ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [748]  Katame  dhammā nīvaraṇā cha nīvaraṇāni kāmacchandanīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ.
   [749]  Tattha katamaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ yo kāmesu kāmacchando
kāmarāgo  kāmanandī kāmataṇhā kāmasineho kāmapariḷāho kāmamucchā
kāmajjhosānaṃ idaṃ vuccati kāmacchandanīvaraṇaṃ.
   [750] Tattha katamaṃ byāpādanīvaraṇaṃ anatthaṃ me acarīti āghāto
jāyati anatthaṃ me caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me carissatīti āghāto
jāyati piyassa me manāpassa anatthaṃ acari .pe. Anatthaṃ carati .pe. Anatthaṃ
carissatīti āghāto jāyati appiyassa me amanāpassa atthaṃ acari .pe. Atthaṃ
Carati  .pe.  atthaṃ  carissatīti  āghāto  jāyati  aṭṭhāne  vā
pana  āghāto  jāyati  yo  evarūpo cittassa āghāto paṭighāto
paṭighaṃ  paṭivirodho  kopo  pakopo  sampakopo  doso  padoso
sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho  kujjhanā
kujjhitattaṃ   doso   dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā
cittassa idaṃ vuccati byāpādanīvaraṇaṃ.
   [751]  Tattha  katamaṃ thīnamiddhanīvaraṇaṃ atthi thīnaṃ atthi middhaṃ .
Tattha  katamaṃ  thīnaṃ  yā  cittassa  akalyatā  akammaññatā olīyanā
sallīyanā  līnaṃ  līyanā  līyitattaṃ  thīnaṃ  thīyanā  thīyitattaṃ  cittassa
idaṃ  vuccati  thīnaṃ  .  tattha  katamaṃ  middhaṃ yā kāyassa akalyatā
akammaññatā  onāho  pariyonāho  antosamorodho  middhaṃ  soppaṃ
pacalāyikā  soppaṃ  supanā  supitattaṃ  idaṃ  vuccati  middhaṃ  . iti
idañca thīnaṃ idañca middhaṃ. Idaṃ vuccati thīnamiddhanīvaraṇaṃ.
   [752]  Tattha  katamaṃ  uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ  atthi  uddhaccaṃ
atthi  kukkuccaṃ  .  tattha  katamaṃ  uddhaccaṃ  yaṃ  cittassa  uddhaccaṃ
avūpasamo cetaso vikkhepo bhantattaṃ cittassa idaṃ vuccati uddhaccaṃ .
Tattha  katamaṃ  kukkuccaṃ akappiye kappiyasaññitā kappiye akappiyasaññitā
avajje   vajjasaññitā   vajje   avajjasaññitā  yaṃ  evarūpaṃ
kukkuccaṃ kukkuccāyanā kukkuccāyitattaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho
Idaṃ  vuccati  kukkuccaṃ  .  iti  idañca  uddhaccaṃ  idañca
kukkuccaṃ. Idaṃ vuccati uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ.
   [753]  Tattha  katamaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ satthari kaṅkhati vicikicchati
dhamme  kaṅkhati  vicikicchati  saṅghe  kaṅkhati vicikicchati sikkhāya kaṅkhati
vicikicchati  pubbante  kaṅkhati  vicikicchati  aparante  kaṅkhati vicikicchati
pubbantāparante   kaṅkhati  vicikicchati  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu kaṅkhati vicikicchati yā evarūpā kaṅkhā kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ
vimati  vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho  saṃsayo  anekaṃsagāho
āsappanā   parisappanā   apariyogāhanā   thambhitattaṃ   cittassa
manovilekho idaṃ vuccati vicikicchānīvaraṇaṃ.
   [754]  Tattha katamaṃ avijjānīvaraṇaṃ dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ   dukkhanirodhe   aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
aññāṇaṃ  pubbante  aññāṇaṃ  aparante  aññāṇaṃ  pubbantāparante
aññāṇaṃ   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu  aññāṇaṃ  yaṃ
evarūpaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ anabhisamayo ananubodho asambodho appaṭivedho
asaṅgāhanā   apariyogāhanā   asamapekkhanā   appaccavekkhaṇā
appaccakkhakammaṃ  dummejjhaṃ  bālyaṃ  asampajaññaṃ  moho  pamoho
sammoho avijjā avijjogho avijjāyogo avijjānusayo avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjālaṅgī moho akusalaṃ idaṃ vuccati avijjānīvaraṇaṃ.
          Ime dhammā nīvaraṇā.
   [755] Katame dhammā nonīvaraṇā te dhamme ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nonīvaraṇā.
   [756]  Katame  dhammā nīvaraṇiyā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā nīvaraṇiyā . katame dhammā anīvaraṇiyā
apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā anīvaraṇiyā.
   [757]  Katame  dhammā  nīvaraṇasampayuttā  tehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
dhammā  nīvaraṇasampayuttā  .  katame  dhammā  nīvaraṇavippayuttā tehi
dhammehi  ye dhammā vippayuttā vedanākkhandho .pe. viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nīvaraṇavippayuttā.
   [758]  Katame dhammā nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca tāneva nīvaraṇāni
nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca  .  katame  dhammā  nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇā
tehi  dhammehi ye dhammā nīvaraṇiyā te dhamme ṭhapetvā avasesā
sāsavā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā
rūpakkhandho .pe. Viññāṇakkhandho ime dhammā nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇā.
   [759]   Katame   dhammā   nīvaraṇācevanīvaraṇasampayuttāca
kāmacchandanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇena   nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
avijjānīvaraṇaṃ    kāmacchandanīvaraṇena   nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
byāpādanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
avijjānīvaraṇaṃ    byāpādanīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
thīnamiddhanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
avijjānīvaraṇaṃ    thīnamiddhanīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
uddhaccanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
avijjānīvaraṇaṃ    uddhaccanīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
kukkuccanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
avijjānīvaraṇaṃ    kukkuccanīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
vicikicchānīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
avijjānīvaraṇaṃ vicikicchānīvaraṇena nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
   {759.1}  kāmacchandanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇena  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca  uddhaccanīvaraṇaṃ  kāmacchandanīvaraṇena  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca  byāpādanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇena  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca  uddhaccanīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇena  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca   thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇena  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca  uddhaccanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇena  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca      kukkuccanīvaraṇaṃ     uddhaccanīvaraṇena
nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
Uddhaccanīvaraṇaṃ    kukkuccanīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
vicikicchānīvaraṇaṃ    uddhaccanīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
uddhaccanīvaraṇaṃ    vicikicchānīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
avijjānīvaraṇaṃ    uddhaccanīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
uddhaccanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇena    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
ime  dhammā  nīvaraṇācevanīvaraṇasampayuttāca  .  katame  dhammā
nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇā   tehi   dhammehi   ye  dhammā
sampayuttā te dhamme ṭhapetvā vedanākkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime dhammā nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇā.
   [760]  Katame  dhammā  nīvaraṇavippayuttā  nīvaraṇiyā  tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  sāsavā  kusalābyākatā  dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime   dhammā   nīvaraṇavippayuttā   nīvaraṇiyā   .   katame
dhammā  nīvaraṇavippayuttā  anīvaraṇiyā  apariyāpannā  maggā  ca
maggaphalāni  ca  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime dhammā nīvaraṇavippayuttā
anīvaraṇiyā.
             ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 295-300. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=5931              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=5931              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=748&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=748              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=10827              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=10827              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่