ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [482]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye manodhātu
uppannā  hoti  kiriyā  neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā  vā
yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye phasso hoti vedanā hoti
saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti vitakko hoti vicāro
hoti  upekkhā  hoti  cittassekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti
upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
abyākatā.
   [483] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā manodhātu hoti ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [484] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
Vitakko  vicāro  cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā ṭhapetvā
vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [485] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye manoviññāṇadhātu
uppannā  hoti  kiriyā  neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
somanassasahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā  yaṃ
yaṃ  vā  panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti vedanā hoti saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  vitakko  hoti vicāro hoti
pīti  hoti  sukhaṃ  hoti  cittassekaggatā  hoti  viriyindriyaṃ  hoti
samādhindriyaṃ  hoti manindriyaṃ hoti somanassindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [486]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .pe.  katamā  tasmiṃ  samaye  cittassekaggatā  hoti  yā
tasmiṃ  samaye  cittassa  ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  ayaṃ tasmiṃ samaye
cittassekaggatā  hoti  .pe.  katamaṃ  tasmiṃ  samaye  viriyindriyaṃ
hoti  yo  tasmiṃ  samaye  cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo
Uyyāmo  vāyāmo  ussāho ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā
anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā  dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ
viriyabalaṃ  idaṃ  tasmiṃ  samaye  viriyindriyaṃ  hoti  .  katamaṃ  tasmiṃ
samaye  samādhindriyaṃ  hoti  yā  tasmiṃ samaye cittassa ṭhiti saṇṭhiti
avaṭṭhiti  avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā samatho samādhindriyaṃ
samādhibalaṃ  idaṃ  tasmiṃ  samaye  samādhindriyaṃ  hoti .pe. ye vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā
ime dhammā abyākatā.
   [487] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe.  ekā  manoviññāṇadhātu
hoti  ekaṃ  dhammāyatanaṃ hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime
dhammā abyākatā .pe.
   [488]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  viriyindriyaṃ
samādhindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [489] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye manoviññāṇadhātu
uppannā  hoti  kiriyā  neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā  yaṃ
yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti
saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti vitakko hoti vicāro
hoti  upekkhā  hoti  cittassekaggatā  hoti  viriyindriyaṃ  hoti
samādhindriyaṃ  hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā .pe.
   [490] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā manoviññāṇadhātu hoti
ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [491]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  viriyindriyaṃ samādhindriyaṃ
jīvitindriyaṃ ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ
ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti
.pe. Ime dhammā abyākatā.
   [492] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye manoviññāṇadhātu
uppannā  hoti  kiriyā  neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
somanassasahagatā  ñāṇasampayuttā .pe. somanassasahagatā ñāṇasampayuttā
sasaṅkhārena    .pe.    somanassasahagatā    ñāṇavippayuttā
.pe.   somanassasahagatā   ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena  .pe.
Upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā .pe. upekkhāsahagatā ñāṇasampayuttā
sasaṅkhārena    .pe.    upekkhāsahagatā    ñāṇavippayuttā
.pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena  rūpārammaṇā
vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [493]  Alobho  abyākatamūlaṃ  .pe.  adoso  abyākatamūlaṃ
.pe. Amoho abyākatamūlaṃ .pe. Ime dhammā abyākatā.
           Kāmāvacarakiriyā.
              --------
   [494]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye rūpāvacaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā .pe.
   [495] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye rūpāvacaraṃ jhānaṃ
bhāveti kiriyaṃ neva kusalaṃ nākusalaṃ na ca kammavipākaṃ diṭṭhadhammasukhavihāraṃ
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā .pe.
           Rūpāvacarakiriyā.
              -------
   [496]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ samaye arūpāvacaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ākāsānañcāyatanasaññāsahagataṃ
sukhassa   ca   pahānā   .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā abyākatā.
   [497]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ samaye arūpāvacaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma
viññāṇañcāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [498]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ samaye arūpāvacaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ    sabbaso    viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma
ākiñcaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [499]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ samaye arūpāvacaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ    sabbaso    ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa  ca  pahānā  .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [500]  Alobho  abyākatamūlaṃ  .pe.  adoso  abyākatamūlaṃ
.pe. Amoho abyākatamūlaṃ .pe. Ime dhammā abyākatā 1-.
           Arūpāvacarakiriyā.
           Cittuppādakaṇḍaṃ.
             ------------
@Footnote: 1 ayaṃ pāḷi purimāhi na sameti purimā hi kāmāvacaravipākakiriyāsuyeva
@dissanti na aññattha. vicāretvā gahetabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 177-183. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=3548              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=3548              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=482&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=482              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=8763              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=8763              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่