ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [791] Katame dhammā kilesā dasa kilesavatthūni lobho doso
moho māno diṭṭhi vicikicchā thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ.
   [792]  Tattha  katamo  lobho yo rāgo sārāgo anunayo
anurodho  nandī  nandīrāgo  cittassa  sārāgo  icchā  mucchā
ajjhosānaṃ  gedho  paligedho  saṅgo  paṅko ejā māyā janikā
sañjananī  sibbinī  jālinī  saritā  visattikā  suttaṃ  visaṭā āyūhanī
dutiyā  paṇidhi  bhavanetti  vanaṃ  vanatho  santhavo  sineho apekkhā
paṭibandhu  āsā  āsiṃsanā  āsiṃsitattaṃ  rūpāsā saddāsā gandhāsā
rasāsā  phoṭṭhabbāsā  lābhāsā dhanāsā puttāsā jīvitāsā jappā
pajappā  abhijappā  jappā  jappanā jappitattaṃ loluppaṃ loluppāyanā
loluppāyitattaṃ  puñcikatā  sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho
nikanti   nikāmanā   patthanā  pihanā  sampatthanā  kāmataṇhā
bhavataṇhā   vibhavataṇhā   rūpataṇhā   arūpataṇhā   nirodhataṇhā
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā  ogho  yogo  gantho  upādānaṃ  āvaraṇaṃ  nīvaraṇaṃ
Chādanaṃ  bandhanaṃ  upakkileso  anusayo  pariyuṭṭhānaṃ  latā  vevicchaṃ
dukkhamūlaṃ  dukkhanidānaṃ  dukkhappabhavo  mārapāso  mārabalisaṃ  māravisayo
taṇhānadī   taṇhājālaṃ   taṇhāgaddulaṃ   taṇhāsamuddo   abhijjhā
lobho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati lobho.
   [793]  Tattha  katamo  doso  anatthaṃ me acarīti āghāto
jāyati  anatthaṃ  me  caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me carissatīti
āghāto  jāyati  piyassa  me  manāpassa  anatthaṃ  acari  .pe.
Anatthaṃ  carati  .pe.  anatthaṃ  carissatīti āghāto jāyati appiyassa
me  amanāpassa  atthaṃ  acari  .pe.  atthaṃ  carati  .pe. atthaṃ
carissatīti  āghāto  jāyati  aṭṭhāne  vā  pana āghāto jāyati
yo  evarūpo  cittassa āghāto paṭighāto paṭighaṃ paṭivirodho kopo
pakopo   sampakopo   doso  padoso  sampadoso  cittassa
byāpatti   manopadoso   kodho  kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso
dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ  virodho
paṭivirodho   caṇḍikkaṃ   asuropo  anattamanatā  cittassa  ayaṃ
vuccati doso.
   [794]  Tattha  katamo  moho  dukkhe  aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ  dukkhanirodhe  aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ
pubbante   aññāṇaṃ   aparante   aññāṇaṃ   pubbantāparante
aññāṇaṃ   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu  aññāṇaṃ  yaṃ
Evarūpaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ  anabhisamayo  ananubodho  asambodho
appaṭivedho  asaṅgāhanā apariyogāhanā asamapekkhanā appaccavekkhaṇā
appaccakkhakammaṃ     dummejjhaṃ     bālyaṃ     asampajaññaṃ
moho pamoho sammoho avijjā avijjogho avijjāyogo avijjānusayo
avijjāpariyuṭṭhānaṃ   avijjālaṅgī   moho   akusalamūlaṃ   ayaṃ
vuccati moho.
   [795] Tattha katamo māno seyyohamasmīti māno sadisohamasmīti
māno   hīnohamasmīti   māno   yo   evarūpo   māno
maññanā   maññitattaṃ   uṇṇati   uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho
ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati māno.
   [796]  Tattha  katamā  diṭṭhi sassato lokoti vā asassato
lokoti  vā  antavā  lokoti  vā  anantavā  lokoti vā taṃ
jīvaṃ  taṃ  sarīranti  vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vā  hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vā  na  hoti  tathāgato parammaraṇāti vā
hoti  ca  na  ca hoti tathāgato parammaraṇāti vā neva hoti na
na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti vā yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ
diṭṭhigahanaṃ    diṭṭhikantāro    diṭṭhivisūkāyikaṃ    diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ titthāyatanaṃ vipariyesaggāho ayaṃ vuccati diṭṭhi .
Sabbāpi micchādiṭṭhi diṭṭhi.
   [797]  Tattha  katamā  vicikicchā  satthari  kaṅkhati  vicikicchati
dhamme  kaṅkhati  vicikicchati  saṅghe  kaṅkhati  vicikicchati  sikkhāya
kaṅkhati  vicikicchati  pubbante  kaṅkhati  vicikicchati  aparante  kaṅkhati
vicikicchati pubbantāparante kaṅkhati vicikicchati idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu   kaṅkhati   vicikicchati   yā   evarūpā   kaṅkhā
kaṅkhāyanā  kaṅkhāyitattaṃ  vimati  vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho
saṃsayo   anekaṃsagāho   āsappanā  parisappanā  apariyogāhanā
thambhitattaṃ cittassa manovilekho ayaṃ vuccati vicikicchā.
   [798]  Tattha  katamaṃ thīnaṃ yā cittassa akalyatā akammaññatā
olīyanā  sallīyanā  līnaṃ  līyanā  līyitattaṃ  thīnaṃ  thīyanā  thīyitattaṃ
cittassa idaṃ vuccati thīnaṃ.
   [799]  Tattha  katamaṃ  uddhaccaṃ yaṃ cittassa uddhaccaṃ avūpasamo
cetaso vikkhepo bhantattaṃ cittassa idaṃ vuccati uddhaccaṃ.
   [800]  Tattha  katamaṃ  ahirikaṃ  yaṃ na hiriyati hiriyitabbena na
hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ  vuccati
ahirikaṃ.
   [801] Tattha katamaṃ anottappaṃ yaṃ na ottappati ottappitabbena
na   ottappati   pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā
idaṃ vuccati anottappaṃ.
          Ime dhammā kilesā.
   [802] Katame dhammā nokilesā te dhamme ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nokilesā.
   [803] Katame dhammā saṅkilesikā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  saṅkilesikā  .  katame  dhammā
asaṅkilesikā  apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca  asaṅkhatā
ca dhātu ime dhammā asaṅkilesikā.
   [804]  Katame  dhammā  saṅkiliṭṭhā tīṇi akusalamūlāni lobho
doso  moho  tadekaṭṭhā  ca  kilesā taṃsampayutto vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ
ime dhammā saṅkiliṭṭhā . katame dhammā asaṅkiliṭṭhā kusalābyākatā
dhammā   kāmāvacarā   rūpāvacarā   arūpāvacarā  apariyāpannā
vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā
ca dhātu ime dhammā asaṅkiliṭṭhā.
   [805]  Katame  dhammā  kilesasampayuttā  tehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
dhammā  kilesasampayuttā  .  katame  dhammā  kilesavippayuttā tehi
dhammehi  ye dhammā vippayuttā vedanākkhandho .pe. viññāṇakkhandho
Sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā kilesavippayuttā.
   [806]  Katame  dhammā kilesācevasaṅkilesikāca teva kilesā
kilesācevasaṅkilesikāca  .  katame dhammā saṅkilesikācevanocakilesā
tehi dhammehi ye dhammā saṅkilesikā te dhamme ṭhapetvā avasesā
sāsavā   kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā
arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
saṅkilesikācevanocakilesā.
   [807]  Katame  dhammā  kilesācevasaṅkiliṭṭhāca teva kilesā
kilesācevasaṅkiliṭṭhāca  .  katame  dhammā  saṅkiliṭṭhācevanocakilesā
tehi dhammehi ye dhammā saṅkiliṭṭhā te dhamme ṭhapetvā vedanākkhandho
.pe. Viññāṇakkhandho ime dhammā saṅkiliṭṭhācevanocakilesā.
   [808]  Katame  dhammā  kilesācevakilesasampayuttāca  lobho
mohena  kilesocevakilesasampayuttoca  moho  lobhena  kilesoceva-
kilesasampayuttoca   doso  mohena  kilesocevakilesasampayuttoca
moho dosena kilesocevakilesasampayuttoca
māno   mohena  kilesocevakilesasampayuttoca  moho  mānena
kilesocevakilesasampayuttoca   diṭṭhi   mohena   kilesoceva-
kilesasampayuttāca   moho  diṭṭhiyā  kilesocevakilesasampayuttoca
Vicikicchā    mohena    kilesocevakilesasampayuttāca   moho
vicikicchāya  kilesocevakilesasampayuttoca  thīnaṃ  mohena  kilesoceva-
kilesasampayuttañca   moho   thīnena  kilesocevakilesasampayuttoca
uddhaccaṃ mohena kilesocevakilesasampayuttañca
moho  uddhaccena  kilesocevakilesasampayuttoca  ahirikaṃ  mohena
kilesocevakilesasampayuttañca   moho   ahirikena   kilesoceva-
kilesasampayuttoca  anottappaṃ  mohena  kilesocevakilesasampayuttañca
moho anottappena kilesocevakilesasampayutto ca
   {808.1} lobho uddhaccena kilesocevakilesasampayuttoca uddhaccaṃ
lobhena  kilesocevakilesasampayuttañca  doso uddhaccena kilesoceva-
kilesasampayuttoca  uddhaccaṃ  dosena  kilesocevakilesasampayuttañca
moho  uddhaccena  kilesocevakilesasampayuttoca  uddhaccaṃ  mohena
kilesocevakilesasampayuttañca  māno  uddhaccena  kilesocevakilesa-
sampayuttoca  uddhaccaṃ  mānena  kilesocevakilesasampayuttañca  diṭṭhi
uddhaccena  kilesocevakilesasampayuttāca uddhaccaṃ diṭṭhiyā kilesoceva-
kilesasampayuttañca  vicikicchā  uddhaccena  kilesocevakilesasampayuttāca
uddhaccaṃ  vicikicchāya  kilesocevakilesasampayuttañca  thīnaṃ  uddhaccena
kilesocevakilesasampayuttañca uddhaccaṃ thīnena kilesocevakilesasampayuttañca
ahirikaṃ    uddhaccena   kilesocevakilesasampayuttañca   uddhaccaṃ
Ahirikena   kilesocevakilesasampayuttañca   anottappaṃ   uddhaccena
kilesocevakilesasampayuttañca   uddhaccaṃ   anottappena   kileso-
cevakilesasampayuttañca
   {808.2}  lobho ahirikena kilesocevakilesasampayuttoca ahirikaṃ
lobhena  kilesocevakilesasampayuttañca  doso  ahirikena kilesoceva-
kilesasampayuttoca   ahirikaṃ  dosena  kilesocevakilesasampayuttañca
moho ahirikena kilesocevakilesasampayuttoca ahirikaṃ mohena kilesoceva-
kilesasampayuttañca  māno  ahirikena  kilesocevakilesasampayuttoca
ahirikaṃ mānena kilesocevakilesasampayuttañca diṭṭhi ahirikena
   {808.3} kilesocevakilesasampayuttāca ahirikaṃ diṭṭhiyā kilesoceva-
kilesasampayuttañca  vicikicchā  ahirikena  kilesocevakilesasampayuttāca
ahirikaṃ vicikicchāya kilesocevakilesasampayuttañca thīnaṃ ahirikena kileso-
cevakilesasampayuttañca   ahirikaṃ   thīnena   kilesocevakilesa-
sampayuttañca   uddhaccaṃ   ahirikena   kilesocevakilesasampayuttañca
ahirikaṃ   uddhaccena   kilesocevakilesasampayuttañca   anottappaṃ
ahirikena   kilesocevakilesasampayuttañca   ahirikaṃ   anottappena
kilesocevakilesasampayuttañca
   {808.4}  lobho  anottappena  kilesocevakilesasampayuttoca
anottappaṃ    lobhena   kilesocevakilesasampayuttañca   doso
anottappena     kilesocevakilesasampayuttoca     anottappaṃ
dosena kilesocevakilesasampayuttañca moho
Anottappena   kilesocevakilesasampayuttoca   anottappaṃ  mohena
kilesocevakilesasampayuttañca   māno   anottappena   kileso-
cevakilesasampayuttoca   anottappaṃ   mānena   kilesoceva-
kilesasampayuttañca  diṭṭhi  anottappena  kilesocevakilesasampayuttāca
anottappaṃ      diṭṭhiyā      kilesocevakilesasampayuttañca
vicikicchā   anottappena  kilesocevakilesasampayuttāca  anottappaṃ
vicikicchāya   kilesocevakilesasampayuttañca   thīnaṃ   anottappena
kilesocevakilesasampayuttañca   anottappaṃ   thīnena   kilesoceva-
kilesasampayuttañca  uddhaccaṃ  anottappena kilesocevakilesasampayuttañca
anottappaṃ      uddhaccena     kilesocevakilesasampayuttañca
ahirikaṃ   anottappena   kilesocevakilesasampayuttañca   anottappaṃ
ahirikena  kilesocevakilesasampayuttañca  ime  dhammā  kilesā-
cevakilesasampayuttāca  .  katame  dhammā  kilesasampayuttāceva-
nocakilesā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā te dhamme
ṭhapetvā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā
kilesasampayuttācevanocakilesā.
   [809] Katame dhammā kilesavippayuttā saṅkilesikā tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  sāsavā kusalābyākatā dhammā kāmāvacarā
rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
dhammā kilesavippayuttā saṅkilesikā . katame dhammā kilesavippayuttā
Asaṅkilesikā  apariyāpannā  maggā  ca maggaphalāni ca asaṅkhatā ca
dhātu ime dhammā kilesavippayuttā asaṅkilesikā.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 310-319. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=6220              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=6220              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=791&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=791              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11044              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11044              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่