ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Yuganaddhavagge mettākathā
            sāvatthīnidānaṃ
   [574]  Mettāya  bhikkhave  cetovimuttiyā  āsevitāya
bhāvitāya  bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya
susamāraddhāya  ekādasānisaṃsā  pāṭikaṅkhā  katame  ekādasa  sukhaṃ
supati  sukhaṃ  paṭibujjhati  na  pāpakaṃ  supinaṃ  passati  manussānaṃ
piyo  hoti  amanussānaṃ  piyo  hoti  devatā  rakkhanti  nāssa
aggi  vā  visaṃ  vā  satthaṃ  vā  kamati  tuvaṭaṃ  cittaṃ samādhiyati
mukhavaṇṇo   vippasīdati   asammūḷho   kālaṃ   karoti   uttariṃ
appaṭivijjhanto  brahmalokūpago hoti mettāya bhikkhave cetovimuttiyā
āsevitāya   bhāvitāya   bahulīkatāya   yānīkatāya   vatthukatāya
anuṭṭhitāya   paricitāya   susamāraddhāya   ime  ekādasānisaṃsā
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi.
Pāṭikaṅkhā.
   [575]  Atthi  anodhiso  pharaṇā  mettā cetovimutti atthi
odhiso  pharaṇā  mettā  cetovimutti  atthi disā pharaṇā mettā
cetovimutti  .  katihākārehi anodhiso pharaṇā mettā cetovimutti
katihākārehi  odhiso  pharaṇā  mettā  cetovimutti  katihākārehi
disā  pharaṇā  mettā  cetovimutti  .  pañcahākārehi  anodhiso
pharaṇā  mettā  cetovimutti sattahākārehi odhiso pharaṇā mettā
cetovimutti dasahākārehi disā pharaṇā mettā cetovimutti.
   {575.1} Katamehi pañcahākārehi anodhiso pharaṇā mettā cetovimutti.
Sabbe  sattā  averā  abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṃ pariharantu
sabbe  pāṇā  .pe.  sabbe  bhūtā  sabbe  puggalā  sabbe
attabhāvapariyāpannā  averā  abyāpajjhā  anīghā  sukhī  attānaṃ
pariharantūti imehi pañcahākārehi anodhiso pharaṇā mettā cetovimutti.
   {575.2}  Katamehi  sattahākārehi  odhiso  pharaṇā mettā
cetovimutti  .  sabbā  itthiyo  averā abyāpajjhā anīghā sukhī
attānaṃ pariharantu sabbe purisā .pe. sabbe ariyā sabbe anariyā
sabbe devā sabbe manussā sabbe vinipātikā averā abyāpajjhā
anīghā   sukhī   attānaṃ   pariharantūti  imehi  sattahākārehi
Odhiso pharaṇā mettā cetovimutti.
   [576] Katamehi dasahākārehi disā pharaṇā mettā cetovimutti.
Sabbe   puratthimāya   disāya   sattā  averā  abyāpajjhā
anīghā  sukhī  attānaṃ  pariharantu  sabbe  pacchimāya  disāya sattā
.pe.  sabbe  uttarāya  disāya  sattā  sabbe dakkhiṇāya disāya
sattā  sabbe  puratthimāya  anudisāya  sattā  sabbe  pacchimāya
anudisāya  sattā  sabbe  uttarāya  anudisāya  sattā  sabbe
dakkhiṇāya  anudisāya  sattā  sabbe  heṭṭhimāya  disāya  sattā
sabbe  uparimāya  disāya  sattā  averā abyāpajjhā anīghā sukhī
attānaṃ pariharantu sabbe puratthimāya disāya pāṇā .pe.
   {576.1}  Bhūtā  puggalā attabhāvapariyāpannā sabbā itthiyo
sabbe  purisā  sabbe ariyā sabbe anariyā sabbe devā sabbe
manussā  sabbe  vinipātikā  averā  abyāpajjhā  anīghā  sukhī
attānaṃ  pariharantu  sabbe  pacchimāya  disāya  vinipātikā  .pe.
Sabbe  uttarāya  disāya  vinipātikā  sabbe  dakkhiṇāya  disāya
vinipātikā  sabbe  puratthimāya  anudisāya  vinipātikā  sabbe
pacchimāya  anudisāya  vinipātikā  sabbe  uttarāya  anudisāya
vinipātikā   sabbe  dakkhiṇāya  anudisāya  vinipātikā  sabbe
heṭṭhimāya  disāya  vinipātikā  sabbe  uparimāya disāya vinipātikā
averā  abyāpajjhā  anīghā  sukhī  attānaṃ  pariharantūti  imehi
Dasahākārehi  disā  pharaṇā  mettā  cetovimutti sabbesaṃ sattānaṃ
pīḷanaṃ  vajjetvā  apīḷanāya  upaghātaṃ  vajjetvā  anupaghātena
santāpaṃ  vajjetvā asantāpena pariyādānaṃ vajjetvā apariyādānena
vihesaṃ  vajjetvā  avihesāya  sabbe sattā averino hontu mā
verino sukhino hontu mā dukkhino sukhitattā hontu mā dukkhitattāti
imehi  aṭṭhahākārehi  sabbe  satte  mettāyatīti  mettā  taṃ
dhammaṃ  cetayatīti  ceto  sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi  muccatīti  1-
vimutti mettā ca cetovimutti 2- cāti mettācetovimutti.
   [577]  Sabbe  sattā  averino  hontu  khemino  hontu
sukhino  hontūti  saddhāya  adhimuccati  saddhindriyaparibhāvitā  hoti
mettā  cetovimutti  sabbe  sattā  averino  hontu  khemino
hontu  sukhino  hontūti  viriyaṃ  paggaṇhāti  viriyindriyaparibhāvitā
hoti  mettā  cetovimutti sabbe sattā averino hontu khemino
hontu  sukhino  hontūti  satiṃ  upaṭṭhāpeti satindriyaparibhāvitā hoti
mettā cetovimutti sabbe sattā averino hontu khemino  hontu
sukhino  hontūti  cittaṃ samādahati samādhindriyaparibhāvitā hoti mettā
cetovimutti sabbe sattā averino hontu khemino hontu sukhino hontūti
paññāya  pajānāti  paññindriyaparibhāvitā  hoti mettā cetovimutti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimuccatīti. 2 Ma. Yu. ceto ca vimutti cāti. evamuparipi.
Imāni  pañcindriyāni  mettāya  cetovimuttiyā  āsevanā  honti
imehi  pañcahindriyehi  mettā  cetovimutti  āseviyati  imāni
pañcindriyāni  mettāya  cetovimuttiyā  bhāvanā  honti  imehi
pañcahindriyehi  mettā  cetovimutti  bhāviyati  imāni pañcindriyāni
mettāya  cetovimuttiyā  bahulīkammā  honti  imehi pañcahindriyehi
mettā  cetovimutti  bahulīkariyati  imāni  pañcindriyāni  mettāya
cetovimuttiyā  alaṅkārā  honti  imehi  pañcahindriyehi  mettā
cetovimutti  svālaṅkatā  hoti  imāni  pañcindriyāni  mettāya
cetovimuttiyā parikkhārā honti
   {577.1} imehi pañcahindriyehi mettā cetovimutti suparikkhatā
hoti  imāni  pañcindriyāni  mettāya  cetovimuttiyā  parivārā
honti  imehi  pañcahindriyehi  mettā cetovimutti suparivutā hoti
imāni  pañcindriyāni  mettāya  cetovimuttiyā  āsevanā  honti
bhāvanā  honti bahulīkammā 1- honti alaṅkārā honti parikkhārā
honti  parivārā  honti  pāripūrī honti sahagatā honti sahajātā
honti   saṃsaṭṭhā   honti   sampayuttā   honti  pakkhandanā
honti   pasīdanā   honti   santiṭṭhanā   honti   vimuccanā
honti  etaṃ  santanti  passanā  2-  honti  yānīkatā  honti
vatthukatā  honti  anuṭṭhitā  honti  paricitā  honti  susamāraddhā
honti   subhāvitā   honti  svādhiṭṭhitā  honti  susamuggatā
@Footnote: 1 Ma. bahulīkatā. evamuparipi. 2 Ma. phassanā. evamuparipi.
Honti suvimuttā honti nibbattenti jotenti patāpenti 1-.
   [578]  Sabbe  sattā  averino  hontu  khemino  hontu
sukhino  hontūti  assaddhiye  na  kampati  saddhābalaparibhāvitā  hoti
mettā  cetovimutti sabbe sattā averino hontu khemino hontu
sukhino  hontūti  kosajje  na  kampati  viriyabalaparibhāvitā  hoti
mettā  cetovimutti  sabbe  sattā  averino  hontu  khemino
hontu  sukhino  hontūti  pamāde  na  kampati  satibalaparibhāvitā
hoti  mettā  cetovimutti sabbe sattā averino hontu khemino
hontu  sukhino  hontūti  uddhacce  na  kampati  samādhibalaparibhāvitā
hoti  mettā  cetovimutti  sabbe  sattā  averino  hontu
khemino  hontu  sukhino  hontūti  avijjāya na kampati paññābala-
paribhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  imāni  pañca  balāni
mettāya  cetovimuttiyā  āsevanā  honti  imehi pañcahi balehi
mettā cetovimutti āseviyati
   {578.1} imāni pañca balāni mettāya cetovimuttiyā bhāvanā
honti  imehi  pañcahi  balehi  mettā  cetovimutti  bhāviyati
imāni   pañca  balāni  mettāya  cetovimuttiyā  bahulīkammā
honti  imehi  pañcahi  balehi  mettā  cetovimutti  bahulīkariyati
imāni   pañca  balāni  mettāya  cetovimuttiyā  alaṅkārā
@Footnote: 1 Sī. Yu. sabbavāresu pabhāsentīti pāṭho.
Honti  imehi  pañcahi  balehi  mettā  cetovimutti  svālaṅkatā
hoti   imāni   pañca   balāni   mettāya   cetovimuttiyā
parikkhārā  honti  imehi  pañcahi  balehi  mettā  cetovimutti
suparikkhatā  hoti  imāni  pañca  balāni  mettāya  cetovimuttiyā
parivārā  honti  imehi  pañcahi  balehi  mettā  cetovimutti
suparivutā  hoti  imāni  pañca  balāni  mettāya  cetovimuttiyā
āsevanā  honti  bhāvanā  honti  bahulīkammā  honti alaṅkārā
honti  parikkhārā  honti  parivārā  honti  pāripūrī  honti
sahagatā  honti  sahajātā  honti  saṃsaṭṭhā  honti  sampayuttā
honti  pakkhandanā  honti  pasīdanā  honti  santiṭṭhanā  honti
vimuccanā  honti  etaṃ  santanti  passanā honti yānīkatā honti
vatthukatā  honti  anuṭṭhitā  honti  paricitā  honti  susamāraddhā
honti  subhāvitā  honti  svādhiṭṭhitā  honti  susamuggatā  honti
suvimuttā honti nibbattenti jotenti patāpenti.
   [579] Sabbe sattā averino hontu khemino hontu sukhino
hontūti   satiṃ   upaṭṭhāpeti   satisambojjhaṅgaparibhāvitā   hoti
mettā  cetovimutti  sabbe  sattā .pe. paññāya pavicināti 1-
dhammavicayasambojjhaṅgaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  sabbe
sattā   .pe.   viriyaṃ   paggaṇhāti  viriyasambojjhaṅgaparibhāvitā
@Footnote: 1 Yu. paricināti.
Hoti  mettā  cetovimutti  sabbe  sattā  .pe.  pariḷāhaṃ
paṭippassambheti    pītisambojjhaṅgaparibhāvitā    hoti   mettā
cetovimutti  sabbe  sattā  .pe.  duṭṭhullaṃ  paṭippassambheti
passaddhisambojjhaṅgaparibhāvitā    hoti   mettā   cetovimutti
sabbe  sattā  averino  hontu  khemino  hontu sukhino hontūti
cittaṃ   samādahati   samādhisambojjhaṅgaparibhāvitā   hoti  mettā
cetovimutti  sabbe  sattā averino hontu khemino hontu sukhino
hontūti   ñāṇena   kilese  paṭisaṅkhāti  upekkhāsambojjhaṅga-
paribhāvitā hoti
   {579.1} mettā cetovimutti ime satta bojjhaṅgā mettāya
cetovimuttiyā  āsevanā honti imehi sattahi bojjhaṅgehi mettā
cetovimutti āseviyati ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā
bhāvanā  honti  imehi  sattahi  bojjhaṅgehi  mettā cetovimutti
bhāviyati  ime  satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā bahulīkammā
honti  imehi  sattahi  bojjhaṅgehi mettā cetovimutti bahulīkariyati
ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā alaṅkārā honti imehi
sattahi bojjhaṅgehi mettā cetovimutti svālaṅkatā hoti ime satta
bojjhaṅgā  mettāya cetovimuttiyā parikkhārā honti imehi sattahi
bojjhaṅgehi  mettā  cetovimutti  suparikkhatā  hoti  ime  satta
bojjhaṅgā  mettāya  cetovimuttiyā parivārā honti imehi sattahi
Bojjhaṅgehi mettā cetovimutti suparivutā hoti ime satta bojjhaṅgā
mettāya  cetovimuttiyā  āsevanā  honti  bhāvanā  honti
bahulīkammā  honti  alaṅkārā  honti  parikkhārā honti parivārā
honti  pāripūrī  honti  sahagatā  honti  sahajātā  honti
saṃsaṭṭhā  honti  sampayuttā  honti  pakkhandanā  honti  pasīdanā
honti  santiṭṭhanā  honti  vimuccanā  honti  etaṃ  santanti
passanā  honti  yānīkatā  honti  vatthukatā  honti  anuṭṭhitā
honti  paricitā  honti  susamāraddhā  honti  subhāvitā  honti
svādhiṭṭhitā   honti   susamuggatā  honti  suvimuttā  honti
nibbattenti jotenti patāpenti.
   [580] Sabbe sattā averino hontu khemino hontu sukhino hontūti
sammā  passati sammādiṭṭhiparibhāvitā hoti mettā cetovimutti sabbe
sattā averino hontu khemino hontu sukhino hontūti sammā abhiniropeti
sammāsaṅkappaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  sabbe  sattā
averino  hontu khemino hontu sukhino hontūti sammā pariggaṇhāti
sammāvācāparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  sabbe  sattā
averino hontu khemino  hontu sukhino hontūti sammā samuṭṭhāpeti
sammākammantaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  sabbe  sattā
averino  hontu  khemino   hontu  sukhino  hontūti  sammā
Vodāpeti  sammāājīvaparibhāvitā  hoti  mettā cetovimutti sabbe
sattā  averino  hontu  khemino  hontu  sukhino hontūti sammā
paggaṇhāti  sammāvāyāmaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti
sabbe  sattā  averino  hontu  khemino  hontu sukhino hontūti
sammā  upaṭṭhāpeti  sammāsatiparibhāvitā  hoti  mettā cetovimutti
sabbe  sattā  averino  hontu  khemino  hontu sukhino hontūti
sammā   samādahati   sammāsamādhiparibhāvitā   hoti   mettā
cetovimutti  ime  aṭṭha  maggaṅgā  mettāya  cetovimuttiyā
āsevanā  honti  imehi  aṭṭhahi  maggaṅgehi mettā cetovimutti
āseviyati  ime  aṭṭha  maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā bhāvanā
honti imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettā cetovimutti bhāviyati
   {580.1} ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā bahulīkammā
honti imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettā cetovimutti bahulīkariyati ime
aṭṭha  maggaṅgā  mettāya  cetovimuttiyā alaṅkārā honti imehi
aṭṭhahi  maggaṅgehi  mettā  cetovimutti  svālaṅkatā  hoti ime
aṭṭha  maggaṅgā  mettāya  cetovimuttiyā parikkhārā honti imehi
aṭṭhahi  maggaṅgehi  mettā  cetovimutti  suparikkhatā  hoti  ime
aṭṭha  maggaṅgā  mettāya  cetovimuttiyā  parivārā honti imehi
aṭṭhahi  maggaṅgehi  mettā  cetovimutti  suparivutā  hoti  ime
aṭṭha  maggaṅgā  mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti bhāvanā
Honti  bahulīkammā  honti  alaṅkārā  honti  parikkhārā  honti
parivārā  honti  pāripūrī  honti sahagatā honti sahajātā honti
saṃsaṭṭhā  honti  sampayuttā  honti  pakkhandanā  honti  pasīdanā
honti  santiṭṭhanā  honti  vimuccanā honti etaṃ santanti passanā
honti  yānīkatā  honti  vatthukatā  honti  anuṭṭhitā  honti
paricitā  honti  susamāraddhā  honti  subhāvitā honti svādhiṭṭhitā
honti  susamuggatā  honti  suvimuttā  honti nibbattenti jotenti
patāpenti.
   [581]  Sabbesaṃ  pāṇānaṃ  sabbesaṃ bhūtānaṃ sabbesaṃ puggalānaṃ
sabbesaṃ   attabhāvapariyāpannānaṃ   sabbāsaṃ   itthīnaṃ   sabbesaṃ
purisānaṃ  sabbesaṃ  ariyānaṃ  sabbesaṃ  anariyānaṃ  sabbesaṃ  devānaṃ
sabbesaṃ   manussānaṃ  sabbesaṃ  vinipātikānaṃ  pīḷanaṃ  vajjetvā
apīḷanāya  upaghātaṃ  vajjetvā  anupaghātena  santāpaṃ  vajjetvā
asantāpena  pariyādānaṃ  vajjetvā apariyādānena vihesaṃ vajjetvā
avihesāya  sabbe  vinipātikā  averino  hontu  mā  verino
sukhino  hontu  mā  dukkhino  sukhitattā  hontu  mā dukkhitattāti
imehi  aṭṭhahākārehi  sabbe  vinipātike  mettāyatīti mettā taṃ
dhammaṃ  cetayatīti ceto sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi muccatīti 1- vimutti
mettā  ca  cetovimutti  cāti  mettā  cetovimutti  sabbe
vinipātikā  averino  hontu  khemino  hontu  sukhino  hontūti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimuccatīti.
Saddhāya  adhimuccati  saddhindriyaparibhāvitā  hoti  mettā cetovimutti
.pe. Nibbattenti jotenti patāpenti.
   [582]  Sabbesaṃ  puratthimāya  disāya  sattānaṃ  sabbesaṃ
pacchimāya  disāya  sattānaṃ  sabbesaṃ  uttarāya  disāya  sattānaṃ
sabbesaṃ  dakkhiṇāya  disāya  sattānaṃ  sabbesaṃ  puratthimāya anudisāya
sattānaṃ   sabbesaṃ   pacchimāya   anudisāya  sattānaṃ  sabbesaṃ
uttarāya   anudisāya  sattānaṃ  sabbesaṃ  dakkhiṇāya  anudisāya
sattānaṃ   sabbesaṃ   heṭṭhimāya   disāya   sattānaṃ  sabbesaṃ
uparimāya  disāya  sattānaṃ  pīḷanaṃ  vajjetvā  apīḷanāya  upaghātaṃ
vajjetvā  anupaghātena  santāpaṃ  vajjetvā asantāpena pariyādānaṃ
vajjetvā  apariyādānena  vihesaṃ  vajjetvā  avihesāya  sabbe
uparimāya  disāya  sattā  averino  hontu  mā  verino sukhino
hontu  mā  dukkhino  sukhitattā  hontu  mā  dukkhitattāti imehi
aṭṭhahākārehi  sabbe  uparimāya disāya satte mettāyatīti mettā
taṃ  dhammaṃ  cetayatīti  ceto  sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi  muccatīti
vimutti  mettā  ca  cetovimutti  cāti  mettācetovimutti sabbe
uparimāya  disāya  sattā  averino  hontu khemino hontu sukhino
hontūti  saddhāya  adhimuccati  saddhindriyaparibhāvitā  hoti  mettā
cetovimutti .pe. Nibbattenti jotenti patāpenti.
   [583]  Sabbesaṃ  puratthimāya  disāya  pāṇānaṃ  bhūtānaṃ
Puggalānaṃ   attabhāvapariyāpannānaṃ   sabbāsaṃ   itthīnaṃ   sabbesaṃ
purisānaṃ  sabbesaṃ  ariyānaṃ  sabbesaṃ  anariyānaṃ  sabbesaṃ  devānaṃ
sabbesaṃ   manussānaṃ  sabbesaṃ  vinipātikānaṃ  sabbasaṃ  pacchimāya
disāya  vinipātikānaṃ  sabbesaṃ  uttarāya  disāya  vinipātikānaṃ
sabbesaṃ  dakkhiṇāya  disāya  vinipātikānaṃ  sabbesaṃ  puratthimāya
anudisāya  vinipātikānaṃ  sabbesaṃ  pacchimāya  anudisāya  vinipātikānaṃ
sabbesaṃ  uttarāya  anudisāya  vinipātikānaṃ  sabbesaṃ  dakkhiṇāya
anudisāya  vinipātikānaṃ  sabbesaṃ  heṭṭhimāya  disāya  vinipātikānaṃ
sabbesaṃ  uparimāya  disāya  vinipātikānaṃ  pīḷanaṃ vajjetvā apīḷanāya
upaghātaṃ  vajjetvā  anupaghātena  santāpaṃ  vajjetvā  asantāpena
pariyādānaṃ  vajjetvā  apariyādānena  vihesaṃ vajjetvā avihesāya
sabbe  uparimāya  disāya  vinipātikā averino hontu mā verino
sukhino  hontu  mā  dukkhino  sukhitattā  hontu  mā dukkhitattāti
imehi aṭṭhahākārehi sabbe uparimāya disāya vinipātike mettāyatīti
mettā  taṃ  dhammaṃ  cetayatīti  ceto  sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi
muccatīti vimutti mettā ca cetovimutti cāti mettācetovimutti.
   [584]  Sabbe  uparimāya disāya vinipātikā averino hontu
khemino hontu sukhino hontūti saddhāya adhimuccati saddhindriyaparibhāvitā
hoti   mettā   cetovimutti   sabbe   uparimāya   disāya
Vinipātikā  averino  hontu  khemino  hontu  sukhino  hontūti
viriyaṃ  paggaṇhāti  viriyindriyaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti
.pe.  satiṃ  upaṭṭhāpeti  satindriyaparibhāvitā  hoti  mettā
cetovimutti   .pe.   cittaṃ   samādahati  samādhindriyaparibhāvitā
hoti mettā cetovimutti .pe. paññāya pajānāti paññindriyaparibhāvitā
hoti  mettā  cetovimutti  imāni  pañcindriyāni  mettāya
cetovimuttiyā  āsevanā  honti  imehi  pañcahindriyehi  mettā
cetovimutti āseviyati .pe. Nibbattenti jotenti patāpenti.
   [585]  Sabbe  uparimāya disāya vinipātikā averino hontu
khemino hontu sukhino hontūti assaddhiye na kampati saddhābalaparibhāvitā
hoti mettā cetovimutti .pe. kosajje na kampati viriyabalaparibhāvitā
hoti mettā cetovimutti .pe. pamāde na kampati satibalaparibhāvitā
hoti mettā cetovimutti .pe. uddhacce na kampati samādhibalaparibhāvitā
hoti mettā cetovimutti .pe. avijjāya na kampati paññābalaparibhāvitā
hoti mettā cetovimutti imāni pañca balāni mettāya cetovimuttiyā
āsevanā honti imehi pañcahi balehi mettā cetovimutti āseviyati
.pe. Nibbattenti jotenti patāpenti.
   [586]  Sabbe  uparimāya disāya vinipātikā averino hontu
Khemino  hontu  sukhino  hontūti  satiṃ upaṭṭhāpeti satisambojjhaṅga-
paribhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  .pe. paññāya pavicināti
dhammavicayasambojjhaṅgaparibhāvitā   hoti   mettā   cetovimutti
.pe.  viriyaṃ  paggaṇhāti  viriyasambojjhaṅgaparibhāvitā  hoti  mettā
cetovimutti  .pe.  pariḷāhaṃ  paṭippassambheti pītisambojjhaṅgaparibhāvitā
hoti  mettā  cetovimutti  .pe.  duṭṭhullaṃ  paṭippassambheti
passaddhisambojjhaṅgaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  .pe.
Cittaṃ   samādahati   samādhisambojjhaṅgaparibhāvitā   hoti  mettā
cetovimutti  .pe. ñāṇena kilese paṭisaṅkhāti upekkhāsambojjhaṅga-
paribhāvitā hoti mettā cetovimutti ime satta bojjhaṅgā mettāya
cetovimuttiyā  āsevanā honti imehi sattahi bojjhaṅgehi mettā
cetovimutti āseviyati .pe. Nibbattenti jotenti patāpenti.
   [587]  Sabbe  uparimāya disāya vinipātikā averino hontu
khemino  hontu  sukhino  hontūti sammā passati sammādiṭṭhiparibhāvitā
hoti   mettā   cetovimutti   .pe.  sammā  abhiniropeti
sammāsaṅkappaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  .pe.  sammā
pariggaṇhāti  sammāvācāparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti
.pe.  sammā  samuṭṭhāpeti  sammākammantaparibhāvitā  hoti  mettā
cetovimutti   .pe.  sammā  vodāpeti  sammāājīvaparibhāvitā
Hoti   mettā   cetovimutti   .pe.   sammā  paggaṇhāti
sammāvāyāmaparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti  .pe.  sammā
upaṭṭhāpeti  sammāsatiparibhāvitā  hoti  mettā  cetovimutti .pe.
Sammā   samādhiyati   sammāsamādhiparibhāvitā   hoti   mettā
cetovimutti  ime  aṭṭha  maggaṅgā  mettāya  cetovimuttiyā
āsevanā  honti  imehi  aṭṭhahi  maggaṅgehi mettā cetovimutti
āseviyati  .pe.  ime  aṭṭha  maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā
parivārā  1- honti imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettā cetovimutti
suparivutā  hoti  ime  aṭṭha  maggaṅgā  mettāya  cetovimuttiyā
āsevanā  honti  bhāvanā  honti  bahulīkammā  honti alaṅkārā
honti  parikkhārā  honti  parivārā  honti  pāripūrī  honti
sahagatā  honti  sahajātā  honti  saṃsaṭṭhā  honti  sampayuttā
honti   pakkhandanā   honti   pasīdanā   honti  santiṭṭhanā
honti  vimuccanā  honti  etaṃ  santanti  passanā  honti
yānīkatā  honti  vatthukatā  honti  anuṭṭhitā  honti  paricitā
honti   susamāraddhā  honti  subhāvitā  honti  svādhiṭṭhitā
honti   susamuggatā   honti  suvimuttā  honti  nibbattenti
jotenti patāpentīti.
            Mettākathā.
              ----------
@Footnote: 1 Ma. paribhāvitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 482-497. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=9708              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=9708              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=574&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=574              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5453              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5453              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]