ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [311] Katame dhammā akusalā yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ uppannaṃ
hoti  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ vā
.pe.  dhammārammaṇaṃ  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā akusalā .pe.
   [312]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā   dhammārammaṇaṃ   vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā hoti cetanā hoti
cittaṃ  hoti  vitakko  hoti  vicāro  hoti pīti hoti sukhaṃ hoti
cittassekaggatā  hoti  viriyindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ hoti manindriyaṃ
hoti  somanassindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti micchāsaṅkappo hoti
micchāvāyāmo  hoti  micchāsamādhi  hoti  viriyabalaṃ  hoti samādhibalaṃ
hoti  ahirikabalaṃ  hoti  anottappabalaṃ  hoti  lobho  hoti moho
hoti  abhijjhā  hoti  ahirikaṃ  hoti  anottappaṃ  hoti  samatho
hoti  paggāho  hoti avikkhepo hoti ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
akusalā .pe.
   [313] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
Honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  tivaṅgiko  maggo  hoti  cattāri
balāni  honti dve hetū honti eko phasso hoti .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
akusalā .pe.
   [314] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  viriyindriyaṃ  samādhindriyaṃ
jīvitindriyaṃ  micchāsaṅkappo  micchāvāyāmo  micchāsamādhi  viriyabalaṃ
samādhibalaṃ   ahirikabalaṃ  anottappabalaṃ  lobho  moho  abhijjhā
ahirikaṃ  anottappaṃ  samatho  paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā saññākkhandhaṃ ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ
ayaṃ   tasmiṃ   samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.  ime
dhammā akusalā .pe.
   [315] Katame dhammā akusalā yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ uppannaṃ
hoti  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ vā
.pe.  dhammārammaṇaṃ  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā akusalā .pe.
   [316]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
Uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti
viriyindriyaṃ  hoti samādhindriyaṃ hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ
hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  micchādiṭṭhi  hoti  micchāsaṅkappo  hoti
micchāvāyāmo  hoti  micchāsamādhi  hoti  viriyabalaṃ  hoti samādhibalaṃ
hoti  ahirikabalaṃ  hoti  anottappabalaṃ  hoti  lobho  hoti moho
hoti  abhijjhā  hoti  micchādiṭṭhi  hoti  ahirikaṃ  hoti anottappaṃ
hoti  samatho  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo  hoti ye vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā
ime dhammā akusalā.
   [317]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .  katamā  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti .pe. katamā tasmiṃ samaye upekkhā
hoti  yaṃ  tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
Adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā adukkhamasukhā vedanā ayaṃ tasmiṃ
samaye upekkhā hoti .pe. katamaṃ tasmiṃ samaye upekkhindriyaṃ hoti
yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  idaṃ  tasmiṃ samaye
upekkhindriyaṃ  hoti  .pe.  ye  vā  pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā akusalā.
   [318] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko  maggo  hoti cattāri
balāni  honti dve hetū honti eko phasso hoti .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
akusalā .pe.
   [319] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko vicāro cittassekaggatā viriyindriyaṃ samādhindriyaṃ jīvitindriyaṃ
micchādiṭṭhi  micchāsaṅkappo  micchāvāyāmo  micchāsamādhi  viriyabalaṃ
samādhibalaṃ   ahirikabalaṃ  anottappabalaṃ  lobho  moho  abhijjhā
micchādiṭṭhi  ahirikaṃ  anottappaṃ  samatho  paggāho  avikkhepo
ye  vā  pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā
Viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.
Ime dhammā akusalā.
   [320] Katame dhammā akusalā yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ vā
.pe.  dhammārammaṇaṃ  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā akusalā .pe.
   [321]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti
viriyindriyaṃ  hoti samādhindriyaṃ hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ
hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  micchāsaṅkappo  hoti micchāvāyāmo hoti
micchāsamādhi  hoti  viriyabalaṃ  hoti  samādhibalaṃ hoti ahirikabalaṃ hoti
anottappabalaṃ  hoti  lobho  hoti  moho  hoti  abhijjhā  hoti
ahirikaṃ  hoti  anottappaṃ  hoti  samatho  hoti  paggāho  hoti
avikkhepo  hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā akusalā .pe.
   [322] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
Honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  tivaṅgiko  maggo  hoti  cattāri
balāni  honti  dve  hetū  honti  eko  phasso hoti .pe.
Ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā akusalā .pe.
   [323] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko vicāro cittassekaggatā viriyindriyaṃ samādhindriyaṃ jīvitindriyaṃ
micchāsaṅkappo  micchāvāyāmo  micchāsamādhi  viriyabalaṃ  samādhibalaṃ
ahirikabalaṃ   anottappabalaṃ   lobho   moho  abhijjhā  ahirikaṃ
anottappaṃ  samatho  paggāho avikkhepo ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ṭhapetvā vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā   saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā akusalā.
   [324]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārena rūpārammaṇaṃ
vā   .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā akusalā .pe.
   [325]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
Uppannaṃ  hoti  domanassasahagataṃ  paṭighasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā  hoti  cetanā hoti cittaṃ
hoti  vitakko  hoti  vicāro  hoti  dukkhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti  viriyindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti
domanassindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  micchāsaṅkappo  hoti
micchāvāyāmo  hoti  micchāsamādhi  hoti  viriyabalaṃ  hoti samādhibalaṃ
hoti  ahirikabalaṃ  hoti  anottappabalaṃ  hoti  doso  hoti moho
hoti  byāpādo  hoti ahirikaṃ hoti anottappaṃ hoti samatho hoti
paggāho hoti avikkhepo hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā akusalā.
   [326]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .  katamā  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ   cetasikaṃ  asātaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ
cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā dukkhā
vedanā  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti  .pe.  katamaṃ tasmiṃ
samaye  dukkhaṃ  hoti  yaṃ  tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ  asātaṃ cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā
Dukkhā  vedanā  idaṃ  tasmiṃ  samaye  dukkhaṃ  hoti  .pe.  katamaṃ
tasmiṃ  samaye  domanassindriyaṃ  hoti  yaṃ  tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ
asātaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ cetosamphassajaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
asātā  dukkhā  vedanā  idaṃ  tasmiṃ  samaye  domanassindriyaṃ
hoti  .pe.  katamo  tasmiṃ samaye doso hoti yo tasmiṃ samaye
doso  dūsanā  dūsitattaṃ byāpatti byāpajjanā byāpajjitattaṃ virodho
paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā  cittassa  ayaṃ  tasmiṃ
samaye  doso  hoti  .pe. katamo tasmiṃ samaye byāpādo hoti
yo  tasmiṃ  samaye  doso  dūsanā  dūsitattaṃ byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā
cittassa  ayaṃ  tasmiṃ  samaye byāpādo hoti .pe. ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ime dhammā akusalā.
   [327] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  tivaṅgiko  maggo  hoti  cattāri
balāni  honti dve hetū honti eko phasso hoti .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā akusalā .pe.
   [328]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  viriyindriyaṃ samādhindriyaṃ
jīvitindriyaṃ  micchāsaṅkappo  micchāvāyāmo  micchāsamādhi  viriyabalaṃ
samādhibalaṃ  ahirikabalaṃ  anottappabalaṃ  doso  moho  byāpādo
ahirikaṃ  anottappaṃ  samatho  paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā saññākkhandhaṃ ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ
ayaṃ   tasmiṃ   samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.  ime
dhammā akusalā.
   [329]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  domanassasahagataṃ  paṭighasampayuttaṃ sasaṅkhārena rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime
dhammā akusalā .pe.
   [330]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  vicikicchāsampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti
Viriyindriyaṃ hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti  micchāsaṅkappo  hoti  micchāvāyāmo  hoti  viriyabalaṃ  hoti
ahirikabalaṃ  hoti  anottappabalaṃ  hoti  vicikicchā  hoti  moho
hoti  ahirikaṃ  hoti  anottappaṃ  hoti  paggāho hoti avikkhepo
hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā akusalā.
   [331]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .pe.  katamā  tasmiṃ  samaye  cittassekaggatā  hoti  yā
tasmiṃ  samaye  cittassa  ṭhiti  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  cittassekaggatā
hoti  .pe. katamā tasmiṃ samaye vicikicchā hoti yā tasmiṃ samaye
kaṅkhā  kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ vimati vicikicchā dveḷhakaṃ dvedhāpatho
saṃsayo  anekaṃsagāho  āsappanā parisappanā apariyogāhanā thambhitattaṃ
cittassa  manovilekho  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  vicikicchā  hoti .pe.
Ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā akusalā.
   [332] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti dve dhātuyo honti tayo āhārā honti cattāri indriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  duvaṅgiko maggo hoti tīṇi balāni
honti eko hetu hoti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
Hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā akusalā .pe.
   [333] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko vicāro cittassekaggatā viriyindriyaṃ jīvitindriyaṃ micchāsaṅkappo
micchāvāyāmo   viriyabalaṃ   ahirikabalaṃ   anottappabalaṃ  vicikicchā
moho  ahirikaṃ  anottappaṃ  paggāho  ye  vā  pana  tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā ṭhapetvā
vedanākkhandhaṃ   ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā akusalā.
   [334]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  uddhaccasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso
hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti vitakko
hoti vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti viriyindriyaṃ
hoti  samādhindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  upekkhindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ  hoti  micchāsaṅkappo  hoti  micchāvāyāmo  hoti
micchāsamādhi  hoti  viriyabalaṃ  hoti  samādhibalaṃ hoti ahirikabalaṃ hoti
anottappabalaṃ  hoti  uddhaccaṃ  hoti  moho  hoti  ahirikaṃ  hoti
anottappaṃ  hoti  samatho  hoti  paggāho  hoti avikkhepo hoti
Ye  vā  pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā akusalā.
   [335]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .pe.  katamaṃ  tasmiṃ  samaye uddhaccaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittassa  uddhaccaṃ  avūpasamo  cetaso  vikkhepo  bhantattaṃ  cittassa
idaṃ  tasmiṃ  samaye  uddhaccaṃ  hoti  .pe.  ye  vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā akusalā .pe.
   [336] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  tivaṅgiko  maggo  hoti  cattāri
balāni  honti eko hetu hoti eko phasso hoti .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā akusalā .pe.
   [337] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko vicāro cittassekaggatā viriyindriyaṃ samādhindriyaṃ jīvitindriyaṃ
micchāsaṅkappo  micchāvāyāmo  micchāsamādhi  viriyabalaṃ  samādhibalaṃ
ahirikabalaṃ  anottappabalaṃ  uddhaccaṃ  moho  ahirikaṃ  anottappaṃ
Samatho  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā akusalā.
          Dvādasa akusalacittāni.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 116-128. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2327              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2327              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=311&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=311              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=7796              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=7796              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่