ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [708]  Katame  dhammā āsavā cattāro āsavā kāmāsavo
bhavāsavo diṭṭhāsavo avijjāsavo.
   [709]  Tattha  katamo  kāmāsavo  yo kāmesu kāmacchando
kāmarāgo   kāmanandī   kāmataṇhā  kāmasineho  kāmapariḷāho
kāmamucchā kāmajjhosānaṃ ayaṃ vuccati kāmāsavo.
   [710] Tattha katamo bhavāsavo yo bhavesu bhavacchando bhavarāgo
bhavanandī   bhavataṇhā   bhavasineho   bhavapariḷāho   bhavamucchā
bhavajjhosānaṃ ayaṃ vuccati bhavāsavo.
   [711]  Tattha  katamo  diṭṭhāsavo  sassato  lokoti  vā
asassato  lokoti vā antavā lokoti vā anantavā lokoti vā
taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  vā  aññaṃ  jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vā  na  hoti  tathāgato parammaraṇāti vā
hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti vā neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  yā  evarūpā diṭṭhi
diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho   micchattaṃ   titthāyatanaṃ   vipariyesaggāho   ayaṃ
vuccati diṭṭhāsavo. Sabbāpi micchādiṭṭhi diṭṭhāsavo.
   [712]  Tattha katamo avijjāsavo dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ   dukkhanirodhe   aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
Aññāṇaṃ  pubbante  aññāṇaṃ  aparante  aññāṇaṃ  pubbantāparante
aññāṇaṃ    idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu   aññāṇaṃ
yaṃ   evarūpaṃ   aññāṇaṃ   adassanaṃ   anabhisamayo   ananubodho
asambodho  appaṭivedho  asaṅgāhanā  apariyogāhanā  asamapekkhanā
appaccavekkhaṇā   appaccakkhakammaṃ  dummejjhaṃ  bālyaṃ  asampajaññaṃ
moho  pamoho  sammoho  avijjā  avijjogho  avijjāyogo
avijjānusayo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ  avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ
ayaṃ vuccati avijjāsavo.
          Ime dhammā āsavā.
   [713] Katame dhammā noāsavā te dhamme ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā noāsavā.
   [714]  Katame  dhammā  sāsavā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  sāsavā  . katame dhammā anāsavā
apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā anāsavā.
   [715]  Katame  dhammā  āsavasampayuttā  tehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
Dhammā  āsavasampayuttā  .  katame  dhammā  āsavavippayuttā tehi
dhammehi  ye dhammā vippayuttā vedanākkhandho .pe. viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā āsavavippayuttā.
   [716]  Katame  dhammā  āsavācevasāsavāca teyeva āsavā
āsavācevasāsavāca  .  katame  dhammā  sāsavācevanocaāsavā
tehi  dhammehi  ye dhammā sāsavā te dhamme ṭhapetvā avasesā
sāsavā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā
rūpakkhandho .pe. Viññāṇakkhandho ime dhammā sāsavācevanocaāsavā.
   [717]  Katame  dhammā āsavācevaāsavasampayuttāca kāmāsavo
avijjāsavena     āsavocevaāsavasampayuttoca     avijjāsavo
kāmāsavena  āsavocevaāsavasampayuttoca  bhavāsavo  avijjāsavena
āsavocevaāsavasampayuttoca     avijjāsavo     bhavāsavena
āsavocevaāsavasampayuttoca     diṭṭhāsavo     avijjāsavena
āsavocevaāsavasampayuttoca   avijjāsavo  diṭṭhāsavena  āsavo-
cevaāsavasampayuttoca  ime  dhammā  āsavācevaāsavasampayuttāca .
Katame    dhammā    āsavasampayuttācevanocaāsavā    tehi
dhammehi  ye dhammā sampayuttā te dhamme ṭhapetvā vedanākkhandho
.pe. Viññāṇakkhandho ime dhammā āsavasampayuttācevanocaāsavā.
   [718]  Katame dhammā āsavavippayuttā sāsavā tehi dhammehi
ye dhammā vippayuttā sāsavā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā
rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
dhammā  āsavavippayuttā  sāsavā  . katame dhammā āsavavippayuttā
anāsavā  apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca  asaṅkhatā ca
dhātu ime dhammā āsavavippayuttā anāsavā.
               ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 281-284. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=5643              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=5643              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=708&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=708              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=10632              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=10632              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]