ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [719] Katame dhammā saññojanā dasa saññojanāni kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ   mānasaññojanaṃ   diṭṭhisaññojanaṃ   vicikicchāsaññojanaṃ
sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ     bhavarāgasaññojanaṃ    issāsaññojanaṃ
macchariyasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ.
   [720] Tattha katamaṃ kāmarāgasaññojanaṃ yo kāmesu kāmacchando
kāmarāgo  kāmanandī kāmataṇhā kāmasineho kāmapariḷāho kāmamucchā
kāmajjhosānaṃ idaṃ vuccati kāmarāgasaññojanaṃ.
   [721]  Tattha  katamaṃ  paṭighasaññojanaṃ  anatthaṃ  me  acarīti
āghāto  jāyati  anatthaṃ  me  caratīti  āghāto  jāyati  anatthaṃ
me  carissatīti  āghāto  jāyati  piyassa  me  manāpassa  anatthaṃ
acari  .pe.  anatthaṃ  carati  .pe.  anatthaṃ  carissatīti  āghāto
jāyati  appiyassa  me  amanāpassa  atthaṃ  acari  .pe.  atthaṃ
carati  .pe.  atthaṃ  carissatīti  āghāto  jāyati  aṭṭhāne  vā
Pana  āghāto  jāyati  yo  evarūpo cittassa āghāto paṭighāto
paṭighaṃ  paṭivirodho  kopo  pakopo  sampakopo  doso  padoso
sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho  kujjhanā
kujjhitattaṃ   doso   dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā
cittassa idaṃ vuccati paṭighasaññojanaṃ.
   [722]  Tattha  katamaṃ  mānasaññojanaṃ  seyyohamasmīti  māno
sadisohamasmīti  māno  hīnohamasmīti  māno  yo  evarūpo  māno
maññanā   maññitattaṃ   uṇṇati   uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho
ketukamyatā cittassa idaṃ vuccati mānasaññojanaṃ.
   [723]  Tattha  katamaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  sassato  lokoti  vā
asassato  lokoti  vā  antavā  lokoti  vā anantavā lokoti
vā  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  vā  aññaṃ  jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā
hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  na hoti tathāgato parammaraṇāti
vā  hoti  ca na ca hoti tathāgato parammaraṇāti vā neva hoti
na na hoti tathāgato parammaraṇāti vā yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ
diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkāyikaṃ diṭṭhivipphanditaṃ diṭṭhisaññojanaṃ
gāho   paṭiggāho   abhiniveso   parāmāso   kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  idaṃ  vuccati
diṭṭhisaññojanaṃ   ṭhapetvā   sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ   sabbāpi
Micchādiṭṭhi diṭṭhisaññojanaṃ.
   [724]  Tattha katamaṃ vicikicchāsaññojanaṃ satthari kaṅkhati vicikicchati
dhamme  kaṅkhati  vicikicchati  saṅghe  kaṅkhati  vicikicchati  sikkhāya
kaṅkhati  vicikicchati  pubbante  kaṅkhati  vicikicchati  aparante  kaṅkhati
vicikicchati pubbantāparante kaṅkhati vicikicchati idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu   kaṅkhati   vicikicchati   yā   evarūpā   kaṅkhā
kaṅkhāyanā  kaṅkhāyitattaṃ  vimati  vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho
saṃsayo  anekaṃsagāho  āsappanā parisappanā apariyogāhanā thambhitattaṃ
cittassa manovilekho idaṃ vuccati vicikicchāsaññojanaṃ.
   [725]  Tattha  katamaṃ  sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ  ito bahiddhā
samaṇabrāhmaṇānaṃ  sīlena  suddhi  vatena  suddhi  sīlabbatena  suddhīti
yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkāyikaṃ
diṭṭhivipphanditaṃ   diṭṭhisaññojanaṃ   gāho   paṭiggāho  abhiniveso
parāmāso  kummaggo  micchāpatho micchattaṃ titthāyatanaṃ vipariyesaggāho
idaṃ vuccati sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ.
   [726]  Tattha  katamaṃ  bhavarāgasaññojanaṃ yo bhavesu bhavacchando
bhavarāgo  bhavanandī  bhavataṇhā  bhavasineho  bhavapariḷāho  bhavamucchā
bhavajjhosānaṃ idaṃ vuccati bhavarāgasaññojanaṃ.
   [727] Tattha katamaṃ issāsaññojanaṃ yā paralābha sakkāragarukāra
mānana  vandana  pūjanāsu  issā  issāyanā  issāyitattaṃ  usūyā
Usūyanā usūyitattaṃ idaṃ vuccati issāsaññojanaṃ.
   [728]  Tattha  katamaṃ  macchariyasaññojanaṃ  pañca  macchariyāni
āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ
yaṃ  evarūpaṃ  maccheraṃ  maccharāyanā  maccharāyitattaṃ  vevicchaṃ  kadariyaṃ
kaṭukañcukatā aggahitattaṃ cittassa idaṃ vuccati macchariyasaññojanaṃ.
   [729]  Tattha  katamaṃ  avijjāsaññojanaṃ  dukkhe  aññāṇaṃ
dukkhasamudaye  aññāṇaṃ  dukkhanirodhe  aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya   aññāṇaṃ   pubbante  aññāṇaṃ  aparante  aññāṇaṃ
pubbantāparante   aññāṇaṃ  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu
aññāṇaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ  anabhisamayo  ananubodho
asambodho  appaṭivedho  asaṅgāhanā  apariyogāhanā  asamapekkhanā
appaccavekkhaṇā   appaccakkhakammaṃ  dummejjhaṃ  bālyaṃ  asampajaññaṃ
moho  pamoho  sammoho  avijjā  avijjogho  avijjāyogo
avijjānusayo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ  avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ
idaṃ vuccati avijjāsaññojanaṃ.
         Ime dhammā saññojanā.
   [730]  Katame  dhammā  nosaññojanā  te dhamme ṭhapetvā
avasesā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā
apariyāpannā    vedanākkhandho    .pe.    viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nosaññojanā.
   [731] Katame dhammā saññojaniyā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā   kāmāvacarā   rūpāvacarā   arūpāvacarā   rūpakkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  saññojaniyā  .  katame
dhammā  asaññojaniyā  apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca
asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā asaññojaniyā.
   [732]  Katame  dhammā  saññojanasampayuttā  tehi  dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
ime  dhammā saññojanasampayuttā . katame dhammā saññojanavippayuttā
tehi   dhammehi   ye   dhammā   vippayuttā  vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime
dhammā saññojanavippayuttā.
   [733]  Katame  dhammā  saññojanācevasaññojaniyāca  tāneva
saññojanāni   saññojanācevasaññojaniyāca   .   katame  dhammā
saññojaniyācevanocasaññojanā  tehi  dhammehi ye dhammā saññojaniyā
te  dhamme  ṭhapetvā  avasesā  sāsavā  kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho ime dhammā saññojaniyācevanocasaññojanā.
   [734]   Katame  dhammā  saññojanācevasaññojanasampayuttāca
kāmarāgasaññojanaṃ     avijjāsaññojanena     saññojanañceva-
saññojanasampayuttañca    avijjāsaññojanaṃ    kāmarāgasaññojanena
Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   paṭighasaññojanaṃ  avijjāsaññojanena
saññojanañcevasaññojanasampayuttañca avijjāsaññojanaṃ
paṭighasaññojanena   saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   mānasaññojanaṃ
avijjāsaññojanena saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
avijjāsaññojanaṃ      mānasaññojanena      saññojanañceva-
saññojanasampayuttañca     diṭṭhisaññojanaṃ     avijjāsaññojanena
saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   avijjāsaññojanaṃ  diṭṭhisaññojanena
saññojanañcevasaññojanasampayuttañca vicikicchāsaññojanaṃ
   {734.1}    avijjāsaññojanena   saññojanañcevasaññojana-
sampayuttañca  avijjāsaññojanaṃ  vicikicchāsaññojanena  saññojanañceva-
saññojanasampayuttañca   sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ   avijjāsaññojanena
saññojanañcevasaññojanasampayuttañca avijjāsaññojanaṃ
sīlabbataparāmāsasaññojanena saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
bhavarāgasaññojanaṃ     avijjāsaññojanena     saññojanañceva-
saññojanasampayuttañca    avijjāsaññojanaṃ    bhavarāgasaññojanena
saññojanañcevasaññojanasampayuttañca issāsaññojanaṃ
avijjāsaññojanena saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
avijjāsaññojanaṃ    issāsaññojanena    saññojanañcevasaññojana-
sampayuttañca  macchariyasaññojanaṃ  avijjāsaññojanena  saññojanañceva-
saññojanasampayuttañca    avijjāsaññojanaṃ    macchariyasaññojanena
Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca ime dhammā
saññojanācevasaññojanasampayuttāca.
   {734.2}    Katame    dhammā    saññojanasampayuttā-
cevanocasaññojanā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā
te  dhamme  ṭhapetvā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
ime dhammā saññojanasampayuttācevanocasaññojanā.
   [735]  Katame  dhammā saññojanavippayuttā saññojaniyā tehi
dhammehi  ye  dhammā vippayuttā sāsavā kusalākusalābyākatā dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime  dhammā  saññojanavippayuttā  saññojaniyā  .  katame  dhammā
saññojanavippayuttā   asaññojaniyā   apariyāpannā   maggā  ca
maggaphalāni  ca  asaṅkhatā  ca dhātu ime dhammā saññojanavippayuttā
asaññojaniyā.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 284-290. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=5708              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=5708              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=719&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=719              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=10696              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=10696              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่