ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [736]  Katame  dhammā  ganthā  cattāro  ganthā  abhijjhā
kāyagantho  byāpādo  kāyagantho  sīlabbataparāmāso  kāyagantho
idaṃsaccābhiniveso kāyagantho.
   [737]  Tattha  katamo  abhijjhā  kāyagantho  yo  rāgo
sārāgo  anunayo  anurodho  nandī  nandīrāgo  cittassa sārāgo
icchā  mucchā  ajjhosānaṃ  gedho  paligedho  saṅgo  paṅko
ejā  māyā  janikā  sañjananī  sibbinī  jālinī  saritā visattikā
Suttaṃ  visaṭā  āyūhanī  dutiyā  paṇidhi  bhavanetti  vanaṃ  vanatho
santhavo  sineho  apekkhā  paṭibandhu  āsā  āsiṃsanā āsiṃsitattaṃ
rūpāsā  saddāsā gandhāsā rasāsā phoṭṭhabbāsā lābhāsā dhanāsā
puttāsā  jīvitāsā  jappā  pajappā  abhijappā  jappā  jappanā
jappitattaṃ   loluppaṃ   loluppāyanā   loluppāyitattaṃ  puñcikatā
sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho  nikanti  nikāmanā  patthanā
pihanā  sampatthanā  kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  rūpataṇhā
arūpataṇhā   nirodhataṇhā   rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā
rasataṇhā   phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   ogho   yogo
gantho  upādānaṃ  āvaraṇaṃ  nīvaraṇaṃ  chādanaṃ  bandhanaṃ  upakkileso
anusayo  pariyuṭṭhānaṃ  latā  vevicchaṃ dukkhamūlaṃ dukkhanidānaṃ dukkhappabhavo
mārapāso   mārabalisaṃ   māravisayo   taṇhānadī   taṇhājālaṃ
taṇhāgaddulaṃ   taṇhāsamuddo  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  ayaṃ
vuccati abhijjhā kāyagantho.
   [738]  Tattha  katamo  byāpādo  kāyagantho  anatthaṃ  me
acarīti  āghāto  jāyati  anatthaṃ  me  caratīti  āghāto  jāyati
anatthaṃ  me  carissatīti  āghāto  jāyati  piyassa  me  manāpassa
anatthaṃ  acari  .pe.  anatthaṃ  carati  .pe.  anatthaṃ  carissatīti
āghāto  jāyati  appiyassa  me  amanāpassa  atthaṃ  acari .pe.
Atthaṃ  carati  .pe.  atthaṃ  carissatīti  āghāto  jāyati aṭṭhāne
Vā  pana  āghāto  jāyati  yo  evarūpo  cittassa  āghāto
paṭighāto  paṭighaṃ  paṭivirodho  kopo  pakopo  sampakopo  doso
padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho
kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā
cittassa ayaṃ vuccati byāpādo kāyagantho.
   [739]  Tattha  katamo  sīlabbataparāmāso  kāyagantho  ito
bahiddhā  samaṇabrāhmaṇānaṃ  sīlena  suddhi  vatena  suddhi  sīlabbatena
suddhīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro
diṭṭhivisūkāyikaṃ   diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho
abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ
vipariyesaggāho ayaṃ vuccati sīlabbataparāmāso kāyagantho.
   [740]  Tattha  katamo  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho sassato
loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  vā  asassato  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  vā  antavā  loko  idameva saccaṃ
moghamaññanti  vā  anantavā  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
vā  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīraṃ  idameva  saccaṃ moghamaññanti vā hoti tathāgato
parammaraṇā   idameva   saccaṃ  moghamaññanti  vā  na  hoti
tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  vā  hoti ca
Na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
vā  neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva
saccaṃ  moghamaññanti  vā  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ
diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  gāho
paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho  micchattaṃ
titthāyatanaṃ   vipariyesaggāho   ayaṃ   vuccati  idaṃsaccābhiniveso
kāyagantho . ṭhapetvā sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ sabbāpi micchādiṭṭhi
idaṃsaccābhiniveso kāyagantho.
          Ime dhammā ganthā.
   [741] Katame dhammā noganthā te dhammā ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā noganthā.
   [742]  Katame  dhammā ganthaniyā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā ganthaniyā . katame dhammā aganthaniyā
apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca  asaṅkhatā  ca  dhātu
ime dhammā aganthaniyā.
   [743]  Katame  dhammā  ganthasampayuttā  tehi  dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
Dhammā  ganthasampayuttā  .  katame  dhammā  ganthavippayuttā  tehi
dhammehi  ye dhammā vippayuttā vedanākkhandho .pe. viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā ganthavippayuttā.
   [744] Katame dhammā ganthā ceva ganthaniyā ca teva ganthā
ganthā ceva ganthaniyā ca . katame dhammā ganthaniyā ceva no ca ganthā
tehi  dhammehi ye dhammā ganthaniyā te dhamme ṭhapetvā avasesā
sāsavā   kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā
arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
ganthaniyā ceva no ca ganthā.
   [745] Katame dhammā ganthā ceva ganthasampayuttā ca sīlabbataparāmāso
kāyagantho  abhijjhākāyaganthena  1-  gantho ceva ganthasampayutto ca
abhijjhā  kāyagantho  sīlabbataparāmāsakāyaganthena  2-  gantho  ceva
ganthasampayutto  ca  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho  abhijjhākāyaganthena
gantho   ceva   ganthasampayutto   ca   abhijjhā   kāyagantho
idaṃsaccābhinivesakāyaganthena  3-  gantho  ceva  ganthasampayutto  ca
ime  dhammā  ganthā  ceva  ganthasampayuttā  ca . katame dhammā
ganthasampayuttā ceva no ca ganthā tehi dhammehi ye dhammā sampayuttā
te  dhamme  ṭhapetvā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
@Footnote: 1 bhijjhāya kāyaganthena .  2 sīlabbataparāmāsena kāyaganthena.
@3 idaṃsaccābhinivesena kāyaganthena.
Ime dhammā ganthasampayuttā ceva no ca ganthā.
   [746]  Katame dhammā ganthavippayuttā ganthaniyā tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  sāsavā  kusalākusalābyākatā  dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime dhammā ganthavippayuttā ganthaniyā . katame dhammā ganthavippayuttā
aganthaniyā apariyāpannā maggā ca maggaphalāni ca asaṅkhatā ca dhātu
ime dhammā ganthavippayuttā aganthaniyā.
              ----------
   [747] Katame dhammā oghā .pe. Katame dhammā yogā .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 290-295. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=5835              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=5835              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=736&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=58              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=736              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=10816              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=10816              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com