ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [689]  Katame dhammā hetū tayo kusalahetū tayo akusalahetū
tayo abyākatahetū vā kāmāvacarahetū cha rūpāvacarahetū cha arūpāvacarahetū
cha apariyāpannahetū.
   [690] Tattha katame tayo kusalahetū alobho adoso amoho.
Tattha  katamo  alobho yo alobho alubbhanā alubbhitattaṃ asārāgo
asārajjanā  asārajjitattaṃ  anabhijjhā  alobho  kusalamūlaṃ ayaṃ vuccati
alobho  .  tattha  katamo adoso yo adoso adūsanā adūsitattaṃ
metti  mettāyanā  mettāyitattaṃ anuddā anuddāyanā anuddāyitattaṃ
hitesitā  anukampā  abyāpādo  abyāpajjo  adoso  kusalamūlaṃ
ayaṃ  vuccati  adoso  .  tattha  katamo  amoho  dukkhe  ñāṇaṃ
dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya
ñāṇaṃ  pubbante  ñāṇaṃ  aparante  ñāṇaṃ  pubbantāparante  ñāṇaṃ
idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu   ñāṇaṃ  yā  evarūpā
Paññā   pajānanā   vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  amoho  .
Ime tayo kusalahetū.
   [691] Tattha katame tayo akusalahetū lobho doso moho.
Tattha  katamo  lobho  yo  rāgo  sārāgo  anunayo  anurodho
nandī  nandīrāgo  cittassa  sārāgo  icchā  mucchā  ajjhosānaṃ
gedho  paligedho  saṅgo  paṅko  ejā  māyā  janikā sañjananī
sibbinī  jālinī  saritā  visattikā  suttaṃ  visaṭā  āyūhanī  dutiyā
paṇidhi  bhavanetti  vanaṃ  vanatho  santhavo  sineho apekkhā paṭibandhu
āsā  āsiṃsanā  āsiṃsitattaṃ  rūpāsā  saddāsā gandhāsā rasāsā
phoṭṭhabbāsā  lābhāsā  dhanāsā puttāsā jīvitāsā jappā pajappā
abhijappā  jappā  jappanā  jappitattaṃ  loluppaṃ  loluppāyanā
loluppāyitattaṃ  puñcikatā  sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho
nikanti   nikāmanā   patthanā  pihanā  sampatthanā  kāmataṇhā
bhavataṇhā   vibhavataṇhā   rūpataṇhā   arūpataṇhā   nirodhataṇhā
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
Dhammataṇhā  ogho  yogo  gantho  upādānaṃ  āvaraṇaṃ  nīvaraṇaṃ
chādanaṃ  bandhanaṃ  upakkileso  anusayo  pariyuṭṭhānaṃ  latā  vevicchaṃ
dukkhamūlaṃ  dukkhanidānaṃ  dukkhappabhavo  mārapāso  mārabalisaṃ  māravisayo
taṇhānadī   taṇhājālaṃ   taṇhāgaddulaṃ   taṇhāsamuddo   abhijjhā
lobho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati lobho.
   {691.1} Tattha katamo doso anatthaṃ me acarīti āghāto jāyati
anatthaṃ  me caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me carissatīti āghāto
jāyati piyassa me manāpassa anatthaṃ acari .pe. anatthaṃ carati .pe.
Anatthaṃ  carissatīti  āghāto  jāyati appiyassa me amanāpassa atthaṃ
acari .pe. atthaṃ carati .pe. Atthaṃ carissatīti āghāto jāyati aṭṭhāne
vā pana āghāto jāyati yo evarūpo cittassa āghāto paṭighāto
paṭighaṃ   paṭivirodho   kopo   pakopo   sampakopo   doso
padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho
kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā
cittassa ayaṃ vuccati doso.
   {691.2}  Tattha  katamo  moho dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ   dukkhanirodhe  aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
aññāṇaṃ    pubbante    aññāṇaṃ    aparante    aññāṇaṃ
pubbantāparante     aññāṇaṃ     idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu   aññāṇaṃ   yaṃ   evarūpaṃ   aññāṇaṃ   adassanaṃ
Anabhisamayo   ananubodho   asambodho  appaṭivedho  asaṅgāhanā
apariyogāhanā   asamapekkhanā   appaccavekkhaṇā   appaccakkhakammaṃ
dummejjhaṃ  bālyaṃ  asampajaññaṃ  moho  pamoho  sammoho  avijjā
avijjogho  avijjāyogo  avijjānusayo avijjāpariyuṭṭhānaṃ avijjālaṅgī
moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati moho. Ime tayo akusalahetū.
   [692] Tattha katame tayo abyākatahetū kusalānaṃ vā dhammānaṃ
vipākato  kiriyābyākatesu  vā  dhammesu  alobho adoso amoho
ime tayo abyākatahetū.
   [693] Tattha katame nava kāmāvacarahetū tayo kusalahetū tayo
akusalahetū  tayo  abyākatahetū  ime nava kāmāvacarahetū . tattha
katame  cha  rūpāvacarahetū  tayo kusalahetū tayo abyākatahetū ime
cha  rūpāvacarahetū . tattha katame cha arūpāvacarahetū tayo kusalahetū
tayo abyākatahetū ime cha arūpāvacarahetū.
   [694] Tattha katame cha apariyāpannahetū tayo kusalahetū tayo
abyākatahetū  ime  cha  apariyāpannahetū  .  tattha  katame tayo
kusalahetū  alobho  adoso  amoho . tattha katamo alobho yo
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā  alobho  kusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati alobho . tattha katamo
adoso  yo  adoso  adūsanā  adūsitattaṃ  .pe.  abyāpādo
abyāpajjo  adoso  kulasamūlaṃ ayaṃ vuccati adoso . tattha katamo
Amoho  dukkhe  ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ
dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ  pubbante  ñāṇaṃ  aparante
ñāṇaṃ   pubbantāparante   ñāṇaṃ   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu  ñāṇaṃ  yā  evarūpā  paññā  pajānanā  vicayo pavicayo
dhammavicayo   sallakkhaṇā   upalakkhaṇā   paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ
kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā
pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ
paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko  paññāobhāso
paññāpajjoto     paññāratanaṃ     amoho    dhammavicayo
sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati  amoho  .  ime  tayo kusalahetū . tattha katame tayo
abyākatahetū  kusalānaṃ  dhammānaṃ  vipākato alobho adoso amoho
ime tayo abyākatahetū. Ime cha apariyāpannahetū.
          Ime dhammā hetū.
   [695]  Katame dhammā nahetū te dhamme ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nahetū.
   [696]  Katame  dhammā  sahetukā tehi dhammehi ye dhammā
sahetukā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
Sahetukā  .  katame  dhammā  ahetukā tehi dhammehi ye dhammā
ahetukā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ
asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā ahetukā.
   [697] Katame dhammā hetusampayuttā tehi dhammehi ye dhammā
sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
hetusampayuttā  .  katame dhammā hetuvippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā hetuvippayuttā.
   [698]  Katame  dhammā  hetūcevasahetukāca  lobho  mohena
hetucevasahetukoca    moho    lobhena   hetucevasahetukoca
doso  mohena  hetucevasahetukoca  moho  dosena  hetuceva-
sahetukoca  alobho  adoso  amoho  te  aññamaññaṃ  hetū-
cevasahetukāca  ime  dhammā  hetūcevasahetukāca  .  katame
dhammā  sahetukācevanacahetū  tehi  dhammehi  ye  dhammā sahetukā
te  dhamme  ṭhapetvā  vedanākkhandho  .pe. viññāṇakkhandho ime
dhammā sahetukācevanacahetū.
   [699]  Katame  dhammā  hetūcevahetusampayuttāca  lobho
mohena   hetucevahetusampayuttoca  moho  lobhena  hetuceva-
hetusampayuttoca   doso   mohena   hetucevahetusampayuttoca
moho   dosena   hetucevahetusampayuttoca   alobho  adoso
Amoho   te   aññamaññaṃ   hetūcevahetusampayuttāca   ime
dhammā  hetūcevahetusampayuttāca  .  katame  dhammā hetusampayuttā-
cevanacahetū  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā te dhamme
ṭhapetvā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
hetusampayuttācevanacahetū.
   [700] Katame dhammā nahetū sahetukā tehi dhammehi ye dhammā
nahetū  sahetukā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
dhammā  nahetū  sahetukā  . katame dhammā nahetū ahetukā tehi
dhammehi  ye  dhammā  nahetū  ahetukā  vedanākkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime  dhammā
nahetū ahetukā.
            ---------
   [701]  Katame  dhammā  sappaccayā  pañcakkhandhā  rūpakkhandho
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime
dhammā  sappaccayā  .  katame  dhammā  appaccayā asaṅkhatā dhātu
ime dhammā appaccayā.
   [702]  Katame  dhammā saṅkhatā yeva te dhammā sappaccayā
teva  te  dhammā  saṅkhatā . katame dhammā asaṅkhatā yo eva
so dhammo appaccayo so eva so dhammo asaṅkhato.
   [703]  Katame  dhammā  sanidassanā  rūpāyatanaṃ  ime dhammā
Sanidassanā  .  katame  dhammā  anidassanā  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ   vedanākkhandho   .pe.  viññāṇakkhandho  yañca
rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu
ime dhammā anidassanā.
   [704] Katame dhammā sappaṭighā cakkhāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ
ime   dhammā   sappaṭighā   .  katame  dhammā  appaṭighā
vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  yañca rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ
dhammāyatanapariyāpannaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā appaṭighā.
   [705] Katame dhammā rūpino cattāro ca mahābhūtā catunnaṃ ca
mahābhūtānaṃ  upādāya  rūpaṃ  ime  dhammā rūpino . katame dhammā
arūpino  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  asaṅkhatā  ca
dhātu ime dhammā arūpino.
   [706]  Katame  dhammā  lokiyā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  lokiyā . katame dhammā lokuttarā
apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā lokuttarā.
   [707]  Katame  dhammā kenaciviññeyyā kenacinaviññeyyā ye
te  dhammā  cakkhuviññeyyā na te dhammā sotaviññeyyā ye vā
pana  te  dhammā sotaviññeyyā na te dhammā cakkhuviññeyyā ye
Te  dhammā  cakkhuviññeyyā  na  te  dhammā  ghānaviññeyyā ye
vā  pana  te dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā cakkhuviññeyyā
ye  te dhammā cakkhuviññeyyā na te dhammā jivhāviññeyyā ye
vā  pana te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā cakkhuviññeyyā
ye  te  dhammā cakkhuviññeyyā na te dhammā kāyaviññeyyā ye
vā pana te dhammā kāyaviññeyyā na te dhammā cakkhuviññeyyā
   {707.1} ye te dhammā sotaviññeyyā na te dhammā ghānaviññeyyā
ye vā pana te dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā sotaviññeyyā
ye  te dhammā sotaviññeyyā na te dhammā jivhāviññeyyā ye
vā  pana te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā sotaviññeyyā
ye  te  dhammā sotaviññeyyā na te dhammā kāyaviññeyyā ye
vā  pana  te dhammā kāyaviññeyyā na te dhammā sotaviññeyyā
ye  te  dhammā sotaviññeyyā na te dhammā cakkhuviññeyyā ye
vā pana te dhammā cakkhuviññeyyā na te dhammā sotaviññeyyā
   {707.2} ye te dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā jivhāviññeyyā
ye vā pana te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā ghānaviññeyyā
ye  te  dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā kāyaviññeyyā ye
vā  pana  te dhammā kāyaviññeyyā na te dhammā ghānaviññeyyā
ye  te  dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā cakkhuviññeyyā ye
vā pana te dhammā cakkhuviññeyyā na te dhammā ghānaviññeyyā
   {707.3} Ye te dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā sotaviññeyyā
ye vā pana te dhammā sotaviññeyyā na te dhammā ghānaviññeyyā
ye  te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā kāyaviññeyyā ye
vā  pana te dhammā kāyaviññeyyā na te dhammā jivhāviññeyyā
ye  te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā cakkhuviññeyyā ye
vā  pana te dhammā cakkhuviññeyyā na te dhammā jivhāviññeyyā
ye  te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā sotaviññeyyā ye
vā  pana te dhammā sotaviññeyyā na te dhammā jivhāviññeyyā
ye te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā ghānaviññeyyā
   {707.4} ye vā pana te dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā
jivhāviññeyyā  ye  te  dhammā  kāyaviññeyyā  na te dhammā
cakkhuviññeyyā ye vā pana te dhammā cakkhuviññeyyā na te dhammā
kāyaviññeyyā  ye  te  dhammā  kāyaviññeyyā  na  te dhammā
sotaviññeyyā ye vā pana te dhammā sotaviññeyyā na te dhammā
kāyaviññeyyā  ye  te  dhammā  kāyaviññeyyā  na  te dhammā
ghānaviññeyyā ye vā pana te dhammā ghānaviññeyyā na te dhammā
kāyaviññeyyā  ye  te  dhammā  kāyaviññeyyā  na  te dhammā
jivhāviññeyyā ye vā pana te dhammā jivhāviññeyyā na te dhammā
kāyaviññeyyā ime dhammā kenaciviññeyyā kenacinaviññeyyā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 271-280. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=5450              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=5450              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=689&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=55              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=689              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=10453              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=10453              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่