ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Yuganaddhavagge saccakathā
          paripuṇṇakathānidānaṃ 9-
   [544]  Cattārīmāni  bhikkhave  tathāni  avitathāni  anaññathāni
katamāni  cattāri  idaṃ  dukkhanti  bhikkhave  tathametaṃ  avitathametaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kampati. 2 Yu. sammohaṃ. 3 Ma. Yu. vikkhipati. 4 Yu. vikkhipate.
@5 Yu. bhāvanā. 6 Yu. cittasaṅkhepavikkhepaṃ. Ma. cittassa saṅkhepavikkhepaṃ.
@7 Yu. avikkhepaṃ. 8 Yu. pajānātīti. 9 Ma. purimanidānaṃ.
Anaññathametaṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti  tathametaṃ  avitathametaṃ  anaññathametaṃ
ayaṃ   dukkhanirodhoti   tathametaṃ  avitathametaṃ  anaññathametaṃ  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti   tathametaṃ  avitathametaṃ  anaññathametaṃ
imāni kho bhikkhave cattāri tathāni avitathāni anaññathāni.
   [545]  Kathaṃ  dukkhaṃ  tathaṭṭhena  saccaṃ  . cattāro dukkhassa
dukkhaṭṭhā  tathā  avitathā  anaññathā  dukkhassa  pīḷanaṭṭho saṅkhataṭṭho
santāpaṭṭho  vipariṇāmaṭṭho  ime  cattāro  dukkhassa  dukkhaṭṭhā
tathā avitathā anaññathā evaṃ dukkhaṃ tathaṭṭhena saccaṃ.
   {545.1} Kathaṃ samudayo tathaṭṭhena saccaṃ . cattāro samudayassa
samudayaṭṭhā tathā avitathā anaññathā samudayassa āyuhanaṭṭho nidānaṭṭho
saṅyogaṭṭho  palibodhaṭṭho  ime cattāro samudayassa samudayaṭṭhā tathā
avitathā anaññathā evaṃ samudayo tathaṭṭhena saccaṃ.
   {545.2} Kathaṃ nirodho tathaṭṭhena saccaṃ . cattāro nirodhassa
nirodhaṭṭhā  tathā avitathā anaññathā nirodhassa nissaraṇaṭṭho vivekaṭṭho
asaṅkhataṭṭho  amataṭṭho  ime  cattāro  nirodhassa nirodhaṭṭhā tathā
avitathā anaññathā evaṃ nirodho tathaṭṭhena saccaṃ.
   {545.3}  Kathaṃ  maggo tathaṭṭhena saccaṃ . cattāro maggassa
maggaṭṭhā  tathā  avitathā  anaññathā  maggassa niyyānaṭṭho hetaṭṭho
dassanaṭṭho  ādhipateyyaṭṭho  ime  cattāro  maggassa  maggaṭṭhā
tathā avitathā anaññathā evaṃ maggo tathaṭṭhena saccaṃ.
   [546]  Katihākārehi  cattāri  saccāni  ekapaṭivedhāni .
Catūhākārehi  cattāri  saccāni ekapaṭivedhāni tathaṭṭhena anattaṭṭhena
saccaṭṭhena  paṭivedhaṭṭhena  imehi  catūhākārehi  cattāri  saccāni
ekasaṅgahitāni  yaṃ  ekasaṅgahitaṃ  taṃ  ekattaṃ  ekattaṃ  ekena
ñāṇena paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   {546.1}  Kathaṃ  tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni .
Catūhākārehi  tathaṭṭhena  cattāri  saccāni  ekapaṭivedhāni  dukkhassa
dukkhaṭṭho  tathaṭṭho samudayassa samudayaṭṭho tathaṭṭho nirodhassa nirodhaṭṭho
tathaṭṭho  maggassa  maggaṭṭho  tathaṭṭho imehi catūhākārehi tathaṭṭhena
cattāri  saccāni ekasaṅgahitāni yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ ekattaṃ
ekena ñāṇena paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   {546.2} Kathaṃ anattaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni .
Catūhākārehi  anattaṭṭhena  cattāri  saccāni ekapaṭivedhāni dukkhassa
dukkhaṭṭho  anattaṭṭho  samudayassa  samudayaṭṭho  anattaṭṭho  nirodhassa
nirodhaṭṭho  anattaṭṭho  maggassa  maggaṭṭho  anattaṭṭho  imehi
catūhākārehi  anattaṭṭhena  cattāri  saccāni  ekasaṅgahitāni  yaṃ
ekasaṅgahitaṃ  taṃ  ekattaṃ  ekattaṃ  ekena  ñāṇena  paṭivijjhatīti
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   {546.3} Kathaṃ saccaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni. Catūhākārehi
Saccaṭṭhena  cattāri  saccāni  ekapaṭivedhāni  dukkhassa  dukkhaṭṭho
saccaṭṭho  samudayassa  samudayaṭṭho  saccaṭṭho  nirodhassa  nirodhaṭṭho
saccaṭṭho  maggassa  maggaṭṭho  saccaṭṭho  imehi  catūhākārehi
saccaṭṭhena  cattāri  saccāni  ekasaṅgahitāni  yaṃ  ekasaṅgahitaṃ  taṃ
ekattaṃ  ekattaṃ  ekena  ñāṇena  paṭivijjhatīti  cattāri  saccāni
ekapaṭivedhāni.
   {546.4} Kathaṃ paṭivedhaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
Catūhākārehi  paṭivedhaṭṭhena  cattāri saccāni ekapaṭivedhāni dukkhassa
dukkhaṭṭho   paṭivedhaṭṭho   samudayassa   samudayaṭṭho   paṭivedhaṭṭho
nirodhassa  nirodhaṭṭho  paṭivedhaṭṭho  maggassa  maggaṭṭho  paṭivedhaṭṭho
imehi  catūhākārehi  paṭivedhaṭṭhena  cattāri saccāni ekasaṅgahitāni
yaṃ  ekasaṅgahitaṃ  taṃ  ekattaṃ  ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatīti
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   [547] Katihākārehi 1- cattāri saccāni ekapaṭivedhāni. Yaṃ
aniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  [2]-  yaṃ  aniccañca  dukkhañca taṃ anattā yaṃ
aniccañca  dukkhañca  anattā  ca  taṃ  tathaṃ  yaṃ  aniccañca dukkhañca
anattā  ca  tathañca  taṃ  saccaṃ  yaṃ  aniccañca  dukkhañca  anattā
ca  tathañca  saccañca  taṃ  ekasaṅgahitaṃ  yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ
ekattaṃ   ekena   ñāṇena   paṭivijjhatīti  cattāri  saccāni
ekapaṭivedhāni.
@Footnote: 1 Yu. kathaṃ .... 2 Ma. yaṃ dukkhaṃ taṃ aniccaṃ.
   {547.1}  Katihākārehi  cattāri  saccāni ekapaṭivedhāni .
Navahākārehi  cattāri  saccāni ekapaṭivedhāni tathaṭṭhena anattaṭṭhena
saccaṭṭhena  paṭivedhaṭṭhena  abhiññaṭṭhena  pariññaṭṭhena  pahānaṭṭhena
bhāvanaṭṭhena  sacchikiriyaṭṭhena  imehi  navahākārehi  cattāri saccāni
ekasaṅgahitāni  yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ ekattaṃ ekena ñāṇena
paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   [548]  Kathaṃ  tathaṭṭhena  cattāri  saccāni ekapaṭivedhāni .
Navahākārehi  tathaṭṭhena  cattāri  saccāni  ekapaṭivedhāni  dukkhassa
dukkhaṭṭho  tathaṭṭho  samudayassa  samudayaṭṭho  tathaṭṭho  nirodhassa
nirodhaṭṭho   tathaṭṭho  maggassa  maggaṭṭho  tathaṭṭho  abhiññāya
abhiññaṭṭho    tathaṭṭho   pariññāya   pariññaṭṭho   tathaṭṭho
pahānassa  pahānaṭṭho  tathaṭṭho  bhāvanāya  bhāvanaṭṭho  tathaṭṭho
sacchikiriyāya  sacchikiriyaṭṭho  tathaṭṭho  imehi  navahākārehi tathaṭṭhena
cattāri  saccāni  ekasaṅgahitāni  yaṃ  ekasaṅgahitaṃ  taṃ  ekattaṃ
ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   {548.1}  Kathaṃ  anattaṭṭhena saccaṭṭhena paṭivedhaṭṭhena cattāri
saccāni ekapaṭivedhāni . navahākārehi paṭivedhaṭṭhena cattāri saccāni
ekapaṭivedhāni   dukkhassa   dukkhaṭṭho   paṭivedhaṭṭho   samudayassa
samudayaṭṭho  paṭivedhaṭṭho  nirodhassa  nirodhaṭṭho  paṭivedhaṭṭho maggassa
Maggaṭṭho   paṭivedhaṭṭho   abhiññāya   abhiññaṭṭho   paṭivedhaṭṭho
pariññāya   pariññaṭṭho   paṭivedhaṭṭho   pahānassa   pahānaṭṭho
paṭivedhaṭṭho   bhāvanāya   bhāvanaṭṭho  paṭivedhaṭṭho  sacchikiriyāya
sacchikiriyaṭṭho  paṭivedhaṭṭho  imehi  navahākārehi  paṭivedhaṭṭhena
cattāri  saccāni  ekasaṅgahitāni  yaṃ  ekasaṅgahitaṃ  taṃ  ekattaṃ
ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   [549]  Katihākārehi  cattāri  saccāni  ekapaṭivedhāni .
Dvādasahākārehi   cattāri  saccāni  ekapaṭivedhāni  tathaṭṭhena
anattaṭṭhena  saccaṭṭhena  paṭivedhaṭṭhena  abhijānanaṭṭhena parijānanaṭṭhena
dhammaṭṭhena   tathaṭṭhena  ñātaṭṭhena  sacchikiriyaṭṭhena  phassanaṭṭhena
abhisamayaṭṭhena   imehi   dvādasahākārehi   cattāri   saccāni
ekasaṅgahitāni  yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ ekattaṃ ekena ñāṇena
paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   {549.1} Kathaṃ tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni. Soḷasahi
ākārehi  tathaṭṭhena  cattāri  saccāni  ekapaṭivedhāni  dukkhassa
pīḷanaṭṭho  saṅkhataṭṭho  santāpaṭṭho  vipariṇāmaṭṭho  tathaṭṭho samudayassa
āyuhanaṭṭho   nidānaṭṭho   saññogaṭṭho   palibodhaṭṭho  tathaṭṭho
nirodhassa  nissaraṇaṭṭho  vivekaṭṭho  asaṅkhataṭṭho  amataṭṭho  tathaṭṭho
maggassa  niyyānaṭṭho  hetaṭṭho  dassanaṭṭho ādhipateyyaṭṭho tathaṭṭho
Imehi  soḷasahi ākārehi tathaṭṭhena cattāri saccāni ekasaṅgahitāni
yaṃ  ekasaṅgahitaṃ  taṃ  ekattaṃ  ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatīti
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   {549.2}  Kathaṃ  anattaṭṭhena  .pe. saccaṭṭhena paṭivedhaṭṭhena
abhijānanaṭṭhena  parijānanaṭṭhena  dhammaṭṭhena  tathaṭṭhena  ñātaṭṭhena
sacchikiriyaṭṭhena   phassanaṭṭhena   abhisamayaṭṭhena  cattāri  saccāni
ekapaṭivedhāni  soḷasahi  ākārehi  abhisamayaṭṭhena cattāri saccāni
ekapaṭivedhāni   dukkhassa   pīḷanaṭṭho   saṅkhataṭṭho  santāpaṭṭho
vipariṇāmaṭṭho   abhisamayaṭṭho  samudayassa  āyuhanaṭṭho  nidānaṭṭho
saññogaṭṭho   palibodhaṭṭho  abhisamayaṭṭho  nirodhassa  nissaraṇaṭṭho
vivekaṭṭho  asaṅkhataṭṭho  amataṭṭho  abhisamayaṭṭho maggassa niyyānaṭṭho
hetaṭṭho   dassanaṭṭho   ādhipateyyaṭṭho   abhisamayaṭṭho  imehi
soḷasahi  ākārehi  abhisamayaṭṭhena  cattāri  saccāni ekasaṅgahitāni
yaṃ  ekasaṅgahitaṃ  taṃ  ekattaṃ  ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatīti
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.
   [550]  Saccānaṃ  kati  lakkhaṇāni . saccānaṃ dve lakkhaṇāni
saṅkhatalakkhaṇañca   asaṅkhatalakkhaṇañca   saccānaṃ   imāni   dve
lakkhaṇāni.
   {550.1}  Saccānaṃ  kati lakkhaṇāni . saccānaṃ cha lakkhaṇāni
saṅkhatānaṃ  saccānaṃ  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ
Aññathattaṃ  paññāyati  na  asaṅkhatassa  saccassa  uppādo  paññāyati
na  vayo  paññāyati  na ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati saccānaṃ imāni
cha lakkhaṇāni.
   {550.2} Saccānaṃ kati lakkhaṇāni . saccānaṃ dvādasa lakkhaṇāni
dukkhasaccassa   uppādo   paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitassa
aññathattaṃ  paññāyati  samudayasaccassa  uppādo  paññāyati  vayo
paññāyati    ṭhitassa   aññathattaṃ   paññāyati   maggasaccassa
uppādo   paññāyati   vayo   paññāyati   ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyati  na  nirodhasaccassa  uppādo  paññāyati  na  vayo
paññāyati  na  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati  saccānaṃ  imāni
dvādasa lakkhaṇāni.
   [551]  Catunnaṃ  saccānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā  kati
abyākatā  .  samudayasaccaṃ  akusalaṃ  maggasaccaṃ  kusalaṃ  nirodhasaccaṃ
abyākataṃ  dukkhasaccaṃ siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ [1]-
tīṇi  saccāni  ekasaccena  saṅgahitāni  ekaṃ  saccaṃ  tīhi saccehi
saṅgahitaṃ vatthuvasena pariyāyena.
   {551.1} Siyāti kathañca siyā . yaṃ dukkhasaccaṃ akusalaṃ samudayasaccaṃ
akusalaṃ  evaṃ  akusalaṭṭhena  dve  saccāni  ekasaccena saṅgahitāni
ekaṃ  saccaṃ  dvīhi  saccehi  saṅgahitaṃ  yaṃ  dukkhasaccaṃ  kusalaṃ
maggasaccaṃ  kusalaṃ  evaṃ  kusalaṭṭhena  dve  saccāni  ekasaccena
@Footnote: 1 Ma. siyā.
Saṅgahitāni  ekaṃ  saccaṃ  dvīhi  saccehi  saṅgahitaṃ  yaṃ  dukkhasaccaṃ
abyākataṃ  nirodhasaccaṃ  abyākataṃ  evaṃ abyākataṭṭhena dve saccāni
ekasaccena  saṅgahitāni  ekaṃ  saccaṃ  dvīhi saccehi saṅgahitaṃ evaṃ
siyā  tīṇi  saccāni  ekasaccena  saṅgahitāni  ekaṃ  saccaṃ  tīhi
saccehi saṅgahitaṃ vatthuvasena pariyāyenāti.
   [552] Pubbe me bhikkhave sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattasseva
sato etadahosi ko nu kho rūpassa assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ
ko vedanāya assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ ko saññāya assādo
ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ ko saṅkhārānaṃ assādo ko ādīnavo kiṃ
nissaraṇaṃ  ko  viññāṇassa  assādo  ko  ādīnavo kiṃ nissaraṇanti
tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi yaṃ kho rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ
somanassaṃ  ayaṃ  rūpassa  assādo  yaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ  [1]- dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ  rūpassa  ādīnavo  yo  rūpasmiṃ  chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ  idaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ  yaṃ  vedanaṃ  paṭicca  yaṃ
saññaṃ  paṭicca  yaṃ  saṅkhāre  paṭicca  yaṃ viññāṇaṃ paṭicca uppajjati
sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ viññāṇassa assādo yaṃ viññāṇaṃ aniccaṃ [1]-
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ  viññāṇassa  ādīnavo  yo  viññāṇasmiṃ
chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇassa nissaraṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. taṃ. evamīdisesu ṭhānesu.
   [553] Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave imesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
evaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nabbhaññāsiṃ  neva  tāvāhaṃ  bhikkhave sadevake
loke   samārake   sabrahmake   sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya
sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  1- paccaññāsiṃ
yato  ca  khvāhaṃ  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ  upādānakkhandhānaṃ
evaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  athāhaṃ  bhikkhave  sadevake loke
samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ  ñāṇañca
pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me cetovimutti 2- ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti.
   [554]  Yaṃ  rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ rūpassa
assādoti  pahānappaṭivedho  samudayasaccaṃ  yaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ  rūpassa  ādīnavoti  pariññāpaṭivedho  dukkhasaccaṃ
yo  rūpasmiṃ  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpassa nissaraṇanti
sacchikiriyāpaṭivedho nirodhasaccaṃ yā imesu tīsu ṭhānesu diṭṭhi saṅkappo
vācā  kammanto  ājīvo  vāyāmo  sati  samādhi bhāvanāpaṭivedho
maggasaccaṃ  yaṃ  vedanaṃ  paṭicca  yaṃ  saññaṃ  paṭicca  yaṃ  saṅkhāre
paṭicca  yaṃ  viññāṇaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati. 2 Ma. vimutti.
Viññāṇassa  assādoti  pahānappaṭivedho  samudayasaccaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ
aniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ viññāṇassa ādīnavo pariññāpaṭivedho
dukkhasaccaṃ   yo   viññāṇasmiṃ   chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ
idaṃ   viññāṇassa   nissaraṇanti   sacchikiriyāpaṭivedho  nirodhasaccaṃ
yā  imesu  tīsu ṭhānesu diṭṭhi saṅkappo vācā kammanto ājīvo
vāyāmo sati samādhi bhāvanāpaṭivedho maggasaccanti 1-.
   [555]  [2]-  Katihākārehi  saccaṃ  .  tīhākārehi saccaṃ
esanaṭṭhena pariggahaṭṭhena paṭivedhaṭṭhena.
   {555.1}  Kathaṃ esanaṭṭhena saccaṃ . jarāmaraṇaṃ kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ
kiṃjātikaṃ kiṃpabhavanti evaṃ esanaṭṭhena saccaṃ jarāmaraṇaṃ jātinidānaṃ jāti
samudayaṃ jātijātikaṃ jātippabhavanti evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ jarāmaraṇañca
pajānāti  jarāmaraṇasamudayañca  pajānāti  jarāmaraṇanirodhañca  pajānāti
jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.2}  Jāti kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti evaṃ
esanaṭṭhena saccaṃ jāti bhavanidānā bhavasamudayā bhavajātikā bhavappabhavāti
evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ  jātiñca  pajānāti  jātisamudayañca
pajānāti   jātinirodhañca   pajānāti   jātinirodhagāminīpaṭipadañca
pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.3} Bhavo kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavoti evaṃ esanaṭṭhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 2 Ma. Yu. saccanti.
Saccaṃ  bhavo  upādānanidāno  upādānasamudayo  upādānajātiko
upādānappabhavoti  evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ  bhavañca  pajānāti
bhavasamudayañca  pajānāti  bhavanirodhañca  pajānāti  bhavanirodhagāminī-
paṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.4}  Upādānaṃ kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavanti evaṃ
esanaṭṭhena  saccaṃ  upādānaṃ  taṇhānidānaṃ  taṇhāsamudayaṃ taṇhājātikaṃ
taṇhāpabhavanti  evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ  upādānañca  pajānāti
upādānasamudayañca    pajānāti   upādānanirodhañca   pajānāti
upādānanirodhagāminīpaṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.5} Taṇhā kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti evaṃ
esanaṭṭhena saccaṃ taṇhā vedanānidānā vedanāsamudayā vedanājātikā
vedanāpabhavāti  evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ  taṇhañca  pajānāti
taṇhāsamudayañca  pajānāti  taṇhānirodhañca  pajānāti  taṇhānirodha-
gāminīpaṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.6}  Vedanā kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti evaṃ
esanaṭṭhena  saccaṃ  vedanā  phassanidānā  phassasamudayā  phassajātikā
phassappabhavāti  evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ  vedanañca  pajānāti
vedanāsamudayañca    pajānāti    vedanānirodhañca    pajānāti
vedanānirodhagāminīpaṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.7}  Phasso kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavoti evaṃ
esanaṭṭhena   saccaṃ   phasso  saḷāyatananidāno  saḷāyatanasamudayo
saḷāyatanajātiko   saḷāyatanappabhavoti  evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ
phassañca   pajānāti   phassasamudayañca   pajānāti   phassanirodhañca
pajānāti    phassanirodhagāminīpaṭipadañca    pajānāti    evaṃ
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.8}  Saḷāyatanaṃ kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavanti evaṃ
esanaṭṭhena  saccaṃ saḷāyatanaṃ nāmarūpanidānaṃ nāmarūpasamudayaṃ nāmarūpajātikaṃ
nāmarūpappabhavanti  evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ  saḷāyatanañca  pajānāti
saḷāyatanasamudayañca    pajānāti   saḷāyatananirodhañca   pajānāti
saḷāyatananirodhagāminīpaṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.9}  Nāmarūpaṃ  kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavanti evaṃ
esanaṭṭhena   saccaṃ   nāmarūpaṃ   viññāṇanidānaṃ   viññāṇasamudayaṃ
viññāṇajātikaṃ   viññāṇappabhavanti   evaṃ   pariggahaṭṭhena   saccaṃ
nāmarūpañca  pajānāti  nāmarūpasamudayañca  pajānāti  nāmarūpanirodhañca
pajānāti    nāmarūpanirodhagāminīpaṭipadañca    pajānāti    evaṃ
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.10}  Viññāṇaṃ kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavanti evaṃ
esanaṭṭhena  saccaṃ  viññāṇaṃ saṅkhāranidānaṃ saṅkhārasamudayaṃ saṅkhārajātikaṃ
Saṅkhārappabhavanti  evaṃ  pariggahaṭṭhena  saccaṃ  viññāṇañca  pajānāti
viññāṇasamudayañca    pajānāti    viññāṇanirodhañca    pajānāti
viññāṇanirodhagāminīpaṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   {555.11}  Saṅkhārā  kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti
evaṃ  esanaṭṭhena  saccaṃ  saṅkhārā  avijjānidānā  avijjāsamudayā
avijjājātikā  avijjāpabhavāti evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ saṅkhāre ca
pajānāti  saṅkhārasamudayañca  pajānāti  saṅkhāranirodhañca  pajānāti
saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadañca pajānāti evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.
   [556]  Jarāmaraṇaṃ  dukkhasaccaṃ  jāti  samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi
nissaraṇaṃ  nirodhasaccaṃ  nirodhappajānanā  maggasaccaṃ  jāti  dukkhasaccaṃ
bhavo  samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi  nissaraṇaṃ  nirodhasaccaṃ  nirodhappajānanā
maggasaccaṃ  bhavo  dukkhasaccaṃ  upādānaṃ  samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi nissaraṇaṃ
nirodhasaccaṃ  nirodhappajānanā  maggasaccaṃ  upādānaṃ  dukkhasaccaṃ  taṇhā
samudayasaccaṃ   ubhinnaṃpi   nissaraṇaṃ   nirodhasaccaṃ   nirodhappajānanā
maggasaccaṃ  taṇhā  dukkhasaccaṃ  vedanā  samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi nissaraṇaṃ
nirodhasaccaṃ  nirodhappajānanā  maggasaccaṃ  vedanā  dukkhasaccaṃ  phasso
samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi  nissaraṇaṃ  nirodhasaccaṃ  nirodhappajānanā maggasaccaṃ
phasso  dukkhasaccaṃ  saḷāyatanaṃ samudayasaccaṃ ubhinnaṃpi  nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ
Nirodhappajānanā   maggasaccaṃ   saḷāyatanaṃ   dukkhasaccaṃ   nāmarūpaṃ
samudayasaccaṃ   ubhinnaṃpi   nissaraṇaṃ   nirodhasaccaṃ   nirodhappajānanā
maggasaccaṃ   nāmarūpaṃ  dukkhasaccaṃ  viññāṇaṃ  samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi
nissaraṇaṃ   nirodhasaccaṃ   nirodhappajānanā   maggasaccaṃ   viññāṇaṃ
dukkhasaccaṃ  saṅkhārā  samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi  nissaraṇaṃ  nirodhasaccaṃ
nirodhappajānanā  maggasaccaṃ  saṅkhārā  dukkhasaccaṃ  avijjā samudayasaccaṃ
ubhinnaṃpi   nissaraṇaṃ   nirodhasaccaṃ   nirodhappajānanā   maggasaccaṃ
jarāmaraṇaṃ [1]- dukkhasaccaṃ [2]- jāti siyā dukkhasaccaṃ 3- siyā samudayasaccaṃ
ubhinnaṃpi  nissaraṇaṃ  nirodhasaccaṃ nirodhappajānanā maggasaccaṃ jāti [4]-
dukkhasaccaṃ  [5]-  bhavo  siyā  dukkhasaccaṃ siyā samudayasaccaṃ ubhinnaṃpi
nissaraṇaṃ  nirodhasaccaṃ  nirodhappajānanā  maggasaccaṃ  .pe.  saṅkhārā
dukkhasaccaṃ  avijjā  siyā  dukkhasaccaṃ  siyā  samudayasaccaṃ  ubhinnaṃpi
nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ nirodhappajānanā maggasaccanti.
            Saccakathā.
            Bhāṇavāraṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 448-462. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=9019              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=9019              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=544&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=71              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=544              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5160              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5160              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]