ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

            Nikkhepakaṇḍaṃ
   [663] Katame dhammā kusalā tīṇi kusalamūlāni alobho adoso
amoho  taṃsampayutto  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime
dhammā  kusalā  .  katame dhammā akusalā tīṇi akusalamūlāni lobho
doso  moho  tadekaṭṭhā  ca  kilesā taṃsampayutto vedanākkhandho
saññākkhandho    saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   taṃsamuṭṭhānaṃ
kāyakammaṃ  vacīkammaṃ manokammaṃ ime dhammā akusalā . katame dhammā
abyākatā  kusalākusalānaṃ  dhammānaṃ  vipākā  kāmāvacarā rūpāvacarā
arūpāvacarā  apariyāpannā vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na ca
kammavipākā sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā abyākatā.
   [664] Katame dhammā sukhāyavedanāyasampayuttā sukhabhūmiyaṃ kāmāvacare
rūpāvacare apariyāpanne sukhaṃ vedanaṃ ṭhapetvā taṃsampayutto saññākkhandho
saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho ime dhammā sukhāyavedanāyasampayuttā .
Katame  dhammā  dukkhāyavedanāyasampayuttā dukkhabhūmiyaṃ kāmāvacare dukkhaṃ
vedanaṃ   ṭhapetvā   taṃsampayutto  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho   ime   dhammā   dukkhāyavedanāyasampayuttā  .
Katame   dhammā   adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttā   adukkhamasukhabhūmiyaṃ
kāmāvacare  rūpāvacare  arūpāvacare apariyāpanne adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
ṭhapetvā  taṃsampayutto  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho
ime dhammā adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttā.
   [665]  Katame dhammā vipākā kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā
kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  apariyāpannā  vedanākkhandho
saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   ime  dhammā
vipākā  .  katame  dhammā  vipākadhammadhammā  kusalākusalā  dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  apariyāpannā  vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  vipākadhammadhammā  .  katame
dhammā  nevavipākanavipākadhammadhammā  ye  ca  dhammā  kiriyā  neva
kusalā  nākusalā  na  ca  kammavipākā  sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca
dhātu ime dhammā nevavipākanavipākadhammadhammā.
   [666] Katame dhammā upādinnupādāniyā sāsavā kusalākusalānaṃ
dhammānaṃ   vipākā   kāmāvacarā   rūpāvacarā   arūpāvacarā
vedanākkhandho   .pe.  viññāṇakkhandho  yañca  rūpaṃ  kammassa
katattā  ime  dhammā  upādinnupādāniyā  .  katame  dhammā
anupādinnupādāniyā sāsavā kusalākusalā dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā
arūpāvacarā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ye ca dhammā
kiriyā  neva  kusalā  nākusalā  na ca kammavipākā yañca rūpaṃ .
Kammassa  katattā  ime  dhammā  anupādinnupādāniyā  .  katame
dhammā  anupādinnānupādāniyā  apariyāpannā  maggā ca maggaphalānica
asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā anupādinnānupādāniyā.
   [667]  Katame  dhammā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā tīṇi akusalamūlāni
lobho doso moho tadekaṭṭhā ca kilesā taṃsampayutto vedanākkhandho
.pe.   viññāṇakkhandho   taṃsamuṭṭhānaṃ   kāyakammaṃ   vacīkammaṃ
manokammaṃ  ime  dhammā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  .  katame  dhammā
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  sāsavā  kusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā
rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime dhammā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā .
Katame    dhammā    asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā    apariyāpannā
maggā  ca  maggaphalāni  ca  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime  dhammā
asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā.
   [668]  Katame  dhammā  savitakkasavicārā  savitakkasavicārabhūmiyaṃ
kāmāvacare rūpāvacare apariyāpanne vitakkavicāre ṭhapetvā taṃsampayutto
vedanākkhandho   .pe.   viññāṇakkhandho   ime   dhammā
savitakkasavicārā . katame dhammā avitakkavicāramattā avitakkavicāramattabhūmiyaṃ
rūpāvacare   apariyāpanne   vicāraṃ   ṭhapetvā   taṃsampayutto
vedanākkhandho .pe. viññāṇakkhandho ime dhammā avitakkavicāramattā.
Katame  dhammā  avitakkāvicārā  avitakkāvicārabhūmiyaṃ  kāmāvacare
Rūpāvacare arūpāvacare apariyāpanne vedanākkhandho .pe. Viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā avitakkāvicārā.
   [669] Katame dhammā pītisahagatā pītibhūmiyaṃ kāmāvacare rūpāvacare
apariyāpanne   pītiṃ   ṭhapetvā   taṃsampayutto   vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  pītisahagatā . katame dhammā
sukhasahagatā  sukhabhūmiyaṃ  kāmāvacare  rūpāvacare  apariyāpanne  sukhaṃ
ṭhapetvā  taṃsampayutto  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho
ime  dhammā  sukhasahagatā  .  katame  dhammā  upekkhāsahagatā
upekkhābhūmiyaṃ  kāmāvacare  rūpāvacare  arūpāvacare  apariyāpanne
upekkhaṃ   ṭhapetvā  taṃsampayutto  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho ime dhammā upekkhāsahagatā.
   [670]  Katame  dhammā  dassanenapahātabbā  tīṇi saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso.
   [671]  Tattha  katamā  sakkāyadiṭṭhi  idha assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto
rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā
rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ attato samanupassati vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  attani  vā  vedanaṃ  vedanāya  vā attānaṃ saññaṃ
attato  samanupassati  saññāvantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā saññaṃ
Saññāya  vā  attānaṃ  saṅkhāre  attato  samanupassati saṅkhāravantaṃ
vā  attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu vā attānaṃ viññāṇaṃ
attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ
viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  yā  evarūpā  diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ
diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  gāho
paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho  micchattaṃ
titthāyatanaṃ vipariyesaggāho ayaṃ vuccati sakkāyadiṭṭhi.
   [672] Tattha katamā vicikicchā satthari kaṅkhati vicikicchati dhamme
kaṅkhati  vicikicchati  saṅghe kaṅkhati vicikicchati sikkhāya kaṅkhati vicikicchati
pubbante kaṅkhati vicikicchati aparante kaṅkhati vicikicchati pubbantāparante
kaṅkhati    vicikicchati   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu
kaṅkhati  vicikicchati yā evarūpā kaṅkhā kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ vimati
vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho  saṃsayo  anekaṃsagāho  āsappanā
parisappanā  apariyogāhanā  thambhitattaṃ  cittassa  manovilekho  ayaṃ
vuccati vicikicchā.
   [673]  Tattha  katamo  sīlabbataparāmāso  ito  bahiddhā
samaṇabrāhmaṇānaṃ  sīlena  suddhi  vatena suddhi sīlabbatena suddhīti yā
evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ
diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  gāho paṭiggāho abhiniveso parāmāso
kummaggo   micchāpatho   micchattaṃ   titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho
Ayaṃ vuccati sīlabbataparāmāso.
   [674] Imāni tīṇi saññojanāni tadekaṭṭhā ca kilesā taṃsampayutto
vedanākkhandho    .pe.    viññāṇakkhandho    taṃsamuṭṭhānaṃ
kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime  dhammā  dassanenapahātabbā .
Katame  dhammā  bhāvanāyapahātabbā  avaseso  lobho doso moho
tadekaṭṭhā ca kilesā taṃsampayutto vedanākkhandho .pe. Viññāṇakkhandho
taṃsamuṭṭhānaṃ   kāyakammaṃ   vacīkammaṃ   manokammaṃ   ime  dhammā
bhāvanāyapahātabbā  .  katame dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
kusalābyākatā   dhammā   kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā.
   [675] Katame dhammā dassanenapahātabbahetukā tīṇi saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi   vicikicchā  sīlabbataparāmāso  .  tattha  katamā
sakkāyadiṭṭhi .pe. ayaṃ vuccati sakkāyadiṭṭhi . tattha katamā vicikicchā
.pe. Ayaṃ vuccati vicikicchā.
   {675.1}  Tattha  katamo sīlabbataparāmāso .pe. ayaṃ vuccati
sīlabbataparāmāso  . imāni tīṇi saññojanāni tadekaṭṭhā ca kilesā
taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ
kāyakammaṃ vacīkammaṃ manokammaṃ ime dhammā dassanenapahātabbahetukā.
   {675.2}   Tīṇi   saññojanāni   sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā
Sīlabbataparāmāso  ime  dhammā  dassanenapahātabbā  tadekaṭṭho
lobho  doso  moho ime dhammā dassanenapahātabbahetū tadekaṭṭhā
ca  kilesā  taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
taṃsamuṭṭhānaṃ   kāyakammaṃ   vacīkammaṃ   manokammaṃ   ime  dhammā
dassanenapahātabbahetukā.
   {675.3}  Katame  dhammā  bhāvanāyapahātabbahetukā  avaseso
lobho  doso  moho ime dhammā bhāvanāyapahātabbahetū tadekaṭṭhā
ca  kilesā  taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
taṃsamuṭṭhānaṃ   kāyakammaṃ   vacīkammaṃ   manokammaṃ   ime  dhammā
bhāvanāyapahātabbahetukā.
   {675.4}  Katame  dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
te dhamme ṭhapetvā avasesā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā
rūpāvacarā  arūpāvacarā  apariyāpannā  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
   [676]  Katame  dhammā  ācayagāmino  sāsavā  kusalākusalā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  vedanākkhandho .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  ācayagāmino  .  katame  dhammā
apacayagāmino  cattāro  maggā  apariyāpannā  ime  dhammā
apacayagāmino  .  katame  dhammā  nevācayagāminonāpacayagāmino
kusalākusalānaṃ  dhammānaṃ  vipākā  kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā
Apariyāpannā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ye  ca
dhammā  kiriyā  neva  kusalā nākusalā na ca kammavipākā sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nevācayagāminonāpacayagāmino.
   [677]  Katame dhammā sekkhā cattāro maggā apariyāpannā
heṭṭhimāni  ca  tīṇi  sāmaññaphalāni  ime  dhammā  sekkhā .
Katame  dhammā  asekkhā  upariṭṭhimaṃ  arahattaphalaṃ  ime  dhammā
asekkhā  .  katame  dhammā  nevasekkhānāsekkhā  te  dhamme
ṭhapetvā avasesā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā
arūpāvacarā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ
asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nevasekkhānāsekkhā.
   [678]  Katame  dhammā parittā sabbeva kāmāvacarā kusalā-
kusalābyākatā  dhammā  rūpakkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
dhammā  parittā  . katame dhammā mahaggatā rūpāvacarā arūpāvacarā
kusalābyākatā   dhammā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
ime  dhammā  mahaggatā  . katame dhammā appamāṇā apariyāpannā
maggā  ca  maggaphalāni  ca  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime  dhammā
appamāṇā.
   [679]  Katame dhammā parittārammaṇā paritte dhamme ārabbha
ye  uppajjanti cittacetasikā dhammā ime dhammā parittārammaṇā .
Katame  dhammā  mahaggatārammaṇā  mahaggate  dhamme  ārabbha  ye
Uppajjanti  cittacetasikā  dhammā  ime  dhammā mahaggatārammaṇā .
Katame  dhammā  appamāṇārammaṇā  appamāṇe  dhamme  ārabbha ye
uppajjanti cittacetasikā dhammā ime dhammā appamāṇārammaṇā.
   [680]  Katame  dhammā hīnā tīṇi akusalamūlāni lobho doso
moho  tadekaṭṭhā  ca  kilesā  taṃsampayutto vedanākkhandho .pe.
Viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime
dhammā  hīnā  .  katame  dhammā  majjhimā sāsavā kusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  majjhimā  .  katame  dhammā paṇītā
apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā paṇītā.
   [681] Katame dhammā micchattaniyatā pañca kammāni ānantarikāni
yā  ca  micchādiṭṭhi  niyatā  ime dhammā micchattaniyatā . katame
dhammā  sammattaniyatā  cattāro  maggā  apariyāpannā ime dhammā
sammattaniyatā . katame dhammā aniyatā te dhamme ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā aniyatā.
   [682]  Katame  dhammā  maggārammaṇā ariyamaggaṃ ārabbha ye
uppajjanti  cittacetasikā  dhammā  ime  dhammā  maggārammaṇā .
Katame  dhammā  maggahetukā  ariyamaggasamaṅgissa  maggaṅgāni ṭhapetvā
taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
maggahetukā  .  ariyamaggasamaṅgissa  sammādiṭṭhi  maggo  ceva hetu
ca  sammādiṭṭhiṃ  ṭhapetvā  taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  maggahetukā  .  ariyamaggasamaṅgissa
alobho  adoso  amoho  ime  dhammā  maggahetū  taṃsampayutto
vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime dhammā maggahetukā .
Katame  dhammā  maggādhipatino  ariyamaggaṃ  adhipatiṃ  karitvā  ye
uppajjanti  cittacetasikā  dhammā  ime  dhammā  maggādhipatino .
Ariyamaggasamaṅgissa  vīmaṃsādhipateyyaṃ  maggaṃ  bhāvayantassa vīmaṃsaṃ ṭhapetvā
taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
maggādhipatino.
   [683]  Katame  dhammā  uppannā  ye dhammā jātā bhūtā
sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  uppannā  samuppannā
uṭṭhitā   samuṭṭhitā  uppannā  uppannaṃsena  saṅgahitā  rūpā
vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ime  dhammā  uppannā .
Katame  dhammā  anuppannā  ye  dhammā ajātā abhūtā asañjātā
anibbattā   anabhinibbattā  apātubhūtā  anuppannā  asamuppannā
anuṭṭhitā  asamuṭṭhitā  anuppannā  anuppannaṃsena  saṅgahitā  rūpā
vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ime  dhammā  anuppannā .
Katame  dhammā uppādino kusalākusalānaṃ dhammānaṃ avipakkavipākānaṃ 1-
vipākā   kāmāvacarā   rūpāvacarā  arūpāvacarā  apariyāpannā
vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  yañca  rūpaṃ kammassa katattā
uppajjissati ime dhammā uppādino.
   [684]  Katame  dhammā  atītā  ye dhammā atītā niruddhā
vigatā  vipariṇatā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  uppajjitvā  vigatā
atītā  atītaṃsena  saṅgahitā  rūpā  vedanā  saññā  saṅkhārā
viññāṇaṃ  ime  dhammā  atītā  .  katame  dhammā anāgatā ye
dhammā  ajātā  abhūtā  asañjātā  anibbattā  anabhinibbattā
apātubhūtā   anuppannā   asamuppannā   anuṭṭhitā   asamuṭṭhitā
anāgatā  anāgataṃsena  saṅgahitā  rūpā  vedanā  saññā saṅkhārā
viññāṇaṃ  ime  dhammā  anāgatā  .  katame  dhammā paccuppannā
ye  dhammā  jātā  bhūtā  sañjātā  nibbattā  abhinibbattā
pātubhūtā  uppannā  samuppannā  uṭṭhitā  samuṭṭhitā  paccuppannā
paccuppannaṃsena  saṅgahitā  rūpā  vedanā  saññā saṅkhārā viññāṇaṃ
ime dhammā paccuppannā.
   [685]  Katame  dhammā  atītārammaṇā atīte dhamme ārabbha
ye  uppajjanti  cittacetasikā dhammā ime dhammā atītārammaṇā .
Katame  dhammā  anāgatārammaṇā  anāgate  dhamme  ārabbha  ye
@Footnote: 1 yuropiyamrammapotthakesu ayaṃ pāṭho na dissati.
Uppajjanti  cittacetasikā  dhammā  ime  dhammā anāgatārammaṇā .
Katame  dhammā  paccuppannārammaṇā  paccuppanne dhamme ārabbha ye
uppajjanti cittacetasikā dhammā ime dhammā paccuppannārammaṇā.
   [686] Katame dhammā ajjhattā ye dhammā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā  rūpā vedanā
saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ime  dhammā  ajjhattā  .  katame
dhammā  bahiddhā  ye  dhammā  tesaṃ  tesaṃ parasattānaṃ parapuggalānaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā  rūpā vedanā
saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ime  dhammā  bahiddhā  .  katame
dhammā ajjhattabahiddhā tadubhayaṃ ime dhammā ajjhattabahiddhā.
   [687]  Katame  dhammā  ajjhattārammaṇā  ajjhatte  dhamme
ārabbha  ye  uppajjanti  cittacetasikā  dhammā  ime  dhammā
ajjhattārammaṇā  .  katame  dhammā  bahiddhārammaṇā  bahiddhā
dhamme  ārabbha  ye  uppajjanti  cittacetasikā  dhammā  ime
dhammā  bahiddhārammaṇā  .  katame  dhammā  ajjhattabahiddhārammaṇā
ajjhattabahiddhā  dhamme  ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā
ime dhammā ajjhattabahiddhārammaṇā.
   [688]  Katame  dhammā  sanidassanasappaṭighā  rūpāyatanaṃ  ime
dhammā  sanidassanasappaṭighā  .  katame  dhammā  anidassanasappaṭighā
cakkhāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ kāyāyatanaṃ saddāyatanaṃ
Gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ime dhammā anidassanasappaṭighā .
Katame     dhammā    anidassanāppaṭighā    vedanākkhandho
saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   yañca   rūpaṃ
anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu ime
dhammā anidassanāppaṭighā.
             Tikaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 259-271. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=5204              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=5204              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=663&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=663              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=10016              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=10016              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]