ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Mahāvagge ānāpānakathā
            --------
   [362]  Soḷasavatthukaṃ  ānāpānassatisamādhiṃ bhāvayato samādhikāni
dve  ñāṇasatāni  uppajjanti  aṭṭha  paripanthe  ñāṇāni  aṭṭha
ca  upakāre  ñāṇāni  aṭṭhārasa  upakkilese  ñāṇāni  terasa
vodāne  ñāṇāni  battiṃsaṃ  satokārīsu  1-  ñāṇāni  catuvīsati
samādhivasena  ñāṇāni  dvesattati  vipassanāvasena  ñāṇāni  aṭṭha
nibbidāñāṇāni   aṭṭha   nibbidānulome   ñāṇāni   aṭṭha
nibbidāpaṭippassaddhiñāṇāni ekavīsati vimuttisukhe ñāṇāni.
   [363]  Katamāni  aṭṭha paripanthe ñāṇāni aṭṭha ca upakāre
ñāṇāni   .   kāmacchando   samādhissa  paripantho  nekkhammaṃ
samādhissa  upakāraṃ  byāpādo  samādhissa  paripantho  abyāpādo
samādhissa  upakāraṃ  thīnamiddhaṃ  samādhissa  paripantho  ālokasaññā
samādhissa  upakāraṃ  uddhaccaṃ  samādhissa  paripantho  avikkhepo
samādhissa  upakāraṃ  vicikicchā  samādhissa  paripantho  dhammavavatthānaṃ
samādhissa   upakāraṃ   avijjā   samādhissa   paripantho  ñāṇaṃ
samādhissa   upakāraṃ   arati   samādhissa   paripantho  pāmujjaṃ
samādhissa  upakāraṃ  sabbepi  akusalā  dhammā  samādhissa  paripantho
sabbepi  kusalā  dhammā  samādhissa  upakāraṃ  imāni  aṭṭha
@Footnote: 1 Ma. satokārisusa.
Panthe  ñāṇāni  aṭṭha  ca  upakāre  ñāṇāni  imehi  soḷasahi
ākārehi  udupitacittaṃ  samudupitacittaṃ  1-  ekatte  santiṭṭhati
nīvaraṇehi visujjhati.
   [364] Katame te ekattā . nekkhammaṃ ekattaṃ abyāpādo
ekattaṃ  ālokasaññā  ekattaṃ  avikkhepo  ekattaṃ  dhammavavatthānaṃ
ekattaṃ  ñāṇaṃ  ekattaṃ  pāmujjaṃ  ekattaṃ  sabbe  kusalā dhammā
ekattā  .  katame  te  nīvaraṇā  .  kāmacchando  nīvaraṇaṃ
byāpādo   nīvaraṇaṃ  thīnamiddhaṃ  nīvaraṇaṃ  uddhaccakukkuccaṃ  nīvaraṇaṃ
vicikicchā  nīvaraṇaṃ  avijjā  nīvaraṇaṃ  arati  nīvaraṇaṃ  sabbe akusalā
dhammā nīvaraṇā.
   [365]  Nīvaraṇāti  kenatthena  nīvaraṇā . niyyānāvaraṇaṭṭhena
nīvaraṇā  .  katame  te  niyyānā . nekkhammaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ
tena  ca  nekkhammena  ariyā  nīyanti  kāmacchando  niyyānāvaraṇaṃ
tena  ca  kāmacchandena  nivutattā  nekkhammaṃ  ariyānaṃ  niyyānaṃ
nappajānātīti  kāmacchando  niyyānāvaraṇaṃ  abyāpādo  ariyānaṃ
niyyānaṃ  tena  ca  abyāpādena  ariyā  nīyanti  byāpādo
niyyānāvaraṇaṃ   tena  ca  byāpādena  nivutattā  abyāpādaṃ
ariyānaṃ   niyyānaṃ   nappajānātīti   byāpādo   niyyānāvaraṇaṃ
ālokasaññā  ariyānaṃ  niyyānaṃ  tāya  ca  ālokasaññāya  ariyā
@Footnote: 1 Sī. uddhataṃ cittaṃ pamuducittaṃ cittaṃ. Ma. uducitaṃ cittaṃ samuducitaṃ
@cittaṃ. Yu. uddhataṃ cittaṃ samuducittaṃ cittaṃ.
Nīyanti  thīnamiddhaṃ  niyyānāvaraṇaṃ  tena  ca  thīnamiddhena  nivutattā
ālokasaññaṃ  ariyānaṃ  niyyānaṃ  nappajānātīti  thīnamiddhaṃ niyyānāvaraṇaṃ
avikkhepo  ariyānaṃ  niyyānaṃ  tena  ca avikkhepena ariyā nīyanti
uddhaccaṃ  niyyānāvaraṇaṃ  tena  ca  uddhaccena  nivutattā  avikkhepaṃ
ariyānaṃ   niyyānaṃ   nappajānātīti   uddhaccaṃ   niyyānāvaraṇaṃ
dhammavavatthānaṃ  ariyānaṃ  niyyānaṃ  tena  ca  dhammavavatthānena ariyā
nīyanti   vicikicchā   niyyānāvaraṇaṃ   tāya   ca   vicikicchāya
nivutattā dhammavavatthānaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ nappajānātīti
   {365.1}  vicikicchā  niyyānāvaraṇaṃ  ñāṇaṃ  ariyānaṃ  niyyānaṃ
tena  ca  ñāṇena  ariyā  nīyanti avijjā niyyānāvaraṇaṃ tāya ca
avijjāya  nivutattā  ñāṇaṃ  ariyānaṃ  niyyānaṃ nappajānātīti avijjā
niyyānāvaraṇaṃ  pāmujjaṃ  ariyānaṃ  niyyānaṃ  tena  pāmujjena ariyā
nīyanti  arati  niyyānāvaraṇaṃ  tāya  ca  aratiyā nivutattā pāmujjaṃ
ariyānaṃ  niyyānaṃ  nappajānātīti  arati niyyānāvaraṇaṃ sabbepi kusalā
dhammā ariyānaṃ niyyānaṃ tehi [1]- dhammehi ariyā nīyanti sabbepi
akusalā  dhammā  niyyānāvaraṇā  tehi  ca  akusalehi  dhammehi
nivutattā  kusale  dhamme  ariyānaṃ  niyyānaṃ  nappajānātīti sabbepi
akusalā  dhammā  niyyānāvaraṇā  imehi  ca  pana  nīvaraṇehi
visuddhacittassa   soḷasavatthukaṃ   ānāpānassatisamādhiṃ   bhāvayato
khaṇikasamodhānā.
@Footnote: 1 Ma. ca.
   [366]  Katame  aṭṭhārasa  upakkilesā  uppajjanti .
Assāsādimajjhapariyosānaṃ  satiyā  anugacchato  ajjhattavikkhepagataṃ  cittaṃ
samādhissa  paripantho  passāsādimajjhapariyosānaṃ  satiyā  anugacchato
bahiddhāvikkhepagataṃ  cittaṃ  samādhissa  paripantho  assāsapaṭikaṅkhaṇā
nikanti   taṇhācariyā   samādhissa   paripantho  passāsapaṭikaṅkhaṇā
nikanti   taṇhācariyā  samādhissa  paripantho  assāsenābhitunnassa
passāsapaṭilābhe  mucchanā 1- samādhissa paripantho passāsenābhitunnassa
assāsapaṭilābhe mucchanā 2- samādhissa paripantho.
      Anugacchanā ca assāsaṃ    passāsaṃ anugacchanā
      sati ajjhattavikkhepā     kaṅkhaṇā bahiddhāvikkhepapanthanā 3-
      cha [4]- ete upakkilesā  ānāpānassatisamādhissa
      yehi vikampamānassa 5-   no ce 6- cittaṃ vimuccati
      vimokkhaṃ appajānantā    te honti parapattiyāti.
   [367] Nimittaṃ āvajjato assāse cittaṃ vikampati samādhissa paripantho
assāsaṃ āvajjato nimitte cittaṃ vikampati samādhissa paripantho nimittaṃ
āvajjato passāse cittaṃ vikampati samādhissa paripantho passāsaṃ āvajjato
nimitte cittaṃ vikampati samādhissa paripantho assāsaṃ āvajjato passāse
cittaṃ  vikampati  samādhissa  paripantho  passāsaṃ  āvajjato assāse
@Footnote: 1-2 Sī. samucchinnā. 3 Ma. Yu. ... patthanā. 4 Ma. Yu. assāse nābhitunnassa,
@passāsapaṭilābhe mucchanā passāse nābhitunnassa assāsapaṭilābhe mucchanā.
@5 Ma. vikkhippamānassa. Yu. vikkhepamānassa. evamuparipi.
@6 Ma. Yu. ca. evamuparipi.
Cittaṃ vikampati samādhissa paripantho.
      Nimittaṃ āvajjamānassa    assāse vikkhippate 1- mano
      assāsaṃ āvajjamānassa   nimitte cittaṃ vikampati
      nimittaṃ āvajjamānassa    passāse vikkhippate mano
      passāsaṃ āvajjamānassa   nimitte cittaṃ vikampati
      assāsaṃ āvajjamānassa   passāse vikkhippate mano
      passāsaṃ āvajjamānassa   assāse cittaṃ vikampati
      cha ete upakkilesā      ānāpānassatisamādhissa
      yehi vikampamānassa       no ce cittaṃ vimuccati
      vimokkhaṃ appajānantā     te honti parapattiyāti.
   {367.1} Atītānudhāvanaṃ cittaṃ vikkhepānupatitaṃ samādhissa paripantho
anāgatapaṭikaṅkhaṇaṃ   cittaṃ   vikampitaṃ  samādhissa  paripantho  līnaṃ
cittaṃ  kosajjānupatitaṃ  samādhissa  paripantho  atipaggahitaṃ  cittaṃ
uddhaccānupatitaṃ   samādhissa   paripantho  abhiññātaṃ  2-  cittaṃ
rāgānupatitaṃ  samādhissa paripantho apaññātaṃ 3- cittaṃ byāpādānupatitaṃ
samādhissa paripantho.
   [368] Atītānudhāvanaṃ cittaṃ        anāgatapāṭikaṅkhaṇaṃ
        līnaṃ atipaggahitaṃ abhiññātaṃ  apaññātaṃ cittaṃ na samādhiyati
        cha ete upakkilesā        ānāpānassatisamādhissa
@Footnote: 1 Ma. vikkhipate. evamuparipi. 2 Sī. Ma. Yu. abhiṇataṃ.
@3 Sī. Ma. Yu. apaṇataṃ. evamuparipi.
        Yehi upakkiliṭṭhasaṅkappo    adhicittaṃ nappajānātīti.
   [369]  Assāsādimajjhapariyosānaṃ  satiyā  anugacchato  ajjhattaṃ
vikkhepagatena  cittena  kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca  honti
iñjitā ca phanditā ca
   {369.1}   passāsādimajjhapariyosānaṃ   satiyā   anugacchato
bahiddhā  vikkhepagatena  cittena  kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca
honti  iñjitā  ca  phanditā  ca  assāsapaṭikaṅkhaṇāya  nikantiyā
taṇhācariyāya  kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca  honti  iñjitā
ca  phanditā  ca  passāsapaṭikaṅkhaṇāya  nikantiyā  taṇhācariyāya
kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca  honti  iñjitā  ca phanditā ca
assāsenābhitunnassa passāsapaṭilābhe mucchitattā 1- kāyopi
   {369.2} cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca
passāsenābhitunnassa  assāsapaṭilābhe  mucchitattā  kāyopi  cittampi
sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca
   {369.3} nimittaṃ āvajjato assāse cittaṃ vikampitattā kāyopi
cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca assāsaṃ āvajjato
nimitte cittaṃ vikampitattā kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā
ca phanditā ca nimittaṃ āvajjato passāse cittaṃ vikampitattā 2- kāyopi
cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca passāsaṃ āvajjato
nimitte  cittaṃ  vikampitattā  kāyopi  cittampi sāraddhā ca honti
@Footnote: 1 Sī. mucchanattā. 2 Sī. vikkhambhitattā.
Iñjitā  ca  phanditā  ca  assāsaṃ  āvajjato  passāse  cittaṃ
vikampitattā  kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca  honti  iñjitā ca
phanditā  ca  passāsaṃ  āvajjato  assāse  cittaṃ  vikampitattā
kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca  honti  iñjitā  ca phanditā ca
atītānudhāvanena   cittena  vikkhepānupatitena  kāyopi  cittampi
sāraddhā  ca  honti  iñjitā  ca  phanditā ca anāgatapāṭikaṅkhena
cittena  vikampitena  1-  kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca honti
iñjitā ca phanditā ca
   {369.4}  līnena  cittena kosajjānupatitena kāyopi cittampi
sāraddhā  ca  honti iñjitā ca phanditā ca atipaggahitena cittena
uddhaccānupatitena  kāyopi  cittampi  sāraddhā  ca  honti iñjitā
ca  phanditā  ca  abhiññātena  2- cittena rāgānupatitena kāyopi
cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca apaññātena 3-
cittena  byāpādānupatitena  kāyopi  cittampi  sāraddhā ca honti
iñjitā ca phanditā ca.
      Ānāpānassati yassa     aparipuṇṇā abhāvitā
      kāyopi iñjito hoti     cittampi hoti iñjitaṃ
      kāyopi phandito hoti      cittampi hoti phanditaṃ
      ānāpānassati yassa     paripuṇṇā subhāvitā
      kāyopi aniñjito hoti    cittampi hoti aniñjitaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. vikkhambhitena. 2 Sī. abhiṇatena. 3 Sī. Ma. apaṇatena.
      Kāyopi aphandito hoti    cittampi hoti aphanditanti.
   {369.5}  Tehi ca pana nīvaraṇehi visuddhacittassa soḷasavatthukaṃ
ānāpānassatisamādhiṃ  bhāvayato  khaṇikasamodhānā  ime  aṭṭhārasa
upakkilesā uppajjanti.
   [370]  Katamāni  terasa  vodāne ñāṇāni . atītānudhāvanaṃ
cittaṃ  vikkhepānupatitaṃ  taṃ  vivajjayitvā  ekaṭṭhāne  samādahati
evaṃpi  cittaṃ na vikkhepaṃ gacchati anāgatapaṭikaṅkhaṇaṃ cittaṃ vikampitaṃ 1-
taṃ  vivajjayitvā  tattheva  adhimokkheti  evaṃpi  cittaṃ  na vikkhepaṃ
gacchati  līnaṃ  cittaṃ  kosajjānupatitaṃ  taṃ  paggaṇhitvā  kosajjaṃ
pajahati  evaṃpi  cittaṃ  na  vikkhepaṃ  gacchati  atipaggahitaṃ  cittaṃ
uddhaccānupatitaṃ  taṃ  niggaṇhitvā  uddhaccaṃ  pajahati  evaṃpi  cittaṃ
na  vikkhepaṃ  gacchati  abhiññātaṃ  cittaṃ  rāgānupatitaṃ  taṃ sampajāno
hutvā  rāgaṃ  pajahati  evaṃpi  cittaṃ  na vikkhepaṃ gacchati apaññātaṃ
cittaṃ  byāpādānupatitaṃ  taṃ  sampajāno  hutvā  byāpādaṃ  pajahati
evaṃpi  cittaṃ  na  vikkhepaṃ  gacchati  imehi  chahi ṭhānehi parisuddhaṃ
cittaṃ pariyodātaṃ ekattagataṃ hoti.
   [371]  Katame  te  ekattā  . dānavossaggupaṭṭhānekattaṃ
samathanimittupaṭṭhānekattaṃ   vayalakkhaṇupaṭṭhānekattaṃ   nirodhupaṭṭhānekattaṃ
dānavossaggupaṭṭhānekattaṃ   cāgādhimuttānaṃ  samathanimittupaṭṭhānekattañca
@Footnote: 1 Sī. Yu. vikkhambhitaṃ. evamuparipi.
Adhicittamanuyuttānaṃ     vayalakkhaṇupaṭṭhānekattañca     vipassakānaṃ
nirodhupaṭṭhānekattañca   ariyapuggalānaṃ   imehi   catūhi  ṭhānehi
ekattagataṃ     cittaṃ    paṭipadāvisuddhipasannañceva    hoti
upekkhānubrūhitañca ñāṇena ca sampahaṃsitaṃ.
   [372]  Paṭhamajjhānassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ .
Paṭhamajjhānassa   paṭipadāvisuddhi   ādi  upekkhānubrūhanā  majjhe
sampahaṃsanā pariyosānaṃ.
   [373]  Paṭhamajjhānassa  paṭipadāvisuddhi  ādi  ādissa  kati
lakkhaṇāni  .  ādissa  tīṇi  lakkhaṇāni  yo  tassa  paripantho
tato  cittaṃ  visujjhati  visuddhattā  cittaṃ  majjhimaṃ  samathanimittaṃ
paṭipajjati   paṭipannattā   tattha   cittaṃ   pakkhandati   yañca
paripanthato  cittaṃ  visujjhati  yañca  visuddhattā  cittaṃ  majjhimaṃ
samathanimittaṃ  paṭipajjati  yañca  paṭipannattā  tattha  cittaṃ  pakkhandati
paṭhamajjhānassa   paṭipadāvisuddhi   ādi   ādissa  imāni  tīṇi
lakkhaṇāni  tena  vuccati  paṭhamajjhānaṃ  ādikalyāṇañceva  hoti
lakkhaṇasampannañca.
   [374]  Paṭhamajjhānassa  upekkhānubrūhanā  majjhe  majjhassa
kati  lakkhaṇāni  .  majjhassa  tīṇi  lakkhaṇāni  visuddhaṃ  cittaṃ
ajjhupekkhati    samathapaṭipannaṃ    ajjhupekkhati    ekattupaṭṭhānaṃ
ajjhupekkhati   yañca   visuddhaṃ   cittaṃ   ajjhupekkhati   yañca
Samathapaṭipannaṃ   ajjhupekkhati   yañca  ekattupaṭṭhānaṃ  ajjhupekkhati
paṭhamajjhānassa  upekkhānubrūhanā  majjhe  majjhassa  imāni  tīṇi
lakkhaṇāni  tena  vuccati  paṭhamajjhānaṃ  majjhe  kalyāṇañceva  hoti
lakkhaṇasampannañca.
   [375]  Paṭhamajjhānassa  sampahaṃsanā  pariyosānaṃ  pariyosānassa
kati  lakkhaṇāni  .  pariyosānassa  cattāri  lakkhaṇāni  tattha
jātānaṃ   dhammānaṃ   anativattanaṭṭhena   sampahaṃsanā   indriyānaṃ
ekarasaṭṭhena   sampahaṃsanā   tadupagaviriyavāhanaṭṭhena   sampahaṃsanā
āsevanaṭṭhena  sampahaṃsanā  paṭhamajjhānassa  sampahaṃsanā  pariyosānaṃ
pariyosānassa  imāni  cattāri  lakkhaṇāni  tena  vuccati paṭhamajjhānaṃ
pariyosānakalyāṇañceva  hoti  lakkhaṇasampannañca  evaṃ  tivattagataṃ
cittaṃ    tividhakalyāṇakaṃ   dasalakkhaṇasampannaṃ   vitakkasampannañceva
hoti   vicārasampannañca   pītisampannañca  sukhasampannañca  cittassa
adhiṭṭhānasampannañca      saddhāsampannañca     viriyasampannañca
satisampannañca samādhisampannañca paññāsampannañca.
   [376]  Dutiyajjhānassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ .
Dutiyajjhānassa   paṭipadāvisuddhi   ādi  upekkhānubrūhanā  majjhe
sampahaṃsanā  pariyosānaṃ  .pe.  evaṃ tivattagataṃ cittaṃ  tividhakalyāṇakaṃ
dasalakkhaṇasampannaṃ      vicārasampannañca      pītisampannañceva
hoti     sukhasampannañca    cittassa    adhiṭṭhānasampannañca
Saddhāsampannañca viriyasampannañca satisampannañca
samādhisampannañca paññāsampannañca.
   [377]  Tatiyajjhānassa  ko  ādi  kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ
.pe.  evaṃ  tivattagataṃ  cittaṃ  tividhakalyāṇakaṃ  dasalakkhaṇasampannaṃ
pītisampannañca    1-   sukhasampannañceva   hoti   cittassa
adhiṭṭhānasampannañca      saddhāsampannañca     viriyasampannañca
satisampannañca samādhisampannañca paññāsampannañca.
   [378]  Catutthajjhānassa  ko  ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ
.pe.  evaṃ  tivattagataṃ  cittaṃ  tividhakalyāṇakaṃ  dasalakkhaṇasampannaṃ
upekkhāsampannañceva    hoti   cittassa   adhiṭṭhānasampannañca
saddhāsampannañca viriyasampannañca satisampannañca
samādhisampannañca paññāsampannañca.
   [379]   Ākāsānañcāyatanasamāpattiyā   viññāṇañcāyatana-
samāpattiyā     ākiñcaññāyatanasamāpattiyā     nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā  ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ .pe.
Evaṃ   tivattagataṃ   cittaṃ   tividhakalyāṇakaṃ   dasalakkhaṇasampannaṃ
upekkhāsampannañceva  hoti  cittassa  adhiṭṭhānasampannañca  .pe.
Paññāsampannañca.
   [380]  Aniccānupassanāya  ko  ādi  kiṃ  majjhe  kiṃ
pariyosānaṃ   .pe.   evaṃ   tivattagataṃ  cittaṃ  tividhakalyāṇakaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Dasalakkhaṇasampannañceva   hoti   vicārasampannañca   pītisampannañca
sukhasampannañca   cittassa   adhiṭṭhānasampannañca   saddhāsampannañca
viriyasampannañca  satisampannañca  samādhisampannañca  paññāsampannañca .
Dukkhānupassanāya     anattānupassanāya     nibbidānupassanāya
virāgānupassanāya    nirodhānupassanāya    paṭinissaggānupassanāya
khayānupassanāya  vayānupassanāya  vipariṇāmānupassanāya animittānupassanāya
appaṇihitānupassanāya    suññatānupassanāya   adhipaññādhammavipassanāya
yathābhūtañāṇadassanāya    ādīnavānupassanāya    paṭisaṅkhānupassanāya
vivaṭṭanānupassanāya     sotāpattimaggassa     sakadāgāmimaggassa
anāgāmimaggassa .pe.
   [381] Arahattamaggassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ .
Arahattamaggassa    paṭipadāvisuddhi    ādi    upekkhānubrūhanā
majjhe    sampahaṃsanā    pariyosānaṃ   .   arahattamaggassa
paṭipadāvisuddhi  ādi  ādissa  kati  lakkhaṇāni  .  ādissa  tīṇi
lakkhaṇāni  yo  tassa  paripantho  tato  cittaṃ  visujjhati  yañca
visuddhattā   cittaṃ   majjhimaṃ   samathanimittaṃ   paṭipajjati   yañca
paṭipannattā  tattha  cittaṃ  pakkhandati  yañca  paripanthato  cittaṃ
visujjhati  yañca  visuddhattā  cittaṃ  majjhimaṃ  samathanimittaṃ  paṭipajjati
yañca   paṭipannattā   tattha  cittaṃ  pakkhandati  arahattamaggassa
paṭipadāvisuddhi   ādi   ādissa   imāni   tīṇi   lakkhaṇāni
Tena   vuccati   arahattamaggo   ādikalyāṇo   ceva  hoti
lakkhaṇasampanno ca.
   [382]  Arahattamaggassa  upekkhānubrūhanā  majjhe  majjhassa
kati   lakkhaṇāni   .  majjhassa  tīṇi  lakkhaṇāni  visuddhacittaṃ
ajjhupekkhati    samathapaṭipannaṃ    ajjhupekkhati    ekattupaṭṭhānaṃ
ajjhupekkhati   yañca   visuddhaṃ   cittaṃ   ajjhupekkhati   yañca
samathapaṭipannaṃ   ajjhupekkhati   yañca  ekattupaṭṭhānaṃ  ajjhupekkhati
tena   vuccati   arahattamaggo   majjhekalyāṇo  ceva  hoti
lakkhaṇasampanno ca.
   [383]  Arahattamaggassa  sampahaṃsanā  pariyosānaṃ  pariyosānassa
kati  lakkhaṇāni  .  pariyosānassa  cattāri  lakkhaṇāni  tattha
jātānaṃ   dhammānaṃ   anativattanaṭṭhena   sampahaṃsanā   indriyānaṃ
ekarasaṭṭhena   sampahaṃsanā   tadupagaviriyavāhanaṭṭhena   sampahaṃsanā
āsevanaṭṭhena  sampahaṃsanā  arahattamaggassa  sampahaṃsanā  pariyosānaṃ
pariyosānassa  imāni  cattāri  lakkhaṇāni tena vuccati arahattamaggo
pariyosānakalyāṇo  ceva  hoti  lakkhaṇasampanno  ca evaṃ tivattagataṃ
cittaṃ    tividhakalyāṇakaṃ   dasalakkhaṇasampannaṃ   vitakkasampannañceva
hoti    vicārasampannañca    pītisampannañca    sukhasampannañca
cittassa   adhiṭṭhānasampannañca   saddhāsampannañca   viriyasampannañca
satisampannañca samādhisampannañca paññāsampannañca .pe.
   [383] Nimittaṃ assāsapassāsā    anārammaṇamekacittassa
      ajānato ca tayo dhamme        bhāvanā nupalabbhati
      nimittaṃ assāsapassāsā      anārammaṇamekacittassa
      jānato ca tayo dhamme         bhāvanā upalabbhatīti.
   [384]  Kathaṃ  ime  ca tayo dhammā ekacittassa ārammaṇā
na  honti  na  cime  tayo  dhammā aviditā honti na ca cittaṃ
vikkhepaṃ   gacchati   padhānañca   paññāyati  payogañca  sādheti
visesamadhigacchati  .  seyyathāpi  rukkho  same  bhūmibhāge  nikkhitto
tamenaṃ  puriso  kakacena  chindeyya  rukkhe  phuṭṭhakakacadantānaṃ vasena
purisassa  sati  upaṭṭhitā  hoti  na  āgate  vā  gate  vā
kakacadante  manasi  karoti  na  āgatā  vā gatā vā kakacadantā
aviditā   honti   padhānañca   paññāyati  payogañca  sādheti
visesamadhigacchati  1-  yathā  rukkho  same bhūmibhāge nikkhitto evaṃ
upanibandhanānimittaṃ  yathā  kakacadantā  evaṃ  assāsapassāsā  yathā
rukkhe  phuṭṭhakakacadantānaṃ  vasena  purisassa  sati  upaṭṭhitā hoti na
āgate  vā  gate  vā kakacadante manasi karoti na āgatā vā
gatā  vā  kakacadantā  aviditā  honti  padhānañca  paññāyati
payogañca  sādheti  visesamadhigacchati  1-  evameva bhikkhu nāsikagge
vā  mukhanimitte  vā  satiṃ upaṭṭhapetvā nisinno hoti na āgate
@Footnote: 1 Ma. ime pāṭhā natthi.
Vā  gate  vā  assāsapassāse  manasi  karoti  na āgatā vā
gatā  vā  assāsapassāsā  aviditā  honti  padhānañca  paññāyati
payogañca sādheti visesamadhigacchati [1]-.
   [385]  Katamaṃ  padhānaṃ  .  āraddhaviriyassa  kāyopi cittampi
kammaniyaṃ  hoti  idaṃ  padhānaṃ  . katamo payogo . āraddhaviriyassa
upakkilesā  pahīyanti  vitakkā  vūpasamanti  ayaṃ  payogo . katamo
viseso   .  āraddhaviriyassa  saññojanāni  pahīyanti  anusayā
byāsanti 2- ayaṃ viseso . evaṃ ime ca tayo dhammā ekacittassa
ārammaṇā  na  honti  na  cime  tayo  dhammā  aviditā honti
na  ca  cittaṃ  vikkhepaṃ  gacchati  padhānañca  paññāyati  payogañca
sādheti visesamadhigacchati.
   [386] Ānāpānassati yassa    paripuṇṇā subhāvitā
      anupubbaṃ paricitā          yathā buddhena desitā
      so imaṃ lokaṃ 3- pabhāseti    abbhā muttova candimāti.
   {386.1} Ānanti assāso no passāso. Apānanti passāso
no assāso . assāsapassāsavasena upaṭṭhānaṃ sati 4- yo assāsati
tassupaṭṭhāti   yo   passāsati   tassupaṭṭhāti  .  paripuṇṇāti
pariggahaṭṭhena   paripuṇṇā  parivāraṭṭhena  paripuṇṇā  paripūraṭṭhena
@Footnote: 1 Ma. padhānañca. 2 Ma. byantī honti. 3 Sī. ime loke.
@4 Sī. assāsavasena upaṭṭhānaṃ sati passāsavasena upaṭṭhānaṃ sati.
Paripuṇṇā.
   {386.2}  Subhāvitāti catasso bhāvanā tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena  bhāvanā  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  tassime
cattāro  bhāvanaṭṭhā  yānīkatā  honti vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā.
   {386.3}   Yānīkatāti  yattha  yattha  ākaṅkhati tattha tattha
vasippatto  hoti  balappatto  vesārajjappatto  tassa  [1]- te
dhammā   āvajjanapaṭibaddhā   honti   ākaṅkhaṇapaṭibaddhā   2-
manasikārapaṭibaddhā cittuppādapaṭibaddhā tena vuccati yānīkatāti.
   {386.4}  Vatthukatāti  yasmiṃ  yasmiṃ vatthusmiṃ cittaṃ svādhiṭṭhitaṃ
hoti tasmiṃ tasmiṃ vatthusmiṃ sati supatiṭṭhitā 3- hoti yasmiṃ yasmiṃ vā
pana  vatthusmiṃ  sati  supatiṭṭhitā  hoti  tasmiṃ  tasmiṃ vatthusmiṃ cittaṃ
svādhiṭṭhitaṃ hoti tena vuccati vatthukatāti.
   {386.5} Anuṭṭhitāti yena yena cittaṃ abhinīharati tena tena sati
anuparivattati yena yena vā pana sati anuparivattati tena tena cittaṃ
abhinīharati tena vuccati anuṭṭhitāti.
   {386.6}  Paricitāti pariggahaṭṭhena paricitā parivāraṭṭhena paricitā
paripūraṭṭhena  paricitā  satiyā  pariggaṇhanto jināti pāpake akusale
dhamme tena vuccati paricitāti.
@Footnote: 1 Ma. me. 2 Ma. ākaṅkhapaṭibaddhā. 3 Sī. sūpaṭṭhitā. Ma. supaṭṭhitā. evamuparipi.
   {386.7}  Susamāraddhāti  cattāro susamāraddhā tattha jātānaṃ
dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  susamāraddhā  indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena
susamāraddhā   tadupagaviriyavāhanaṭṭhena   susamāraddhā   tappaccanīkānaṃ
kilesānaṃ susamugghātattā 1- susamāraddhā.
   {386.8} Susamanti atthi samaṃ atthi susamaṃ. Katamaṃ samaṃ. Ye tattha
jātā  anavajjā  kusalā  bodhipakkhiyā idaṃ samaṃ . katamaṃ susamaṃ .
Yaṃ tesaṃ 2- dhammānaṃ ārammaṇaṃ nirodho nibbānaṃ idaṃ susamaṃ . iti
idañca  samaṃ  susamaṃ  ñātaṃ  hoti  diṭṭhaṃ  viditaṃ  sacchikataṃ  phassitaṃ
paññāya  āraddhaṃ  hoti viriyaṃ asallīnaṃ upaṭṭhitā sati apamuṭṭhā 3-
passaddho  kāyo  āraddho  samāhitaṃ  cittaṃ  ekattaṃ tena vuccati
susamāraddhāti.
   {386.9}  Anupubbaṃ paricitāti dīghaṃ assāsavasena purimā purimā
paricitā  pacchimā  pacchimā  anuparicitā  dīghaṃ  passāsavasena  purimā
purimā  paricitā  pacchimā  pacchimā  anuparicitā  rassaṃ assāsavasena
purimā  purimā  paricitā  pacchimā  pacchimā  anuparicitā  rassaṃ
passāsavasena   purimā   purimā   paricitā  pacchimā  pacchimā
anuparicitā  .pe.  paṭinissaggānupassī  assāsavasena  purimā  purimā
paricitā   pacchimā   pacchimā   anuparicitā   paṭinissaggānupassī
passāsavasena  purimā  purimā  paricitā  pacchimā pacchimā anuparicitā
sabbāpi    soḷasavatthukā    ānāpānassatiyo    aññamaññaṃ
@Footnote: 1 Ma. susamūhatattā. 2 Ma. āmeṇḍitaṃ. 3 Ma. asammuṭṭhā.
Paricitā ceva honti anuparicitā ca tena vuccati anupubbaṃ paricitāti.
   {386.10}   Yathāti  dasa  yathatthā  attadamathaṭṭho  yathattho
attasamathaṭṭho  yathattho  attaparinibbāpanaṭṭho  yathattho  abhiññaṭṭho
yathattho  pariññaṭṭho  yathattho  pahānaṭṭho  yathattho  bhāvanaṭṭho
yathattho   sacchikiriyaṭṭho   yathattho   saccābhisamayaṭṭho   yathattho
nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭho yathattho.
   {386.11} Buddhoti yo so bhagavā sayambhū anācariyako pubbe
ananussutesu  dhammesu  sāmaṃ  saccāni abhisambujjhi tattha ca sabbaññutaṃ
patto balesu ca vasībhāvaṃ.
   {386.12}  Buddhoti  kenatthena buddho . bujjhitā saccānīti
buddho  bodhento  1-  pajāyāti  buddho  sabbaññutāya  buddho
sabbadassāvitāya  buddho  anaññaneyyatāya  buddho  visatitāya  2-
buddho  khīṇāsavasaṅkhātena  buddho  nirupakkilesasaṅkhātena  3- buddho
ekantavītarāgoti  buddho  ekantavītadosoti  buddho ekantavītamohoti
buddho  ekantanikkilesoti  buddho  ekāyanamaggaṃ  gatoti  buddho
eko  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  buddho abuddhivihatattā
buddhipaṭilābhā buddho.
   {386.13} Buddhoti netaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na
bhaginiyā  kataṃ  na  mittāmaccehi  kataṃ  na ñātisālohitehi kataṃ na
@Footnote: 1 Ma. Yu. bodhetā. 2 Ma. Yu. visavitāya. 3 Ma. nirupalepasaṅkhātena.
@Yu. nirupadhisaṅkhātena.
Samaṇabrāhmaṇehi   kataṃ   na  devatāhi  kataṃ  vimokkhantikametaṃ
buddhānaṃ   bhagavantānaṃ   bodhiyā  mūle  saha  sabbaññutañāṇassa
paṭilābhā sacchikā paññatti yadidaṃ buddhoti.
   {386.14}  Desitāti  attadamathaṭṭho  yathattho  yathā buddhena
desito   attasamathaṭṭho   yathattho   yathā  buddhena  desito
attaparinibbāpanaṭṭho  yathattho  yathā  buddhena  desito  .pe.
Nirodhe  patiṭṭhāpakaṭṭho  yathattho  yathā  buddhena  desito  hoti
gahaṭṭho vā hoti pabbajito vā.
   {386.15}  Lokoti  khandhaloko  dhātuloko  āyatanaloko
vipattibhavaloko      vipattisambhavaloko      sampattibhavaloko
sampattisambhavaloko  eko  loko  sabbe  sattā  āhāraṭṭhitikā
.pe. Aṭṭhārasa lokā aṭṭhārasa dhātuyo.
   {386.16}  Pabhāsetīti  attadamathaṭṭhaṃ  yathatthaṃ  abhisambuddhattā
so  imaṃ  lokaṃ  obhāseti  [1]-  pabhāseti attasamathaṭṭhaṃ yathatthaṃ
abhisambuddhattā  so  imaṃ  lokaṃ  obhāseti  [1]-  pabhāseti
attaparinibbāpanaṭṭhaṃ   yathatthaṃ  abhisambuddhattā  so  imaṃ  lokaṃ
obhāseti  .pe.  nirodhe  patiṭṭhāpakaṭṭhaṃ  yathatthaṃ  abhisambuddhattā
so imaṃ lokaṃ obhāseti pabhāseti.
   {386.17}  Abbhā muttova candimāti yathā abbhā evaṃ kilesā
yathā  cando  evaṃ ariyañāṇaṃ yathā candimā devaputto evaṃ bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhāseti. evamuparipi.
Yathā  cando abbhā mutto mahiyā 1- dhūmarajamutto rāhupāṇā 2-
vippamutto  bhāsate  ca tapate ca virocati 3- ca evameva bhikkhu
sabbakilesehi vimutto 4- bhāsate ca tapate ca virocati ca tena vuccati
abbhā muttova candimāti imāni terasa vodāne ñāṇāni.
            Bhāṇavāraṃ.
   [387]  Katamāni  battiṃsaṃ  satokārīsu  ñāṇāni  idha  bhikkhu
araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati
pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
so  satova  assasati  .pe.  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti
sikkhati   sabbakāyapaṭisaṃvedī   passasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ
kāyasaṅkhāraṃ   assasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ   kāyasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī  sukhapaṭisaṃvedī  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
passambhayaṃ   cittasaṅkhāraṃ   cittapaṭisaṃvedī   abhippamodayaṃ   cittaṃ
samādahaṃ   cittaṃ  vimocayaṃ  cittaṃ  aniccānupassī  virāgānupassī
nirodhānupassī    paṭinissaggānupassī    assasissāmīti    sikkhati
paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati.
   [388]  Idhāti  imissā  diṭṭhiyā  imissā khantiyā imissā
ruciyā  imasmiṃ  ādāye  imasmiṃ  dhamme  imasmiṃ  vinaye  imasmiṃ
dhammavinaye  imasmiṃ  pāvacane imasmiṃ brahmacariye imasmiṃ satthusāsane
tena vuccati idhāti.
@Footnote: 1 Ma. mahikā mutto. 2 Ma. Yu. rāhugahaṇā. 3 Ma. virocate. evamuparipi.
@4 Ma. Yu. vippamutto.
   {388.1}  Bhikkhūti  puthujjanakalyāṇako vā hoti bhikkhu sekkho
vā arahā vā akuppadhammo.
   {388.2} Araññanti nikkhamitvā bahi indakhīlā sabbametaṃ araññaṃ.
   {388.3}  Rukkhamūlanti tattha bhikkhuno āsanaṃ paññattaṃ hoti mañco
vā pīṭhaṃ vā bhisi vā taṭṭikā vā cammakhaṇḍo vā tiṇasaṇṭharo vā
paṇṇasaṇṭharo  vā palāsasaṇṭharo vā tattha bhikkhu caṅkamati vā tiṭṭhati
vā nisīdati vā seyyaṃ vā kappeti.
   {388.4}  Suññanti  kenaci  anākiṇṇaṃ  hoti  gahaṭṭhehi vā
pabbajitehi vā.
   {388.5} Āgāranti vihāro aḍḍhayogo pāsādo hammiyaṃ guhāti.
   {388.6}  Nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvāti nisinno hoti pallaṅkaṃ
ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya 1- ujuko hoti kāyo panidhito 2-
paṇihito.
   {388.7} Parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvāti parīti pariggahaṭṭho mukhanti
niyyānaṭṭho  satīti  upaṭṭhānaṭṭho  tena  vuccati  parimukhaṃ  satiṃ
upaṭṭhapetvāti.
   [389] Satova assasatīti [3]- battiṃsāya ākārehi satokārī
dīghaṃ  assāsavasena  cittassekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  satiṃ  4-
upaṭṭhitā  hoti  tāya  satiyā  tena ñāṇena satokārī hoti dīghaṃ
passāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ pajānato satiṃ upaṭṭhitā
@Footnote: 1 Ma. paṇidhāyāti. 2 Ma. Yu. dhito supaṇihito. 3 Ma. Yu. satova assasati
@satova passasatīti. 4 Ma. Yu. sati. evamuparipi.
Ṭhitā  hoti  tāya  satiyā  tena  ñāṇena  satokārī hoti rassaṃ
assāsavasena   cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  satiṃ
upaṭṭhitā  hoti  tāya  satiyā tena ñāṇena satokārī hoti rassaṃ
passāsavasena   cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  satiṃ
upaṭṭhitā  hoti  tāya satiyā tena ñāṇena satokārī hoti .pe.
Paṭinissaggānupassī   assāsavasena  paṭinissaggānupassī  passāsavasena
cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  satiṃ  upaṭṭhitā  hoti
tāya satiyā tena ñāṇena satokārī hoti.
   [390]  Kathaṃ  dīghaṃ  assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ
passasanto dīghaṃ passasāmīti pajānāti.
   {390.1}  Dīghaṃ assāsaṃ addhānasaṅkhāte assasati dīghaṃ passāsaṃ
addhānasaṅkhāte  passasati  dīghaṃ  assāsapassāsaṃ  addhānasaṅkhāte
assasatipi   passasatipi   dīghaṃ   assāsapassāsaṃ   addhānasaṅkhāte
assasatopi  passasatopi  chando  uppajjati  chandavasena tato sukhumataraṃ
dīghaṃ  assāsaṃ  addhānasaṅkhāte  assasati  chandavasena  tato sukhumataraṃ
dīghaṃ  passāsaṃ  addhānasaṅkhāte  passasati  chandavasena  tato sukhumataraṃ
dīghaṃ  assāsapassāsaṃ  addhānasaṅkhāte  assasatipi passasatipi chandavasena
tato  sukhumataraṃ  dīghaṃ  assāsapassāsaṃ  addhānasaṅkhāte  assasatopi
passasatopi pāmujjaṃ uppajjati pāmujjavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsaṃ
addhānasaṅkhāte  assasati  pāmujjavasena  tato sukhumataraṃ dīghaṃ passāsaṃ
Addhānasaṅkhāte  passasati  pāmujjavasena  tato  sukhumataraṃ  dīghaṃ
assāsapassāsaṃ  addhānasaṅkhāte  assasatipi  passasatipi  pāmujjavasena
tato  sukhumataraṃ  dīghaṃ  assāsapassāsaṃ  addhānasaṅkhāte  assasatopi
passasatopi  dīghaṃ  assāsapassāsā  cittaṃ  vivaṭṭati upekkhā saṇṭhāti
imehi  navahākārehi  dīghaṃ  assāsapassāsakāyo  upaṭṭhānaṃ  sati
anupassanāñāṇaṃ  kāyo  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ
ceva  sati  ca  tāya  satiyā  tena ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassatīti
tena vuccati kāye kāyānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   [391]  Anupassatīti  kathaṃ  taṃ  kāyaṃ  anupassati . aniccato
anupassati   no  niccato  dukkhato  anupassati  no  sukhato
anattato  anupassati  no  attato  nibbindati  no nandati virajjati
no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  paṭinissajjati  no  ādiyati
aniccato  anupassanto  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato  anupassanto
sukhasaññaṃ   pajahati   anattato  anupassanto  attasaññaṃ  pajahati
nibbindanto  nandiṃ  pajahati  virajjanto  rāgaṃ  pajahati  nirodhento
samudayaṃ   pajahati   paṭinissajjanto   ādānaṃ  pajahati  evantaṃ
kāyaṃ anupassati.
   [392]  Bhāvanāti  catasso  bhāvanā  tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena   bhāvanā   āsevanaṭṭhena  bhāvanā  dīghaṃ
Assāsapassāsavasena  cittassekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  viditā
vedanā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti
viditā   saññā   uppajjanti   viditā   upaṭṭhahanti   viditā
abbhatthaṃ   gacchanti   viditā   vitakkā   uppajjanti   viditā
upaṭṭhahanti viditā abbhatthaṃ gacchanti.
   [393]  Kathaṃ  viditā  vedanā  uppajjanti viditā upaṭṭhahanti
viditā abbhatthaṃ gacchanti.
   {393.1}  Kathaṃ vedanāya uppādo vidito hoti. Avijjāsamudayā
vedanāsamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena  vedanāya  uppādo vidito hoti
taṇhāsamudayā   vedanāsamudayoti   kammasamudayā   vedanāsamudayoti
phassasamudayā  vedanāsamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena  vedanāya  uppādo
vidito   hoti  nibbattilakkhaṇaṃ  passatopi  vedanāya  uppādo
vidito hoti evaṃ vedanāya uppādo vidito hoti.
   {393.2}  Kathaṃ  vedanāya upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti . aniccato
manasikaroto khayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti dukkhato manasikaroto bhayatupaṭṭhānaṃ
viditaṃ  hoti  anattato  manasikaroto  suññatupaṭṭhānaṃ  viditaṃ  hoti
evaṃ vedanāya upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti.
   {393.3}  Kathaṃ vedanāya atthaṅgamo vidito hoti. Avijjānirodhā
vedanānirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  vedanāya  atthaṅgamo  vidito
hoti  taṇhānirodhā  vedanānirodhoti  kammanirodhā  vedanānirodhoti
Phassanirodhā  vedanānirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  vedanāya atthaṅgamo
vidito  hoti  vipariṇāmalakkhaṇaṃ  passatopi  vedanāya  atthaṅgamo
vidito  hoti  evaṃ vedanāya atthaṅgamo vidito hoti evaṃ viditā
vedanā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti viditā abbhatthaṃ gacchanti.
   [394]  Kathaṃ  viditā  saññā  uppajjanti  viditā upaṭṭhahanti
viditā abbhatthaṃ gacchanti.
   {394.1}  Kathaṃ saññāya uppādo vidito hoti. Avijjāsamudayā
saññāsamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena  saññāya  uppādo  vidito  hoti
taṇhāsamudayā   saññāsamudayoti   kammasamudayā   saññāsamudayoti
phassasamudayā  saññāsamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena  saññāya  uppādo
vidito  hoti nibbattilakkhaṇaṃ passatopi saññāya uppādo vidito hoti
evaṃ saññāya uppādo vidito hoti.
   {394.2}  Kathaṃ  saññāya  upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti . aniccato
manasikaroto khayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti dukkhato manasikaroto bhayatupaṭṭhānaṃ
viditaṃ  hoti  anattato  manasikaroto  suññatupaṭṭhānaṃ  viditaṃ  hoti
evaṃ saññāya upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti.
   {394.3}  Kathaṃ saññāya atthaṅgamo vidito hoti. Avijjānirodhā
saññānirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  saññāya  atthaṅgamo  vidito hoti
taṇhānirodhā   saññānirodhoti   kammanirodhā   saññānirodhoti
Phassanirodhā  saññānirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  saññāya  atthaṅgamo
vidito  hoti  vipariṇāmalakkhaṇaṃ  passatopi  saññāya  atthaṅgamo
vidito  hoti  evaṃ  saññāya atthaṅgamo vidito hoti evaṃ viditā
saññā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti viditā abbhatthaṃ gacchanti.
   [395]  Kathaṃ  viditā  vitakkā  uppajjanti viditā upaṭṭhahanti
viditā abbhatthaṃ gacchanti.
   {395.1}  Kathaṃ vitakkānaṃ uppādo vidito hoti. Avijjāsamudayā
vitakkasamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena  vitakkānaṃ  uppādo  vidito hoti
taṇhāsamudayā   vitakkasamudayoti   kammasamudayā   vitakkasamudayoti
saññāsamudayā   vitakkasamudayoti   paccayasamudayaṭṭhena   vitakkānaṃ
uppādo   vidito  hoti  nibbattilakkhaṇaṃ  passatopi  vitakkānaṃ
uppādo vidito hoti evaṃ vitakkānaṃ uppādo vidito hoti.
   {395.2}  Kathaṃ vitakkānaṃ upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti . aniccato
manasikaroto khayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti dukkhato manasikaroto bhayatupaṭṭhānaṃ
viditaṃ  hoti  anattato  manasikaroto suññatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti evaṃ
vitakkānaṃ upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti.
   {395.3} Kathaṃ vitakkānaṃ atthaṅgamo vidito hoti. Avijjānirodhā
vitakkanirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  vitakkānaṃ  atthaṅgamo vidito hoti
taṇhānirodhā   vitakkanirodhoti   kammanirodhā   vitakkanirodhoti
Saññānirodhā  vitakkanirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  vitakkānaṃ atthaṅgamo
vidito  hoti  vipariṇāmalakkhaṇaṃ  passatopi  vitakkānaṃ  atthaṅgamo
vidito  hoti  evaṃ  vitakkānaṃ  atthaṅgamo  vidito  hoti  evaṃ
viditā   vitakkā   uppajjanti   viditā   upaṭṭhahanti  viditā
abbhatthaṃ gacchanti.
   [396]   Dīghaṃ   assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ
avikkhepaṃ  pajānanto  indriyāni  samodhāneti  gocarañca  pajānāti
samatthañca   paṭivijjhati  .pe.  dhamme  samodhāneti  gocarañca
pajānāti samatthañca paṭivijjhati.
   {396.1}  Indriyāni samodhānetīti kathaṃ indriyāni samodhāneti.
Adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  samodhāneti  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ
samodhāneti  upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  samodhāneti  avikkhepaṭṭhena
samādhindriyaṃ  samodhāneti  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ  samodhāneti
ayaṃ  puggalo  imāni  indriyāni  imasmiṃ  ārammaṇe samodhānetīti
tena vuccati indriyāni samodhāneti.
   {396.2}  Gocarañca  pajānātīti  yantassa ārammaṇaṃ taṃ tassa
gocaraṃ  yaṃ  tassa  gocaraṃ  taṃ  tassa ārammaṇaṃ pajānātīti puggalo
pajānanā paññā.
   {396.3}   Samanti  ārammaṇassa  upaṭṭhānaṃ  samaṃ  cittassa
avikkhepo samaṃ cittassa adhiṭṭhānaṃ samaṃ cittassa vodānaṃ samaṃ.
   {396.4}  Atthoti  anavajjaṭṭho  nikkilesaṭṭho  vodānaṭṭho
paramaṭṭho.
   {396.5}  Paṭivijjhatīti  ārammaṇassa  upaṭṭhānaṭṭhaṃ  paṭivijjhati
cittassa  avikkhepaṭṭhaṃ  paṭivijjhati  cittassa  adhiṭṭhānaṭṭhaṃ  paṭivijjhati
cittassa vodānaṭṭhaṃ paṭivijjhati tena vuccati samatthañca paṭivijjhati.
   [397]  Balāni  samodhānetīti  kathaṃ  balāni  samodhāneti .
Assaddhiye   akappiyaṭṭhena   saddhābalaṃ   samodhāneti  kosajje
akampiyaṭṭhena  viriyabalaṃ  samodhāneti  pamāde  akampiyaṭṭhena  satibalaṃ
samodhāneti   uddhacce   akampiyaṭṭhena  samādhibalaṃ  samodhāneti
avijjāya  akampiyaṭṭhena  paññābalaṃ  samodhāneti  ayaṃ  puggalo
imāni  balāni  imasmiṃ  ārammaṇe  samodhānetīti  tena  vuccati
balāni samodhāneti.
   {397.1}  Gocarañca pajānātīti .pe. tena vuccati samatthañca
paṭivijjhati.
   [398] Bojjhaṅge samodhānetīti kathaṃ bojjhaṅge samodhāneti.
Upaṭṭhānaṭṭhena    satisambojjhaṅgaṃ   samodhāneti   pavicayaṭṭhena
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ   samodhāneti   paggahaṭṭhena  viriyasambojjhaṅgaṃ
samodhāneti  pharaṇaṭṭhena  pītisambojjhaṅgaṃ  samodhāneti  upasamaṭṭhena
passaddhisambojjhaṅgaṃ  samodhāneti  avikkhepaṭṭhena  samādhisambojjhaṅgaṃ
samodhāneti      paṭisaṅkhānaṭṭhena      upekkhāsambojjhaṅgaṃ
Samodhāneti   ayaṃ   puggalo   ime   bojjhaṅge   imasmiṃ
ārammaṇe samodhānetīti tena vuccati bojjhaṅge samodhāneti.
   {398.1}  Gocarañca pajānātīti .pe. tena vuccati samatthañca
paṭivijjhati.
   [399] Maggaṃ samodhānetīti kathaṃ maggaṃ samodhāneti. Dassanaṭṭhena
sammādiṭṭhiṃ    samodhāneti    abhiniropanaṭṭhena   sammāsaṅkappaṃ
samodhāneti  pariggahaṭṭhena  sammāvācaṃ  samodhāneti  samuṭṭhānaṭṭhena
sammākammantaṃ    samodhāneti    vodānaṭṭhena    sammāājīvaṃ
samodhāneti    paggahaṭṭhena    sammāvāyāmaṃ    samodhāneti
upaṭṭhānaṭṭhena  sammāsatiṃ  samodhāneti  avikkhepaṭṭhena  sammāsamādhiṃ
samodhāneti  ayaṃ  puggalo  imaṃ  maggaṃ  imasmiṃ  ārammaṇe
samodhānetīti tena vuccati maggaṃ samodhāneti.
   {399.1}  Gocarañca pajānātīti .pe. tena vuccati samatthañca
paṭivijjhati.
   [400]  Dhamme  samodhānetīti  kathaṃ  dhamme  samodhāneti .
Ādhipateyyaṭṭhena  indriyāni  samodhāneti  akampiyaṭṭhena  balāni
samodhāneti  niyyānaṭṭhena  bojjhaṅge  samodhāneti hetaṭṭhena maggaṃ
samodhāneti  upaṭṭhānaṭṭhena  satipaṭṭhānaṃ  samodhāneti  padahanaṭṭhena
sammappadhānaṃ   samodhāneti  ijjhanaṭṭhena  iddhipādaṃ  samodhāneti
tathaṭṭhena  saccaṃ  samodhāneti  avikkhepaṭṭhena  samathaṃ  samodhāneti
Anupassanaṭṭhena  vipassanaṃ  samodhāneti  ekarasaṭṭhena  samathavipassanaṃ
samodhāneti    anativattanaṭṭhena    yuganaddhaṃ    samodhāneti
saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhiṃ  samodhāneti  avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhiṃ
samodhāneti   dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhiṃ  samodhāneti  muttaṭṭhena
vimokkhaṃ  samodhāneti  paṭivedhaṭṭhena vijjaṃ samodhāneti pariccāgaṭṭhena
vimuttiṃ  samodhāneti  samucchedaṭṭhena  khaye  ñāṇaṃ  samodhāneti
paṭippassaṭṭhena   anuppāde   ñāṇaṃ   samodhāneti   chandaṃ
mūlaṭṭhena   samodhāneti  manasikāraṃ  samuṭṭhānaṭṭhena  samodhāneti
phassaṃ   samodhānaṭṭhena   samodhāneti   vedanaṃ   samosaraṇaṭṭhena
samodhāneti  samādhiṃ  pamukhaṭṭhena  samodhāneti  satiṃ ādhipateyyaṭṭhena
samodhāneti  satisampajaññaṃ  1-  tatuttaraṭṭhena  samodhāneti  vimuttiṃ
sāraṭṭhena   samodhāneti   amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena
samodhāneti  ayaṃ  puggalo  ime  dhamme  imasmiṃ  ārammaṇe
samodhānetīti tena vuccati dhamme samodhāneti.
   {400.1}   Gocarañca  pajānātīti  yantassa  ārammaṇaṃ  taṃ
tassa  gocaraṃ yantassa gocaraṃ taṃ tassa ārammaṇaṃ pajānātīti puggalo
pajānanā paññā.
   {400.2}   Samanti  ārammaṇassa  upaṭṭhānaṃ  samaṃ  cittassa
avikkhepo samaṃ cittassa adhiṭṭhānaṃ samaṃ cittassa vodānaṃ samaṃ.
   {400.3}   Atthoti  anavajjaṭṭho  nikkilesaṭṭho vodānaṭṭho
paramaṭṭho.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññaṃ.
   {400.4}  Paṭivijjhatīti  ārammaṇassa  upaṭṭhānaṭṭhaṃ  paṭivijjhati
cittassa  avikkhepaṭṭhaṃ  paṭivijjhati  cittassa  adhiṭṭhānaṭṭhaṃ  paṭivijjhati
cittassa   vodānaṭṭhaṃ   paṭivijjhati   tena   vuccati  samatthañca
paṭivijjhati.
   [401]  Kathaṃ  rassaṃ  assasanto  rassaṃ  assasāmīti pajānāti
rassaṃ  passasanto  rassaṃ  passasāmīti  pajānāti  .  rassaṃ assāsaṃ
ittarasaṅkhāte  assasati  rassaṃ  passāsaṃ  ittarasaṅkhāte  passasati
rassaṃ  assāsapassāsaṃ  ittarasaṅkhāte  assasatipi  passasatipi  rassaṃ
assāsapassāsaṃ   ittarasaṅkhāte  assasatopi  passasatopi  chando
uppajjati  chandavasena  tato  sukhumataraṃ  rassaṃ assāsaṃ ittarasaṅkhāte
assasati  chandavasena  tato  sukhumataraṃ  rassaṃ  passāsaṃ ittarasaṅkhāte
passasati chandavasena tato sukhumataraṃ rassaṃ assāsapassāsaṃ ittarasaṅkhāte
assasatipi   passasatipi   chandavasena   tato   sukhumataraṃ   rassaṃ
assāsapassāsaṃ  ittarasaṅkhāte  assasatopi  passasatopi  pāmujjaṃ
uppajjati  pāmujjavasena  tato sukhumataraṃ rassaṃ assāsaṃ ittarasaṅkhāte
assasati  pāmujjavasena  tato  sukhumataraṃ rassaṃ passāsaṃ ittarasaṅkhāte
passasati  pāmujjavasena  tato  sukhumataraṃ  rassaṃ  assāsapassāsaṃ
ittarasaṅkhāte   assasatipi   passasatipi   pāmujjavasena   tato
sukhumataraṃ   rassaṃ   assāsapassāsaṃ   ittarasaṅkhāte   assasatopi
passasatopi  rassaṃ  assāsapassāsā  cittaṃ vivaṭṭati upekkhā saṇṭhāti
Imehi  navahākārehi  rassaṃ  assāsapassāsakāyo  upaṭṭhānaṃ  sati
anupassanāñāṇaṃ  kāyo  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ ceva
sati  ca  tāya  satiyā  tena  ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassatīti tena
vuccati kāye kāyānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   [402]  Anupassatīti  kathaṃ  taṃ kāyaṃ anupassati .pe. evantaṃ
kāyaṃ anupassati.
   {402.1}  Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā
rassaṃ  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato
viditā  vedanā uppajjanti .pe. rassaṃ assāsapassāsavasena cittassa
ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānanto indriyānaṃ samodhāneti .pe. tena
vuccati samatthañca paṭivijjhati.
   [403]   Kathaṃ   sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati
sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati.
   {403.1}  Kāyoti dve kāyā nāmakāyo ca rūpakāyo ca. Katamo
nāmakāyo  .  vedanā  saññā cetanā phasso manasikāro nāmañca
nāmakāyo  ca  ye  ca  vuccanti cittasaṅkhārā ayaṃ nāmakāyo .
Katamo  rūpakāyo  .  cattāro  ca mahābhūtā catunnañca mahābhūtānaṃ
upādāyarūpaṃ  assāso  ca  passāso  ca  nimittañca  upanibandhanā
ye ca vuccanti kāyasaṅkhārā ayaṃ rūpakāyo.
   [404]  Kathante  kāyā  paṭividitā honti dīghaṃ assāsavasena
Cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  sati upaṭṭhitā hoti tāya
satiyā tena ñāṇena te kāyā paṭividitā honti dīghaṃ passāsavasena
cittassa   ekaggataṃ   avikkhepaṃ   pajānato   sati  upaṭṭhitā
hoti  tāya  satiyā  tena  ñāṇena  te kāyā paṭividitā honti
rassaṃ  assāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  sati
upaṭṭhitā  hoti  tāya  satiyā tena ñāṇena te kāyā paṭividitā
honti   rassaṃ   passāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
pajānato  sati  upaṭṭhitā  hoti  tāya  satiyā tena ñāṇena te
kāyā paṭividitā honti āvajjato te kāyā paṭividitā honti
   {404.1}  jānato te kāyā paṭividitā honti passato te
kāyā  paṭividitā  honti paccavekkhato te kāyā paṭividitā honti
cittaṃ  adhiṭṭhahato  te  kāyā paṭividitā honti saddhāya adhimuccato
te  kāyā paṭividitā honti viriyaṃ paggaṇhato te kāyā paṭividitā
honti  satiṃ  upaṭṭhāpayato  te  kāyā  paṭividitā  honti
cittaṃ  samādahato  te  kāyā  paṭividitā honti paññāya pajānato
te  kāyā  paṭividitā  honti  abhiññeyyaṃ  abhijānato  te
kāyā  paṭividitā honti pariññeyyaṃ parijānato te kāyā paṭividitā
honti  pahātabbaṃ  pajahato  te  kāyā  paṭividitā  honti
bhāvetabbaṃ  bhāvayato  te  kāyā  paṭividitā  honti  sacchikātabbaṃ
sacchikaroto  te kāyā paṭividitā honti evante kāyā paṭividitā
Honti    sabbakāyapaṭisaṃvedī   assāsapassāsakāyo   upaṭṭhānaṃ
sati  anupassanāñāṇaṃ  kāyo  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ
ceva  sati  ca  tāya  satiyā  tena ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassatīti
tena vuccati kāye kāyānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   [405] Anupassatīti .pe. sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsapassāsā 1-
saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhi  avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhi  dassanaṭṭhena
diṭṭhivisuddhi  yo  tattha  saṃvaraṭṭho  ayaṃ  adhisīlasikkhā  yo  tattha
avikkhepaṭṭho   ayaṃ   adhicittasikkhā   yo  tattha  dassanaṭṭho
ayaṃ   adhipaññāsikkhā   imā  tisso  sikkhāyo  āvajjanto
sikkhati   jānanto  sikkhati  passanto  sikkhati  paccavekkhanto
sikkhati   cittaṃ   adhiṭṭhahanto   sikkhati  saddhāya  adhimuccanto
sikakhati   viriyaṃ   paggaṇhanto   sikkhati   satiṃ  upaṭṭhāpento
sikkhati  cittaṃ  samādahanto  sikkhati  paññāya  pajānanto  sikkhati
abhiññeyyaṃ   abhijānanto   sikkhati   pariññeyyaṃ   parijānanto
sikkhati   pahātabbaṃ  pajahanto  sikkhati  bhāvetabbaṃ  bhāvento
sikkhati   sacchikātabbaṃ   sacchikaronto  sikkhati  sabbakāyapaṭisaṃvedī
assāsapassāsavasena   cittassa   ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato
viditā  vedanā  uppajjanti  .pe.  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assāsa-
passāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānanto indriyāni
samodhāneti .pe. Tena vuccati samatthañca paṭivijjhatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. assāsapassāsānaṃ.
   [406]  Kathaṃ  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati.
   {406.1}  Katamo kāyasaṅkhāro . dīghaṃ assāsā kāyikā ete
dhammā  kāyapaṭibaddhā  kāyasaṅkhārā  te kāyasaṅkhāre passambhento
nirodhento vūpasamento sikkhati dīghaṃ passāsā kāyikā ete dhammā
kāyapaṭibaddhā   kāyasaṅkhārā  te  kāyasaṅkhāre  passambhento
nirodhento  vūpasamento  sikkhati  rassaṃ  assāsā  rassaṃ passāsā
sabbakāyapaṭisaṃvedī  assāsā  kāyikā  ete  dhammā  kāyapaṭibaddhā
kāyasaṅkhārā te kāyasaṅkhāre passambhento nirodhento vūpasamento
sikkhati
   {406.2}  yathārūpehi  kāyasaṅkhārehi  yā kāyassa ānamanā
vinamanā  sannamanā  paṇamanā  iñjanā  phandanā  calanā  kampanā
passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati  yathārūpehi  kāyasaṅkhārehi  yā  kāyassa
naānamanā  navinamanā  nasannamanā  nappaṇamanā  aniñjanā  naphandanā
acalanā  akampanā  santaṃ  sukhumaṃ passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti
sikkhati passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati
   {406.3} iti kira passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati evaṃ sante vātūpaladdhiyā
ca  pabhāvanā  na  hoti  assāsapassāsānañca  pabhāvanā  na hoti
ānāpānassatiyā  ca  pabhāvanā  na  hoti  ānāpānassatisamādhissa
Ca  pabhāvanā  na  hoti na ca taṃ samāpattiṃ paṇḍitā samāpajjantipi
vuṭṭhahantipi
   {406.4}  iti  kira  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti
sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  evaṃ sante
vātūpaladdhiyā  ca  pabhāvanā  hoti  assāsapassāsānañca  pabhāvanā
hoti  ānāpānassatiyā  ca  pabhāvanā  hoti ānāpānassatisamādhissa
ca  pabhāvanā  hoti  tañca  naṃ  samāpattiṃ  paṇḍitā  samāpajjantipi
vuṭṭhahantipi yathākathaṃ viya seyyathāpi kaṃse ākoṭite paṭhamaṃ oḷārikā
saddā  pavattanti  oḷārikānaṃ  saddānaṃ  nimittaṃ  suggahitattā
sumanasikatattā sūpadhāritattā niruddhepi oḷārike sadde
   {406.5}  atha  pacchā  sukhumakā  saddā pavattanti sukhumakānaṃ
saddānaṃ   nimittaṃ   suggahitattā   sumanasikatattā   sūpadhāritattā
niruddhepi  sukhumake  sadde  atha  pacchā  sukhumanimittārammaṇattāpi
cittaṃ  pavattati  evameva paṭhamaṃ oḷārikā assāsapassāsā pavattanti
oḷārikānaṃ  assāsapassāsānaṃ  nimittaṃ  suggahitattā  sumanasikatattā
sūpadhāritattā  niruddhepi  oḷārike  assāsapassāse  atha  pacchā
sukhumakā  assāsapassāsā  pavattanti  sukhumakānaṃ  assāsapassāsānaṃ
nimittaṃ  suggahitattā  sumanasikatattā  sūpadhāritattā  niruddhepi sukhumake
assāsapassāse   atha   pacchā   sukhumakānaṃ   assāsapassāsānaṃ
nimittārammaṇattāpi  cittaṃ  na  vikkhepaṃ  gacchati  evaṃ  sante
vātūpaladdhiyā   ca   pabhāvanā   hoti   assāsapassāsānañca
Pabhāvanā   hoti   ānāpānassatiyā   ca   pabhāvanā  hoti
ānāpānassatisamādhissa  ca  pabhāvanā  hoti  tañca  naṃ  samāpattiṃ
paṇḍitā   samāpajjantipi   vuṭṭhahantipi   passambhayaṃ   kāyasaṅkhāraṃ
assāsapassāsakāyo   upaṭṭhānaṃ   sati   anupassanāñāṇaṃ  kāyo
upaṭṭhānaṃ  no sati sati upaṭṭhānaṃ ceva sati ca tāya satiyā tena
ñāṇena  taṃ  kāyaṃ  anupassati  tena  vuccati kāye kāyānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā.
   [407] Anupassatīti kathaṃ taṃ kāyaṃ anupassati .pe. Evantaṃ kāyaṃ
anupassati.
   {407.1} Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
Passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assāsapassāsā  1-  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi
avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhi  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  yo  tattha
saṃvaraṭṭho ayaṃ adhisīlasikkhā yo tattha avikkhepaṭṭho ayaṃ adhicittasikkhā
yo  tattha  dassanaṭṭho  ayaṃ  adhipaññāsikkhā imā tisso sikkhāyo
āvajjanto  sikkhati  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikaronto  sikkhati
passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ
avikkhepaṃ  pajānato  viditā  vedanā  uppajjanti  .pe. passambhayaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
pajānato  indriyāni  samodhāneti  .pe.  tena  vuccati samatthañca
paṭivijjhati   2-   aṭṭha   anupassane   ñāṇāni  aṭṭha  ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. assāsapassāsānaṃ. evamuparipi. 2 Ma. Yu. paṭivijjhatīti. evamuparipi.
Upaṭṭhānānussatiyo cattāri suttantikavatthūni kāye kāyānupassanāya.
            Bhāṇavāraṃ.
   [408]  Kathaṃ  pītipaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati pītipaṭisaṃvedī
passasissāmīti sikkhati.
   {408.1} Katamā pīti . dīghaṃ assāsavasena cittassa ekaggataṃ
avikkhepaṃ  pajānato  uppajjati  pītipāmujjaṃ .pe. dīghaṃ passāsavasena
cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato uppajjati pītipāmujjaṃ .pe.
Rassaṃ   assāsavasena   rassaṃ   passāsavasena  sabbakāyapaṭisaṃvedī
assāsavasena    sabbakāyapaṭisaṃvedī   passāsavasena   passambhayaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  assāsavasena  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passāsavasena
cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  uppajjati  pītipāmujjaṃ
yā pītipāmujjaṃ āmodanā pamodanā hāso pahāso cittassa odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ pīti [1]- paṭividitā hoti dīghaṃ assāsavasena
cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti
   {408.2} tāya satiyā tena ñāṇena sā pīti paṭividitā hoti
dīghaṃ  passāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  sati
upaṭṭhitā hoti tāya satiyā tena ñāṇena sā pīti paṭividitā hoti
rassaṃ   assāsavasena   rassaṃ   passāsavasena  sabbakāyapaṭisaṃvedī
assāsavasena   passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assāsavasena  passambhayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pīti. kathaṃ sā pīti ....
Kāyasaṅkhāraṃ  passāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato
sati  upaṭṭhitā hoti tāya satiyā tena ñāṇena sā pīti paṭividitā
hoti  āvajjato  sā  pīti paṭividitā hoti jānato ... passato
paccavekkhato   cittaṃ  adhiṭṭhahato  saddhāya  adhimuccato  viriyaṃ
paggaṇhato   satiṃ   upaṭṭhāpayato  cittaṃ  samādahato  paññāya
pajānato   abhiññeyyaṃ   abhijānato   pariññeyyaṃ   parijānato
pahātabbaṃ  pajahato  bhāvetabbaṃ  bhāvayato  sacchikātabbaṃ  sacchikaroto
sā  pīti  paṭividitā  hoti  evaṃ  sā  [1]-  pītipaṭisaṃvedī
assāsapassāsavasena   vedanā   upaṭṭhānaṃ  sati  anupassanāñāṇaṃ
vedanā  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ ceva sati ca tāya
satiyā  tena  ñāṇena  taṃ  vedanaṃ  anupassatīti  tena  vuccati
vedanāsu vedanānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā 2-.
   {408.3}  Anupassatīti  kathaṃ  taṃ  vedanaṃ  anupassati  .pe.
Evantaṃ vedanaṃ anupassati.
   {408.4}  Bhāvanāti  catasso bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā  .  pītipaṭisaṃvedī  assāsapassāsā  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi
.pe.  pītipaṭisaṃvedī  assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ
pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca paṭivijjhati.
   [409] Kathaṃ sukhapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pīti paṭividitā hoti. 2 Ma. Yu. ... bhāvanāti. evamuparipi.
   {409.1}  Sukhanti dve sukhāni kāyikañca sukhaṃ cetasikañca sukhaṃ.
   {409.2} Katamaṃ kāyikaṃ sukhaṃ. Yaṃ kāyikaṃ sātaṃ kāyikaṃ sukhaṃ vedayitaṃ 1-
kāyasamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  idaṃ  kāyikaṃ sukhaṃ . katamaṃ
cetasikaṃ sukhaṃ . yaṃ [2]- cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā sātā sukhā vedanā idaṃ cetasikaṃ sukhaṃ.
   {409.3} Kathaṃ te sukhā paṭividitā honti . Dīghaṃ assāsavasena
cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti tāya satiyā
tena  ñāṇena  te  sukhā  paṭividitā  honti  dīghaṃ  passāsavasena
cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  sati upaṭṭhitā hoti tāya
satiyā tena ñāṇena te sukhā paṭividitā honti .pe. sacchikātabbaṃ
sacchikaroto  te  sukhā  paṭividitā honti evante sukhā paṭividitā
honti  sukhapaṭisaṃvedī  assāsapassāsavasena  vedanā  upaṭṭhānaṃ  sati
anupassanāñāṇaṃ  vedanā  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati upaṭṭhānaṃ ceva
sati ca tāya satiyā tena ñāṇena taṃ vedanaṃ anupassatīti tena vuccati
vedanāsu vedanānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {409.4}  Anupassatīti  kathaṃ  vedanaṃ  anupassati  . aniccato
anupassati .pe. Evantaṃ vedanaṃ anupassati.
   {409.5} Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
Sukhapaṭisaṃvedī  assāsapassāsā saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi .pe. sukhapaṭisaṃvedī
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. Yu. cetasikaṃ sātaṃ ...
Assāsapassāsavasena    cittassa    ekaggataṃ    avikkhepaṃ
pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca paṭivijjhati.
   [410]  Kathaṃ  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati
cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati.
   {410.1} Katamo cittasaṅkhāro . dīghaṃ assāsavasena saññā ca
vedanā  ca cetasikā ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā dīghaṃ
passāsavasena  saññā  ca  vedanā  ca  cetasikā  ete  dhammā
cittapaṭibaddhā  cittasaṅkhārā  .pe.  sukhapaṭisaṃvedī  assāsavasena
sukhapaṭisaṃvedī  passāsavasena  saññā  ca vedanā ca cetasikā ete
dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā ayaṃ cittasaṅkhāro.
   {410.2}  Kathaṃ  te  cittasaṅkhārā paṭividitā honti . dīghaṃ
assāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā
hoti tāya satiyā tena ñāṇena te cittasaṅkhārā paṭividitā honti
dīghaṃ  passāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  sati
upaṭṭhitā  hoti  tāya  satiyā  tena  ñāṇena  te cittasaṅkhārā
paṭividitā  honti  .pe. sacchikātabbaṃ sacchikaroto te cittasaṅkhārā
paṭividitā  honti  evante  cittasaṅkhārā  paṭividitā  honti
cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  assāsapassāsavasena  vedanā  upaṭṭhānaṃ  sati
anupassanāñāṇaṃ  vedanā  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati upaṭṭhānaṃ ceva
Sati  ca  tāya  satiyā  tena ñāṇena taṃ vedanaṃ anupassatīti tena
vuccati vedanāsu vedanānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {410.3}  Anupassatīti  kathaṃ taṃ vedanaṃ anupassati . aniccato
anupassati .pe. Evantaṃ vedanaṃ anupassati.
   {410.4}  Bhāvanāti  catasso bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā   .  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  assāsapassāsā  saṃvaraṭṭhena
sīlavisuddhi   .pe.   cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī   assāsapassāsavasena
cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ pajānato .pe. pajānanto indriyāni
samodhāneti tena vuccati samatthañca paṭivijjhati.
   [411]  Kathaṃ  passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati.
   {411.1} Katamo cittasaṅkhāro . dīghaṃ assāsavasena saññā ca
vedanā  ca cetasikā ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā te
cittasaṅkhāre  passambhento  nirodhento  vūpasamento  sikkhati  dīghaṃ
passāsavasena  saññā  ca  vedanā  ca  cetasikā  ete  dhammā
cittapaṭibaddhā   cittasaṅkhārā  te  cittasaṅkhāre  passambhento
nirodhento  vūpasamento  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  assāsavasena
cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passāsavasena  saññā  ca vedanā ca cetasikā
ete  dhammā  cittapaṭibaddhā  cittasaṅkhārā  te  cittasaṅkhāre
passambhento  nirodhento  vūpasamento sikkhati passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
Assāsapassāsavasena   vedanā   upaṭṭhānaṃ  sati  anupassanāñāṇaṃ
vedanā upaṭṭhānaṃ no sati sati upaṭṭhānaṃ ceva sati ca tāya satiyā
tena  ñāṇena  taṃ  vedanaṃ  anupassatīti  tena  vuccati  vedanāsu
vedanānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {411.2}  Anupassatīti kathaṃ taṃ vedanaṃ anupassati .pe. Evantaṃ
vedanaṃ anupassati.
   {411.3}  Bhāvanāti  catasso bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā  .  passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assāsapassāsā  saṃvaraṭṭhena
sīlavisuddhi  .pe.  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assāsapassāsavasena cittassa
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato .pe. pajānanto indriyāni samodhāneti
tena  vuccati  samatthañca  paṭivijjhati  aṭṭha  anupassane  ñāṇāni
aṭṭha  ca  upaṭṭhānānussatiyo  cattāri  suttantikavatthūni  vedanāsu
vedanānupassanāya.
            Bhāṇavāraṃ.
   [412]  Kathaṃ  cittapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati cittapaṭisaṃvedī
passasissāmīti sikkhati.
   {412.1}  Katamaṃ taṃ cittaṃ . dīghaṃ assāsavasena viññāṇacittaṃ yaṃ
cittaṃ  mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ [1]- manāyatanaṃ manindriyaṃ viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā   manoviññāṇadhātu   dīghaṃ  passāsavasena
@Footnote: 1 Ma. Yu. mano. evamuparipi. 2 Sī. Yu. tajjamāno. evamuparipi.
.pe.  Passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assāsavasena  viññāṇacittaṃ  yaṃ
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ cittaṃ.
   {412.2} Kathaṃ cittaṃ paṭividitaṃ hoti . Dīghaṃ assāsavasena cittassa
ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  sati  upaṭṭhitā  hoti tāya satiyā
tena  ñāṇena  taṃ  cittaṃ  paṭividitaṃ  hoti  dīghaṃ  passāsavasena
cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato  sati upaṭṭhitā hoti tāya
satiyā  tena  ñāṇena  cittaṃ  paṭividitaṃ  hoti  .pe. sacchikātabbaṃ
sacchikaroto  taṃ  cittaṃ  paṭividitaṃ  hoti  evantaṃ  cittaṃ  paṭividitaṃ
hoti   cittapaṭisaṃvedī   assāsavasena   viññāṇacittaṃ   upaṭṭhānaṃ
sati  anupassanāñāṇaṃ  cittaṃ  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ
ceva  sati  ca  tāya  satiyā  tena ñāṇena taṃ cittaṃ anupassatīti
tena vuccati citte cittānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {412.3}  Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati .pe. evantaṃ
cittaṃ anupassati.
   {412.4} Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
Cittapaṭisaṃvedī   assāsapassāsā   saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  .pe.
Cittapaṭisaṃvedī  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca paṭivijjhati.
   [413] Kathaṃ abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ
cittaṃ passasissāmīti sikkhati.
   {413.1}  Katamo ca 1- cittassa abhippamodo. Dīghaṃ assāsavasena
cittassa  ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato uppajjati cittassa abhippamodo
yā  cittassa  āmodanā pamodanā hāso pahāso cittassa odagyaṃ
attamanatā  cittassa  dīghaṃ  passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ
pajānato  uppajjati  cittassa  abhippamodo  yā cittassa āmodanā
pamodanā  hāso  pahāso cittassa 2- odagyaṃ attamanatā cittassa
.pe.  cittapaṭisaṃvedī  assāsavasena  cittapaṭisaṃvedī  passāsavasena
cittassa  ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato uppajjati cittassa abhippamodo
yā  cittassa  āmodanā pamodanā hāso pahāso cittassa odagyaṃ
attamanatā  cittassa  ayaṃ cittassa abhippamodo . abhippamodayaṃ cittaṃ
assāsapassāsavasena  viññāṇacittaṃ  upaṭṭhānaṃ  sati  anupassanāñāṇaṃ
cittaṃ  upaṭṭhānaṃ no sati sati upaṭṭhānaṃ ceva sati ca tāya satiyā
tena ñāṇena taṃ cittaṃ anupassatīti tena vuccati citte cittānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā.
   {413.2} Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati .pe. Evantaṃ cittaṃ
anupassati.
   {413.3} Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi. 2 Ma. Yu. vitti. evamuparipi.
Abhippamodayaṃ  cittaṃ  assāsapassāsā  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  .pe.
Abhippamodayaṃ   cittaṃ   assāsapassāsavasena   cittassa  ekaggataṃ
avikkhepaṃ  pajānato  .pe. pajānanto indriyāni samodhāneti tena
vuccati samatthañca paṭivijjhati.
   [414]  Kathaṃ  samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati samādahaṃ
cittaṃ passasissāmīti sikkhati.
   {414.1}  Katamañca samādhindriyaṃ 1-. Dīghaṃ assāsavasena cittassa
ekaggatā  avikkhepo  samādhi  [2]-  dīghaṃ  passāsavasena cittassa
ekaggatā avikkhepo samādhi [2]- samādahaṃ cittaṃ assāsavasena [3]-
cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  yā  cittassa ṭhiti saṇṭhiti
adhiṭṭhiti 4- avisāhāro avikkhepo ca 5- avisāhatamānasatā samatho
samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  ayaṃ  [6]-  samādahaṃ  cittaṃ
assāsavasena  7-  viññāṇacittaṃ  upaṭṭhānaṃ sati anupassanāñāṇaṃ cittaṃ
upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ  ceva  sati ca tāya satiyā
tena  ñāṇena  taṃ  cittaṃ  anupassatīti  tena  vuccati  citte
cittānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {414.2} Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati .pe. Evantaṃ cittaṃ
anupassati.
   {414.3} Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
Samādahaṃ  cittaṃ  assāsapassāsā  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. katamo samādhi. 2 Ma. yā cittassa ṭhiti .pe. samādhibalaṃ sammāsamādhi.
@3 Ma. samādahaṃ cittaṃ passāsavasena .... 4 Ma. Yu. avaṭṭhiti. 5 Ma. Yu. casaddo
@natthi. 6 Ma. samādhi. 7 Ma. assāsapassāsavasena.
Samādahaṃ  cittaṃ  assāsavasena  1-  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca paṭivijjhati.
   [415]  Kathaṃ  vimocayaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati vimocayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati . rāgato vimocayaṃ cittaṃ assasissāmīti
sikkhati  rāgato vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati dosato vimocayaṃ
cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati  dosato  vimocayaṃ  cittaṃ passasissāmīti
sikkhati  mohato vimocayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati mohato vimocayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  .pe. mānato vimocayaṃ cittaṃ diṭṭhiyā
vimocayaṃ  cittaṃ  vicikicchāya  vimocayaṃ cittaṃ thīnamiddhato vimocayaṃ cittaṃ
uddhaccato  vimocayaṃ  cittaṃ  ahirikato  vimocayaṃ  cittaṃ anottappato
vimocayaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati  anottappato  vimocayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ  assāsapassāsavasena
viññāṇacittaṃ upaṭṭhānaṃ sati .pe..
   {415.1}  Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati .pe. evantaṃ
cittaṃ anupassati.
   {415.2}  Bhāvanāti  catasso bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā . vimocayaṃ cittaṃ assāsapassāsā saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi .pe.
Vimocayaṃ  cittaṃ  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
@Footnote: 1 Ma. assāsapassāsavasena.
Pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca  paṭivijjhati  .  aṭṭha  anupassane  ñāṇāni  aṭṭha  ca
upaṭṭhānānussatiyo cattāri sutantikavatthūni citte cittānupassanāya.
   [416]  Kathaṃ  aniccānupassī assasissāmīti sikkhati aniccānupassī
passasissāmīti sikkhati.
   {416.1}  Aniccanti kiṃ aniccaṃ. Pañcakkhandhā aniccā. Kenatthena
aniccā  .  uppādavayaṭṭhena  aniccā  .  pañcannaṃ khandhānaṃ udayaṃ
passanto  kati  lakkhaṇāni  passati  vayaṃ  passanto  kati  lakkhaṇāni
passati  udayabbayaṃ  passanto  kati  lakkhaṇāni  passati  .  pañcannaṃ
khandhānaṃ  udayaṃ  passanto  pañcavīsati  lakkhaṇāni  passati  .pe.
Pañcannaṃ   khandhānaṃ   udayabbayaṃ   passanto   imāni  paññāsaṃ
lakkhaṇāni  passati  rūpe  aniccānupassī  assasissāmīti  sikkhati rūpe
aniccānupassī   passasissāmīti   sikkhati   vedanāya   saññāya
saṅkhāresu  viññāṇe  cakkhusmiṃ  .pe.  jarāmaraṇe  aniccānupassī
assasissāmīti   sikkhati  jarāmaraṇe  aniccānupassī  passasissāmīti
sikkhati   aniccānupassī   assāsapassāsavasena  dhammā  upaṭṭhānaṃ
sati  anupassanāñāṇaṃ  dhammā  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ
ceva  sati  ca  tāya satiyā tena ñāṇena te dhamme anupassatīti
tena vuccati dhammesu dhammānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {416.2}  Anupassatīti kathaṃ te dhamme anupassati .pe. Evante
dhamme anupassati.
   {416.3}  Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
Aniccānupassī   assāsapassāsā   saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  .pe.
Aniccānupassī  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca paṭivijjhati.
   [417]  Kathaṃ  virāgānupassī assasissāmīti sikkhati virāgānupassī
passasissāmīti  sikkhati  .  rūpe  ādīnavaṃ  disvā  rūpavirāge
chandajāto  hoti  saddhādhimutto  cittaṃ  cassa  svādhiṭṭhitaṃ  rūpe
virāgānupassī   assasissāmīti   sikkhati   rūpe   virāgānupassī
passasissāmīti  sikkhati  vedanāya  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe
cakkhusmiṃ  .pe.  jarāmaraṇe  ādīnavaṃ  disvā  jarāmaraṇavirāge
chandajāto  hoti  saddhādhimutto  cittaṃ  cassa svādhiṭṭhitaṃ jarāmaraṇe
virāgānupassī   assasissāmīti  sikkhati  jarāmaraṇe  virāgānupassī
passasissāmīti    sikkhati   virāgānupassī   assāsapassāsavasena
dhammā   upaṭṭhānaṃ   sati   anupassanāñāṇaṃ  dhammā  upaṭṭhānaṃ
no sati sati upaṭṭhānaṃ ceva sati ca tāya satiyā tena ñāṇena te
dhamme   anupassatīti   tena  vuccati  dhammesu  dhammānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā.
   {417.1}  Anupassatīti kathaṃ te dhamme anupassati .pe. Evante
dhamme anupassati.
   {417.2}  Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
Virāgānupassī   assāsapassāsā   saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  .pe.
Virāgānupassī  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca paṭivijjhati.
   [418]  Kathaṃ  nirodhānupassī assasissāmīti sikkhati nirodhānupassī
passasissāmīti  sikkhati  .  rūpe  ādīnavaṃ  disvā  rūpanirodhe
chandajāto  hoti  saddhādhimutto  cittaṃ  cassa  svādhiṭṭhitaṃ  rūpe
nirodhānupassī   assasissāmīti   sikkhati   rūpe   nirodhānupassī
passasissāmīti  sikkhati  vedanāya  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe
cakkhusmiṃ  .pe.  jarāmaraṇe  ādīnavaṃ  disvā  jarāmaraṇanirodhe
chandajāto   hoti   saddhādhimutto   cittaṃ  cassa  svādhiṭṭhitaṃ
jarāmaraṇe   nirodhānupassī   assasissāmīti   sikkhati  jarāmaraṇe
nirodhānupassī passasissāmīti sikkhati.
   [419]  Katihākārehi  avijjāya ādīnavo hoti katihākārehi
avijjā  nirujjhati  .  pañcahākārehi  avijjāya  ādīnavo  hoti
aṭṭhahākārehi avijjā nirujjhati.
   {419.1}  Katamehi pañcahākārehi avijjāya ādīnavo hoti.
Aniccaṭṭhena
Avijjāya   ādīnavo  hoti  dukkhaṭṭhena  avijjāya  ādīnavo
hoti  anattaṭṭhena  avijjāya  ādīnavo  hoti  santāpaṭṭhena
avijjāya  ādīnavo  hoti  vipariṇāmaṭṭhena  avijjāya  ādīnavo
hoti imehi pañcahākārehi avijjāya ādīnavo hoti.
   {419.2} Katamehi aṭṭhahākārehi avijjā nirujjhati. Nidānanirodhena
avijjā  nirujjhati  samudayanirodhena  avijjā  nirujjhati  jātinirodhena
avijjā  nirujjhati āhāranirodhena 1- avijjā nirujjhati hetunirodhena
avijjā  nirujjhati  paccayanirodhena  avijjā  nirujjhati  ñāṇuppādena
avijjā   nirujjhati   nirodhupaṭṭhānena   avijjā   nirujjhati
imehi  aṭṭhahākārehi  avijjā  nirujjhati  imehi  pañcahākārehi
avijjāya  ādīnavaṃ  disvā  imehi  aṭṭhahākārehi  avijjānirodhena
chandajāto   hoti   saddhādhimutto   cittaṃ  cassa  svādhiṭṭhitaṃ
avijjāya   nirodhānupassī   assasissāmīti   sikkhati   avijjāya
nirodhānupassī passasissāmīti sikkhati.
   [420]  Katihākārehi saṅkhāresu ādīnavo hoti katihākārehi
saṅkhārā  nirujjhanti  .pe.  katihākārehi viññāṇe ādīnavo hoti
katihākārehi  viññāṇaṃ  nirujjhati  katihākārehi  nāmarūpe  ādīnavo
hoti  katihākārehi  nāmarūpaṃ  nirujjhati  katihākārehi  saḷāyatane
ādīnavo  hoti  katihākārehi  saḷāyatanaṃ  nirujjhati  katihākārehi
phasse  ādīnavo  hoti  katihākārehi phasso nirujjhati katihākārehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhavanirodhena.
Vedanāya   ādīnavo  hoti  katihākārehi  vedanā  nirujjhati
katihākārehi  taṇhāya  ādīnavo  hoti  katihākārehi  taṇhā
nirujjhati  katihākārehi  upādāne  ādīnavo  hoti  katihākārehi
upādānaṃ  nirujjhati  katihākārehi bhave ādīnavo hoti katihākārehi
bhavo  nirujjhati  katihākārehi  jātiyā ādīnavo hoti katihākārehi
jāti   nirujjhati   katihākārehi  jarāmaraṇe  ādīnavo  hoti
katihākārehi  jarāmaraṇaṃ  nirujjhati  .  pañcahākārehi  jarāmaraṇe
ādīnavo hoti aṭṭhahākārehi jarāmaraṇaṃ nirujjhati.
   {420.1} Katamehi pañcahākārehi jarāmaraṇe ādīnavo hoti.
Aniccaṭṭhena  jarāmaraṇe  ādīnavo  hoti  dukkhaṭṭhena  anattaṭṭhena
santāpaṭṭhena  vipariṇāmaṭṭhena  jarāmaraṇe  ādīnavo  hoti  imehi
pañcahākārehi jarāmaraṇe ādīnavo hoti.
   {420.2}  Katamehi  aṭṭhahākārehi  jarāmaraṇaṃ  nirujjhati .
Nidānanirodhena  jarāmaraṇaṃ  nirujjhati  samudayanirodhena  jātinirodhena
bhavanirodhena 1- hetunirodhena paccayanirodhena ñāṇuppādena nirodhupaṭṭhānena
jarāmaraṇaṃ  nirujjhati  imehi  aṭṭhahākārehi  jarāmaraṇaṃ  nirujjhati
imehi pañcahākārehi jarāmaraṇe ādīnavaṃ disvā imehi aṭṭhahākārehi
jarāmaraṇanirodhe  chandajāto  hoti  saddhādhimutto  cittaṃ  cassa
svādhiṭṭhitaṃ   jarāmaraṇe   nirodhānupassī   assasissāmīti  sikkhati
jarāmaraṇe   nirodhānupassī  passasissāmīti  sikkhati  nirodhānupassī
@Footnote: 1 Ma. Yu. pabhavanirodhena.
Assāsapassāsavasena   dhammā   upaṭṭhānaṃ   sati  anupassanāñāṇaṃ
dhammā  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ  ceva sati ca tāya
satiyā  tena  ñāṇena  te  dhamme  anupassatīti  tena  vuccati
dhammesu dhammānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {420.3}  Anupassatīti kathante dhamme anupassati .pe. Evante
dhamme anupassati.
   {420.4} Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā.
Nirodhānupassī   assāsapassāsā   saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  .pe.
Nirodhānupassī  assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ
pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti tena vuccati
samatthañca paṭivijjhati.
   [421]   Kathaṃ   paṭinissaggānupassī  assasissāmīti  sikkhati
paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  dve  paṭinissaggā
pariccāgapaṭinissaggo  ca  pakkhandanapaṭinissaggo  ca . rūpaṃ pariccajatīti
paṭiccāgapaṭinissaggo   rūpanirodhe   nibbāne  cittaṃ  pakkhandatīti
pakkhandanapaṭinissaggo  .  rūpe  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti
sikkhati  rūpe  paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati  vedanaṃ
saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  pariccajatīti
pariccāgapaṭinissaggo  jarāmaraṇanirodhe  nibbāne  cittaṃ  pakkhandatīti
pakkhandanapaṭinissaggo    .    jarāmaraṇe    paṭinissaggānupassī
Assasissāmīti    sikkhati    jarāmaraṇe    paṭinissaggānupassī
passasissāmīti   sikkhati   paṭinissaggānupassī   assāsapassāsavasena
dhammā  upaṭṭhānaṃ  sati  anupassanāñāṇaṃ  dhammā  upaṭṭhānaṃ  no
sati  sati  upaṭṭhānaṃ  ceva  sati  ca  tāya satiyā tena ñāṇena
te  dhamme  anupassatīti  tena  vuccati  dhammesu  dhammānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā.
   {421.1}  Anupassatīti kathante dhamme anupassati . aniccato
anupassati  no  niccato  .pe. paṭinissajjati no ādiyati aniccato
anupassanto  niccasaññaṃ  pajahati  .pe.  paṭinissajjanto  ādānaṃ
pajahati evante dhamme anupassati.
   {421.2}  Bhāvanāti catasso bhāvanā tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena  bhāvanā  .pe.  āsevanaṭṭhena  bhāvanā .
Paṭinissaggānupassī    assāsapassāsā   saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhi
avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhi  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  yo  tattha
saṃvaraṭṭho  ayaṃ  adhisīlasikkhā  yo  tattha  avikkhepaṭṭho  ayaṃ
adhicittasikkhā   yo   tattha  dassanaṭṭho  ayaṃ  adhipaññāsikkhā
imā  tisso  sikkhāyo  āvajjanto  sikkhati  jānanto  sikkhati
.pe.   sacchikātabbaṃ   sacchikaronto  sikkhati  paṭinissaggānupassī
assāsapassāsavasena  cittassa  ekaggataṃ  avikkhepaṃ  pajānato viditā
vedanā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti [1]- abbhatthaṃ gacchanti .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. viditā.
Paṭinissaggānupassī   assāsapassāsavasena   cittassa   ekaggataṃ
avikkhepaṃ  pajānato  .pe.  pajānanto  indriyāni  samodhāneti
gocarañca  pajānāti  samatthañca  paṭivijjhati  balāni  samodhāneti
bojjhaṅge  samodhāneti  maggaṃ  samodhāneti  dhamme  samodhāneti
gocarañca pajānāti samatthañca paṭivijjhati.
   {421.3}  Indriyāni samodhānetīti kathaṃ indriyāni samodhāneti.
Adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  samodhāneti  .pe.  tena  vuccati
samatthañca  paṭivijjhati  aṭṭha  anupassane  ñāṇāni  aṭṭha  ca
upaṭṭhānānussatiyo  cattāri  suttantikavatthūni  dhammesu dhammānupassanāya
imāni battiṃsaṃ satokārīsu ñāṇāni.
   [422]  Katamāni  catuvīsati  samādhivasena  ñāṇāni  .  dīghaṃ
assāsavasena   cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  dīghaṃ
passāsavasena  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  .pe.
Vimocayaṃ  cittaṃ  assāsavasena  cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi
imāni catuvīsati samādhivasena ñāṇāni.
   {422.1}  Katamāni dvesattati vipassanāvasena ñāṇāni . dīghaṃ
assāsaṃ  aniccato  anupassanaṭṭhena  vipassanā dukkhato anupassanaṭṭhena
vipassanā  anattato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  dīghaṃ  passāsaṃ
aniccato   anupassanaṭṭhena   vipassanā  dukkhato  anupassanaṭṭhena
vipassanā  anattato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  .pe.  vimocayaṃ
Cittaṃ  assāsaṃ  vimocayaṃ  cittaṃ  passāsaṃ  aniccato  anupassanaṭṭhena
vipassanā  dukkhato  anupassanaṭṭhena vipassanā anattato anupassanaṭṭhena
vipassanā imāni dvesattati vipassanāvasena ñāṇāni.
   {422.2}  Katamāni aṭṭha nibbidāñāṇāni. Aniccānupassī assāsaṃ
yathābhūtaṃ  jānāti  passatīti  nibbidāñāṇaṃ  aniccānupassī  passāsaṃ
yathābhūtaṃ  jānāti  passatīti  nibbidāñāṇaṃ  .pe.  paṭinissaggānupassī
assāsaṃ  yathābhūtaṃ  jānāti  passatīti  nibbidāñāṇaṃ  paṭinissaggānupassī
passāsaṃ   yathābhūtaṃ   jānāti   passatīti  nibbidāñāṇaṃ  imāni
aṭṭha nibbidāñāṇāni.
   {422.3} Katamāni aṭṭha nibbidānulome ñāṇāni. Aniccānupassī
assāsaṃ  bhayatupaṭṭhāne  paññā  nibbidānulome  ñāṇaṃ  aniccānupassī
passāsaṃ  bhayatupaṭṭhāne  paññā  nibbidānulome  ñāṇaṃ  .pe.
Paṭinissaggānupassī  assāsaṃ  bhayatupaṭṭhāne  paññā  nibbidānulome
ñāṇaṃ   paṭinissaggānupassī   passāsaṃ   bhayatupaṭṭhāne   paññā
nibbidānulome ñāṇaṃ imāni aṭṭha nibbidānulome ñāṇāni.
   {422.4}   Katamāni  aṭṭha  nibbidāpaṭippassaddhiñāṇāni .
Aniccānupassī  assāsaṃ  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā  paññā  nibbidā-
paṭippassaddhiñāṇaṃ  aniccānupassī  passāsaṃ  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā
paññā  nibbidāpaṭippassaddhiñāṇaṃ  .pe.  imāni  aṭṭha  nibbidā-
paṭippassaddhiñāṇāni.
   {422.5} Katamāni ekavīsati vimuttisukhe ñāṇāni. Sotāpattimaggena
Sakkāyadiṭṭhiyā   pahīnattā  samucchinnattā  uppajjati  vimuttisukhe
ñāṇaṃ  vicikicchāya  pahīnattā  samucchinnattā  uppajjati  vimuttisukhe
ñāṇaṃ    sīlabbataparāmāsassa   diṭṭhānusayassa   vicikicchānusayassa
pahīnattā  samucchinnattā  uppajjati vimuttisukhe ñāṇaṃ sakadāgāmimaggena
oḷārikassa      kāmarāgasaññojanassa      paṭighasaññojanassa
oḷārikassa  kāmarāgānusayassa  paṭighānusayassa  pahīnattā samucchinnattā
uppajjati   vimuttisukhe   ñāṇaṃ   anāgāmimaggena   aṇusahagatassa
kāmarāgasaññojanassa      paṭighasaññojanassa      aṇusahagatassa
kāmarāgānusayassa  paṭighānusayassa  pahīnattā  samucchinnattā  uppajjati
vimuttisukhe   ñāṇaṃ   arahattamaggena   rūparāgassa   arūparāgassa
mānassa  uddhaccassa  avijjāya  mānānusayassa  ca  bhavarāgānusayassa
avijjānusayassa   pahīnattā  samucchinnattā  uppajjati  vimuttisukhe
ñāṇaṃ   imāni   ekavīsati  vimuttisukhe  ñāṇāni  soḷasavatthukaṃ
ānāpānassatisamādhiṃ  bhāvayato  samādhikāni  imāni  dve ñāṇasatāni
uppajjanti.
         Ānāpānakathā samattā 1-.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 244-300. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=4888              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=4888              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=362&items=61              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=62              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=362              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=1781              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=1781              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]