ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [539] Katamantaṃ rūpaṃ noupādā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu.
   [540]  Katamantaṃ  rūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭhavīdhātu  tejodhātu
vāyodhātu  kakkhaḷaṃ  mudukaṃ  saṇhaṃ  pharusaṃ  sukhasamphassaṃ  dukkhasamphassaṃ
garukaṃ  lahukaṃ  yaṃ  phoṭṭhabbaṃ  anidassanaṃ sappaṭighaṃ kāyena anidassanena
sappaṭighena phusi vā phusati vā phusissati vā phuse vā phoṭṭhabbopeso
phoṭṭhabbāyatanaṃpetaṃ phoṭṭhabbadhātupesā idantaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ.
   {540.1}  Katamantaṃ  rūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭhavīdhātu tejodhātu
vāyodhātu  kakkhaḷaṃ  mudukaṃ  saṇhaṃ pharusaṃ sukhasamphassaṃ dukkhasamphassaṃ garukaṃ
lahukaṃ  yamhi  phoṭṭhabbamhi  anidassanamhi sappaṭighamhi kāyo anidassano
sappaṭigho  paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā paṭihaññissati vā paṭihaññe
vā phoṭṭhabbopeso phoṭṭhabbāyatanaṃpetaṃ phoṭṭhabbadhātupesā idantaṃ rūpaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ.
   {540.2}  Katamantaṃ  rūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭhavīdhātu tejodhātu
vāyodhātu  kakkhaḷaṃ  mudukaṃ  saṇhaṃ  pharusaṃ  sukhasamphassaṃ  dukkhasamphassaṃ
garukaṃ  lahukaṃ  yo  phoṭṭhabbo  anidassano  sappaṭigho  kāyamhi
@Footnote: 1 purimabhāṇavārato sambandhagaṇanāya sattamaṃ bhavitabbaṃ.
Anidassanamhi  sappaṭighamhi  paṭihaññi  vā  paṭihaññati  vā paṭihaññissati
vā   paṭihaññe   vā   phoṭṭhabbopeso   phoṭṭhabbāyatanaṃpetaṃ
phoṭṭhabbadhātupesā idantaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ.
   {540.3}  Katamantaṃ  rūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭhavīdhātu tejodhātu
vāyodhātu  kakkhaḷaṃ  mudukaṃ  saṇhaṃ pharusaṃ sukhasamphassaṃ dukkhasamphassaṃ garukaṃ
lahukaṃ  yaṃ  phoṭṭhabbaṃ  ārabbha  kāyaṃ nissāya kāyasamphasso uppajji
vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe. Yaṃ phoṭṭhabbaṃ
ārabbha  kāyaṃ nissāya kāyasamphassajā vedanā .pe. saññā .pe.
Cetanā  .pe. kāyaviññāṇaṃ uppajji vā uppajjati vā uppajjissati
vā uppajje vā .pe. yaṃphoṭṭhabbārammaṇo kāyaṃ nissāya kāyasamphasso
uppajji  vā  uppajjati vā uppajjissati vā uppajje vā .pe.
Yaṃphoṭṭhabbārammaṇā kāyaṃ nissāya
kāyasamphassajā  vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā  .pe.
Kāyaviññāṇaṃ  uppajji  vā uppajjati vā uppajjissati vā uppajje
vā   phoṭṭhabbopeso   phoṭṭhabbāyatanaṃpetaṃ   phoṭṭhabbadhātupesā
idantaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ.
   [541]  Katamantaṃ rūpaṃ āpodhātu yaṃ āpo āpogataṃ sineho
sinehagataṃ bandhanattaṃ rūpassa idantaṃ rūpaṃ āpodhātu.
          Idantaṃ rūpaṃ noupādā.
   [542] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ cakkhāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā
panaññampi  atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa
santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ.
   {542.1}  Katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ  saddāyatanaṃ kāyaviññatti
vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa
jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa
katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu
āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ
rūpaṃ anupādinnaṃ.
   [543]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ vā panaññampi
atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa
santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ.
   {543.1}  Katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  saddāyatanaṃ
kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa
kammaññatā  rūpassa  jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi
rūpaṃ  na  kammassa katattā rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
Phoṭṭhabbāyatanaṃ  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa
santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ.
   [544]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sanidassanaṃ  rūpāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
sanidassanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anidassanaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anidassanaṃ.
   [545] Katamantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ cakkhāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  sappaṭighaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  appaṭighaṃ
itthindriyaṃ .pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ.
   [546] Katamantaṃ rūpaṃ indriyaṃ cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  indriyaṃ  .  katamantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ rūpāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ.
   [547]  Katamantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu
idantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  namahābhūtaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ.
   [548]  Katamantaṃ  rūpaṃ  viññatti  kāyaviññatti  vacīviññatti
idantaṃ  rūpaṃ  viññatti  .  katamantaṃ  rūpaṃ  naviññatti  cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ naviññatti.
   [549]  Katamantaṃ  rūpaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  kāyaviññatti vacīviññatti
Yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  cittajaṃ  cittahetukaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu
āpodhātu  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā
rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ
rūpaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nacittasamuṭṭhānaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  rūpassa
jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ  vā panaññampi atthi rūpaṃ na cittajaṃ
na  cittahetukaṃ  na  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  lahutā
rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā  rūpassa  upacayo  rūpassa
santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nacittasamuṭṭhānaṃ.
   [550]  Katamantaṃ  rūpaṃ  cittasahabhu  kāyaviññatti  vacīviññatti
idantaṃ  rūpaṃ  cittasahabhu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nacittasahabhu  cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nacittasahabhu.
   [551]  Katamantaṃ  rūpaṃ  cittānuparivatti kāyaviññatti vacīviññatti
idantaṃ rūpaṃ cittānuparivatti . katamantaṃ rūpaṃ nacittānuparivatti cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nacittānuparivatti.
   [552]  Katamantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ rūpāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ.
   [553] Katamantaṃ rūpaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  oḷārikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  sukhumaṃ  itthindriyaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ sukhumaṃ.
   [554]  Katamantaṃ  rūpaṃ  dūre  itthindriyaṃ  .pe. kabaḷiṃkāro
āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  dūre  . katamantaṃ rūpaṃ santike cakkhāyatanaṃ
.pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ santike.
   [555]  Katamantaṃ  rūpaṃ  cakkhusamphassassa  vatthu  cakkhāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  cakkhusamphassassa  vatthu  . katamantaṃ rūpaṃ cakkhusamphassassa
navatthu  sotāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
cakkhusamphassassa navatthu.
   [556] Katamantaṃ rūpaṃ cakkhusamphassajāya vedanāya .pe. saññāya
.pe.   cetanāya  .pe.  cakkhuviññāṇassa  vatthu  cakkhāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  cakkhuviññāṇassa  vatthu  . katamantaṃ rūpaṃ cakkhuviññāṇassa
navatthu  sotāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
cakkhuviññāṇassa navatthu.
   [557]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sotasamphassassa  .pe. ghānasamphassassa
.pe.  jivhāsamphassassa  .pe.  kāyasamphassassa  vatthu  kāyāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  kāyasamphassassa  vatthu  . katamantaṃ rūpaṃ kāyasamphassassa
navatthu  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
kāyasamphassassa navatthu.
   [558] Katamantaṃ rūpaṃ kāyasamphassajāya vedanāya .pe. saññāya
.pe.  cetanāya  .pe.  kāyaviññāṇassa  vatthu  kāyāyatanaṃ idantaṃ
rūpaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  kāyaviññāṇassa
navatthu  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
kāyaviññāṇassa navatthu.
   [559]  Katamantaṃ  rūpaṃ  cakkhusamphassassa  ārammaṇaṃ  rūpāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ cakkhusamphassassa ārammaṇaṃ . katamantaṃ rūpaṃ cakkhusamphassassa
naārammaṇaṃ   cakkhāyatanaṃ   .pe.   kabaḷiṃkāro   āhāro
idantaṃ rūpaṃ cakkhusamphassassa naārammaṇaṃ.
   [560] Katamantaṃ rūpaṃ cakkhusamphassajāya vedanāya .pe. saññāya
.pe.  cetanāya  .pe.  cakkhuviññāṇassa  ārammaṇaṃ  rūpāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇaṃ . katamantaṃ rūpaṃ cakkhuviññāṇassa
naārammaṇaṃ   cakkhāyatanaṃ   .pe.   kabaḷiṃkāro   āhāro
idantaṃ rūpaṃ cakkhuviññāṇassa naārammaṇaṃ.
   [561]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sotasamphassassa  .pe. ghānasamphassassa
.pe.   jivhāsamphassassa   .pe.   kāyasamphassassa   ārammaṇaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  kāyasamphassassa  ārammaṇaṃ  . katamantaṃ
rūpaṃ  kāyasamphassassa  naārammaṇaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ kāyasamphassassa naārammaṇaṃ.
   [562] Katamantaṃ rūpaṃ kāyasamphassajāya vedanāya .pe. saññāya
.pe.  Cetanāya  .pe.  kāyaviññāṇassa  ārammaṇaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ
idantaṃ   rūpaṃ   kāyaviññāṇassa   ārammaṇaṃ   .   katamantaṃ
rūpaṃ  kāyaviññāṇassa  naārammaṇaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ kāyaviññāṇassa naārammaṇaṃ.
   [563]  Katamantaṃ  rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
cakkhāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nacakkhāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nacakkhāyatanaṃ.
   [564]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sotāyatanaṃ  .pe. ghānāyatanaṃ .pe.
Jivhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  yo  kāyo  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
kāyāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nakāyāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nakāyāyatanaṃ.
   [565]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpāyatanaṃ  yaṃ rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  .pe.  rūpadhātupesā idantaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  narūpāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ narūpāyatanaṃ.
   [566]  Katamantaṃ  rūpaṃ  saddāyatanaṃ  .pe. gandhāyatanaṃ .pe.
Rasāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭhavīdhātu .pe. phoṭṭhabbadhātupesā
idantaṃ  rūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  naphoṭṭhabbāyatanaṃ
Cakkhāyatanaṃ   .pe.   kabaḷiṃkāro   āhāro   idantaṃ   rūpaṃ
naphoṭṭhabbāyatanaṃ.
   [567]  Katamantaṃ  rūpaṃ  cakkhudhātu  cakkhāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
cakkhudhātu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nacakkhudhātu  sotāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nacakkhudhātu.
   [568]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sotadhātu  .pe.  ghānadhātu  .pe.
Jivhādhātu  .pe.  kāyadhātu  kāyāyatanaṃ  idantaṃ rūpaṃ kāyadhātu .
Katamantaṃ  rūpaṃ  nakāyadhātu  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ nakāyadhātu.
   [569] Katamantaṃ rūpaṃ rūpadhātu rūpāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ rūpadhātu.
Katamantaṃ   rūpaṃ   narūpadhātu   cakkhāyatanaṃ   .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ narūpadhātu.
   [570]  Katamantaṃ  rūpaṃ  saddadhātu  .pe.  gandhadhātu  .pe.
Rasadhātu   .pe.  phoṭṭhabbadhātu  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
phoṭṭhabbadhātu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  naphoṭṭhabbadhātu  cakkhāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ naphoṭṭhabbadhātu.
   [571]  Katamantaṃ  rūpaṃ cakkhundriyaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
cakkhundriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nacakkhundriyaṃ  sotāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nacakkhundriyaṃ.
   [572]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sotindriyaṃ  .pe. ghānindriyaṃ .pe.
Jivhindriyaṃ  .pe.  kāyindriyaṃ  yo  kāyo  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
kāyindriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nakāyindriyaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nakāyindriyaṃ.
   [573]  Katamantaṃ  rūpaṃ  itthindriyaṃ  yaṃ  itthiyā  itthīliṅgaṃ
itthīnimittaṃ  itthīkuttaṃ  itthākappo  itthittaṃ  itthībhāvo  idantaṃ
rūpaṃ  itthindriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  naitthindriyaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ naitthindriyaṃ.
   [574]  Katamantaṃ  rūpaṃ  purisindriyaṃ  yaṃ  purisassa  purisaliṅgaṃ
purisanimittaṃ  purisakuttaṃ  purisākappo  purisattaṃ  purisabhāvo  idantaṃ
rūpaṃ  purisindriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  napurisindriyaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ napurisindriyaṃ.
   [575]  Katamantaṃ  rūpaṃ  jīvitindriyaṃ  yo tesaṃ rūpīnaṃ dhammānaṃ
āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ jīvitindriyaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  jīvitindriyaṃ  .  katamantaṃ rūpaṃ najīvitindriyaṃ cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ najīvitindriyaṃ.
   [576]  Katamantaṃ  rūpaṃ  kāyaviññatti  yā  kusalacittassa  vā
akusalacittassa  vā  abyākatacittassa  vā  abhikkamantassa  vā
paṭikkamantassa vā ālokentassa vā vilokentassa vā sammiñjentassa
Vā   pasārentassa   vā   kāyassa   thambhanā   santhambhanā
santhambhitattaṃ   viññatti  viññāpanā  viññāpitattaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
kāyaviññatti  .  katamantaṃ  rūpaṃ  nakāyaviññatti  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ nakāyaviññatti.
   [577]  Katamantaṃ  rūpaṃ  vacīviññatti  yā  kusalacittassa  vā
akusalacittassa  vā  abyākatacittassa  vā  vācā  girā  byappatho
udīraṇaṃ  ghoso  ghosakammaṃ  vācā  vacībhedo  ayaṃ  vuccati  vācā
yā  tāya  vācāya  viññatti  viññāpanā  viññāpitattaṃ  idantaṃ
rūpaṃ  vacīviññatti  .  katamantaṃ  rūpaṃ  navacīviññatti  cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ navacīviññatti.
   [578]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ākāsadhātu yo ākāso ākāsagataṃ
aghaṃ  aghagataṃ  vivaro  vivaragataṃ  asamphuṭṭhaṃ  catūhi  mahābhūtehi idantaṃ
rūpaṃ  ākāsadhātu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  naākāsadhātu  cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ naākāsadhātu.
   [579]  Katamantaṃ rūpaṃ āpodhātu yaṃ āpo āpogataṃ sineho
sinehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa  idantaṃ  rūpaṃ  āpodhātu  . katamantaṃ
rūpaṃ  naāpodhātu  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro idantaṃ
rūpaṃ naāpodhātu.
   [580]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  lahutā  yā  rūpassa lahutā
lahupariṇāmatā   adandhanatā   avitthanatā  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa
Lahutā  .  katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  nalahutā  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ rūpassa nalahutā.
   [581]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  mudutā  yā  rūpassa mudutā
maddavatā  akakkhaḷatā  akathinatā  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  mudutā .
Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  namudutā  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ rūpassa namudutā.
   [582]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  kammaññatā  yā  rūpassa
kammaññatā   kammaññattaṃ   kammaññabhāvo  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa
kammaññatā  .  katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  nakammaññatā  cakkhāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ rūpassa nakammaññatā.
   [583]  Katamantaṃ rūpaṃ rūpassa upacayo yo āyatanānaṃ ācayo
so  rūpassa  upacayo  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  upacayo  . katamantaṃ
rūpaṃ  rūpassa  naupacayo  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro
idantaṃ rūpaṃ rūpassa naupacayo.
   [584]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  santati  yo rūpassa upacayo
sā  rūpassa  santati  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa santati . katamantaṃ rūpaṃ
rūpassa  nasantati  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ
rūpaṃ rūpassa nasantati.
   [585]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  jaratā  yā  rūpassa  jarā
jīraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā  āyuno  saṃhāni indriyānaṃ
Paripāko  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  jaratā  .  katamantaṃ  rūpaṃ rūpassa
najaratā   cakkhāyatanaṃ   .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ
rūpaṃ rūpassa najaratā.
   [586]  Katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  aniccatā  yo rūpassa khayo
vayo  bhedo  paribhedo  aniccatā  antaradhānaṃ  idantaṃ rūpaṃ rūpassa
aniccatā  .  katamantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  naaniccatā cakkhāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ rūpassa naaniccatā.
   [587]  Katamantaṃ  rūpaṃ kabaḷiṃkāro āhāro odano kummāso
sattu  maccho  maṃsaṃ  khīraṃ  dadhi  sappi  navanītaṃ  telaṃ  madhu phāṇitaṃ
yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  yamhi  yamhi janapade tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  mukhāsiyaṃ  dantavikhādanaṃ  galajjhoharaṇīyaṃ  kucchivitthambhanaṃ  yāya
ojāya  sattā  yāpenti  idantaṃ  rūpaṃ  kabaḷiṃkāro  āhāro .
Katamantaṃ  rūpaṃ  na  kabaḷiṃkāro  āhāro  cakkhāyatanaṃ .pe. rūpassa
aniccatā idantaṃ rūpaṃ na kabaḷiṃkāro āhāro.
         Evaṃ duvidhena rūpasaṅgaho.
          Dukaniddeso niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 215-227. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=4328              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=4328              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=539&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=51              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=539              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=9733              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=9733              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่