ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

           Mahāvagge gatikathā
   [517]  Gatisampattiyā  ñāṇasampayutte  katinaṃ  hetūnaṃ paccayā
upapatti    hoti    khattiyamahāsālānaṃ    brāhmaṇamahāsālānaṃ
gahapatimahāsālānaṃ  kāmāvacarānaṃ  devānaṃ  ñāṇasampayutte  katinaṃ
hetūnaṃ  paccayā  upapatti  hoti rūpāvacarānaṃ devānaṃ katinaṃ hetūnaṃ
paccayā  upapatti  hoti arūpāvacarānaṃ devānaṃ katinaṃ hetūnaṃ paccayā
upapatti  hoti  .  gatisampattiyā  ñāṇasampayutte  aṭṭhannaṃ  hetūnaṃ
paccayā  upapatti  hoti  khattiyamahāsālānaṃ  brāhmaṇamahāsālānaṃ
gahapatimahāsālānaṃ  kāmāvacarānaṃ  devānaṃ  ñāṇasampayutte  aṭṭhannaṃ
hetūnaṃ  paccayā  upapatti  hoti  rūpāvacarānaṃ  devānaṃ  aṭṭhannaṃ
hetūnaṃ  paccayā  upapatti  hoti  arūpāvacarānaṃ  devānaṃ  aṭṭhannaṃ
hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.
   [518]  Gatisampattiyā  ñāṇasampayutte  katamesaṃ  aṭṭhannaṃ
hetūnaṃ paccayā upapatti hoti . kusalakammassa javanakkhaṇe tayo hetū
kusalā  tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena
vuccati  kusalamūlapaccayāpi  saṅkhārā  nikantikkhaṇe dve hetū akusalā
tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena  vuccati
akusalamūlapaccayāpi  saṅkhārā  paṭisandhikkhaṇe  tayo  hetū  abyākatā
tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena  vuccati
Nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  nāmarūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
pañcakkhandhā   sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti
nissayapaccayā  honti  vippayuttapaccayā honti paṭisandhikkhaṇe cattāro
mahābhūtā   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā   honti
nissayapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe tayo jīvitasaṅkhārā sahajātapaccayā
honti  aññamaññapaccayā honti nissayapaccayā honti  vippayuttapaccayā
honti paṭisandhikkhaṇe nāmañca rūpañca sahajātapaccayā honti aññamañña-
paccayā honti nissayapaccayā honti vippayuttapaccayā honti
   {518.1}  paṭisandhikkhaṇe  ime  cuddasa dhammā sahajātapaccayā
honti  aññamaññapaccayā  honti nissayapaccayā honti vippayuttapaccayā
honti  paṭisandhikkhaṇe cattāro khandhā arūpino sahajātapaccayā honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti   paṭisandhikkhaṇe   pañcindriyāni   sahajātapaccayā  honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti paṭisandhikkhaṇe tayo hetū sahajātapaccayā honti aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
nāmañca   viññāṇañca   sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
Ime  cuddasa  dhammā  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
ime  aṭṭhavīsati  dhammā  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  vippayuttapaccayā  honti gatisampattiyā
ñāṇasampayutte imesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.
   [519]   Khattiyamahāsālānaṃ   brāhmaṇamahāsālānaṃ  gahapati-
mahāsālānaṃ  kāmāvacarānaṃ  devānaṃ ñāṇasampayutte katamesaṃ aṭṭhannaṃ
hetūnaṃ  paccayā  upapatti  hoti  .  kusalakammassa javanakkhaṇe tayo
hetū  kusalā  tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti
tena  vuccati  kusalamūlapaccayāpi  saṅkhārā  nikantikkhaṇe  dve hetū
akusalā  tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena
vuccati  akusalamūlapaccayāpi  saṅkhārā  paṭisandhikkhaṇe  tayo  hetū
abyākatā  tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā honti tena
vuccati   nāmarūpapaccayāpi   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayāpi  nāmarūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  pañcakkhandhā  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  vippayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
cattāro   mahābhūtā   sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  paṭisandhikkhaṇe  tayo  jīvitasaṅkhārā
sahajātapaccayā     honti     aññamaññapaccayā    honti
Nissayapaccayā   honti   vippayuttapaccayā  honti  paṭisandhikkhaṇe
nāmañca   rūpañca   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  vippayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
ime  cuddasa  dhammā  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti   nissayapaccayā   honti   vippayuttapaccayā   honti
paṭisandhikkhaṇe  cattāro  khandhā  arūpino  sahajātapaccayā  honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti   paṭisandhikkhaṇe   pañcindriyāni   sahajātapaccayā  honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti
   {519.1}  paṭisandhikkhaṇe  tayo  hetū  sahajātapaccayā honti
aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   paccayā   honti
sampayuttapaccayā   honti   paṭisandhikkhaṇe   nāmañca  viññāṇañca
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  paṭisandhikkhaṇe  ime cuddasa dhammā
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe ime aṭṭhavīsati dhammā
sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā  honti nissayapaccayā honti
vippayuttapaccayā   honti   khattiyamahāsālānaṃ  brāhmaṇamahāsālānaṃ
gahapatimahāsālānaṃ  kāmāvacarānaṃ  devānaṃ  ñāṇasampayutte  imesaṃ
Aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.
   [520]  Rūpāvacarānaṃ devānaṃ katamesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā
upapatti  hoti . kusalakammassa javanakkhaṇe tayo hetū kusalā .pe.
Rūpāvacarānaṃ devānaṃ imesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.
   {520.1} Arūpāvacarānaṃ devānaṃ katamesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā
upapatti hoti . kusalakammassa javanakkhaṇe tayo hetū kusalā tasmiṃ khaṇe
jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena  vuccati kusalamūlapaccayāpi
saṅkhārā  nikantikkhaṇe dve hetū akusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya
sahajātapaccayā  honti  tena  vuccati  akusalamūlapaccayāpi  saṅkhārā
paṭisandhikkhaṇe  tayo  hetū  abyākatā  tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya
sahajātapaccayā honti
   {520.2} tena vuccati nāmarūpapaccayāpi viññāṇaṃ viññāṇapaccayāpi
nāmarūpaṃ paṭisandhikkhaṇe cattāro khandhā arūpino sahajātapaccayā honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā honti sampayuttapaccayā honti
paṭisandhikkhaṇe  pañcindriyāni  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti nissayapaccayā honti sampayuttapaccayā honti paṭisandhikkhaṇe tayo
hetū  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā  honti nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  paṭisandhikkhaṇe  nāmañca viññāṇañca
sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā  honti nissayapaccayā honti
Sampayuttapaccayā  honti  paṭisandhikkhaṇe  ime  cuddasa  dhammā
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  arūpāvacarānaṃ  devānaṃ  imesaṃ
aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.
   [521]  Gatisampattiyā  ñāṇavippayutte  katinaṃ  hetūnaṃ paccayā
upapatti    hoti    khattiyamahāsālānaṃ    brāhmaṇamahāsālānaṃ
gahapatimahāsālānaṃ  kāmāvacarānaṃ  devānaṃ  ñāṇavippayutte  katinaṃ
hetūnaṃ  paccayā  upapatti  hoti  .  gatisampattiyā  ñāṇavippayutte
channaṃ   hetūnaṃ   paccayā   upapatti  hoti  khattiyamahāsālānaṃ
brāhmaṇamahāsālānaṃ   gahapatimahāsālānaṃ   kāmāvacarānaṃ   devānaṃ
ñāṇavippayutte channaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.
   [522]  Gatisampattiyā  ñāṇavippayutte  katamesaṃ  channaṃ hetūnaṃ
paccayā  upapatti  hoti  .  kusalakammassa  javanakkhaṇe  dve hetū
kusalā  tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena
vuccati  kusalamūlapaccayāpi  saṅkhārā  nikantikkhaṇe dve hetū akusalā
tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena  vuccati
akusalamūlapaccayāpi  saṅkhārā  paṭisandhikkhaṇe  dve  hetū  abyākatā
tasmiṃ  khaṇe  jātacetanāya  sahajātapaccayā  honti  tena  vuccati
nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  nāmarūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
pañcakkhandhā    sahajātapaccayā    honti    aññamaññapaccayā
Honti   nissayapaccayā   honti   vippayuttapaccayā   honti
paṭisandhikkhaṇe   cattāro   mahābhūtā   sahajātapaccayā   honti
aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā  honti  paṭisandhikkhaṇe
tayo   jīvitasaṅkhārā   sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  vippayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
nāmañca   rūpañca   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  vippayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
ime  cuddasa  dhammā  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  vippayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
cattāro  khandhā  arūpino  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti
   {522.1}  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti
paṭisandhikkhaṇe    cattārindriyāni    sahajātapaccayā    honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti paṭisandhikkhaṇe dve hetū sahajātapaccayā honti aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
nāmañca   viññāṇañca   sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti paṭisandhikkhaṇe
ime  dvādasa  dhammā  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā
honti     nissayapaccayā     honti     sampayuttapaccayā
Honti  paṭisandhikkhaṇe  ime  chabbīsati  dhammā  sahajātapaccayā
honti   aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   honti
vippayuttapaccayā   honti  gatisampattiyā  ñāṇavippayutte  imesaṃ
channaṃ   hetūnaṃ   paccayā   upapatti  hoti  khattiyamahāsālānaṃ
brāhmaṇamahāsālānaṃ   gahapatimahāsālānaṃ   kāmāvacarānaṃ   devānaṃ
ñāṇavippayutte  katamesaṃ  channaṃ  hetūnaṃ  paccayā  upapatti hoti .
Kusalakammassa  javanakkhaṇe dve hetū kusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya
sahajātapaccayā  honti tena vuccati kusalamūlapaccayāpi saṅkhārā .pe.
Khattiyamahāsālānaṃ     brāhmaṇamahāsālānaṃ    gahapatimahāsālānaṃ
kāmāvacarānaṃ  devānaṃ  ñāṇavippayutte  imesaṃ channaṃ hetūnaṃ paccayā
upapatti hotīti.
          Gatikathā samattā 1-.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 407-414. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=8190              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=8190              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=517&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=517              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=4457              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=4457              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]