ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Mahāvagge maṇḍapeyyakathā
   [530] Maṇḍapeyyamidaṃ bhikkhave brahmacariyaṃ satthari 3- sammukhībhūte
tividho  maṇḍo  4-  satthari  sammukhībhūte desanāmaṇḍo paṭiggahamaṇḍo
brahmacariyamaṇḍo.
   {530.1} Katamo desanāmaṇḍo . catunnaṃ ariyasaccānaṃ ācikkhaṇā
desanā  paññapanā  5-  paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā  uttānīkammaṃ
catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  .pe.  catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ
iddhipādānaṃ   pañcannaṃ  indriyānaṃ  pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ
bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  ācikkhaṇā  desanā
@Footnote: 1 Ma. tatuttaraṭṭhena. evamupari. 2 Ma. niṭṭhitā. 3 Sī. sattā.
@Ma. satthā sammukhībhūto. 4 Ma. tividhattamaṇḍo. 5 Ma. paññāpanā. evamuparipi.
Paññapanā   paṭṭhapanā   vivaraṇā   vibhajanā  uttānīkammaṃ  ayaṃ
desanāmaṇḍo.
   {530.2}  Katamo  paṭiggahamaṇḍo . bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā
upāsikāyo devā manussā ye vā 1- panaññepi keci viññātāro
ayaṃ paṭiggahamaṇḍo.
   {530.3} Katamo brahmacariyamaṇḍo. Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto
sammāājīvo   sammāvāyāmo   sammāsati   sammāsamādhi   ayaṃ
brahmacariyamaṇḍo.
   [531]   Adhimokkhamaṇḍo   saddhindriyaṃ  assaddhiyaṃ  kasaṭo
assaddhiyaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  saddhindriyassa  adhimokkhamaṇḍaṃ  pivatīti
maṇḍapeyyaṃ  paggahamaṇḍo  viriyindriyaṃ  kosajjaṃ  kasaṭo  kosajjaṃ
kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  viriyindriyassa  paggahamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ
upaṭṭhānamaṇḍo   satindriyaṃ   pamādo   kasaṭo  pamādaṃ  kasaṭaṃ
chaḍḍetvā   satindriyassa   upaṭṭhānamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ
avikkhepamaṇḍo  samādhindriyaṃ  uddhaccaṃ  kasaṭo  uddhaccaṃ  kasaṭaṃ
chaḍḍetvā   samādhindriyassa   avikkhepamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ
dassanamaṇḍo   paññindriyaṃ   avijjā   kasaṭo   avijjaṃ  kasaṭaṃ
chaḍḍetvā   paññindriyassa   dassanamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ
assaddhiye  akampiyamaṇḍo  saddhābalaṃ  assaddhiyaṃ  kasaṭo  assaddhiyaṃ
@Footnote: 1 Yu. ye va.
Kasaṭaṃ   chaḍḍetvā   saddhābalassa   assaddhiye   akampiyamaṇḍaṃ
pivatīti   maṇḍapeyyaṃ   kosajje   akampiyamaṇḍo   viriyabalaṃ
kosajjaṃ  kasaṭo  kosajjaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  viriyabalassa  kosajje
akampiyamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ   pamāde   akampiyamaṇḍo
satibalaṃ  pamādo  kasaṭo  pamādaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  satibalassa
pamāde  akampiyamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ  uddhacce  akampiyamaṇḍo
samādhibalaṃ  uddhaccaṃ  kasaṭo  uddhaccaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā samādhibalassa
uddhacce akampiyamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ
   {531.1}  avijjāya  akampiyamaṇḍo  paññābalaṃ avijjā kasaṭo
avijjaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  paññābalassa avijjāya akampiyamaṇḍaṃ pivatīti
maṇḍapeyyaṃ   upaṭṭhānamaṇḍo   satisambojjhaṅgo  pamādo  kasaṭo
pamādaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  satisambojjhaṅgassa  upaṭṭhānamaṇḍaṃ  pivatīti
maṇḍapeyyaṃ    pavicayamaṇḍo    dhammavicayasambojjhaṅgo   avijjā
kasaṭo  avijjaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  dhammavicayasambojjhaṅgassa pavicayamaṇḍaṃ
pivatīti   maṇḍapeyyaṃ   paggahamaṇḍo   viriyasambojjhaṅgo  kosajjaṃ
kasaṭo   kosajjaṃ   kasaṭaṃ   chaḍḍetvā   viriyasambojjhaṅgassa
paggahamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ   pharaṇamaṇḍo  pītisambojjhaṅgo
pariḷāho  kasaṭo  pariḷāhaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  pītisambojjhaṅgassa
pharaṇamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ  upasamamaṇḍo  passaddhisambojjhaṅgo
duṭṭhullaṃ  kasaṭo  duṭṭhullaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  passaddhisambojjhaṅgassa
Upasamamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ  avikkhepamaṇḍo  samādhisambojjhaṅgo
uddhaccaṃ  kasaṭo  uddhaccaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  samādhisambojjhaṅgassa
avikkhepamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ paṭisaṅkhānamaṇḍo upekkhāsambojhaṅgo
appaṭisaṅkhānaṃ  1-  kasaṭo  appaṭisaṅkhānaṃ  2-  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā
upekkhāsambojjhaṅgassa   paṭisaṅkhānamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ
dassanamaṇḍo  sammādiṭṭhi  micchādiṭṭhi  kasaṭo  micchādiṭṭhiṃ  kasaṭaṃ
chaḍḍetvā   sammādiṭṭhiyā   dassanamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ
abhiropanamaṇḍo sammāsaṅkappo micchāsaṅkappo
   {531.2} kasaṭo micchāsaṅkappaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā sammāsaṅkappassa
abhiropanamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ  pariggahamaṇḍo  sammāvācā
micchāvācā  kasaṭo  micchāvācaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  sammāvācāya
pariggahamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ  samuṭṭhānamaṇḍo  sammākammanto
micchākammanto   kasaṭo   micchākammantaṃ   kasaṭaṃ   chaḍḍetvā
sammākammantassa  samuṭṭhānamaṇḍaṃ  pivatīti  maṇḍapeyyaṃ  vodānamaṇḍo
sammāājīvo  micchāājīvo  kasaṭo  micchāājīvaṃ  kasaṭaṃ  chaḍḍetvā
sammāājīvassa   vodānamaṇḍaṃ   pivatīti  maṇḍapeyyaṃ  paggahamaṇḍo
sammāvāyāmo   micchāvāyāmo   kasaṭo   micchāvāyāmaṃ  kasaṭaṃ
chaḍḍetvā   sammāvāyāmassa   paggahamaṇḍaṃ   pivatīti  maṇḍapeyyaṃ
upaṭṭhānamaṇḍo  sammāsati  micchāsati  kasaṭo  micchāsatiṃ  kasaṭaṃ
chaḍḍetvā   sammāsatiyā   upaṭṭhānamaṇḍaṃ   pivatīti   maṇḍapeyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. appaṭisaṅkhā. evamuparipi. 2 Ma. appaṭisaṅkhaṃ.
Avikkhepamaṇḍo   sammāsamādhi  micchāsamādhi  kasaṭo  micchāsamādhiṃ
kasaṭaṃ   chaḍḍetvā   sammāsamādhissa   avikkhepamaṇḍaṃ   pivatīti
maṇḍapeyyaṃ.
   [532]  Atthi  maṇḍo  atthi  peyyaṃ  atthi  kasaṭo
adhimokkhamaṇḍo  saddhindriyaṃ  assaddhiyaṃ  kasaṭo  yo  tattha attharaso
dhammaraso   vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  paggahamaṇḍo  viriyindriyaṃ
kosajjaṃ  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso idaṃ
peyyaṃ  upaṭṭhānamaṇḍo  satindriyaṃ  pamādo  kasaṭo  yo  tattha
attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  avikkhepamaṇḍo
samādhindriyaṃ  uddhaccaṃ  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso
vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  dassanamaṇḍo  paññindriyaṃ  avijjā  kasaṭo
yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso idaṃ peyyaṃ assaddhiye
akampiyamaṇḍo  saddhābalaṃ  assaddhiyaṃ  kasaṭo  yo  tattha  attharaso
dhammaraso   vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  kosajje  akampiyamaṇḍo
viriyabalaṃ  kosajjaṃ  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso
vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  pamāde  akampiyamaṇḍo  satibalaṃ  pamādo
kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ
uddhacce  akampiyamaṇḍo  samādhibalaṃ  uddhaccaṃ  kasaṭo  yo  tattha
attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ peyyaṃ avijjāya akampiyamaṇḍo
paññābalaṃ  avijjā  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso
Vimuttiraso   idaṃ   peyyaṃ   upaṭṭhānamaṇḍo   satisambojjhaṅgo
pamādo  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso idaṃ
peyyaṃ  pavicayamaṇḍo  dhammavicayasambojjhaṅgo  avijjā  kasaṭo  yo
tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  paggahamaṇḍo
viriyasambojjhaṅgo  kosajjaṃ  kasaṭo  yo  tattha  attharaso dhammaraso
vimuttiraso   idaṃ   peyyaṃ   pharaṇamaṇḍo   pītisambojjhaṅgo
pariḷāho  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso
idaṃ   peyyaṃ   upasamamaṇḍo   passaddhisambojjhaṅgo   duṭṭhullaṃ
kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ
avikkhepamaṇḍo  samādhisambojjhaṅgo  uddhaccaṃ  kasaṭo  yo  tattha
attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  paṭisaṅkhānamaṇḍo
upekkhāsambojjhaṅgo  appaṭisaṅkhānaṃ  kasaṭo  yo  tattha  attharaso
dhammaraso vimuttiraso idaṃ peyyaṃ.
   [533]  Dassanamaṇḍo  sammādiṭṭhi  micchādiṭṭhi  kasaṭo  yo
tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ abhiropanamaṇḍo
sammāsaṅkappo  micchāsaṅkappo  kasaṭo  yo  tattha  attharaso
dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  pariggahamaṇḍo  sammāvācā
micchāvācā  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso
idaṃ   peyyaṃ   samuṭṭhānamaṇḍo   sammākammanto  micchākammanto
kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ
Vodānamaṇḍo  sammāājīvo  micchāājīvo  kasaṭo  yo  tattha
attharaso   dhammaraso   vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  paggahamaṇḍo
sammāvāyāmo  micchāvāyāmo  kasaṭo  yo  tattha  attharaso
dhammaraso  vimuttiraso  idaṃ  peyyaṃ  upaṭṭhānamaṇḍo  sammāsati
micchāsati  kasaṭo  yo  tattha  attharaso  dhammaraso  vimuttiraso
idaṃ peyyaṃ avikkhepamaṇḍo sammāsamādhi micchāsamādhi kasaṭo
   {533.1} yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso idaṃ peyyaṃ
dassanamaṇḍo    sammādiṭṭhi    abhiropanamaṇḍo   sammāsaṅkappo
pariggahamaṇḍo   sammāvācā   samuṭṭhānamaṇḍo   sammākammanto
vodānamaṇḍo    sammāājīvo   paggahamaṇḍo   sammāvāyāmo
upaṭṭhānamaṇḍo    sammāsati    avikkhepamaṇḍo    sammāsamādhi
upaṭṭhānamaṇḍo  satisambojjhaṅgo  pavicayamaṇḍo  dhammavicayasambojjhaṅgo
paggahamaṇḍo   viriyasambojjhaṅgo   pharaṇamaṇḍo   pītisambojjhaṅgo
upasamamaṇḍo      passaddhisambojjhaṅgo      avikkhepamaṇḍo
samādhisambojjhaṅgo    paṭisaṅkhānamaṇḍo    upekkhāsambojjhaṅgo
assaddhiye   akampiyamaṇḍo   saddhābalaṃ  kosajje  akampiyamaṇḍo
viriyabalaṃ  pamāde  akampiyamaṇḍo  satibalaṃ  uddhacce  akampiyamaṇḍo
samādhibalaṃ   avijjāya   akampiyamaṇḍo  paññābalaṃ  adhimokkhamaṇḍo
saddhindriyaṃ   paggahamaṇḍo  viriyindriyaṃ  upaṭṭhānamaṇḍo  satindriyaṃ
Avikkhepamaṇḍo    samādhindriyaṃ    dassanamaṇḍo    paññindriyaṃ
ādhipateyyaṭṭhena  indriyaṃ  maṇḍo  akampiyaṭṭhena  balaṃ  maṇḍo
niyyānaṭṭhena  bojjhaṅgo  maṇḍo  hetaṭṭhena  maggo  maṇḍo
upaṭṭhānaṭṭhena  satipaṭṭhānā  maṇḍo  padahanaṭṭhena  sammappadhānā
maṇḍo  ijjhanaṭṭhena  iddhipādā  maṇḍo  [1]-  avikkhepaṭṭhena
samatho  maṇḍo  anupassanaṭṭhena  vipassanā  maṇḍo  ekarasaṭṭhena
samathavipassanā maṇḍo anativattanaṭṭhena yuganaddhā maṇḍo
   {533.2} saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi maṇḍo avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi
maṇḍo  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  maṇḍo  muttaṭṭhena  vimokkho
maṇḍo  paṭivedhaṭṭhena  vijjā  maṇḍo  pariccāgaṭṭhena vimutti maṇḍo
samucchedaṭṭhena  khaye  ñāṇaṃ  maṇḍo  paṭippassaddhaṭṭhena  anuppāde
ñāṇaṃ  maṇḍo  chando  mūlaṭṭhena  maṇḍo  manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena
maṇḍo  phasso  samodhānaṭṭhena maṇḍo vedanā samosaraṇaṭṭhena maṇḍo
samādhi  pamukhaṭṭhena  maṇḍo  sati  ādhipateyyaṭṭhena  maṇḍo  paññā
taduttaraṭṭhena  maṇḍo  vimutti  sāraṭṭhena  maṇḍo amatogadhaṃ nibbānaṃ
pariyosānaṭṭhena maṇḍoti.
          Maṇḍapeyyakathā [2]-.
           Bhāṇavāraṃ 3-.
          Mahāvaggo paṭhamo.
         Tassa vaggassa uddānaṃ bhavati
@Footnote: 1 Ma. tathaṭṭhena saccā maṇḍo. 2 Ma. niṭṭhitā. 3 Ma. catutthabhāṇavāro.
     Ñāṇadiṭṭhi 1- ca assāsā  indriyaṃ 2- vimokkhapañcamā
     gatikammavipallāsā        maggo maṇḍena te dasāti
esa nikāyavaro 3- ṭhapito assamo 4- paṭhamo ca pavaro varamaggoti 5-.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 424-432. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=8533              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=8533              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=530&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=530              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=4760              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=4760              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]