ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Yuganaddhavagge bojjhaṅgakathā
            sāvatthīnidānaṃ
   [557] Sattime bhikkhave bojjhaṅgā katame satta satisambojjhaṅgo
@Footnote: 1-4 Ma. siyā. 2-5 Ma. siyā samudayasaccaṃ. 3 Ma. jāti siyā dukkhasaccanti
@ime tayo pāṭhā na dissanti.
Sambojjhaṅgo  dhammavicayasambojjhaṅgo  viriyasambojjhaṅgo pītisambojjhaṅgo
passaddhisambojjhaṅgo    samādhisambojjhaṅgo   upekkhāsambojjhaṅgo
ime kho bhikkhave satta bojjhaṅgā.
   {557.1}  Bojjhaṅgāti  kenatthena bojjhaṅgā . bodhiyaṃ 1-
saṃvattantīti   bojjhaṅgā   bujjhantīti   bojjhaṅgā   anubujjhantīti
bojjhaṅgā   paṭibujjhantīti   bojjhaṅgā  sambujjhantīti  bojjhaṅgā
bujjhanaṭṭhena  bojjhaṅgā  anubujjhanaṭṭhena  bojjhaṅgā  paṭibujjhanaṭṭhena
bojjhaṅgā   sambujjhanaṭṭhena  bojjhaṅgā  bodhentīti  bojjhaṅgā
anubodhentīti  bojjhaṅgā  paṭibodhentīti  bojjhaṅgā  sambodhentīti
bojjhaṅgā  bodhanaṭṭhena  bojjhaṅgā  anubodhanaṭṭhena  bojjhaṅgā
paṭibodhanaṭṭhena    bojjhaṅgā    sambodhanaṭṭhena    bojjhaṅgā
bodhipakkhiyaṭṭhena   bojjhaṅgā   anubodhipakkhiyaṭṭhena   bojjhaṅgā
paṭibodhipakkhiyaṭṭhena   bojjhaṅgā   sambodhipakkhiyaṭṭhena   bojjhaṅgā
buddhipaṭilābhaṭṭhena   bojjhaṅgā   buddhiropanaṭṭhena   bojjhaṅgā
buddhiabhiropanaṭṭhena  bojjhaṅgā  buddhipāpanaṭṭhena  2-  bojjhaṅgā
buddhisampāpanaṭṭhena 3- bojjhaṅgā.
   [558]  Mūlaṭṭhena  bojjhaṅgā  mūlacariyaṭṭhena  bojjhaṅgā
mūlapariggahaṭṭhena bojjhaṅgā mūlaparivāraṭṭhena bojjhaṅgā mūlaparipūraṭṭhena 4-
bojjhaṅgā   mūlaparipākaṭṭhena   bojjhaṅgā   mūlapaṭisambhidaṭṭhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. bodhāya. 2 Sī. buddhipāpaṭṭhena. 3 Sī. buddhisampāpaṭṭhena.
@4 Ma. mūlaparipūraṇaṭṭhena. evamuparipi.
Bojjhaṅgā mūlapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena bojjhaṅgā
mūlapaṭisambhidāya   vasībhāvanaṭṭhena   bojjhaṅgā   mūlapaṭisambhidāya
vasībhāvappattānampi  bojjhaṅgā  hetaṭṭhena  bojjhaṅgā hetucariyaṭṭhena
bojjhaṅgā   hetupariggahaṭṭhena   bojjhaṅgā   hetuparivāraṭṭhena
bojjhaṅgā   hetuparipūraṭṭhena   bojjhaṅgā   hetuparipākaṭṭhena
bojjhaṅgā   hetupaṭisambhidaṭṭhena   bojjhaṅgā   hetupaṭisambhidā-
pāpanaṭṭhena   bojjhaṅgā   hetupaṭisambhidāya   vasībhāvanaṭṭhena
bojjhaṅgā   hetupaṭisambhidāya   vasībhāvappattānampi   bojjhaṅgā
paccayaṭṭhena  bojjhaṅgā paccayacariyaṭṭhena bojjhaṅgā paccayapariggahaṭṭhena
bojjhaṅgā paccayaparivāraṭṭhena bojjhaṅgā paccayaparipūraṭṭhena
   {558.1}   bojjhaṅgā   paccayaparipākaṭṭhena   bojjhaṅgā
paccayapaṭisambhidaṭṭhena    bojjhaṅgā    paccayapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena
bojjhaṅgā    paccayapaṭisambhidāya   vasībhāvanaṭṭhena   bojjhaṅgā
paccayapaṭisambhidāya   vasībhāvappattānampi   bojjhaṅgā   visuddhaṭṭhena
bojjhaṅgā   visuddhicariyaṭṭhena   bojjhaṅgā   visuddhipariggahaṭṭhena
bojjhaṅgā   visuddhiparivāraṭṭhena   bojjhaṅgā   visuddhiparipūraṭṭhena
bojjhaṅgā   visuddhiparipākaṭṭhena   bojjhaṅgā  visuddhipaṭisambhidaṭṭhena
bojjhaṅgā      visuddhipaṭisambhidāpāpanaṭṭhena      bojjhaṅgā
visuddhipaṭisambhidāya   vasībhāvanaṭṭhena   bojjhaṅgā  visuddhipaṭisambhidāya
vasībhāvappattānampi    bojjhaṅgā   anavajjaṭṭhena   bojjhaṅgā
Anavajjacariyaṭṭhena   bojjhaṅgā   anavajjapariggahaṭṭhena   bojjhaṅgā
anavajjaparivāraṭṭhena   bojjhaṅgā   anavajjaparipūraṭṭhena  bojjhaṅgā
anavajjaparipākaṭṭhena     bojjhaṅgā     anavajjapaṭisambhidaṭṭhena
bojjhaṅgā      anavajjapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena     bojjhaṅgā
anavajjapaṭisambhidāya  vasībhāvanaṭṭhena  bojjhaṅgā  anavajjapaṭisambhidāya
vasībhāvappattānampi   bojjhaṅgā   nekkhammaṭṭhena   bojjhaṅgā
nekkhammacariyaṭṭhena   bojjhaṅgā  nekkhammapariggahaṭṭhena  bojjhaṅgā
nekkhammaparivāraṭṭhena  bojjhaṅgā  nekkhammaparipūraṭṭhena  bojjhaṅgā
nekkhammaparipākaṭṭhena bojjhaṅgā nekkhammapaṭisambhidaṭṭhena
   {558.2}  bojjhaṅgā  nekkhammapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena bojjhaṅgā
nekkhammapaṭisambhidāya  vasībhāvanaṭṭhena  bojjhaṅgā  nekkhammapaṭisambhidāya
vasībhāvappattānampi  bojjhaṅgā vimuttaṭṭhena bojjhaṅgā vimutticariyaṭṭhena
bojjhaṅgā   vimuttipariggahaṭṭhena   bojjhaṅgā   vimuttiparivāraṭṭhena
bojjhaṅgā   vimuttiparipūraṭṭhena   bojjhaṅgā   vimuttiparipākaṭṭhena
bojjhaṅgā   vimuttipaṭisambhidaṭṭhena   bojjhaṅgā   vimuttipaṭisambhidā-
pāpanaṭṭhena   bojjhaṅgā   vimuttipaṭisambhidāya   vasībhāvanaṭṭhena
bojjhaṅgā      vimuttipaṭisambhidāya      vasībhāvappattānampi
bojjhaṅgā    anāsavaṭṭhena    bojjhaṅgā   anāsavacariyaṭṭhena
bojjhaṅgā   anāsavapariggahaṭṭhena  bojjhaṅgā  anāsavaparivāraṭṭhena
bojjhaṅgā   anāsavaparipūraṭṭhena   bojjhaṅgā  anāsavaparipākaṭṭhena
Bojjhaṅgā   anāsavapaṭisambhidaṭṭhena  bojjhaṅgā  anāsavapaṭisambhidā-
pāpanaṭṭhena   bojjhaṅgā   anāsavapaṭisambhidāya   vasībhāvanaṭṭhena
bojjhaṅgā   anāsavapaṭisambhidāya   vasībhāvappattānampi   bojjhaṅgā
vivekaṭṭhena  bojjhaṅgā vivekacariyaṭṭhena bojjhaṅgā vivekapariggahaṭṭhena
bojjhaṅgā   vivekaparivāraṭṭhena   bojjhaṅgā   vivekaparipūraṭṭhena
bojjhaṅgā   vivekaparipākaṭṭhena   bojjhaṅgā  vivekapaṭisambhidaṭṭhena
bojjhaṅgā      vivekapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena      bojjhaṅgā
vivekapaṭisambhidāya   vasībhāvanaṭṭhena   bojjhaṅgā  vivekapaṭisambhidāya
vasībhāvappattānampi   bojjhaṅgā   vossaggaṭṭhena   bojjhaṅgā
vossaggacariyaṭṭhena   bojjhaṅgā  vossaggapariggahaṭṭhena  bojjhaṅgā
vossaggaparivāraṭṭhena  bojjhaṅgā  vossaggaparipūraṭṭhena  bojjhaṅgā
vossaggaparipākaṭṭhena  bojjhaṅgā  vossaggapaṭisambhidaṭṭhena  bojjhaṅgā
vossaggapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena    bojjhaṅgā   vossaggapaṭisambhidāya
vasībhāvanaṭṭhena  bojjhaṅgā  vossaggapaṭisambhidāya  vasībhāvappattānampi
bojjhaṅgā.
   [559]  Mūlaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  hetaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   paccayaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   visuddhaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   anavajjaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
nekkhammaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vimuttaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
anāsavaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   vivekaṭṭhaṃ   bujjhantīti
Bojjhaṅgā   vossaggaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   mūlacariyaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   hetucariyaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
paccayacariyaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā  visuddhicariyaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  anavajjacariyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  nekkhammacariyaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   vimutticariyaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
anāsavacariyaṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  vivekacariyaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  vossaggacariyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  mūlapariggahaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   .pe.   vossaggapariggahaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   mūlaparivāraṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   .pe.
Vossaggaparivāraṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  mūlaparipūraṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   .pe.   vossaggaparipūraṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā
mūlaparipākaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.  vossaggaparipākaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   mūlapaṭisambhidaṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā
.pe.  vossaggapaṭisambhidaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  mūlapaṭisambhidā-
pāpanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.  vossaggapaṭisambhidāpāpanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   mūlapaṭisambhidāya  vasībhāvanaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  .pe.  vossaggapaṭisambhidāya  vasībhāvanaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā .pe..
   [560]   Pariggahaṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  parivāraṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.  paripūraṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
Ekaggaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   avikkhepaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā   paggahaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   avisāraṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   anāvilaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
aniñjanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekattupaṭṭhānavasena  cittassa
ṭhitaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   ārammaṇaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā   gocaraṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   pahānaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   pariccāgaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
vuṭṭhānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vivaṭṭanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
santaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  paṇītaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
vimuttaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   anāsavaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā   taraṇaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   animittaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  appaṇihitaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  1-
suññataṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekarasaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
anativattanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  yuganaddhaṭṭhaṃ  2-  bujjhantīti
bojjhaṅgā  niyyānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  hetaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   dassanaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā  ādhipateyyaṭṭhaṃ
bujjhantīti bojjhaṅgā.
   [561]   Samathassa   avikkhepaṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā
vipassanāya   anupassanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  samathavipassanānaṃ
@Footnote: 1 Yu. appaṇihitaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgāti ime tayo pāṭhā na dissanti.
@2 Sī. Yu. yuganandhaṭṭhaṃ.
Ekarasaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  yuganaddhassa  1-  anativattanaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  sikkhāya  samādānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
ārammaṇassa  gocaraṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  līnassa  cittassa
paggahaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  uddhaccassa  cittassa  viniggahaṭṭhaṃ
bujjhantīti    bojjhaṅgā    ubhovisuddhānaṃ    ajjhupekkhanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   visesādhigamaṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā
uttaripaṭivedhaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  saccābhisamayaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.
   [562]  Saddhindriyassa  adhimokkhaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
.pe.   paññindriyassa   dassanaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
saddhābalassa  assaddhiye  akampiyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.
Paññābalassa   avijjāya   akampiyaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
satisambojjhaṅgassa   upaṭṭhānaṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.
Upekkhāsambojjhaṅgassa   paṭisaṅkhānaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
sammādiṭṭhiyā  dassanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā .pe. sammāsamādhissa
avikkhepaṭṭhaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  indriyānaṃ  ādhipateyyaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  balānaṃ  akampiyaṭṭhaṃ  bujjhanatīti  bojjhaṅgā
bojjhaṅgānaṃ   niyyānaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   maggassa
hetaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   satipaṭṭhānānaṃ   upaṭṭhānaṭṭhaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. yuganandhassa.
Bujjhantīti     bojjhaṅgā     sammappadhānānaṃ    padahanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   iddhipādānaṃ   ijjhanaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā  saccānaṃ  tathaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  payogānaṃ  1-
paṭippassaddhaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   phalānaṃ   sacchikiriyaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  vitakkassa  abhiropanaṭṭhaṃ  2-  bujjhantīti
bojjhaṅgā  vicārassa  upavicāraṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  pītiyā
pharaṇaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  sukhassa  abhisandanaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā cittassa ekaggaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.
   [563]   Āvajjanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vijānanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   pajānanaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
sañjānanaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekodaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā  abhiññeyyaṭṭhaṃ  3-  bujjhantīti  bojjhaṅgā  pariññāya
tīraṇaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   pahānassa   pariccāgaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  bhāvanāya  ekarasaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
sacchikiriyāya  phassanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  khandhānaṃ  khandhaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  dhātūnaṃ  dhātaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
āyatanānaṃ  āyatanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  saṅkhatānaṃ  saṅkhataṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   asaṅkhatassa   asaṅkhataṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā.
   [564]  Cittaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  cittānantarikaṭṭhaṃ
@Footnote: 1 Ma. maggānaṃ. 2 Ma. sabbattha abhiniropanaṭṭhaṃ. 3 Ma. Yu. abhiññāya ñātaṭṭhaṃ.
Bujjhantīti   bojjhaṅgā   cittassa   vuṭṭhānaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā  cittassa  vivaṭṭanaṭṭhaṃ  1-  bujjhantīti bojjhaṅgā cittassa
hetaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  cittassa  paccayaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  cittassa  vatthaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  cittassa
bhummaṭṭhaṃ   2-   bujjhantīti  bojjhaṅgā  cittassa  ārammaṇaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  cittavatthussa  3-  gocaraṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  cittassa  cariyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  cittassa
gataṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā [4]-.
   [565]  Ekatte  5-  āvajjanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
ekatte  vijānanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  pajānanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   sañjānanaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā ekatte ekodaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā [6]- ekatte
pakkhandanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  pasīdanaṭṭhaṃ  7-
bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  santiṭṭhanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
ekatte vimuttaṭṭhaṃ 8- bujjhantīti bojjhaṅgā ekatte etaṃ santanti
passanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  yānīkataṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   ekatte   vatthukataṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
ekatte  anuṭṭhitaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  paricitaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   susamāraddhaṭṭhaṃ   bujjhantīti
@Footnote: 1 Yu. vijānanaṭṭhaṃ. 2 Ma. bhūmaṭṭhaṃ. Yu. samṭṭhaṃ. 3 Ma. Yu. cittassa.
@4 Ma. Yu. cittassa abhinīhāraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. cittassa niyyānaṭṭhaṃ
@bujjhantīti bojjhaṅgā. cittassa nissaraṇaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 5 Sī.
@imasmiñceva upari ca ekaṭṭheti likhitaṃ. 6 Ma. upanibandhanaṭṭhaṃ bujjhantīti
@bojjhaṅgā. 7 Sī. passādanaṭṭhaṃ. 8 Ma. vimuccanaṭṭhaṃ.
Bojjhaṅgā  ekatte  pariggahaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte
parivāraṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  paripūraṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  ekatte  samodhānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte
adhiṭṭhānaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   āsevanaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  bhāvanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
ekatte  bahulīkammaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte susamuggataṭṭhaṃ
bujjhantīti bojjhaṅgā ekatte suvimuttaṭṭhaṃ bujjhantīti
   {565.1}  bojjhaṅgā ekatte bujjhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā
ekatte  anubujjhanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte paṭibujjhanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   sambujjhanaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā  ekatte  bodhanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte
anubodhanaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   paṭibodhanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   sambodhanaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā  ekatte  bodhipakkhiyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā ekatte
anubodhipakkhiyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte  paṭibodhipakkhiyaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   sambodhipakkhiyaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  ekatte  jotanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  ekatte
ujjotanaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   anujotanaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekatte   paṭijotanaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā ekatte sañjotanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.
   [566]  Vīmaṃsāya  1- pādaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā nirodhaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  patāpanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  2-
virocanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  kilesānaṃ  santāpanaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  amalaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vimalaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  nimmalaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  samaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   samayaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   vivekaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   vivekacariyaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
virāgaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā virāgacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti
   {566.1} bojjhaṅgā nirodhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā nirodhacariyaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   vossaggaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
vossaggacariyaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   vimuttaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   vimutticariyaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   chandaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  chandassa  mūlaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
chandassa   pādaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  chandassa  padhānaṭṭhaṃ
bujjhantīti    bojjhaṅgā   chandassa   ijjhanaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā  chandassa  adhimokkhaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  chandassa
paggahaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   chandassa   upaṭṭhānaṭṭhaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   chandassa   avikkhepaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā   viriyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.  cittaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  vīmaṃsaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vīmaṃsāya
@Footnote: 1 Yu. vīmaṃsāya pādaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgāti ime pāṭhā dissanti.
@2 Ma. vīmaṃsāya pādaṭṭhaṃ .pe. patāpanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgāti ime
@pāṭhā na dissanti. ettha pana Ma. Yu. pahānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgāti ime
@pāṭhā dissanti.
Mūlaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā  vīmaṃsāya  pādaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  vīmaṃsāya  padhānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vīmaṃsāya
ijjhanaṭṭhaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   vīmaṃsāya   adhimokkhaṭṭhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  vīmaṃsāya  paggahaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
vīmaṃsāya  upaṭṭhānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vīmaṃsāya  avikkhepaṭṭhaṃ
bujjhantīti bojjhaṅgā [1]-.
   [567]  Dukkhassa pīḷanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā [2]- dukkhassa
saṅkhataṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  dukkhassa  santāpaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā dukkhassa vipariṇāmaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā [3]- samudayassa
āyuhanaṭṭhaṃ   nidānaṭṭhaṃ   saññogaṭṭhaṃ   palibodhaṭṭhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā  [4]- dukkhanirodhassa 5- nissaraṇaṭṭhaṃ vivekaṭṭhaṃ asaṅkhataṭṭhaṃ
amataṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  [6]-  maggassa niyyānaṭṭhaṃ hetaṭṭhaṃ
dassanaṭṭhaṃ  ādhipateyyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  tathaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  anattaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  saccaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  paṭivedhaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  abhijānanaṭṭhaṃ bujjhantīti
bojjhaṅgā  parijānanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  dhammaṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā dhātaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā  ñātaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā
sacchikiriyaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  phassanaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
abhisamayaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  nekkhammaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
@Footnote: 1 Ma. vīmaṃsāya dassanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 2 Ma. dukkhaṭṭhaṃ bujjhantīti
@bojjhaṅgā. 3 Ma. samudayaṭṭhaṃ bjjhantīti bojjhaṅgā. 4 Ma. nirodhaṭṭhaṃ
@bujjhantīti bojjhaṅgā. 5 Ma. nirodhassa. 6 Ma. maggaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.
Abyāpādaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   ālokasaññaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā   avikkhepaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   dhammavavatthānaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā  ñāṇaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  pāmujjaṃ
bujjhantīti   bojjhaṅgā   paṭhamajjhānaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
.pe. Arahattamaggaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā [1]-.
   [568]  Adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
.pe.  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  assaddhiye
akampiyaṭṭhena  saddhābalaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.  avijjāya
akampiyaṭṭhena   paññābalaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  upaṭṭhānaṭṭhena
satisambojjhaṅgaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  .pe.  paṭisaṅkhānaṭṭhena
upekkhāsambojjhaṅgaṃ    bujjhantīti    bojjhaṅgā   dassanaṭṭhena
sammādiṭṭhiṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   .pe.   avikkhepaṭṭhena
sammāsamādhiṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  ādhipateyyaṭṭhena  indriyaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  akampiyaṭṭhena  balaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
niyyānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  hetaṭṭhena  maggaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā   upaṭṭhānaṭṭhena   satipaṭṭhānaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
padahanaṭṭhena   sammappadhānaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  ijjhanaṭṭhena
iddhipādaṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  tathaṭṭhena  saccaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  avikkhepaṭṭhena  samathaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā anupassanaṭṭhena
vipassanaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   ekarasaṭṭhena   samathavipassanaṃ
@Footnote: 1 Ma. arahattaphalasamāpattiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.
Bujjhantīti   bojjhaṅgā   anativattanaṭṭhena   yuganaddhaṃ   bujjhantīti
bojjhaṅgā   saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhiṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā
avikkhepaṭṭhena   cittavisuddhiṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  dassanaṭṭhena
diṭṭhivisuddhiṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   muttaṭṭhena   vimokkhaṃ
bujjhantīti  bojjhaṅgā  paṭivedhaṭṭhena  vijjaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā
pariccāgaṭṭhena   vimuttiṃ   bujjhantīti  bojjhaṅgā  samucchedaṭṭhena
khaye  ñāṇaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  paṭippassaddhaṭṭhena  anuppāde
ñāṇaṃ   bujjhantīti   bojjhaṅgā   chandaṃ   mūlaṭṭhena  bujjhantīti
bojjhaṅgā   manasikāraṃ   samuṭṭhānaṭṭhena   bujjhantīti  bojjhaṅgā
phassaṃ  samodhānaṭṭhena  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vedanaṃ  samosaraṇaṭṭhena
bujjhantīti  bojjhantīti  bojjhaṅgā  samādhiṃ  pamukhaṭṭhena  bujjhantīti
bojjhaṅgā  satiṃ  ādhipateyyaṭṭhena  bujjhantīti  bojjhaṅgā  paññaṃ
taduttaraṭṭhena  1-  bujjhantīti  bojjhaṅgā  vimuttiṃ  sāraṭṭhena
bujjhantīti   bojjhaṅgā   amatogadhaṃ   nibbānaṃ   pariyosānaṭṭhena
bujjhantīti bojjhaṅgā.
           Sāvatthīnidānaṃ.
   [569]  Tatra  kho  āyasmā  sārīputto  bhikkhū āmantesi
āvusoti  2-  . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto  etadavoca  sattime āvuso
@Footnote: 1 tatuttaraṭṭhenātipi pāṭho. 2 Ma. āvuso bhikkhavoti.
Bojjhaṅgā  katame  satta  satisambojjhaṅgo  dhammavicayasambojjhaṅgo
.pe.  upekkhāsambojjhaṅgo  ime  kho  āvuso satta bojjhaṅgā
imesaṃ  svāhaṃ  1-  āvuso  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  yena  yena
bojjhaṅgena   ākaṅkhāmi   pubbaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tena  tena
bojjhaṅgena  pubbaṇhasamayaṃ  viharāmi  yena  yena  bojjhaṅgena
ākaṅkhāmi  majjhantikasamayaṃ  .pe.  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tena
tena  bojjhaṅgena  sāyaṇhasamayaṃ  viharāmi  satisambojjhaṅgo  iti
ce  me  āvuso  hoti  appamāṇoti  me  hoti  susamāraddhoti
me  hoti  tiṭṭhantaṃ  caraṃ 2- tiṭṭhatīti pajānāmi sacepi me cavati
idappaccayā me cavatīti pajānāmi dhammavicayasambojjhaṅgo .pe.
   {569.1} Upekkhāsambojjhaṅgo iti ce me āvuso hoti appamāṇoti
me hoti susamāraddhoti me hoti tiṭṭhantaṃ caraṃ tiṭṭhatīti pajānāmi sacepi
me  cavati  idappaccayā  me  cavatīti pajānāmi seyyathāpi āvuso
rañño   vā   rājamahāmattassa  vā  nānārattānaṃ  dussānaṃ
dussakaraṇḍako  pūro  assa  so  yaññadeva  dussayugaṃ  ākaṅkheyya
pubbaṇhasamaye   pārupituṃ   tantadeva   dussayugaṃ   pubbaṇhasamayaṃ
pārupeyya   yaññadeva   dussayugaṃ   ākaṅkheyya   majjhantikasamayaṃ
sāyaṇhasamayaṃ   pārupituṃ   tantadeva   dussayugaṃ   sāyaṇhasamayaṃ
pārupeyya evameva kho ahaṃ āvuso imesaṃ 3- sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ
yena   yena   bojjhaṅgena  ākaṅkhāmi  pubbaṇhasamayaṃ  viharituṃ
@Footnote: 1 Ma. khvāhaṃ. 2 Ma. ca naṃ. Yu. vacanaṃ. evamuparipi. 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Tena  tena  bojjhaṅgena  pubbaṇhasamayaṃ  viharāmi  yena  yena
bojjhaṅgena  ākaṅkhāmi  majjhantikasamayaṃ  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tena
tena  bojjhaṅgena  sāyaṇhasamayaṃ  viharāmi  satisambojjhaṅgo  iti
ce  me  āvuso  hoti  appamāṇoti  me  hoti  susamāraddhoti
me  hoti  tiṭṭhantaṃ  caraṃ  tiṭṭhatīti  pajānāmi  sacepi  me cavati
idappaccayā  me  cavatīti  pajānāmi  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgo
iti  ce  me  āvuso hoti appamāṇoti me hoti susamāraddhoti
me   hoti   tiṭṭhantaṃ   caraṃ   tiṭṭhatīti  pajānāmi  sacepi
me cavati idappaccayā me cavatīti pajānāmi.
   [570] Kathaṃ satisambojjhaṅgo iti ce me hotīti bojjhaṅgo.
Yāvatā  nirodhupaṭṭhāti  tāvatā  satisambojjhaṅgo  iti  ce  me
hotīti  bojjhaṅgo  seyyathāpi  telappadīpassa  jhāyato  yāvatā
acchi  1-  tāvatā  vaṇṇo  yāvatā  vaṇṇo tāvatā acchi evaṃ
yāvatā  nirodhūpaṭṭhāti  tāvatā  satisambojjhaṅgo  iti  ce  me
hotīti bojjhaṅgo.
   {570.1}  Kathaṃ  appamāṇo  iti  me hotīti bojjhaṅgo .
Pamāṇavantā 2- kilesā sabbeva 3- pariyuṭṭhānā yeva 4- saṅkhārā
ponobbhavikā  appamāno  nirodho  [5]-  asaṅkhataṭṭhena  yāvatā
nirodhūpaṭṭhāti tāvatā appamāṇo iti [6]- me hotīti bojjhaṅgo.
   {570.2} Kathaṃ susamāraddho iti me hotīti bojjhaṅgo. Visamā kilesā
@Footnote: 1 Ma. acci. evamuparipi. 2 Ma. pamāṇabaddhā. Yu. pamāṇabandhā. 3 Ma.
@Yu. sabbe ca. 4 Ma. Yu. ye ca. evamuparipi. 5 Ma. acalaṭṭhena. 6 Ma.
@ce. evamuparipi.
Sabbeva  pariyuṭṭhānā yeva saṅkhārā ponobbhavikā samadhammo nirodho
santaṭṭhena  paṇītaṭṭhena  yāvatā  nirodhūpaṭṭhāti  tāvatā susamāraddho
iti me hotīti bojjhaṅgo.
   [571] Kathaṃ tiṭṭhantaṃ caraṃ 1- tiṭṭhatīti pajānāmi sacepi cavati
idappaccayā  me 2- cavatīti pajānāmi katihākārehi satisambojjhaṅgo
tiṭṭhati  katihākārehi  satisambojjhaṅgo  cavati  .  aṭṭhahākārehi
satisambojjhaṅgo tiṭṭhati aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo cavati.
   {571.1}  Katamehi aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo tiṭṭhati .
Anuppādaṃ āvajjitattā satisambojjhaṅgo tiṭṭhati uppādaṃ anāvajjitattā
satisambojjhaṅgo  tiṭṭhati  appavattaṃ  āvajjitattā  satisambojjhaṅgo
tiṭṭhati  pavattaṃ  anāvajjitattā  satisambojjhaṅgo  tiṭṭhati  animittaṃ
āvajjitattā   satisambojjhaṅgo  tiṭṭhati  nimittaṃ  anāvajjitattā
satisambojjhaṅgo  tiṭṭhati  nirodhaṃ  āvajjitattā  satisambojjhaṅgo
tiṭṭhati  saṅkhāre  anāvajjitattā  satisambojjhaṅgo  tiṭṭhati  imehi
aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo tiṭṭhati.
   {571.2} Katamehi aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo cavati. Uppādaṃ
āvajjitattā  satisambojjhaṅgo  cavati  anuppādaṃ  anāvajjitattā
satisambojjhaṅgo   cavati  pavattaṃ  āvajjitattā  satisambojjhaṅgo
cavati  appavattaṃ  anāvajjitattā  satisambojjhaṅgo  cavati  nimittaṃ
āvajjitattā  satisambojjhaṅgo  cavati   animittaṃ  anāvajjitattā
@Footnote: 1 Ma. ca naṃ. Yu. vacanaṃ. 2 Ma. Yu. mesaddo natthi.
Satisambojjhaṅgo  cavati  saṅkhāre  āvajjitattā  satisambojjhaṅgo
cavati  nirodhaṃ  anāvajjitattā  satisambojjhaṅgo  cavati  imehi
aṭṭhahākārehi  satisambojjhaṅgo  cavati  evaṃ  tiṭṭhantaṃ caraṃ tiṭṭhatīti
pajānāmi sacepi cavati idappaccayā me cavatīti pajānāmi .pe..
   [572]  Kathaṃ  upekkhāsambojjhaṅgo  iti  ce  me  hotīti
bojjhaṅgo  .  yāvatā  nirodhūpaṭṭhāti tāvatā upekkhāsambojjhaṅgo
iti  ce  me  hotīti bojjhaṅgo seyyathāpi telappadīpassa jhāyato
yāvatā  acchi  tāvatā  vaṇṇo  yāvatā  vaṇṇo  tāvatā  acchi
evameva  yāvatā  nirodhūpaṭṭhāti  tāvatā  upekkhāsambojjhaṅgo
iti ce me 1- hotīti bojjhaṅgo.
   {572.1}  Kathaṃ appamāṇo iti me 2- hotīti bojjhaṅgo.
Pamāṇavantā kilesā sabbeva pariyuṭṭhānā yeva saṅkhārā ponobbhavikā
appamāṇo  nirodho  asaṅkhataṭṭhena  yāvatā  nirodhūpaṭṭhāti  tāvatā
appamāṇo iti me hotīti bojjhaṅgo.
   {572.2} Kathaṃ susamāraddho iti me hotīti bojjhaṅgo. Visamā
kilesā  sabbeva pariyuṭṭhānā yeva saṅkhārā ponobbhavikā samadhammo
nirodho santaṭṭhena paṇītaṭṭhena yāvatā nirodhūpaṭṭhāti tāvatā susamāraddho
iti me hotīti bojjhaṅgo.
   {572.3} Kathaṃ tiṭṭhantaṃ caraṃ tiṭṭhatīti pajānāmi sacepi cavati idappaccayā
@Footnote: 1 Ma. mesaddo natthi. 2 Ma. ce. evamuparipi.
Me   cavatīti   pajānāmi   katihākārehi  upekkhāsambojjhaṅgo
tiṭṭhati   katihākārehi   upekkhāsambojjhaṅgo   cavati  .
Aṭṭhahākārehi   upekkhāsambojjhaṅgo   tiṭṭhati   aṭṭhahākārehi
upekkhāsambojjhaṅgo cavati.
   [573] Katamehi aṭṭhahākārehi upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati .
Anuppādaṃ  āvajjitattā  upekkhāsambojjhaṅgo  tiṭṭhati  uppādaṃ
anāvajjitattā  bojjhaṅgā  1-  cittassa  abhinīhāraṭṭhaṃ  bujjhantīti
bojjhaṅgā  cittassa  niyyānaṭṭhaṃ  bujjhantīti  bojjhaṅgā  cittassa
nissaraṇaṭṭhaṃ  1-  upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati appavattaṃ āvajjitattā
upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati pavattaṃ anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo
tiṭṭhati  animittaṃ  āvajjitattā  upekkhāsambojjhaṅgo  tiṭṭhati nimittaṃ
anāvajjitattā  upekkhāsambojjhaṅgo  tiṭṭhati  nirodhaṃ  āvajjitattā
upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati saṅkhāre anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo
tiṭṭhati imehi aṭṭhahākārehi upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati.
   {573.1} Katamehi aṭṭhahākārehi upekkhāsambojjhaṅgo cavati.
Uppādaṃ   āvajjitattā  upekkhāsambojjhaṅgo  cavati  anuppādaṃ
anāvajjitattā  upekkhāsambojjhaṅgo  cavati  pavattaṃ  āvajjitattā
upekkhāsambojjhaṅgo  cavati  appavattaṃ  anāvajjitattā  upekkhā-
sambojjhaṅgo  cavati  nimittaṃ  āvajjitattā  upekkhāsambojjhaṅgo
@Footnote: 1 Ma. Yu. bojjhaṅagā cittassa ... cittassa nissaraṇaṭṭhanti ime pāṭhā na dissanti.
Cavati   animittaṃ   anāvajjitattā   upekkhāsambojjhaṅgo  cavati
saṅkhāre   āvajjitattā   upekkhāsambojjhaṅgo  cavati  nirodhaṃ
anāvajjitattā  upekkhāsambojjhaṅgo  cavati  imehi  aṭṭhahākārehi
upekkhāsambojjhaṅgo   cavati   evaṃ  tiṭṭhantaṃ  caraṃ  tiṭṭhatīti
pajānāmi sacepi cavati idappaccayā me cavatīti pajānāmīti 1-.
           Bojjhaṅgakathā.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 462-482. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=9297              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=9297              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=557&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=557              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5334              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5334              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]