ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [196]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  vitakko  hoti vicāro hoti
pīti  hoti  sukhaṃ  hoti  cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ  hoti
viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ hoti paññindriyaṃ
hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti
anaññātaññassāmītindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāsaṅkappo
hoti  sammāvācā  hoti  sammākammanto  hoti sammāājīvo hoti
sammāvāyāmo  hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi hoti saddhābalaṃ
hoti  viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ  hoti  paññābalaṃ
hoti  hirībalaṃ  hoti ottappabalaṃ hoti alobho hoti adoso hoti
Amoho  hoti  anabhijjhā  hoti abyāpādo hoti sammādiṭṭhi hoti
hirī  hoti  ottappaṃ  hoti kāyappassaddhi hoti cittappassaddhi hoti
kāyalahutā  hoti cittalahutā hoti kāyamudutā hoti cittamudutā hoti
kāyakammaññatā  hoti  cittakammaññatā  hoti  kāyapāguññatā  hoti
cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti  cittujukatā  hoti  sati
hoti  sampajaññaṃ  hoti  samatho  hoti  vipassanā  hoti  paggāho
hoti  avikkhepo  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
   [197]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [198]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [199]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [200]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [201] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye
cittaṃ hoti.
   [202]  Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye vitakko
hoti.
   [203]  Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye
cāro vicāro anuvicāro upavicāro cittassa anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [204]  Katamā  tasmiṃ  samaye  pīti hoti yā tasmiṃ samaye
pīti  pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā hāso pahāso vitti odagyaṃ
attamanatā  cittassa  pītisambojjhaṅgo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  pīti
hoti.
   [205]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  sukhaṃ  hoti  yaṃ tasmiṃ samaye
cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  idaṃ  tasmiṃ  samaye  sukhaṃ
hoti.
   [206]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
Samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
cittassekaggatā hoti.
   [207]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  saddhindriyaṃ  hoti  yā tasmiṃ
samaye  saddhā  saddahanā  okappanā abhippasādo saddhā saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti.
   [208]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  viriyindriyaṃ  hoti  yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ   tasmiṃ
samaye viriyindriyaṃ hoti.
   [209]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  satindriyaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  sati  anussati  paṭissati  sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye satindriyaṃ hoti.
   [210]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  samādhindriyaṃ  hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
Samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  tasmiṃ  samaye
samādhindriyaṃ hoti.
   [211]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  paññindriyaṃ  hoti  yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti.
   [212]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [213]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā idaṃ tasmiṃ samaye
somanassindriyaṃ hoti.
   [214]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  jīvitindriyaṃ  hoti  yo tesaṃ
arūpīnaṃ  dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā
Jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [215]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  anaññātaññassāmītindriyaṃ  hoti
yā  tesaṃ  dhammānaṃ  anaññātānaṃ  adhiṭṭhānaṃ  appattānaṃ  aviditānaṃ
asacchikatānaṃ  sacchikiriyāya paññā pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo
sallakkhaṇā   upalakkhaṇā   paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ   kosallaṃ
nepuññaṃ  vebhabyā  cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā
vipassanā   sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ
paññāsatthaṃ   paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso
paññāpajjoto   paññāratanaṃ   amoho   dhammavicayo  sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ   tasmiṃ
samaye anaññātaññassāmītindriyaṃ hoti.
   [216]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   [217]  Katamo  tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ
Samaye  takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā  cetaso
abhiniropanā  sammāsaṅkappo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye sammāsaṅkappo hoti.
   [218]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammāvācā hoti yā tasmiṃ
samaye  catūhi  vacīduccaritehi  ārati virati paṭivirati veramaṇī akiriyā
akaraṇaṃ  anajjhāpatti  velāanatikkamo setughāto sammāvācā maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammāvācā hoti.
   [219]  Katamo  tasmiṃ  samaye  sammākammanto  hoti  yā
tasmiṃ  samaye  tīhi  kāyaduccaritehi  ārati  virati paṭivirati veramaṇī
akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velāanatikkamo setughāto sammākammanto
maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  sammākammanto
hoti.
   [220]  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāājīvo hoti yā tasmiṃ
samaye  micchāājīvā  ārati virati paṭivirati veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ
anajjhāpatti  velāanatikkamo  setughāto  sammāājīvo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammāājīvo hoti.
   [221]  Katamo  tasmiṃ samaye sammāvāyāmo hoti yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
Viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   tasmiṃ
samaye sammāvāyāmo hoti.
   [222]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammāsati  hoti  yā tasmiṃ
samaye  sati  anussati  paṭissati  sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsati hoti.
   [223]  Katamo  tasmiṃ  samaye  sammāsamādhi hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
sammāsamādhi hoti.
   [224]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  saddhābalaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  saddhā  saddahanā  okappanā abhippasādo saddhā saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti.
   [225]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko  viriyārambho  nikkamo  parakkamo  uyyāmo  vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ   tasmiṃ
samaye viriyabalaṃ hoti.
   [226]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye satibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye satibalaṃ hoti.
   [227]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  samādhibalaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  tasmiṃ  samaye
samādhibalaṃ hoti.
   [228]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  paññābalaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti.
   [229]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  hirībalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati   hiriyitabbena   hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti.
   [230]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  ottappabalaṃ  hoti  yaṃ tasmiṃ
samaye  ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti.
   [231]  Katamo tasmiṃ samaye alobho hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye alobho hoti.
   [232]  Katamo tasmiṃ samaye adoso hoti yo tasmiṃ samaye
adoso  adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye adoso hoti.
   [233]  Katamo tasmiṃ samaye amoho hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā
paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko
paññāobhāso    paññāpajjoto    paññāratanaṃ    amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye amoho hoti.
   [234] Katamā tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti.
   [235]  Katamo  tasmiṃ  samaye  abyāpādo hoti yo tasmiṃ
samaye  adoso  adūsanā adūsitattaṃ abyāpādo abyāpajjo adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye abyāpādo hoti.
   [236]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   [237]  Katamā  tasmiṃ  samaye  hirī  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
ayaṃ tasmiṃ samaye hirī hoti.
   [238]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye ottappaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappaṃ hoti.
   [239]  Katamā  tasmiṃ  samaye kāyappassaddhi hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  passaddhi
paṭippassaddhi    passambhanā   paṭippassambhanā   paṭippassambhitattaṃ
Passaddhisambojjhaṅgo ayaṃ tasmiṃ samaye kāyappassaddhi hoti.
   [240]  Katamā  tasmiṃ  samaye cittappassaddhi hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa   passaddhi   paṭippassaddhi   passambhanā
paṭippassambhanā  paṭippassambhitattaṃ  passaddhisambojjhaṅgo  ayaṃ  tasmiṃ
samaye cittappassaddhi hoti.
   [241]  Katamā  tasmiṃ  samaye  kāyalahutā  hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  lahutā
lahupariṇāmatā  adandhanatā  avitthanatā  ayaṃ  tasmiṃ samaye kāyalahutā
hoti.
   [242] Katamā tasmiṃ samaye cittalahutā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa   lahutā  lahupariṇāmatā  adandhanatā  avitthanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittalahutā hoti.
   [243] Katamā tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  mudutā  maddavatā
akakkhaḷatā akathinatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti.
   [244]  Katamā  tasmiṃ  samaye  cittamudutā  hoti yā tasmiṃ
samaye  viññāṇakkhandhassa  mudutā  maddavatā  akakkhaḷatā  akathinatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittamudutā hoti.
   [245]  Katamā  tasmiṃ samaye kāyakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  kammaññatā
Kammaññattaṃ  kammaññabhāvo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  kāyakammaññatā
hoti.
   [246]  Katamā  tasmiṃ samaye cittakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  kammaññatā  kammaññattaṃ  kammaññabhāvo
ayaṃ tasmiṃ samaye cittakammaññatā hoti.
   [247]  Katamā  tasmiṃ samaye kāyapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  paguṇatā
paguṇattaṃ paguṇabhāvo ayaṃ tasmiṃ samaye kāyapāguññatā hoti.
   [248]  Katamā  tasmiṃ samaye cittapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  paguṇatā  paguṇattaṃ  paguṇabhāvo  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittapāguññatā hoti.
   [249] Katamā tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  ujutā  ujukatā
ajimhatā avaṅkatā akuṭilatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti.
   [250]  Katamā  tasmiṃ  samaye  cittujukatā  hoti yā tasmiṃ
samaye  viññāṇakkhandhassa  ujutā  ujukatā  ajimhatā  avaṅkatā
akuṭilatā ayaṃ tasmiṃ samaye cittujukatā hoti.
   [251]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sati hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
Maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sati hoti.
   [252]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  sampajaññaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye sampajaññaṃ hoti.
   [253]  Katamo  tasmiṃ samaye samatho hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   tasmiṃ   samaye   samatho
hoti.
   [254]  Katamā  tasmiṃ  samaye  vipassanā  hoti  yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
Amoho    dhammavicayo    sammādiṭṭhi    dhammavicayasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye vipassanā hoti.
   [255]  Katamo  tasmiṃ  samaye  paggāho  hoti  yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   tasmiṃ
samaye paggāho hoti.
   [256]  Katamo  tasmiṃ  samaye  avikkhepo  hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
avikkhepo hoti.
   [257] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
   [258] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti navindriyāni
honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ hoti aṭṭhaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti ekā vedanā hoti
ekā  saññā hoti ekā cetanā hoti ekaṃ cittaṃ hoti eko
Vedanākkhandho hoti eko saññākkhandho hoti eko saṅkhārakkhandho
hoti  eko  viññāṇakkhandho  hoti  ekaṃ  manāyatanaṃ  hoti ekaṃ
manindriyaṃ  hoti  ekā  manoviññāṇadhātu  hoti  ekaṃ  dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [259] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  anaññātaññassāmī-
tindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā  sammākammanto
sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ
viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ alobho
adoso  amoho  anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi hirī ottappaṃ
kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā  kāyamudutā
cittamudutā   kāyakammaññatā   cittakammaññatā   kāyapāguññatā
cittapāguññatā  kāyujukatā  cittujukatā  sati  sampajaññaṃ  samatho
vipassanā  paggāho  avikkhepo ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 83-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=1670              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=1670              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=196&items=64              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=196              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=6767              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=6767              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่