ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Yuganaddhavagge yuganaddhakathā
   [534]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ānando
kosambiyaṃ  viharati  ghositārāme  tatra  kho  āyasmā  ānando
bhikkhū  āmantesi āvusoti 6- āvusoti kho te bhikkhū āyasmato
ānandassa  paccassosuṃ  āyasmā  ānando  etadavoca  yo  hi
koci  āvuso  bhikkhu  vā  bhikkhunī vā mama santike arahattaṃ 7-
byākaroti  sabbaso  catūhi  maggehi  etesaṃ  vā  aññatarena
katamehi catūhi.
   {534.1} Idhāvuso bhikkhu samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti tassa
samathapubbaṅgamaṃ  vipassanaṃ  bhāvayato  maggo  sañjāyati  so taṃ maggaṃ
āsevati  bhāveti  bahulīkaroti  tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato
bahulīkaroto saññojanāni pahīyanti anusayā byantīhonti.
   {534.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti
tassa  vipassanāpubbaṅgamaṃ  samathaṃ  bhāvayato  maggo  sañjāyati  so
@Footnote: 1 Ma. ñāṇadiṭṭhī. 2 Yu. indriyavimokkha .... 3 Ma. nikāyadharehi.
@4 Ma. asamo paṭhamo pavaro. Yu. asamo paṭhamo varo ca vaggoti. 5 Sī. varavaggoti.
@6 Ma. āvuso bhikkhavoti. Yu. āvuso bhikkhaveti. 7 Ma. arahattapattaṃ. Yu.
@arahattapattī. evaṃmuparipi.
Taṃ  maggaṃ  āsevati  bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato
bhāvayato   bahulīkaroto   saññojanāni   pahīyanti   anusayā
byantīhonti.
   {534.3}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhu samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 1-
bhāveti  tassa  taṃ  samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāvayato maggo sañjāyati
so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato
bhāvayato bahulīkaroto saññojanāni pahīyanti anusayā byantīhonti.
   {534.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ 2-
hoti  so  āvuso  samayo  yantaṃ  cittaṃ  ajjhattaññeva santiṭṭhati
sannisīdati  ekodi  hoti  samādhiyati  tassa  maggo  sañjāyati
so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato
bhāvayato   bahulīkaroto   saññojanāni   pahīyanti   anusayā
byantīhonti  .  yo hi koci āvuso bhikkhu vā bhikkhunī vā mama
santike  arahattaṃ  byākaroti  sabbaso  imehi  catūhi  maggehi
etesaṃ vā aññatarenāti.
   [535]  Kathaṃ samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti . nekkhammavasena
cittassa  ekaggatā avikkhepo samādhi tattha jāte dhamme aniccato
anupassanaṭṭhena   vipassanā   dukkhato  anupassanaṭṭhena  vipassanā
@Footnote: 1 Sī. Yu. yuganandhaṃ. evamuparipi. 2 Sī. dhammuddaccaṃ viggahitamānasaṃ. Ma. Yu.
@dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ. evamuparipi.
Anattato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  iti  paṭhamaṃ  samatho  pacchā
vipassanā tena vuccati samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti 1-.
   {535.1}  Bhāvetīti catasso bhāvanā tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā āsevanaṭṭhena bhāvanā.
   {535.2}  Maggo sañjāyatīti kathaṃ maggo sañjāyati dassanaṭṭhena
sammādiṭṭhi  maggo  sañjāyati  abhiropanaṭṭhena  2-  sammāsaṅkappo
maggo  sañjāyati  pariggahaṭṭhena  sammāvācā  maggo  sañjāyati
samuṭṭhānaṭṭhena  sammākammanto  maggo  sañjāyati  vodānaṭṭhena
sammāājīvo   maggo   sañjāyati  paggahaṭṭhena  sammāvāyāmo
maggo  sañjāyati  upaṭṭhānaṭṭhena  sammāsati  maggo  sañjāyati
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi maggo sañjāyati evaṃ maggo sañjāyati.
   {535.3} So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkarotīti āsevatīti kathaṃ
āsevati . āvajjanto āsevati jānanto āsevati passanto āsevati
paccavekkhanto āsevati cittaṃ adhiṭṭhahanto āsevati saddhāya adhimuccanto
āsevati viriyaṃ paggaṇhanto āsevati satiṃ upaṭṭhāpento āsevati cittaṃ
samādahanto āsevati paññāya pajānanto āsevati abhiññeyyaṃ abhijānanto
āsevati pariññeyyaṃ parijānanto āsevati pahātabbaṃ pajahanto āsevati
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati. evamuparipi. 2 Ma. abhiniropanaṭṭhena. evamuparipi.
Bhāvetabbaṃ  bhāvento  āsevati sacchikātabbaṃ sacchikaronto āsevati
evaṃ āsevati.
   {535.4} Bhāvetīti kathaṃ bhāveti. Āvajjanto bhāveti jānanto
bhāveti  passanto bhāveti paccavekkhanto bhāveti cittaṃ adhiṭṭhahanto
bhāveti  saddhāya  adhimuccanto  bhāveti  viriyaṃ paggaṇhanto bhāveti
satiṃ  upaṭṭhāpento  bhāveti  cittaṃ  samādahanto  bhāveti paññāya
pajānanto  bhāveti  abhiññeyyaṃ  abhijānanto  bhāveti  pariññeyyaṃ
parijānanto  bhāveti  pahātabbaṃ  pajahanto  bhāveti  bhāvetabbaṃ
bhāvento bhāveti sacchikātabbaṃ sacchikaronto bhāveti evaṃ bhāveti.
   {535.5}  Bahulīkarotīti kathaṃ bahulīkaroti. Āvajjanto bahulīkaroti
jānanto   bahulīkaroti   passanto   bahulīkaroti  paccavekkhanto
bahulīkaroti  cittaṃ  adhiṭṭhahanto  bahulīkaroti  saddhāya  adhimuccanto
bahulīkaroti  viriyaṃ  paggaṇhanto  bahulīkaroti  satiṃ  upaṭṭhāpento
bahulīkaroti  cittaṃ  samādahanto  bahulīkaroti  paññāya  pajānanto
bahulīkaroti   abhiññeyyaṃ   abhijānanto   bahulīkaroti  pariññeyyaṃ
parijānanto   bahulīkaroti   pahātabbaṃ   pajahanto   bahulīkaroti
bhāvetabbaṃ   bhāvento  bahulīkaroti  sacchikātabbaṃ  sacchikaronto
bahulīkaroti evaṃ bahulīkaroti.
   {535.6} Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saññojanāni
Pahīyanti   anusayā  byantīhontīti  kathaṃ  saññojanāni  pahīyanti
anusayā byantīhonti.
   {535.7} Sotāpattimaggena sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso
imāni  tīṇi  saññojanāni  pahīyanti diṭṭhānusayo vicikicchānusayo ime
dve anusayā byantīhonti.
   {535.8}   Sakadāgāmimaggena  oḷārikaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  imāni  dve  saññojanāni  pahīyanti  oḷāriko
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti.
   {535.9}   Anāgāmimaggena   aṇusahagataṃ  kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  imāni  dve  saññojanāni  pahīyanti  aṇusahagato
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti.
   {535.10}  Arahattamaggena rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ
avijjā imāni pañca saññojanāni pahīyanti mānānusayo bhavarāgānusayo
avijjānusayo  ime  tayo  anusayā  byantīhonti evaṃ saññojanāni
pahīyanti anusayā byantīhonti.
   [536]  Abyāpādavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi
ālokasaññāvasena  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  .pe.
Paṭinissaggānupassī   assāsavasena  paṭinissaggānupassī  passāsavasena
cittassa  ekaggatā avikkhepo samādhi tattha jāte dhamme aniccato
anupassanaṭṭhena   vipassanā   dukkhato  anupassanaṭṭhena  vipassanā
Anattato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  iti  paṭhamaṃ  samatho  pacchā
vipassanā tena vuccati samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti.
   {536.1}  Bhāvetīti catasso bhāvanā tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā āsevanaṭṭhena bhāvanā.
   {536.2}  Maggo sañjāyatīti kathaṃ maggo sañjāyati. Dassanaṭṭhena
sammādiṭṭhi  maggo  sañjāyati  abhiropanaṭṭhena  sammāsaṅkappo maggo
sañjāyati  .pe.  avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi maggo sañjāyati evaṃ
maggo sañjāyati.
   {536.3} So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkarotīti āsevatīti
kathaṃ  āsevati  . āvajjanto āsevati jānanto āsevati .pe.
Sacchikātabbaṃ sacchikaronto āsevati evaṃ āsevati.
   {536.4}  Bhāvetīti kathaṃ bhāveti. Āvajjanto bhāveti jānanto
bhāveti .pe. Sacchikātabbaṃ sacchikaronto bhāveti evaṃ bhāveti.
   {536.5}  Bahulīkarotīti kathaṃ bahulīkaroti. Āvajjanto bahulīkaroti
jānanto bahulīkaroti .pe. sacchikātabbaṃ sacchikaronto bahulīkaroti evaṃ
bahulīkaroti.
   {536.6} Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saññojanāni
pahīyanti  anusayā  byantīhontīti  kathaṃ  saññojanāni pahīyanti anusayā
byantīhonti.
   {536.7} Sotāpattimaggena sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso
imāni  tīṇi  saññojanāni  pahīyanti diṭṭhānusayo vicikicchānusayo ime
dve anusayā byantīhonti.
   {536.8}   Sakadāgāmimaggena  oḷārikaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  imāni  dve  saññojanāni  pahīyanti  oḷāriko
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti.
   {536.9}   Anāgāmimaggena  aṇusahagataṃ  kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  imāni  dve  saññojanāni  pahīyanti  aṇusahagato
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti.
   {536.10}  Arahattamaggena rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ
avijjā imāni pañca saññojanāni pahīyanti mānānusayo bhavarāgānusayo
avijjānusayo  ime  tayo  anusayā  byantīhonti evaṃ saññojanāni
pahīyanti anusayā byantīhonti evaṃ samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti.
   [537]  Kathaṃ  vipassanāpubbaṅgamaṃ  samathaṃ  bhāveti . aniccato
anupassanaṭṭhena   vipassanā   dukkhato  anupassanaṭṭhena  vipassanā
anattato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  ca
vossaggārammaṇatā  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  iti
paṭhamaṃ  vipassanā  pacchā  samatho  tena  vuccati  vipassanāpubbaṅgamaṃ
samathaṃ bhāveti.
   {537.1}  Bhāvetīti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā
.pe.  maggo sañjāyatīti kathaṃ maggo sañjāyati .pe. evaṃ maggo
sañjāyati  .pe. evaṃ saññojanāni pahīyanti anusayā byantīhonti .
Rūpaṃ  aniccato  anupassanaṭṭhena vipassanā rūpaṃ dukkhato anupassanaṭṭhena
vipassanā  rūpaṃ  anattato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  tattha jātānaṃ
dhammānaṃ  ca vossaggārammaṇatā cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi
iti  paṭhamaṃ  vipassanā  pacchā samatho tena vuccati vipassanāpubbaṅgamaṃ
samathaṃ bhāveti.
   {537.2}   Bhāvetīti catasso bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā maggo sañjāyatīti .pe. evaṃ maggo sañjāyati .pe. Evaṃ
saññojanāni   pahīyanti   anusayā  byantīhonti  vedanaṃ  saññaṃ
saṅkhāre  viññāṇaṃ  cakkhuṃ  .pe. jarāmaraṇaṃ aniccato anupassanaṭṭhena
vipassanā  jarāmaraṇaṃ  dukkhato  .pe.  anattato  anupassanaṭṭhena
vipassanā  tattha  jātānaṃ  dhammānaṃ  ca  vossaggārammaṇatā cittassa
ekaggatā avikkhepo samādhi iti paṭhamaṃ vipassanā pacchā samatho tena
vuccati vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti.
   {537.3} Bhāvetīti catasso bhāvanā .pe. Sañjāyatīti kathaṃ maggo
sañjāyati  .pe.  evaṃ  maggo sañjāyati .pe. evaṃ saññojanāni
pahīyanti   anusayā   byantīhonti   evaṃ   vipassanāpubbaṅgamaṃ
Samathaṃ bhāveti.
   [538]  Kathaṃ  samathavipassanaṃ  yuganaddhaṃ  bhāveti  .  soḷasahi
ākārehi   samathavipassanaṃ   yuganaddhaṃ   bhāveti   ārammaṇaṭṭhena
gocaraṭṭhena  pahānaṭṭhena  pariccāgaṭṭhena  vuṭṭhānaṭṭhena vivaṭṭanaṭṭhena
santaṭṭhena   paṇītaṭṭhena  vimuttaṭṭhena  anāsavaṭṭhena  taraṇaṭṭhena
animittaṭṭhena    appaṇihitaṭṭhena   suññataṭṭhena   ekarasaṭṭhena
anativattanaṭṭhena yuganaddhaṭṭhena.
   {538.1} Kathaṃ ārammaṇaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi nirodhārammaṇo
avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  nirodhārammaṇā  iti
ārammaṇaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tena  vuccati  ārammaṇaṭṭhena  samathavipassanaṃ
yuganaddhaṃ bhāveti.
   {538.2} Bhāvetīti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā
.pe.  maggo sañjāyatīti kathaṃ maggo sañjāyati .pe. evaṃ maggo
sañjāyati  evaṃ  saññojanāni  pahīyanti  anusayā  byantīhonti evaṃ
ārammaṇaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {538.3} Kathaṃ gocaraṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti. Uddhaccaṃ
pajahato  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  nirodhagocaro
avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  nirodhagocarā  iti
Gocaraṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tena  vuccati  gocaraṭṭhena  samathavipassanaṃ
yuganaddhaṃ bhāveti.
   [539]  Kathaṃ  pahānaṭṭhena  samathavipassanaṃ  yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccasahagatakilese  ca  khandhe  ca  pajahato  cittassa  ekaggatā
avikkhepo  samādhi  nirodhagocaro  avijjāsahagatakilese ca khandhe ca
pajahato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  nirodhagocarā  iti  pahānaṭṭhena
samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti  aññamaññaṃ
nātivattantīti  tena  vuccati  pahānaṭṭhena  samathavipassanaṃ  yuganaddhaṃ
bhāveti.
   {539.1} Kathaṃ pariccāgaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccasahagatakilese  ca  khandhe  ca  pariccajato cittassa ekaggatā
avikkhepo  samādhi  nirodhagocaro  avijjāsahagatakilese ca khandhe ca
pariccajato   anupassanaṭṭhena   vipassanā   nirodhagocarā   iti
pariccāgaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ   nātivattantīti   tena   vuccati   pariccāgaṭṭhena
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {539.2}  Kathaṃ vuṭṭhānaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccasahagatakilesehi  ca  khandhehi  ca vuṭṭhahato cittassa ekaggatā
avikkhepo  samādhi  nirodhagocaro  avijjāsahagatakilesehi  ca khandhehi
Ca   vuṭṭhahato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  nirodhagocarā  iti
vuṭṭhānaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ   nātivattantīti   tena   vuccati   vuṭṭhānaṭṭhena
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {539.3}  Kathaṃ vivaṭṭanaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccasahagatakilesehi  ca  khandhehi  ca vivaṭṭato cittassa ekaggatā
avikkhepo  samādhi  nirodhagocaro  avijjāsahagatakilesehi  ca khandhehi
ca   vivaṭṭato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  nirodhagocarā  iti
vivaṭṭanaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ   nātivattantīti   tena   vuccati   vivaṭṭanaṭṭhena
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   [540]  Kathaṃ  santaṭṭhena  samathavipassanaṃ  yuganaddhaṃ  bhāveti .
Uddhaccaṃ  pajahato  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  santo
hoti  nirodhagocaro  avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena  vipassanā
santā  hoti  nirodhagocarā  iti santaṭṭhena samathavipassanā ekarasā
honti   yuganaddhā   honti   aññamaññaṃ  nātivattantīti  tena
vuccati santaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {540.1} Kathaṃ paṇītaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti. Uddhaccaṃ
pajahato  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  paṇīto  hoti
nirodhagocaro  avijjaṃ  pajahato anupassanaṭṭhena vipassanā paṇītā hoti
Nirodhagocarā  iti  paṇītaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti
yuganaddhā   honti   aññamaññaṃ   nātivattantīti  tena  vuccati
paṇītaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {540.2}  Kathaṃ  vimuttaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi vimutto hoti
nirodhagocaro  avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena  vipassanā  vimuttā
hoti  nirodhagocarā  iti  rāgavirāgā  cetovimutti  avijjāvirāgā
paññāvimutti  iti  vimuttaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti
yuganaddhā   honti   aññamaññaṃ   nātivattantīti  tena  vuccati
vimuttaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   [541]  Kathaṃ  anāsavaṭṭhena  samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccaṃ  pajahato  cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi kāmāsavena
anāsavo  hoti  nirodhagocaro  avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena
vipassanā  avijjāsavena  anāsavā  hoti  nirodhagocarā  iti
anāsavaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tena  vuccati  anāsavaṭṭhena  samathavipassanaṃ
yuganaddhaṃ bhāveti.
   {541.1}  Kathaṃ  taraṇaṭṭhena  samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca tarato cittassa ekaggatā avikkhepo
samādhi  nirodhagocaro  avijjāsahagatakilesehi  ca  khandhehi ca tarato
Anupassanaṭṭhena  vipassanā  nirodhagocarā iti taraṇaṭṭhena samathavipassanā
ekarasā  honti  yuganaddhā  honti  aññamaññaṃ  nātivattantīti
tena vuccati taraṇaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {541.2}  Kathaṃ animittaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccaṃ  pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi sabbanimittehi
animitto  hoti  nirodhagocaro  avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena
vipassanā  sabbanimittehi  animittā  hoti  nirodhagocarā  iti
animittaṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ   nātivattantīti   tena   vuccati   animittaṭṭhena
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {541.3} Kathaṃ appaṇihitaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti .
Uddhaccaṃ  pajahato  cittassa  ekaggatā avikkhepo samādhi sabbapaṇidhīhi
appaṇihito  hoti  nirodhagocaro  avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena
vipassanā   sabbapaṇidhīhi  appaṇihitā  hoti  nirodhagocarā  iti
appaṇihitaṭṭhena   samathavipassanā   ekarasā   honti   yuganaddhā
honti  aññamaññaṃ  nātivattantīti  tena  vuccati  appaṇihitaṭṭhena
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   {541.4} Kathaṃ suññataṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti. Uddhaccaṃ
pajahato  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  sabbābhinivesehi
suñño  hoti  nirodhagocaro  avijjaṃ  pajahato  anupassanaṭṭhena
Vipassanā  sabbābhinivesehi  suññā  hoti  nirodhagocarā  iti
suññataṭṭhena  samathavipassanā  ekarasā  honti  yuganaddhā  honti
aññamaññaṃ  nātivattantīti  tena  vuccati  suññataṭṭhena  samathavipassanaṃ
yuganaddhaṃ bhāveti.
   {541.5}  Bhāvetīti catasso bhāvanā tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena  bhāvanā  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  .pe.
Maggo  sañjāyatīti  kathaṃ  maggo  sañjāyati  .pe.  evaṃ  maggo
sañjāyati   .pe.   evaṃ   saññojanāni   pahīyanti  anusayā
byantīhonti  evaṃ  suññataṭṭhena  samathavipassanaṃ  yuganaddhaṃ  bhāveti
imehi  soḷasahi  ākārehi  samathavipassanaṃ  yuganaddhaṃ  bhāveti  evaṃ
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.
   [542]  Kathaṃ  dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ  hoti  .  aniccato
manasikaroto  obhāso  uppajjati  obhāso  dhammoti  obhāsaṃ
āvajjati  tato  vikkhepo  uddhaccantena  uddhaccena viggahitamānaso
aniccato  1-  upaṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  dukkhato upaṭṭhānaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  anattato  upaṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti
tena  vuccati  dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ  2- hoti so samayo yantaṃ
cittaṃ   ajjhattaññeva   santiṭṭhati   sannisīdati  ekodi  hoti
@Footnote: 1 Sī. avijjato. 2 Ma. Yu. ... mānaso. evamuparipi.
Samādhiyati  tassa  maggo  sañjāyatīti  kathaṃ  maggo sañjāyati .pe.
Evaṃ  maggo  sañjāyati  .pe.  evaṃ  saññojanāni  pahīyanti
anusayā  byantīhonti  aniccato  manasikaroto  ñāṇaṃ  uppajjati
pīti  uppajjati  passaddhi  uppajjati  sukhaṃ  uppajjati  adhimokkho
uppajjati  paggāho  1-  uppajjati  upaṭṭhānaṃ  uppajjati upekkhā
uppajjati   nikkanti   uppajjati   nikkanti  dhammoti  nikkantiṃ
āvajjati tato vikkhepo uddhaccantena 2- uddhaccena viggahitamānaso
aniccato  upaṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  dukkhato  upaṭṭhānaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  anattato  upaṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti
tena vuccati dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ hoti
   {542.1}  so  samayo  yantaṃ  cittaṃ ajjhattaññeva santiṭṭhati
sannisīdati ekodi hoti samādhiyati tassa maggo sañjāyatīti kathaṃ maggo
sañjāyati  .pe.  evaṃ  maggo sañjāyati .pe. evaṃ saññojanāni
pahīyanti  anusayā  byantīhonti  dukkhato  manasikaroto  .pe.
Anattato  manasikaroto  obhāso  uppajjati  ñāṇaṃ  uppajjati
pīti  uppajjati  passaddhi  uppajjati  sukhaṃ  uppajjati  adhimokkho
uppajjati    paggāho   uppajjati   upaṭṭhānaṃ   uppajjati
upekkhā   uppajjati   nikkanti  uppajjati  nikkanti  dhammoti
nikkantiṃ  āvajjati  tato  vikkhepo  uddhaccantena  uddhaccena
@Footnote: 1 Ma. kesuci potthakesu sabbavāresu paggahoti likhitaṃ. 2 Ma. Yu. uddhaccaṃ tena.
@evamuparipi.
Viggahitamānaso  anattato  upaṭṭhānaṃ  aniccato  upaṭṭhānaṃ  dukkhato
upaṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti tena vuccati dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ
.pe. Evaṃ saññojanāni pahīyanti anusayā byantīhonti.
   [543]  Rūpaṃ  aniccato  manasikaroto  .pe.  rūpaṃ  dukkhato
manasikaroto  rūpaṃ  anattato  manasikaroto  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre
viññāṇaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  aniccato  manasikaroto jarāmaraṇaṃ
dukkhato  manasikaroto  jarāmaraṇaṃ  anattato  manasikaroto  obhāso
uppajjati   ñāṇaṃ   uppajjati   pīti   uppajjati   passaddhi
uppajjati   sukhaṃ   uppajjati  adhimokkho  uppajjati  paggāho
uppajjati  upaṭṭhānaṃ  uppajjati  upekkhā  uppajjati  nikkanti
uppajjati nikkanti dhammoti nikkantiṃ āvajjati
   {543.1} tato vikkhepo uddhaccantena uddhaccena viggahitamānaso
jarāmaraṇaṃ  anattato  upaṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  jarāmaraṇaṃ
aniccato  upaṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti jarāmaraṇaṃ dukkhato upaṭṭhānaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti tena vuccati dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ hoti so
samayo  yantaṃ  cittaṃ  ajjhattaññeva  aniccato  santiṭṭhati  sannisīdati
ekodi  hoti  samādhiyati  tassa  maggo  sañjāyatīti  kathaṃ  maggo
sañjāyati  .pe.  evaṃ  maggo sañjāyati .pe. evaṃ saññojanāni
pahīyanti   anusayā  byantīhonti  evaṃ  dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ
Hoti.
     Obhāse ceva ñāṇe ca     pītiyā ca vikampati
     passaddhiyā sukhe ceva      yehi cittaṃ pavedhati
     adhimokkhe ca paggāhe     upaṭṭhāne ca vikampati 1-
     upekkhāvajjanā ceva      upekkhāya ca nikantiyā
     imāni dasa ṭhānāni       paññāyassa pariccitā
     dhammuddhaccakusalo hoti     na ca sammohagacchati 2-
     vikampati 3- ceva kilissati ca  cavati cittabhāvanā
     vikampati 3- kilissati      bhāvanā parihāyati
     visujjhati na kilissati      bhāvanā na parihāyati
     na ca vikkhippate 4- cittaṃ    na kilissati na cavati cittabhāvanā 5-
     imehi catūhi ṭhānehi       cittassa 6- saṅkhepaṃ vikkhepaṃ
     [7]- Viggahitaṃ dasaṭṭhānehi  sampajānātīti 8-.
           Yuganaddhakathā.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 432-448. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=8690              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=8690              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=534&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=534              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=4845              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=4845              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]