ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [260]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
Bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [261]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [262]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [263]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [264]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
Bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Suddhikapaṭipadā.
   [265]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe.  ime  dhammā  kusalā  .  katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  suññataṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
            Suññataṃ.
   [266]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {266.1}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {266.2}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā . katame
dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ   diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā
vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti .pe. ime dhammā kusalā . katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ    jhānaṃ    bhāveti    niyyānikaṃ    apacayagāmiṃ
Diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   suññataṃ   .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ
.pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Suññatamūlakapaṭipadā.
   [267]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe.  ime  dhammā  kusalā  .  katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  appaṇihitaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
            Appaṇihitaṃ.
   [268]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.1}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.2}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
Apacayagāmiṃ   diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā
vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ
.pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Appaṇihitamūlakapaṭipadā.
   [269]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ maggaṃ
bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  satipaṭṭhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ
sammappadhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  iddhipādaṃ  bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  indriyaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ balaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  bojjhaṅgaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ saccaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  samathaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  dhammaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  khandhaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āyatanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  dhātuṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āhāraṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  phassaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ vedanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  saññaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ cetanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  cittaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
           Vīsati mahānayā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 98-105. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=1983              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=1983              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=260&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=260              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ hoo.com