ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [193]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  hīnaṃ  .pe.
Majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ
.pe.  cittādhipateyyaṃ  .pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ
hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. Majjhimaṃ
.pe.  paṇītaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ
.pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {193.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārena .pe.
Somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ .pe. upekkhāsahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
.pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇavippayuttaṃ   sasaṅkhārena   hīnaṃ
.pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  .pe.
Viriyādhipateyyaṃ   .pe.  cittādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
Hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Kāmāvacarakusalaṃ.
   [194]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ
.pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ
.pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {194.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
.pe.  chandādhipateyyaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ
.pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe. majjhimaṃ
.pe.  paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
.pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
Tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
           Rūpāvacarakusalaṃ.
   [195]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ākāsānañcāyatanasaññāsahagataṃ
sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ  .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe.
Chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā
kusalā.
   {195.1}  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ   bhāveti   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma
viññāṇañcāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  hīnaṃ  .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe.
Chandādhipateyyaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe. cittādhipateyyaṃ .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {195.2}  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ   bhāveti   sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma
ākiñcaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  hīnaṃ  .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe.
Chandādhipateyyaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe. cittādhipateyyaṃ .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
.pe.  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {195.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatana-
saññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe. chandādhipateyyaṃ
.pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ
.pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Arūpāvacarakusalaṃ.
               ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 79-83. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=1583              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=1583              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=193&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=193              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=6717              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=6717              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]