ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [178]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
Tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā . katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti ajjhattaṃ arūpasaññī
bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [179]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti ajjhattaṃ
Arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati parittāni tāni abhibhuyya jānāmi
passāmīti  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
           Catasso paṭipadā.
   [180]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
Abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {180.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {180.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
.pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
.pe.  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Dve ārammaṇāni.
   [181]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
Tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {181.1}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati parittāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ
parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ parittārammaṇaṃ
tasmiṃ   samaye   phasso   hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya      jānāmi      passāmīti      vivicceva
Kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.5} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.6} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {181.7}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati parittāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhāyaṃ   upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ
parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.8}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ    bhāveti    ajjhattaṃ    arūpasaññī    bahiddhā
Rūpāni  passati  parittāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
.pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ
parittārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ appamāṇaṃ parittārammaṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.
Ime dhammā kusalā.
           Aṭṭhakkhattukaṃ.
   [182]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā
kusalā  .  katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
Suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
          Idampi aṭṭhakkhattukaṃ.
   [183]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā . katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti ajjhattaṃ arūpasaññī
bahiddhā   rūpāni   passati   appamāṇāni   tāni   abhibhuyya
jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ
.pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ
.pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [184]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
Jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ
Jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ
jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Catasso paṭipadā.
   [185]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {185.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {185.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. Catutthaṃ jhānaṃ .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. Pañcamaṃ
Jhānaṃ   upasampajja   viharati  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  .pe.
Appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Dve ārammaṇāni.
   [186]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ
appamāṇārammaṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {186.2}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati
appamāṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
parittaṃ appamāṇārammaṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ
appamāṇārammaṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {186.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.5} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ appamāṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.6} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ   samaye   phasso   hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.7} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ appamāṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.8} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ
parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ
appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ
Appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Aparaṃ aṭṭhakkhattukaṃ.
   [187]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tasmiṃ samaye phasso
hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā kusalā .
Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ bhāveti
ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni suvaṇṇadubbaṇṇāni
tāni    abhibhuyya    jānāmi   passāmīti   vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
          Idampi aṭṭhakkhattukaṃ.
   [188]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  nīlāni
nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja
Viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe.  ime  dhammā  kusalā  .  katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ
samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā
rūpāni  passati  pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni
.pe.  lohitakāni  lohitakavaṇṇāni  lohitakanidassanāni lohitakanibhāsāni
.pe.    odātāni    odātavaṇṇāni    odātanidassanāni
odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
       Imānipi abhibhāyatanāni soḷasakkhattukāni.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 60-74. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=1208              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=1208              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=178&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=6058              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=6058              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่