ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [338]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa   kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti upekkhā
hoti  cittassekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti  upekkhindriyaṃ hoti
jīvitindriyaṃ  hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [339]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti.
   [340]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjācakkhuviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [341]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjācakkhuviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [342]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjācakkhuviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [343] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  cakkhuviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye
cittaṃ hoti.
   [344]  Katamā tasmiṃ samaye upekkhā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
adukkhamasukhā vedanā ayaṃ tasmiṃ samaye upekkhā hoti.
   [345]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye cittassa ṭhiti ayaṃ tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [346]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  cakkhuviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [347]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  upekkhindriyaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ
Samaye  cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  adukkhamasukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye upekkhindriyaṃ
hoti.
   [348] Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [349] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [350] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā cakkhuviññāṇadhātu hoti
ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [351] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [352]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
Kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ sotaviññāṇaṃ uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ  .pe.  ghānaviññāṇaṃ  uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppannaṃ
hoti   upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppannaṃ
hoti  sukhasahagataṃ  phoṭṭhabbārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
vedanā  hoti  saññā  hoti cetanā hoti cittaṃ hoti sukhaṃ hoti
cittassekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti sukhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [353]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [354]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjākāyaviññāṇadhātusamphassajaṃ  kāyikaṃ  sātaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyasamphassajaṃ
sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  sātā  sukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [355]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjākāyaviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [356]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjākāyaviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
Ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [357] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ mano
mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ viññāṇaṃ viññāṇakkhandho
tajjā kāyaviññāṇadhātu idaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti.
   [358] Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye kāyikaṃ
sātaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyasamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ kāyasamphassajā
sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   [359]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye cittassa ṭhiti ayaṃ tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [360]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  kāyaviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye
manindriyaṃ hoti.
   [361]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye sukhindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
kāyikaṃ sātaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyasamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ kāyasamphassajā
sātā   sukhā   vedanā   idaṃ   tasmiṃ  samaye  sukhindriyaṃ
hoti.
   [362] Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [363] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [364] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā kāyaviññāṇadhātu hoti
ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [365] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
        Kusalavipākāni pañca viññāṇāni.
   [366]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā manodhātu uppannā
hoti  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā
vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye phasso hoti vedanā
hoti  saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  vitakko hoti
vicāro  hoti  upekkhā  hoti  cittassekaggatā  hoti  manindriyaṃ
Hoti  upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā.
   [367]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [368]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanodhātusamphassajaṃ  cetasikaṃ  nevasātaṃ  nāsātaṃ  cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ
tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [369]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanodhātusamphassajā   saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [370]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanodhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [371] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho tajjā manodhātu idaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti.
   [372]  Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
Ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   [373] Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye cāro
vicāro  anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [374]  Katamā tasmiṃ samaye upekkhā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cetasikaṃ  nevasātaṃ  nāsātaṃ  cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ
cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ  tasmiṃ samaye upekkhā
hoti.
   [375]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye cittassa ṭhiti ayaṃ tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [376] Katamaṃ tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho tajjā manodhātu idaṃ tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti.
   [377]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  upekkhindriyaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  adukkhamasukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye upekkhindriyaṃ
hoti.
   [378] Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [379] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [380] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā manodhātu hoti ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [381] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko  vicāro  cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā ṭhapetvā
vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
          Kusalavipākā manodhātu.
   [382]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā hoti somanassasahagatā rūpārammaṇā vā .pe. dhammārammaṇā
vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
vedanā  hoti  saññā  hoti  cetanā  hoti cittaṃ hoti vitakko
hoti  vicāro  hoti  pīti  hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā hoti
Manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti ye vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā
ime dhammā abyākatā.
   [383]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [384]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [385]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [386]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [387] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye
cittaṃ hoti.
   [388]  Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
Takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   [389] Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye cāro
vicāro  anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [390] Katamā tasmiṃ samaye pīti hoti yā tasmiṃ samaye pīti
pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso  vitti  odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ tasmiṃ samaye pīti hoti.
   [391] Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   [392]  Katamā  tasmiṃ  samaye  cittassekaggatā  hoti  yā
tasmiṃ  samaye  cittassa  ṭhiti  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  cittassekaggatā
hoti.
   [393]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [394]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ
Vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā idaṃ tasmiṃ samaye
somanassindriyaṃ hoti.
   [395]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  jīvitindriyaṃ  hoti  yo tesaṃ
arūpīnaṃ  dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā
jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [396] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [397] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā manoviññāṇadhātu hoti
ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [398]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā
viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.
Ime dhammā abyākatā.
   Kusalavipākā somanassasahagatā manoviññāṇadhātu.
   [399]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā hoti upekkhāsahagatā rūpārammaṇā vā .pe. dhammārammaṇā
vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti vitakko hoti
vicāro  hoti  upekkhā  hoti  cittassekaggatā  hoti  manindriyaṃ
hoti  upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā.
   [400] Katamo tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye phasso
phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [401]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [402]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [403]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
Ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [404]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  cittaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye cittaṃ hoti.
   [405]  Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   [406] Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye cāro
vicāro  anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [407]  Katamā tasmiṃ samaye upekkhā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
adukkhamasukhā vedanā ayaṃ tasmiṃ samaye upekkhā hoti.
   [408]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye cittassa ṭhiti ayaṃ tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [409]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [410]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  upekkhindriyaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  adukkhamasukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye upekkhindriyaṃ
hoti.
   [411] Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [412] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [413] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā manoviññāṇadhātu hoti
ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [414]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye  vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino
dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā
viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.
Ime dhammā abyākatā.
   Kusalavipākā upekkhāsahagatā manoviññāṇadhātu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 128-143. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2572              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2572              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=338&items=77              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=338              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=7976              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=7976              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่