeyyo
samudayassa   palibodhaṭṭho   abhiññeyyo  nirodhaṭṭho  abhiññeyyo
nirodhassa  nissaraṇaṭṭho  abhiññeyyo nirodhassa vivekaṭṭho abhiññeyyo
nirodhassa  asaṅkhataṭṭho  abhiññeyyo  nirodhassa amataṭṭho abhiññeyyo
maggaṭṭho   abhiññeyyo   maggassa   niyyānaṭṭho   abhiññeyyo
maggassa   hetaṭṭho   abhiññeyyo   maggassa   dassanaṭṭho
abhiññeyyo maggassa ādhipateyyaṭṭho abhiññeyyo.
   [46]   Tathaṭṭho   abhiññeyyo  anattaṭṭho  abhiññeyyo
saccaṭṭho  abhiññeyyo  paṭivedhaṭṭho  abhiññeyyo  abhijānanaṭṭho
abhiññeyyo  parijānanaṭṭho  abhiññeyyo  dhammaṭṭho  abhiññeyyo
dhātaṭṭho   abhiññeyyo   ñātaṭṭho  abhiññeyyo  sacchikiriyaṭṭho
abhiññeyyo    phassanaṭṭho    abhiññeyyo    abhisamayaṭṭho
abhiññeyyo.
   [47]   Nekkhammaṃ  abhiññeyyaṃ  abyāpādo  abhiññeyyo
ālokasaññā  abhiññeyyā  avikkhepo  abhiññeyyo  dhammavavatthānaṃ
abhiññeyyaṃ  ñāṇaṃ  abhiññeyyaṃ  pāmujjaṃ  abhiññeyyaṃ  paṭhamajjhānaṃ
abhiññeyyaṃ   dutiyajjhānaṃ   abhiññeyyaṃ   tatiyajjhānaṃ   abhiññeyyaṃ
catutthajjhānaṃ      abhiññeyyaṃ     ākāsānañcāyatanasamāpatti
abhiññeyyā      viññāṇañcāyatanasamāpatti      abhiññeyyā
ākiñcaññāyatanasamāpatti      abhiññeyyā      nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpatti abhiññeyyā.
   [48]  Aniccānupassanā abhiññeyyā dukkhānupassanā abhiññeyyā
anattānupassanā   abhiññeyyā   nibbidānupassanā   abhiññeyyā
virāgānupassanā   abhiññeyyā   nirodhānupassanā   abhiññeyyā
paṭinissaggānupassanā   abhiññeyyā   khayānupassanā   abhiññeyyā
vayānupassanā   abhiññeyyā   vipariṇāmānupassanā   abhiññeyyā
animittānupassanā      abhiññeyyā      appaṇihitānupassanā
Abhiññeyyā   suññatānupassanā  abhiññeyyā  adhipaññādhammavipassanā
abhiññeyyā   yathābhūtañāṇadassanaṃ   abhiññeyyaṃ   ādīnavānupassanā
abhiññeyyā   paṭisaṅkhānupassanā   abhiññeyyā   vivaṭṭanānupassanā
abhiññeyyā.
   [49]  Sotāpattimaggo  abhiññeyyo  sotāpattiphalasamāpatti
abhiññeyyā   sakadāgāmimaggo  abhiññeyyo  sakadāgāmiphalasamāpatti
abhiññeyyā   anāgāmimaggo   abhiññeyyo   anāgāmiphalasamāpatti
abhiññeyyā   arahattamaggo   abhiññeyyo   arahattaphalasamāpatti
abhiññeyyā.
   [50]  Adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  abhiññeyyaṃ  paggahaṭṭhena
viriyindriyaṃ   abhiññeyyaṃ   upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  abhiññeyyaṃ
avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ  abhiññeyyaṃ  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ
abhiññeyyaṃ   assaddhiye   akampiyaṭṭhena   saddhābalaṃ  abhiññeyyaṃ
kosajje   akampiyaṭṭhena   viriyabalaṃ   abhiññeyyaṃ   pamāde
akampiyaṭṭhena  satibalaṃ  abhiññeyyaṃ  uddhacce  akampiyaṭṭhena samādhibalaṃ
abhiññeyyaṃ avijjāya akampiyaṭṭhena paññābalaṃ abhiññeyyaṃ.
   [51]  Upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅgo abhiññeyyo pavicayaṭṭhena
dhammavicayasambojjhaṅgo  abhiññeyyo  paggahaṭṭhena  viriyasambojjhaṅgo
abhiññeyyo    pharaṇaṭṭhena    pītisambojjhaṅgo    abhiññeyyo
Upasamaṭṭhena   passaddhisambojjhaṅgo   abhiññeyyo   avikkhepaṭṭhena
samādhisambojjhaṅgo   abhiññeyyo   paṭisaṅkhānaṭṭhena   upekkhā-
sambojjhaṅgo abhiññeyyo.
   [52]  Dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  abhiññeyyā  abhiniropanaṭṭhena
sammāsaṅkappo    abhiññeyyo    pariggahaṭṭhena   sammāvācā
abhiññeyyā    samuṭṭhānaṭṭhena   sammākammanto   abhiññeyyo
vodānaṭṭhena  sammāājīvo  abhiññeyyo  paggahaṭṭhena sammāvāyāmo
abhiññeyyo    upaṭṭhānaṭṭhena    sammāsati    abhiññeyyā
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi abhiññeyyo.
   [53]  Ādhipateyyaṭṭhena  indriyā  abhiññeyyā akampiyaṭṭhena
balā   abhiññeyyā   niyyānaṭṭhena   bojjhaṅgā   abhiññeyyā
hetaṭṭhena   maggo   abhiññeyyo  upaṭṭhānaṭṭhena  satipaṭṭhānā
abhiññeyyā  padahanaṭṭhena  sammappadhānā  abhiññeyyā  ijjhanaṭṭhena
iddhipādā  abhiññeyyā  tathaṭṭhena saccā abhiññeyyā avikkhepaṭṭhena
samatho   abhiññeyyo   anupassanaṭṭhena   vipassanā  abhiññeyyā
ekarasaṭṭhena   samathavipassanā   abhiññeyyā   anativattanaṭṭhena
yuganaddhaṃ abhiññeyyaṃ.
   [54]  Saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  abhiññeyyā  avikkhepaṭṭhena
cittavisuddhi   abhiññeyyā  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  abhiññeyyā
muttaṭṭhena  vimokkho  abhiññeyyo  paṭivedhaṭṭhena vijjā abhiññeyyā
Pariccāgaṭṭhena  vimutti  abhiññeyyā  samucchedaṭṭhena  khaye  ñāṇaṃ
abhiññeyyaṃ   paṭippassaddhaṭṭhena   anuppāde   ñāṇaṃ  abhiññeyyaṃ
chando   mūlaṭṭhena   abhiññeyyo   manasikāro   samuṭṭhānaṭṭhena
abhiññeyyo   phasso   samodhānaṭṭhena   abhiññeyyo   vedanā
samosaraṇaṭṭhena   abhiññeyyā   samādhi  pamukhaṭṭhena  abhiññeyyo
sati   ādhipateyyaṭṭhena   abhiññeyyā   paññā   taduttaraṭṭhena
abhiññeyyā   vimutti   sāraṭṭhena   abhiññeyyā   amatogadhaṃ
nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena abhiññeyyaṃ.
   [55]  Ye  ye  dhammā abhiññātā honti te te dhammā
ñātā   honti   taṃñātaṭṭhena   ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā
tena  vuccati  ime  dhammā  abhiññeyyāti  sotāvadhānaṃ taṃpajānanā
paññā sutamaye ñāṇaṃ 1-.
           Dutiyabhāṇavāraṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 21-32. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=406              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=406              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=30&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=30              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=2304              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=2304              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]