ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [30]  Pariggahattho  abhinneyyo  parivarattho  abhinneyyo
paripurattho  abhinneyyo  ekaggattho  abhinneyyo  avikkhepattho
@Footnote: 1 Ma. ... varo.
Abhinneyyo  paggahattho  abhinneyyo  avisarattho  abhinneyyo
anavilattho    abhinneyyo    aninjanattho    abhinneyyo
ekattupatthanavasena  cittassa  thitattho  abhinneyyo  arammanattho
abhinneyyo   gocarattho  abhinneyyo  pahanattho  abhinneyyo
pariccagattho  abhinneyyo  vutthanattho abhinneyyo vivattanattho 1-
abhinneyyo   santattho   abhinneyyo   panitattho  abhinneyyo
vimuttattho   abhinneyyo   anasavattho  abhinneyyo  taranattho
abhinneyyo    animittattho    abhinneyyo    appanihitattho
abhinneyyo  sunnatattho  abhinneyyo  ekarasattho  abhinneyyo
anativattanattho    abhinneyyo    yuganaddhattho    abhinneyyo
niyyanattho   abhinneyyo   hetattho   2-   abhinneyyo
dassanattho abhinneyyo adhipateyyattho abhinneyyo.
   [31]   Samathassa  avikkhepattho  abhinneyyo  vipassanaya
anupassanattho    abhinneyyo    samathavipassananam   ekarasattho
abhinneyyo   yuganaddhassa  anativattanattho  abhinneyyo  sikkhaya
samadanattho  abhinneyyo  arammanassa  gocarattho  abhinneyyo
linassa  cittassa  paggahattho  abhinneyyo  uddhatassa  cittassa
viniggahattho   3-  abhinneyyo  ubhovisuddhanam  ajjhupekkhanattho
abhinneyyo   visesadhigamattho   abhinneyyo   uttaripativedhattho
abhinneyyo  saccabhisamayattho  abhinneyyo  nirodhe  patitthapakattho
@Footnote: 1 Ma. vivattanattho. 2 Ma. Yu. hetuttho. evamuparipi. 3 Ma. niggahattho.
Abhinneyyo.
   [32]  Saddhindriyassa  adhimokkhattho  abhinneyyo viriyindriyassa
paggahattho  abhinneyyo  satindriyassa  upatthanattho  abhinneyyo
samadhindriyassa    avikkhepattho   abhinneyyo   pannindriyassa
dassanattho abhinneyyo.
   [33]  Saddhabalassa  assaddhiye  akampiyattho  abhinneyyo
viriyabalassa  kosajje  akampiyattho  abhinneyyo  satibalassa  pamade
akampiyattho   abhinneyyo  samadhibalassa  uddhacce  akampiyattho
abhinneyyo pannabalassa avijjaya 1- akampiyattho abhinneyyo.
   [34]   Satisambojjhangassa   upatthanattho   abhinneyyo
dhammavicayasambojjhangassa  pavicayattho  abhinneyyo  viriyasambojjhangassa
paggahattho  abhinneyyo  pitisambojjhangassa  pharanattho  abhinneyyo
passaddhisambojjhangassa    upasamattho    abhinneyyo   samadhi-
sambojjhangassa  avikkhepattho  abhinneyyo  upekkhasambojjhangassa
patisankhanattho abhinneyyo.
   [35]  Sammaditthiya  dassanattho  abhinneyyo sammasankappassa
abhiniropanattho    abhinneyyo    sammavacaya   pariggahattho
abhinneyyo    sammakammantassa   samutthanattho   abhinneyyo
@Footnote: 1 Si. abhijjhaya.
Sammaajivassa   vodanattho   abhinneyyo   sammavayamassa
paggahattho  abhinneyyo  sammasatiya  upatthanattho  abhinneyyo
sammasamadhissa avikkhepattho abhinneyyo.
   [36]  Indriyanam  adhipateyyattho  abhinneyyo  balanam
akampiyattho  abhinneyyo  bojjhanganam  niyyanattho  abhinneyyo
maggassa   hetattho   abhinneyyo  satipatthananam  upatthanattho
abhinneyyo  sammappadhananam  padahanattho  abhinneyyo  iddhipadanam
ijjhanattho   abhinneyyo   saccanam   tathattho   abhinneyyo
payoganam   patippassaddhattho  abhinneyyo  phalanam  sacchikiriyattho
abhinneyyo   vitakkassa  abhiniropanattho  abhinneyyo  vicarassa
upavicarattho  abhinneyyo  pitiya  pharanattho  abhinneyyo  sukhassa
abhisandanattho   abhinneyyo  cittassa  ekaggattho  abhinneyyo
avajjanattho    abhinneyyo    vijanattho    abhinneyyo
pajananattho    abhinneyyo    sanjananattho    abhinneyyo
ekodattho abhinneyyo.
   [37]   Abhinnaya   natattho   abhinneyyo   parinnaya
tiranattho   abhinneyyo   pahanassa  pariccagattho  abhinneyyo
bhavanaya   ekarasattho   abhinneyyo  sacchikiriyaya  phassanattho
abhinneyyo  khandhanam  khandhattho  abhinneyyo  dhatunam dhatattho 1-
abhinneyyo   ayatananam   ayatanattho  abhinneyyo  sankhatanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhatuttho. evamuparipi.
Sankhatattho abhinneyyo asankhatassa asankhatattho abhinneyyo.
   [38]  Cittattho  abhinneyyo  cittanantarikattho  abhinneyyo
cittassa  vutthanattho  abhinneyyo  cittassa vivattanattho abhinneyyo
cittassa  hetattho  abhinneyyo  cittassa  paccayattho  abhinneyyo
cittassa  vatthattho  1-  abhinneyyo cittassa bhummattho abhinneyyo
cittassa  arammanattho  abhinneyyo  cittassa gocarattho abhinneyyo
cittassa  cariyattho  abhinneyyo  cittassa  gatattho  abhinneyyo
cittassa   abhiniharattho   abhinneyyo   cittassa   niyyanattho
abhinneyyo cittassa nissaranattho abhinneyyo.
   [39] Ekatte avajjanattho abhinneyyo ekatte vijananattho
abhinneyyo   ekatte   pajananattho   abhinneyyo  ekatte
sanjananattho  abhinneyyo  ekatte  ekodattho  abhinneyyo
ekatte  upanibandhattho  2-  abhinneyyo  ekatte  pakkhandanattho
abhinneyyo   ekatte   pasidanattho   abhinneyyo   ekatte
santitthanattho  abhinneyyo  ekatte  vimuccanattho  abhinneyyo
ekatte etam santanti passanattho abhinneyyo ekatte yanikatattho
abhinneyyo   ekatte   vatthukatattho   abhinneyyo  ekatte
anutthitattho   abhinneyyo   ekatte  paricitattho  abhinneyyo
ekatte   susamaraddhattho  abhinneyyo  ekatte  pariggahattho
@Footnote: 1 Ma. Yu. vatthuttho. 2 Ma. Yu. upanibandhanattho.
Abhinneyyo   ekatte   parivarattho   abhinneyyo  ekatte
paripurattho   abhinneyyo  ekatte  samodhanattho  abhinneyyo
ekatte   adhitthanattho  abhinneyyo  ekatte  asevanattho
abhinneyyo   ekatte   bhavanattho   abhinneyyo   ekatte
bahulikammattho  abhinneyyo  ekatte  susamuggatattho  abhinneyyo
ekatte   suvimuttattho   abhinneyyo   ekatte   bujjhanattho
abhinneyyo   ekatte   anubujjhanattho  abhinneyyo  ekatte
patibujjhanattho  abhinneyyo  ekatte  sambujjhanattho  abhinneyyo
ekatte  bodhanattho abhinneyyo ekatte anubodhanattho abhinneyyo
ekatte   patibodhanattho  abhinneyyo  ekatte  sambodhanattho
abhinneyyo   ekatte  bodhipakkhiyattho  abhinneyyo  ekatte
anubodhipakkhiyattho   abhinneyyo   ekatte   patibodhipakkhiyattho
abhinneyyo    ekatte    sambodhipakkhiyattho    abhinneyyo
ekatte   jotanattho   abhinneyyo   ekatte  ujjotanattho
abhinneyyo   ekatte   anujotanattho  abhinneyyo  ekatte
patijotanattho abhinneyyo ekatte sanjotanattho abhinneyyo.
   [40]  Patapanattho  1- abhinneyyo virocanattho abhinneyyo
kilesanam   santapanattho   abhinneyyo  amalattho  abhinneyyo
vimalattho   abhinneyyo   nimmalattho   abhinneyyo   samattho
abhinneyyo   samayattho   abhinneyyo  vivekattho  abhinneyyo
@Footnote: 1 Yu. pakasanattho.
Vivekacariyattho  abhinneyyo  viragattho  abhinneyyo  viragacariyattho
abhinneyyo  nirodhattho  abhinneyyo  nirodhacariyattho  abhinneyyo
vossaggattho   abhinneyyo   vossaggacariyattho   abhinneyyo
vimuttattho abhinneyyo vimutticariyattho abhinneyyo.
   [41]  Chandattho  abhinneyyo  chandassa  mulattho abhinneyyo
chandassa   padattho   abhinneyyo   chandassa   padhanattho
abhinneyyo   chandassa   ijjhanattho   abhinneyyo   chandassa
adhimokkhattho   abhinneyyo   chandassa  paggahattho  abhinneyyo
chandassa   upatthanattho   abhinneyyo   chandassa  avikkhepattho
abhinneyyo chandassa dassanattho abhinneyyo.
   [42]  Viriyattho  abhinneyyo  viriyassa  mulattho abhinneyyo
viriyassa  padattho  abhinneyyo  viriyassa  padhanattho  abhinneyyo
viriyassa  ijjhanattho  abhinneyyo  viriyassa adhimokkhattho abhinneyyo
viriyassa   paggahattho   abhinneyyo   viriyassa   upatthanattho
abhinneyyo   viriyassa   avikkhepattho   abhinneyyo   viriyassa
dassanattho abhinneyyo.
   [43]  Cittattho  abhinneyyo  cittassa  mulattho abhinneyyo
cittassa   padattho   abhinneyyo   cittassa   padhanattho
abhinneyyo   cittassa   ijjhanattho   abhinneyyo   cittassa
Adhimokkhattho   abhinneyyo   cittassa  paggahattho  abhinneyyo
cittassa   upatthanattho   abhinneyyo   cittassa  avikkhepattho
abhinneyyo cittassa dassanattho abhinneyyo.
   [44]  Vimamsattho  abhinneyyo  vimamsaya  mulattho abhinneyyo
vimamsaya  padattho  abhinneyyo  vimamsaya  padhanattho  abhinneyyo
vimamsaya   ijjhanattho   abhinneyyo   vimamsaya   adhimokkhattho
abhinneyyo   vimamsaya   paggahattho   abhinneyyo   vimamsaya
upatthanattho  abhinneyyo  vimamsaya  avikkhepattho  abhinneyyo
vimamsaya dassanattho abhinneyyo.
   [45]  Dukkhattho  abhinneyyo  dukkhassa pilanattho abhinneyyo
dukkhassa   sankhatattho   abhinneyyo   dukkhassa   santapattho
abhinneyyo   dukkhassa   viparinamattho  abhinneyyo  samudayattho
abhinneyyo   samudayassa   ayuhanattho   abhinneyyo  samudayassa
nidanattho   abhinneyyo   samudayassa  sannogattho  abhinneyyo
samudayassa   palibodhattho   abhinneyyo  nirodhattho  abhinneyyo
nirodhassa  nissaranattho  abhinneyyo nirodhassa vivekattho abhinneyyo
nirodhassa  asankhatattho  abhinneyyo  nirodhassa amatattho abhinneyyo
maggattho   abhinneyyo   maggassa   niyyanattho   abhinneyyo
maggassa   hetattho   abhinneyyo   maggassa   dassanattho
abhinneyyo maggassa adhipateyyattho abhinneyyo.
   [46]   Tathattho   abhinneyyo  anattattho  abhinneyyo
saccattho  abhinneyyo  pativedhattho  abhinneyyo  abhijananattho
abhinneyyo  parijananattho  abhinneyyo  dhammattho  abhinneyyo
dhatattho   abhinneyyo   natattho  abhinneyyo  sacchikiriyattho
abhinneyyo    phassanattho    abhinneyyo    abhisamayattho
abhinneyyo.
   [47]   Nekkhammam  abhinneyyam  abyapado  abhinneyyo
alokasanna  abhinneyya  avikkhepo  abhinneyyo  dhammavavatthanam
abhinneyyam  nanam  abhinneyyam  pamujjam  abhinneyyam  pathamajjhanam
abhinneyyam   dutiyajjhanam   abhinneyyam   tatiyajjhanam   abhinneyyam
catutthajjhanam      abhinneyyam     akasanancayatanasamapatti
abhinneyya      vinnanancayatanasamapatti      abhinneyya
akincannayatanasamapatti      abhinneyya      nevasanna-
nasannayatanasamapatti abhinneyya.
   [48]  Aniccanupassana abhinneyya dukkhanupassana abhinneyya
anattanupassana   abhinneyya   nibbidanupassana   abhinneyya
viraganupassana   abhinneyya   nirodhanupassana   abhinneyya
patinissagganupassana   abhinneyya   khayanupassana   abhinneyya
vayanupassana   abhinneyya   viparinamanupassana   abhinneyya
animittanupassana      abhinneyya      appanihitanupassana
Abhinneyya   sunnatanupassana  abhinneyya  adhipannadhammavipassana
abhinneyya   yathabhutananadassanam   abhinneyyam   adinavanupassana
abhinneyya   patisankhanupassana   abhinneyya   vivattananupassana
abhinneyya.
   [49]  Sotapattimaggo  abhinneyyo  sotapattiphalasamapatti
abhinneyya   sakadagamimaggo  abhinneyyo  sakadagamiphalasamapatti
abhinneyya   anagamimaggo   abhinneyyo   anagamiphalasamapatti
abhinneyya   arahattamaggo   abhinneyyo   arahattaphalasamapatti
abhinneyya.
   [50]  Adhimokkhatthena  saddhindriyam  abhinneyyam  paggahatthena
viriyindriyam   abhinneyyam   upatthanatthena  satindriyam  abhinneyyam
avikkhepatthena  samadhindriyam  abhinneyyam  dassanatthena  pannindriyam
abhinneyyam   assaddhiye   akampiyatthena   saddhabalam  abhinneyyam
kosajje   akampiyatthena   viriyabalam   abhinneyyam   pamade
akampiyatthena  satibalam  abhinneyyam  uddhacce  akampiyatthena samadhibalam
abhinneyyam avijjaya akampiyatthena pannabalam abhinneyyam.
   [51]  Upatthanatthena satisambojjhango abhinneyyo pavicayatthena
dhammavicayasambojjhango  abhinneyyo  paggahatthena  viriyasambojjhango
abhinneyyo    pharanatthena    pitisambojjhango    abhinneyyo
Upasamatthena   passaddhisambojjhango   abhinneyyo   avikkhepatthena
samadhisambojjhango   abhinneyyo   patisankhanatthena   upekkha-
sambojjhango abhinneyyo.
   [52]  Dassanatthena  sammaditthi  abhinneyya  abhiniropanatthena
sammasankappo    abhinneyyo    pariggahatthena   sammavaca
abhinneyya    samutthanatthena   sammakammanto   abhinneyyo
vodanatthena  sammaajivo  abhinneyyo  paggahatthena sammavayamo
abhinneyyo    upatthanatthena    sammasati    abhinneyya
avikkhepatthena sammasamadhi abhinneyyo.
   [53]  Adhipateyyatthena  indriya  abhinneyya akampiyatthena
bala   abhinneyya   niyyanatthena   bojjhanga   abhinneyya
hetatthena   maggo   abhinneyyo  upatthanatthena  satipatthana
abhinneyya  padahanatthena  sammappadhana  abhinneyya  ijjhanatthena
iddhipada  abhinneyya  tathatthena sacca abhinneyya avikkhepatthena
samatho   abhinneyyo   anupassanatthena   vipassana  abhinneyya
ekarasatthena   samathavipassana   abhinneyya   anativattanatthena
yuganaddham abhinneyyam.
   [54]  Samvaratthena  silavisuddhi  abhinneyya  avikkhepatthena
cittavisuddhi   abhinneyya  dassanatthena  ditthivisuddhi  abhinneyya
muttatthena  vimokkho  abhinneyyo  pativedhatthena vijja abhinneyya
Pariccagatthena  vimutti  abhinneyya  samucchedatthena  khaye  nanam
abhinneyyam   patippassaddhatthena   anuppade   nanam  abhinneyyam
chando   mulatthena   abhinneyyo   manasikaro   samutthanatthena
abhinneyyo   phasso   samodhanatthena   abhinneyyo   vedana
samosaranatthena   abhinneyya   samadhi  pamukhatthena  abhinneyyo
sati   adhipateyyatthena   abhinneyya   panna   taduttaratthena
abhinneyya   vimutti   saratthena   abhinneyya   amatogadham
nibbanam pariyosanatthena abhinneyyam.
   [55]  Ye  ye  dhamma abhinnata honti te te dhamma
nata   honti   tamnatatthena   nanam  pajananatthena  panna
tena  vuccati  ime  dhamma  abhinneyyati  sotavadhanam tampajanana
panna sutamaye nanam 1-.
           Dutiyabhanavaram.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 21-32. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=406&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=406&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=30&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=30              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=2304              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=2304              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]