ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [515] Katamantaṃ rūpaṃ upādā cakkhāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  kāyaviññatti  vacīviññatti
ākāsadhātu  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā
rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  rūpassa  jaratā  rūpassa aniccatā
kabaḷiṃkāro āhāro.
   [516]  Katamantaṃ  rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yena
cakkhunā  anidassanena  sappaṭighena  rūpaṃ  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ  passi
vā  passati vā passissati vā passe vā cakkhuṃpetaṃ cakkhāyatanaṃpetaṃ
cakkhudhātupesā   cakkhundriyaṃpetaṃ   lokopeso   dvārāpesā
samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ nettaṃpetaṃ nayanaṃpetaṃ
Orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ cakkhāyatanaṃ.
   {516.1} Katamantaṃ rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yamhi
cakkhumhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi  rūpaṃ  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ paṭihaññi
vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  cakkhuṃpetaṃ
cakkhāyatanaṃpetaṃ cakkhudhātupesā cakkhundriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā
samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ nettaṃpetaṃ nayanaṃpetaṃ
orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ cakkhāyatanaṃ.
   {516.2} Katamantaṃ rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho  yaṃ
cakkhuṃ  anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  rūpamhi  sanidassanamhi  sappaṭighamhi paṭihaññi
vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  cakkhuṃpetaṃ
cakkhāyatanaṃpetaṃ cakkhudhātupesā cakkhundriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā
samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ nettaṃpetaṃ nayanaṃpetaṃ
orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ cakkhāyatanaṃ.
   {516.3} Katamantaṃ rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho  yaṃ
cakkhuṃ nissāya rūpaṃ ārabbha cakkhusamphasso uppajji vā uppajjati vā
uppajjissati vā uppajje vā .pe. yaṃ cakkhuṃ nissāya rūpaṃ ārabbha
cakkhusamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe.
Cakkhuviññāṇaṃ  uppajji  vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje
vā .pe. yaṃ cakkhuṃ nissāya rūpārammaṇo cakkhusamphasso uppajji vā
uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. yaṃ cakkhuṃ nissāya
rūpārammaṇā  cakkhusamphassajā  vedanā  .pe. saññā .pe. cetanā
.pe.  cakkhuviññāṇaṃ  uppajji  vā  uppajjati vā uppajjissati vā
uppajje  vā cakkhuṃpetaṃ cakkhāyatanaṃpetaṃ cakkhudhātupesā cakkhundriyaṃpetaṃ
lokopeso dvārāpesā samuddopeso paṇḍaraṃpetaṃ khettaṃpetaṃ vatthuṃpetaṃ
nettaṃpetaṃ  nayanaṃpetaṃ  orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ
cakkhāyatanaṃ.
   [517]  Katamantaṃ  rūpaṃ sotāyatanaṃ yaṃ sotaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yena
sotena  anidassanena  sappaṭighena  saddaṃ  anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  suṇi
vā  suṇāti  vā  suṇissati vā suṇe vā sotaṃpetaṃ sotāyatanaṃpetaṃ
sotadhātupesā  sotindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā samuddopeso
paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ  orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso
idantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ.
   {517.1} Katamantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ yaṃ sotaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya   pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho
yamhi   sotamhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi  saddo  anidassano
sappaṭigho  paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā
paṭihaññe  vā sotaṃpetaṃ sotāyatanaṃpetaṃ sotadhātupesā sotindriyaṃpetaṃ
Lokopeso  dvārāpesā  samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ
vatthuṃpetaṃ orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ.
   {517.2} Katamantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ yaṃ sotaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo attabhāvapariyāpanno anidassano sappaṭigho yaṃ sotaṃ
anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  saddamhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi  paṭihaññi
vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  sotaṃpetaṃ
sotāyatanaṃpetaṃ sotadhātupesā sotindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā
samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ vatthuṃpetaṃ orimantīraṃpetaṃ suñño
gāmopeso idantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ.
   {517.3} Katamantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ yaṃ sotaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho  yaṃ
sotaṃ  nissāya  saddaṃ  ārabbha sotasamphasso uppajji vā uppajjati
vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃ sotaṃ nissāya saddaṃ ārabbha
sotasamphassajā vedanā .pe. saññā .pe. Cetanā .pe. Sotaviññāṇaṃ
uppajji vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃ sotaṃ
nissāya  saddārammaṇo  sotasamphasso  uppajji  vā  uppajjati vā
uppajjissati vā uppajje vā .pe. yaṃ sotaṃ nissāya saddārammaṇā
sotasamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe.
Sotaviññāṇaṃ  uppajji  vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje
vā   sotaṃpetaṃ  sotāyatanaṃpetaṃ  sotadhātupesā  sotindriyaṃpetaṃ
Lokopeso dvārāpesā samuddopeso paṇḍaraṃpetaṃ khettaṃpetaṃ vatthuṃpetaṃ
orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ.
   [518]  Katamantaṃ  rūpaṃ ghānāyatanaṃ yaṃ ghānaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yena
ghānena  anidassanena  sappaṭighena  gandhaṃ  anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  ghāyi
vā  ghāyati vā ghāyissati vā ghāye vā ghānaṃpetaṃ ghānāyatanaṃpetaṃ
ghānadhātupesā  ghānindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā samuddopeso
paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ  orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso
idantaṃ rūpaṃ ghānāyatanaṃ.
   {518.1} Katamantaṃ rūpaṃ ghānāyatanaṃ yaṃ ghānaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yamhi
ghānamhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi  gandho  anidassano  sappaṭigho
paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā
ghānaṃpetaṃ    ghānāyatanaṃpetaṃ   ghānadhātupesā   ghānindriyaṃpetaṃ
lokopeso  dvārāpesā  samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ
vatthuṃpetaṃ orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ ghānāyatanaṃ.
   {518.2} Katamantaṃ rūpaṃ ghānāyatanaṃ yaṃ ghānaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo attabhāvapariyāpanno anidassano sappaṭigho yaṃ ghānaṃ
anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  gandhamhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi  paṭihaññi
vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  ghānaṃpetaṃ
ghānāyatanaṃpetaṃ ghānadhātupesā ghānindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā
Samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ vatthuṃpetaṃ orimantīraṃpetaṃ suñño
gāmopeso idantaṃ rūpaṃ ghānāyatanaṃ.
   {518.3} Katamantaṃ rūpaṃ ghānāyatanaṃ yaṃ ghānaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho  yaṃ
ghānaṃ  nissāya  gandhaṃ  ārabbha ghānasamphasso uppajji vā uppajjati
vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃ ghānaṃ nissāya gandhaṃ ārabbha
ghānasamphassajā vedanā .pe. saññā .pe. Cetanā .pe. Ghānaviññāṇaṃ
uppajji vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃ
ghānaṃ  nissāya  gandhārammaṇo  ghānasamphasso  uppajji vā uppajjati
vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃ ghānaṃ nissāya gandhārammaṇā
ghānasamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe.
Ghānaviññāṇaṃ  uppajji  vā  uppajjati  vā  uppajjissati  vā
uppajje  vā ghānaṃpetaṃ ghānāyatanaṃpetaṃ ghānadhātupesā ghānindriyaṃpetaṃ
lokopeso dvārāpesā samuddopeso paṇḍaraṃpetaṃ khettaṃpetaṃ vatthuṃpetaṃ
orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ ghānāyatanaṃ.
   [519] Katamantaṃ rūpaṃ jivhāyatanaṃ yā jivhā catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yāya
jivhāya  anidassanāya  sappaṭighāya  rasaṃ anidassanaṃ sappaṭighaṃ sāyi vā
sāyati  vā  sāyissati  vā sāye vā jivhāpesā jivhāyatanaṃpetaṃ
jivhādhātupesā jivhindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā samuddopeso
Paṇḍaraṃpetaṃ   khettaṃpetaṃ   vatthuṃpetaṃ   orimantīraṃpetaṃ   suñño
gāmopeso idantaṃ rūpaṃ jivhāyatanaṃ.
   {519.1} Katamantaṃ rūpaṃ jivhāyatanaṃ yā jivhā catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yāya
jivhāya  anidassanāya  sappaṭighāya raso anidassano sappaṭigho paṭihaññi
vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe vā jivhāpesā
jivhāyatanaṃpetaṃ jivhādhātupesā jivhindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā
samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ vatthuṃpetaṃ orimantīraṃpetaṃ suñño
gāmopeso idantaṃ rūpaṃ jivhāyatanaṃ.
   {519.2}  Katamantaṃ  rūpaṃ  jivhāyatanaṃ  yā  jivhā  catunnaṃ
mahābhūtānaṃ  upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano
sappaṭigho  yā  jivhā  anidassanā  sappaṭighā  rasamhi  anidassanamhi
sappaṭighamhi  paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā
paṭihaññe vā jivhāpesā jivhāyatanaṃpetaṃ jivhādhātupesā jivhindriyaṃpetaṃ
lokopeso  dvārāpesā  samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ
vatthuṃpetaṃ orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ jivhāyatanaṃ.
   {519.3} Katamantaṃ rūpaṃ jivhāyatanaṃ yā jivhā catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho  yaṃ
jivhaṃ nissāya rasaṃ ārabbha jivhāsamphasso uppajji vā uppajjati vā
uppajjissati vā uppajje vā .pe. yaṃ jivhaṃ nissāya rasaṃ ārabbha
jivhāsamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe.
Jivhāviññāṇaṃ  uppajji  vā  uppajjati  vā  uppajjissati  vā
uppajje  vā  .pe. yaṃ jivhaṃ nissāya rasārammaṇo jivhāsamphasso
uppajji  vā  uppajjati  vā  uppajjissati  vā  uppajje  vā
yaṃ  jivhaṃ  nissāya  rasārammaṇā  jivhāsamphassajā  vedanā  .pe.
Saññā  .pe.  cetanā  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppajji  vā
uppajjati  vā  uppajjissati  vā  uppajje  vā  jivhāpesā
jivhāyatanaṃpetaṃ jivhādhātupesā jivhindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā
samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ  orimantīraṃpetaṃ
suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ jivhāyatanaṃ.
   [520] Katamantaṃ rūpaṃ kāyāyatanaṃ yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho yena
kāyena  anidassanena  sappaṭighena  phoṭṭhabbaṃ  anidassanaṃ sappaṭighaṃ phusi
vā  phusati  vā phusissati vā phuse vā kāyopeso kāyāyatanaṃpetaṃ
kāyadhātupesā  kāyindriyaṃpetaṃ lokopeso dvārāpesā samuddopeso
paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ  orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso
idantaṃ rūpaṃ kāyāyatanaṃ.
   {520.1} Katamantaṃ rūpaṃ kāyāyatanaṃ yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya   pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho
yamhi  kāyamhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi  phoṭṭhabbo  anidassano
sappaṭigho  paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā
paṭihaññe   vā   kāyopeso   kāyāyatanaṃpetaṃ  kāyadhātupesā
Kāyindriyaṃpetaṃ  lokopeso  dvārāpesā  samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ
khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ  orimantīraṃpetaṃ  suñño  gāmopeso  idantaṃ
rūpaṃ kāyāyatanaṃ.
   {520.2} Katamantaṃ rūpaṃ kāyāyatanaṃ yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho  yo
kāyo  anidassano  sappaṭigho  phoṭṭhabbamhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi
paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā
kāyopeso  kāyāyatanaṃpetaṃ kāyadhātupesā kāyindriyaṃpetaṃ lokopeso
dvārāpesā   samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ  khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ
orimantīraṃpetaṃ suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ kāyāyatanaṃ.
   {520.3} Katamantaṃ rūpaṃ kāyāyatanaṃ yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  attabhāvapariyāpanno  anidassano  sappaṭigho  yaṃ
kāyaṃ nissāya phoṭṭhabbaṃ ārabbha kāyasamphasso uppajji vā uppajjati
vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. yaṃ kāyaṃ nissāya phoṭṭhabbaṃ
ārabbha kāyasamphassajā vedanā .pe. saññā .pe. cetanā .pe.
Kāyaviññāṇaṃ uppajji vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā
.pe. yaṃ kāyaṃ nissāya phoṭṭhabbārammaṇo kāyasamphasso uppajji vā
uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃ kāyaṃ nissāya
phoṭṭhabbārammaṇā  kāyasamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.
Cetanā  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppajji  vā  uppajjati  vā
Uppajjissati vā uppajje vā kāyopeso kāyāyatanaṃpetaṃ kāyadhātupesā
kāyindriyaṃpetaṃ  lokopeso  dvārāpesā  samuddopeso  paṇḍaraṃpetaṃ
khettaṃpetaṃ  vatthuṃpetaṃ  orimantīraṃpetaṃ  suñño  gāmopeso  idantaṃ
rūpaṃ kāyāyatanaṃ.
   [521]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpāyatanaṃ  yaṃ rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ  nīlaṃ  pītakaṃ  lohitakaṃ
odātaṃ  kāḷakaṃ  mañjeṭṭhakaṃ  hari  harivaṇṇaṃ  ambaṅkuravaṇṇaṃ  dīghaṃ
rassaṃ  aṇuṃ  thūlaṃ vaṭṭaṃ parimaṇḍalaṃ caturaṃsaṃ chaḷaṃlaṃ aṭṭhaṃsaṃ soḷasaṃsaṃ ninnaṃ
thalaṃ  chāyā ātapo āloko andhakāro abbhā mahikā dhūmo rajo
candamaṇḍalassa   vaṇṇanibhā  suriyamaṇḍalassa  vaṇṇanibhā  tārakarūpānaṃ
vaṇṇanibhā   ādāsamaṇḍalassa   vaṇṇanibhā   maṇisaṅkhamuttāveḷuriyassa
vaṇṇanibhā  jātarūparajatassa  vaṇṇanibhā  yaṃ  vā  panaññampi  atthi
rūpaṃ  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  vaṇṇanibhā  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ
yaṃ  rūpaṃ  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ  cakkhunā anidassanena sappaṭighena passi
vā  passati  vā  passissati vā passe vā rūpaṃpetaṃ rūpāyatanaṃpetaṃ
rūpadhātupesā idantaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ.
   {521.1}  Katamantaṃ  rūpaṃ rūpāyatanaṃ yaṃ rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ nīlaṃ pītakaṃ lohitakaṃ odātaṃ
kāḷakaṃ mañjeṭṭhakaṃ hari harivaṇṇaṃ ambaṅkuravaṇṇaṃ dīghaṃ rassaṃ aṇuṃ thūlaṃ vaṭṭaṃ
parimaṇḍalaṃ caturaṃsaṃ chaḷaṃsaṃ aṭṭhaṃsaṃ soḷasaṃsaṃ ninnaṃ thalaṃ chāyā ātapo āloko
Andhakāro  abbhā  mahikā  dhūmo  rajo  candamaṇḍalassa  vaṇṇanibhā
suriyamaṇḍalassa  vaṇṇanibhā  tārakarūpānaṃ  vaṇṇanibhā  ādāsamaṇḍalassa
vaṇṇanibhā   maṇisaṅkhamuttāveḷuriyassa   vaṇṇanibhā   jātarūparajatassa
vaṇṇanibhā  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ  yamhi  rūpamhi sanidassanamhi
sappaṭighamhi  cakkhuṃ  anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  paṭihaññi  vā  paṭihaññati
vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  rūpaṃpetaṃ  rūpāyatanaṃpetaṃ
rūpadhātupesā idantaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ.
   {521.2}  Katamantaṃ  rūpaṃ rūpāyatanaṃ yaṃ rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ  nīlaṃ  pītakaṃ  lohitakaṃ
odātaṃ  kāḷakaṃ  mañjeṭṭhakaṃ  hari  harivaṇṇaṃ  ambaṅkuravaṇṇaṃ  dīghaṃ
rassaṃ  aṇuṃ  thūlaṃ  vaṭṭaṃ  parimaṇḍalaṃ  caturaṃsaṃ  chaḷaṃsaṃ  aṭṭhaṃsaṃ soḷasaṃsaṃ
ninnaṃ  thalaṃ chāyā ātapo āloko andhakāro abbhā mahikā dhūmo
rajo   candamaṇḍalassa   vaṇṇanibhā   suriyamaṇḍalassa   vaṇṇanibhā
tārakarūpānaṃ    vaṇṇanibhā    ādāsamaṇḍalassa    vaṇṇanibhā
maṇisaṅkhamuttāveḷuriyassa      vaṇṇanibhā      jātarūparajatassa
vaṇṇibhā  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ  yaṃ  rūpaṃ  sanidassanaṃ
sappaṭighaṃ   cakkhumhi   anidassanamhi   sappaṭighamhi  paṭihaññi  vā
paṭihaññati   vā   paṭihaññissati   vā   paṭihaññe   vā
rūpaṃpetaṃ rūpāyatanaṃpetaṃ rūpadhātupesā idantaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ.
   {521.3}   Katamantaṃ   rūpaṃ   rūpāyatanaṃ   yaṃ   rūpaṃ
Catunnaṃ   mahābhūtānaṃ  upādāya  vaṇṇanibhā  sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ
nīlaṃ  pītakaṃ  lohitakaṃ  odātaṃ  kāḷakaṃ  mañjeṭṭhakaṃ  hari  harivaṇṇaṃ
ambaṅkuravaṇṇaṃ  dīghaṃ  rassaṃ  aṇuṃ  thūlaṃ  vaṭṭaṃ  parimaṇḍalaṃ  caturaṃsaṃ
chaḷaṃsaṃ aṭṭhaṃsaṃ soḷasaṃsaṃ ninnaṃ thalaṃ chāyā ātapo āloko andhakāro
abbhā  mahikā  dhūmo  rajo  candamaṇḍalassa  vaṇṇanibhā suriyamaṇḍalassa
vaṇṇanibhā   tārakarūpānaṃ   vaṇṇanibhā  ādāsamaṇḍalassa  vaṇṇanibhā
maṇisaṅkhamuttāveḷuriyassa  vaṇṇanibhā  jātarūparajatassa  vaṇṇanibhā  yaṃ
vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ upādāya vaṇṇanibhā
sanidassanaṃ  sappaṭighaṃ  yaṃ  rūpaṃ  ārabbha  cakkhuṃ nissāya cakkhusamphasso
uppajji  vā  uppajjati  vā  uppajjissati  vā  uppajje  vā
.pe.  yaṃ  rūpaṃ  ārabbha  cakkhuṃ  nissāya  cakkhusamphassajā vedanā
.pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe.  cakkhuviññāṇaṃ  uppajji
vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃrūpārammaṇo
cakkhuṃ   nissāya   cakkhusamphasso   uppajji   vā   uppajjati
vā  uppajjissati  vā  uppajje  vā  .pe. yaṃrūpārammaṇā cakkhuṃ
nissāya  cakkhusamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā
.pe.  cakkhuviññāṇaṃ  uppajji  vā  uppajjati  vā  uppajjissati
vā  uppajje  vā  rūpaṃpetaṃ  rūpāyatanaṃpetaṃ  rūpadhātupesā  idantaṃ
rūpaṃ rūpāyatanaṃ.
   [522] Katamantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ yo saddo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
Upādāya  anidassano  sappaṭigho  bherisaddo  mudiṅgasaddo saṅkhasaddo
paṇavasaddo  gītasaddo  vāditasaddo  sammasaddo  pāṇisaddo  sattānaṃ
nigghosasaddo dhātūnaṃ sannighātasaddo vātasaddo udakasaddo manussasaddo
amanussasaddo   yo  vā  panaññopi  atthi  saddo  catunnaṃ
mahābhūtānaṃ  upādāya  anidassano  sappaṭigho  yaṃ  saddaṃ  anidassanaṃ
sappaṭighaṃ  sotena  anidassanena  sappaṭighena  suṇi  vā  suṇāti vā
suṇissati  vā  suṇe  vā saddopeso saddāyatanaṃpetaṃ saddadhātupesā
idantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ.
   {522.1} Katamantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ yo saddo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  bherisaddo  mudiṅgasaddo saṅkhasaddo
paṇavasaddo  gītasaddo  vāditasaddo  sammasaddo  pāṇisaddo  sattānaṃ
nigghosasaddo dhātūnaṃ sannighātasaddo vātasaddo udakasaddo manussasaddo
amanussasaddo  yo  vā  panaññopi  atthi saddo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  yamhi  saddamhi  anidassanamhi
sappaṭighamhi  sotaṃ  anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  paṭihaññi  vā  paṭihaññati
vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  saddopeso saddāyatanaṃpetaṃ
saddadhātupesā idantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ.
   {522.2} Katamantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ yo saddo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  bherisaddo  mudiṅgasaddo saṅkhasaddo
paṇavasaddo   gītasaddo   vāditasaddo   sammasaddo   pāṇisaddo
sattānaṃ   nigghosasaddo   dhātūnaṃ   sannighātasaddo   vātasaddo
Udakasaddo  manussasaddo  amanussasaddo  yo  vā  panaññopi  atthi
saddo  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  anidassano  sappaṭigho  yo
saddo  anidassano  sappaṭigho  sotamhi  anidassanamhi  sappaṭighamhi
paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā
saddopeso saddāyatanaṃpetaṃ saddadhātupesā idantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ.
   {522.3} Katamantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ yo saddo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  bherisaddo  mudiṅgasaddo saṅkhasaddo
paṇavasaddo  gītasaddo  vāditasaddo  sammasaddo  pāṇisaddo  sattānaṃ
nigghosasaddo   dhātūnaṃ   sannighātasaddo  vātasaddo  udakasaddo
manussasaddo  amanussasaddo  yo  vā panaññopi atthi saddo catunnaṃ
mahābhūtānaṃ  upādāya  anidassano  sappaṭigho yaṃ saddaṃ ārabbha sotaṃ
nissāya  sotasamphasso  uppajji vā uppajjati vā uppajjissati vā
uppajje vā .pe. yaṃ saddaṃ ārabbha sotaṃ nissāya sotasamphassajā
vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe.  sotaviññāṇaṃ
uppajji  vā  uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe.
Yaṃsaddārammaṇo  sotaṃ  nissāya  sotasamphasso uppajji vā uppajjati
vā  uppajjissati  vā  uppajje  vā  .pe.  yaṃsaddārammaṇā
sotaṃ  nissāya sotasamphassajā vedanā .pe. saññā .pe. cetanā
.pe.  sotaviññāṇaṃ  uppajji  vā  uppajjati  vā  uppajjissati
vā  uppajje  vā  saddopeso  saddāyatanaṃpetaṃ  saddadhātupesā
Idantaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ.
   [523] Katamantaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ yo gandho catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  mūlagandho  sāragandho  tacagandho
pattagandho  pupphagandho  phalagandho  āmagandho  visagandho  sugandho
duggandho  yo  vā  panaññopi  atthi  gandho  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  yaṃ  gandhaṃ  anidassanaṃ  sappaṭighaṃ
ghānena  anidassanena  sappaṭighena  ghāyi  vā ghāyati vā ghāyissati
vā  ghāye  vā  gandhopeso gandhāyatanaṃpetaṃ gandhadhātupesā idantaṃ
rūpaṃ gandhāyatanaṃ.
   {523.1}  Katamantaṃ  rūpaṃ  gandhāyatanaṃ  yo  gandho  catunnaṃ
mahābhūtānaṃ  upādāya  anidassano  sappaṭigho  mūlagandho  sāragandho
tacagandho  pattagandho  pupphagandho  phalagandho  āmagandho  visagandho
sugandho  duggandho  yo  vā  panaññopi  atthi  gandho  catunnaṃ
mahābhūtānaṃ  upādāya anidassano sappaṭigho yamhi gandhamhi anidassanamhi
sappaṭighamhi   ghānaṃ   anidassanaṃ   sappaṭighaṃ   paṭihaññi   vā
paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  gandhopeso
gandhāyatanaṃpetaṃ  gandhadhātupesā  idantaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ . katamantaṃrūpaṃ
gandhāyatanaṃ  yo  gandho  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  anidassano
sappaṭigho  mūlagandho  sāragandho  tacagandho  pattagandho  pupphagandho
phalagandho  āmagandho visagandho sugandho duggandho yo vā panaññopi
atthi  gandho  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  anidassano  sappaṭigho
Yo  gandho  anidassano  sappaṭigho  ghānamhi anidassanamhi sappaṭighamhi
paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā
gandhopeso gandhāyatanaṃpetaṃ gandhadhātupesā idantaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ.
   {523.2} Katamantaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ yo gandho catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya anidassano sappaṭigho mūlagandho sāragandho tacagandho pattagandho
pupphagandho  phalagandho  āmagandho  visagandho  sugandho duggandho yo
vā  panaññopi  atthi gandho catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya anidassano
sappaṭigho  yaṃ  gandhaṃ  ārabbha  ghānaṃ  nissāya  ghānasamphasso
uppajji  vā  uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe.
Yaṃ  gandhaṃ  ārabbha  ghānaṃ  nissāya  ghānasamphassajā vedanā .pe.
Saññā  .pe.  cetanā  .pe.  ghānaviññāṇaṃ  uppajji  vā
uppajjati  vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. yaṃgandhārammaṇo
ghānaṃ  nissāya  ghānasamphasso  uppajji  vā  uppajjati  vā
uppajjissati  vā  uppajje  vā  .pe.  yaṃgandhārammaṇā  ghānaṃ
nissāya  ghānasamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā
.pe.  ghānaviññāṇaṃ  uppajji  vā  uppajjati  vā  uppajjissati
vā  uppajje  vā  gandhopeso  gandhāyatanaṃpetaṃ  gandhadhātupesā
idantaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ.
   [524]  Katamantaṃ  rūpaṃ rasāyatanaṃ yo raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso
Puppharaso  phalaraso  ambilaṃ  madhuraṃ  tittakaṃ  kaṭukaṃ  loṇikaṃ  khārikaṃ
lambilaṃ  kasāvo  sādu  asādu  yo  vā  panaññopi  atthi raso
catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  anidassano  sappaṭigho  yaṃ  rasaṃ
anidassanaṃ  sappaṭighaṃ  jivhāya  anidassanāya  sappaṭighāya  sāyi  vā
sāyati  vā  sāyissati  vā  sāye  vā rasopeso rasāyatanaṃpetaṃ
rasadhātupesā idantaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ.
   {524.1} Katamantaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ yo raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso
puppharaso  phalaraso  ambilaṃ madhuraṃ tittakaṃ kaṭukaṃ loṇikaṃ khārikaṃ lambilaṃ
kasāvo sādu asādu yo vā panaññopi atthi raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya   anidassano  sappaṭigho  yamhi  rasamhi  anidassanamhi
sappaṭighamhi  jivhā  anidassanā  sappaṭighā  paṭihaññi  vā  paṭihaññati
vā  paṭihaññissati  vā  paṭihaññe  vā  rasopeso  rasāyatanaṃpetaṃ
rasadhātupesā idantaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ.
   {524.2} Katamantaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ yo raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano sappaṭigho mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso
puppharaso  phalaraso ambilaṃ madhuraṃ tittakaṃ kaṭukaṃ loṇikaṃ khārikaṃ lambilaṃ
kasāvo sādu asādu yo vā panaññopi atthi raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya anidassano sappaṭigho yo raso anidassano sappaṭigho jivhāya
anidassanāya  sappaṭighāya  paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā paṭihaññissati
Vā  paṭihaññe  vā  rasopeso  rasāyatanaṃpetaṃ rasadhātupesā idantaṃ
rūpaṃ rasāyatanaṃ.
   {524.3} Katamantaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ yo raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso
puppharaso  phalaraso  ambilaṃ madhuraṃ tittakaṃ kaṭukaṃ loṇikaṃ khārikaṃ lambilaṃ
kasāvo sādu asādu yo vā panaññopi atthi raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  yaṃ  rasaṃ  ārabbha  jivhaṃ nissāya
jivhāsamphasso uppajji vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje
vā  .pe. yaṃ rasaṃ ārabbha jivhaṃ nissāya jivhāsamphassajā vedanā
.pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe. jivhāviññāṇaṃ uppajji vā
uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃrasārammaṇo jivhaṃ
nissāya  jivhāsamphasso  uppajji  vā  uppajjati  vā uppajjissati
vā uppajje vā .pe. yaṃrasārammaṇā jivhaṃ nissāya jivhāsamphassajā
vedanā  .pe. saññā .pe. cetanā .pe. jivhāviññāṇaṃ uppajji
vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā rasopeso rasāyatanaṃpetaṃ
rasadhātupesā idantaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ.
   [525] Katamantaṃ rūpaṃ itthindriyaṃ yaṃ itthiyā itthīliṅgaṃ itthīnimittaṃ
itthīkuttaṃ itthākappo itthittaṃ itthībhāvo idantaṃ rūpaṃ itthindriyaṃ.
   [526]  Katamantaṃ  rūpaṃ  purisindriyaṃ  yaṃ  purisassa  purisaliṅgaṃ
purisanimittaṃ  purisakuttaṃ  purisākappo  purisattaṃ  purisabhāvo  idantaṃ
rūpaṃ purisindriyaṃ.
   [527]  Katamantaṃ  rūpaṃ  jīvitindriyaṃ  yo tesaṃ rūpīnaṃ dhammānaṃ
āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ jīvitindriyaṃ
idantaṃ rūpaṃ jīvitindriyaṃ.
   [528]  Katamantaṃ  rūpaṃ  kāyaviññatti  yā  kusalacittassa  vā
akusalacittassa  vā  abyākatacittassa  vā  abhikkamantassa  vā
paṭikkamantassa vā ālokentassa vā vilokentassa vā sammiñjentassa
vā   pasārentassa   vā   kāyassa   thambhanā   santhambhanā
santhambhitattaṃ   viññatti  viññāpanā  viññāpitattaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
kāyaviññatti.
   [529]  Katamantaṃ  rūpaṃ  vacīviññatti  yā  kusalacittassa  vā
akusalacittassa  vā  abyākatacittassa  vā  vācā  girā  byappatho
udīraṇaṃ  ghoso  ghosakammaṃ  vācā vacībhedo ayaṃ vuccati vācā yā
tāya  vācāya  viññatti  viññāpanā  viññāpitattaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
vacīviññatti.
   [530]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ākāsadhātu yo ākāso ākāsagataṃ
aghaṃ  aghagataṃ  vivaro  vivaragataṃ  asamphuṭṭhaṃ  catūhi  mahābhūtehi idantaṃ
rūpaṃ ākāsadhātu.
   [531] Katamantaṃ rūpaṃ rūpassa lahutā yā rūpassa lahutā lahupariṇāmatā
adandhanatā avitthanatā idantaṃ rūpaṃ rūpassa lahutā.
   [532]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  mudutā  yā  rūpassa mudutā
maddavatā akakkhaḷatā akathinatā idantaṃ rūpaṃ rūpassa mudutā.
   [533]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  kammaññatā  yā  rūpassa
kammaññatā   kammaññattaṃ   kammaññabhāvo  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa
kammaññatā.
   [534]  Katamantaṃ rūpaṃ rūpassa upacayo yo āyatanānaṃ ācayo
so rūpassa upacayo idantaṃ rūpaṃ rūpassa upacayo.
   [535]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  santati  yo rūpassa upacayo
sā rūpassa santati idantaṃ rūpaṃ rūpassa santati.
   [536] Katamantaṃ rūpaṃ rūpassa jaratā yā rūpassa jarā jīraṇatā
khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā  āyuno  saṃhāni indriyānaṃ paripāko
idantaṃ rūpaṃ rūpassa jaratā.
   [537]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  aniccatā  yo rūpassa khayo
vayo  bhedo  paribhedo  aniccatā  antaradhānaṃ  idantaṃ rūpaṃ rūpassa
aniccatā.
   [538]  Katamantaṃ  rūpaṃ kabaḷiṃkāro āhāro odano kummāso
sattu  maccho  maṃsaṃ  khīraṃ  dadhi  sappi  navanītaṃ  telaṃ  madhu phāṇitaṃ
yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  yamhi  yamhi  janapade  tesaṃ
Tesaṃ  sattānaṃ  mukhāsiyaṃ  dantavikhādanaṃ  galajjhoharaṇīyaṃ  kucchivitthambhanaṃ
yāya ojāya sattā yāpenti idantaṃ rūpaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
          Idantaṃ rūpaṃ upādā.
           Upādābhājanīyaṃ.
         Rūpakaṇḍe paṭhamabhāṇavāraṃ 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 195-215. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=3925              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=3925              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=515&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=515              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=9084              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=9084              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่