ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [67]  Kathaṃ ime dhammā bhāvetabbāti sotāvadhānaṃ taṃpajānanā
paññā  sutamaye  ñāṇaṃ  eko  dhammo  bhāvetabbo  kāyagatā
sati  sātasahagatā  dve  dhammā  bhāvetabbā  samatho ca vipassanā
ca  tayo  dhammā  bhāvetabbā  tayo  samādhī  cattāro  dhammā
bhāvetabbā  cattāro  satipaṭṭhānā  pañca  dhammā  bhāvetabbā
pañcaṅgiko sammāsamādhi 1- cha dhammā bhāvetabbā cha anussatiṭṭhānāni
satta  dhammā  bhāvetabbā  satta  bojjhaṅgā  aṭṭha  dhammā
bhāvetabbā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  nava  dhammā  bhāvetabbā
nava   pārisuddhippadhāniyaṅgāni  dasa  dhammā  bhāvetabbā  dasa
kasiṇāyatanāni.
   [68] Dve bhāvanā lokiyā ca bhāvanā lokuttarā ca bhāvanā.
Tisso  bhāvanā  rūpāvacarakusalānaṃ  dhammānaṃ bhāvanā arūpāvacarakusalānaṃ
dhammānaṃ  bhāvanā  apariyāpannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanā .
Rūpāvacarakusalānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanā  atthi hīnā atthi majjhimā atthi
paṇītā    arūpāvacarakusalānaṃ    dhammānaṃ   bhāvanā   atthi
@Footnote: 1 Ma. samādhi.
Hīnā  atthi  majjhimā  atthi paṇītā apariyāpannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
bhāvanā  [1]- paṇītā . catasso bhāvanā dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ
paṭivijjhanto   bhāveti  samudayasaccaṃ  pahānappaṭivedhaṃ  paṭivijjhanto
bhāveti  nirodhasaccaṃ  sacchikiriyāpaṭivedhaṃ paṭivijjhanto bhāveti maggasaccaṃ
bhāvanāpaṭivedhaṃ paṭivijjhanto bhāveti imā catasso bhāvanā.
   [69]  Aparāpi catasso bhāvanā esanābhāvanā paṭilābhabhāvanā
ekarasābhāvanā āsevanābhāvanā.
   {69.1} Katamā esanābhāvanā sabbesaṃ samādhiṃ samāpajjantānaṃ tattha
jātā dhammā ekarasā hontīti ayaṃ esanābhāvanā.
   {69.2} Katamā paṭilābhabhāvanā sabbesaṃ samādhiṃ samāpannānaṃ tattha
jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti ayaṃ paṭilābhabhāvanā.
   [70]  Katamā  ekarasābhāvanā  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ
bhāvayato  saddhindriyassa  vasena  cattāri  indriyāni  ekarasā
hontīti  indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ
bhāvayato  viriyindriyassa  vasena  cattāri  indriyāni  ekarasā
hontīti  indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ
bhāvayato  satindriyassa  vasena cattāri indriyāni ekarasā hontīti
indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
bhāvayato samādhindriyassa vasena cattāri indriyāni ekarasā hontīti
indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  dassanaṭṭhena paññindriyaṃ bhāvayato
@Footnote: 1 Yu. atthi.
Paññindriyassa vasena cattāri indriyāni ekarasā hontīti indriyānaṃ
ekarasaṭṭhena bhāvanā
   {70.1} assaddhiye akampiyaṭṭhena saddhābalaṃ bhāvayato saddhābalassa
vasena cattāri balāni ekarasā hontīti balānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā
kosajje  akampiyaṭṭhena viriyabalaṃ bhāvayato viriyabalassa vasena cattāri
balāni  ekarasā  hontīti  balānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā pamāde
akampiyaṭṭhena  satibalaṃ  bhāvayato  satibalassa  vasena  cattāri balāni
ekarasā hontīti balānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā uddhacce akampiyaṭṭhena
samādhibalaṃ  bhāvayato  samādhibalassa  vasena  cattāri balāni ekarasā
hontīti  balānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  avijjāya  akampiyaṭṭhena
paññābalaṃ   bhāvayato   paññābalassa  vasena  cattāri  balāni
ekarasā hontīti balānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā.
   {70.2} Upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅgaṃ bhāvayato satisambojjhaṅgassa
vasena cha bojjhaṅgā ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā
pavicayaṭṭhena  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāvayato  dhammavicayasambojjhaṅgassa
vasena cha bojjhaṅgā ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā
paggahaṭṭhena  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāvayato viriyasambojjhaṅgassa vasena cha
bojjhaṅgā  ekarasā  hontīti  bojjhaṅgānaṃ  ekasaraṭṭhena  bhāvanā
pharaṇaṭṭhena  pītisambojjhaṅgaṃ  bhāvayato  pītisambojjhaṅgassa  vasena
cha  bojjhaṅgā  ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā
Upasamaṭṭhena   passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāvayato  passaddhisambojjhaṅgassa
vasena  cha  bojjhaṅgā  ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena
bhāvanā avikkhepaṭṭhena samādhisambojjhaṅgaṃ bhāvayato samādhisambojjhaṅgassa
vasena  cha  bojjhaṅgā  ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena
bhāvanā    paṭisaṅkhānaṭṭhena   upekkhāsambojjhaṅgaṃ   bhāvayato
upekkhāsambojjhaṅgassa  vasena  cha  bojjhaṅgā  ekarasā  hontīti
bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā.
   {70.3} Dassanaṭṭhena sammādiṭṭhiṃ bhāvayato sammādiṭṭhiyā vasena
satta  maggaṅgā  ekarasā hontīti maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā
abhiniropanaṭṭhena  sammāsaṅkappaṃ  bhāvayato  sammāsaṅkappassa  vasena
satta  maggaṅgā  ekarasā hontīti maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā
pariggahaṭṭhena sammāvācaṃ bhāvayato sammāvācāya vasena satta maggaṅgā
ekarasā  hontīti  maggaṅgānaṃ  ekarasaṭṭhena bhāvanā samuṭṭhānaṭṭhena
sammākammantaṃ  bhāvayato  sammākammantassa  vasena  satta  maggaṅgā
ekarasā  hontīti  maggaṅgānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā vodānaṭṭhena
sammāājīvaṃ bhāvayato sammāājīvassa vasena satta maggaṅgā ekarasā
hontīti  maggaṅgānaṃ  ekarasaṭṭhena bhāvanā paggahaṭṭhena sammāvāyāmaṃ
bhāvayato  sammāvāyāmassa  vasena  satta  maggaṅgā  ekarasā
hontīti  maggaṅgānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā upaṭṭhānaṭṭhena sammāsatiṃ
bhāvayato  sammāsatiyā  vasena  satta  maggaṅgā  ekarasā hontīti
Maggaṅgānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  avikkhepaṭṭhena  sammāsamādhiṃ
bhāvayato  sammāsamādhissa  vasena  satta maggaṅgā ekarasā hontīti
maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā ayaṃ ekarasābhāvanā.
   [71]  Katamā  āsevanābhāvanā idha bhikkhu pubbaṇhasamayaṃpi 1-
āsevati   majjhantikasamayaṃpi   āsevati  sāyaṇhasamayaṃpi  āsevati
purebhattaṃpi  āsevati  pacchābhattaṃpi  āsevati  purimepi  yāme
āsevati  pacchimepi  yāme  āsevati  rattiṃpi  āsevati  divāpi
āsevati  rattindivāpi  āsevati  kāḷepi  āsevati  juṇhepi
āsevati  vassepi  āsevati  hemantepi  āsevati  gimhepi
āsevati  purimepi  vayokhandhe  āsevati  majjhimepi  vayokhandhe
āsevati  pacchimepi  vayokhandhe  āsevati  ayaṃ  āsevanābhāvanā
imā catasso bhāvanā.
   [72]  Aparāpi  catasso  bhāvanā  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā āsevanaṭṭhena bhāvanā.
   [73]  Kathaṃ  tattha  jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā
kāmacchandaṃ  pajahato  nekkhammavasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ
nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā
byāpādaṃ  pajahato  abyāpādavasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ
nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā
@Footnote: 1 Ma. pisaddo natthi.
Thīnamiddhaṃ  pajahato  ālokasaññāvasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ
nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā
uddhaccaṃ   pajahato  avikkhepavasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ
nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā
vicikicchaṃ  pajahato  dhammavavatthānavasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ
nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā
avijjaṃ  pajahato  ñāṇavasena  jātā  dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti
tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā  aratiṃ  pajahato
pāmujjavasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha
jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā
   {73.1}  nīvaraṇe  pajahato  paṭhamajjhānavasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā vitakkavicāre pajahato dutiyajjhānavasena jātā dhammā aññamaññaṃ
nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā pītiṃ
pajahato  tatiyajjhānavasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti
tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena bhāvanā sukhadukkhe pajahato
catutthajjhānavasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha
jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā  rūpasaññaṃ  paṭighasaññaṃ
nānattasaññaṃ  pajahato  ākāsānañcāyatanasamāpattivasena  jātā dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
Bhāvanā   ākāsānañcāyatanasaññaṃ   pajahato   viññāṇañcāyatana-
samāpattivasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha
jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā  viññāṇañcāyatanasaññaṃ
pajahato    ākiñcaññāyatanasamāpattivasena    jātā    dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā   ākiñcaññāyatanasaññaṃ   pajahato  nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattivasena  jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha
jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena  bhāvanā  niccasaññaṃ  pajahato
aniccānupassanāvasena   jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā
   {73.2}  sukhasaññaṃ  pajahato dukkhānupassanāvasena jātā dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā  attasaññaṃ  pajahato  anattānupassanāvasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā  nandiṃ  pajahato  nibbidānupassanāvasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā  rāgaṃ  pajahato  virāgānupassanāvasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā  samudayaṃ  pajahato  nirodhānupassanāvasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
Bhāvanā   ādānaṃ   pajahato  paṭinissaggānupassanāvasena  jātā
dhammā   aññamaññaṃ   nātivattantīti   tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena  bhāvanā  ghanasaññaṃ  pajahato  khayānupassanāvasena
jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena  bhāvanā  āyuhanaṃ  pajahato  vayānupassanāvasena
jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena  bhāvanā  dhuvasaññaṃ  pajahato  vipariṇāmānupassanāvasena
jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena bhāvanā
   {73.3}  nimittaṃ pajahato animittānupassanāvasena jātā dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā  paṇidhiṃ  pajahato  appaṇihitānupassanāvasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā  abhinivesaṃ  pajahato  suññatānupassanāvasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā   sārādānābhinivesaṃ  pajahato  adhipaññādhammavipassanāvasena
jātā   dhammā   aññamaññaṃ   nātivattantīti   tattha  jātānaṃ
dhammānaṃ   anativattanaṭṭhena   bhāvanā  sammohābhinivesaṃ  pajahato
yathābhūtañāṇadassanavasena     jātā    dhammā    aññamaññaṃ
nātivattantīti   tattha   jātānaṃ   dhammānaṃ   anativattanaṭṭhena
bhāvanā    ālayābhinivesaṃ   pajahato   ādīnavānupassanāvasena
Jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena  bhāvanā  appaṭisaṅkhaṃ  pajahato paṭisaṅkhānupassanāvasena
jātā  dhammā  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena  bhāvanā  saññogābhinivesaṃ pajahato vivaṭṭanānupassanā-
vasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena bhāvanā
   {73.4} diṭṭhekaṭṭhe kilese pajahato sotāpattimaggavasena jātā
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena
bhāvanā oḷārike kilese pajahato sakadāgāmimaggavasena jātā dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā aṇusahagate kilese pajahato anāgāmimaggavasena jātā dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā  sabbakilese  pajahato  arahattamaggavasena  jātā  dhammā
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  anativattanaṭṭhena
bhāvanā evaṃ tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā.
   [74] Kathaṃ indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā kāmacchandaṃ pajahato
nekkhammavasena   pañcindriyāni   ekarasā  hontīti  indriyānaṃ
ekarasaṭṭhena bhāvanā byāpādaṃ pajahato abyāpādavasena pañcindriyāni
ekarasā  hontīti  indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  .pe.
Sabbakilese  pajahato  arahattamaggavasena  pañcindriyāni  ekarasā
hontīti  indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  evaṃ  indriyānaṃ
ekarasaṭṭhena bhāvanā.
   [75]   Kathaṃ  tadupagaviriyavāhanaṭṭhena  bhāvanā  kāmacchandaṃ
pajahato  nekkhammavasena  viriyaṃ  vāhetīti  tadupagaviriyavāhanaṭṭhena
bhāvanā  byāpādaṃ  pajahato  abyāpādavasena  viriyaṃ  vāhetīti
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena   bhāvanā   .pe.  sabbakilese  pajahato
arahattamaggavasena  viriyaṃ  vāhetīti  tadupagaviriyavāhanaṭṭhena  bhāvanā
evaṃ tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā.
   [76]  Kathaṃ  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  kāmacchandaṃ  pajahanto
nekkhammaṃ  āsevatīti  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  byāpādaṃ  pajahanto
abyāpādaṃ  āsevatīti  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  .pe. sabbakilese
pajahanto  arahattamaggaṃ  āsevatīti  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  evaṃ
āsevanaṭṭhena  bhāvanā  imā  catasso  bhāvanā  rūpaṃ  passanto
bhāveti  vedanaṃ  passanto  bhāveti  saññaṃ  passanto  bhāveti
saṅkhāre  passanto bhāveti viññāṇaṃ passanto bhāveti cakkhuṃ .pe.
Jarāmaraṇaṃ   amatogadhaṃ   nibbānaṃ   pariyosānaṭṭhena   passanto
bhāveti  ye ye dhammā bhāvitā honti te te dhammā ekarasā
honti  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati  ime  dhammā  bhāvetabbāti  sotāvadhānaṃ  taṃpajānanā
Paññā sutamaye ñāṇaṃ.
           Catutthabhāṇavāraṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 40-50. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=773              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=773              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=67&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=3019              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=3019              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]