ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [836]  Katame  dhammā  vijjābhāgino  vijjāya  sampayuttakā
dhammā  ime  dhammā vijjābhāgino . katame dhammā avijjābhāgino
Avijjāya sampayuttakā dhammā ime dhammā avijjābhāgino.
   [837]  Katame  dhammā vijjūpamā heṭṭhimesu tīsu ariyamaggesu
paññā  ime  dhammā  vijjūpamā  .  katame  dhammā  vajirūpamā
upariṭṭhime arahattamagge paññā ime dhammā vajirūpamā.
   [838]  Katame  dhammā  bālā ahirikañca anottappañca ime
dhammā  bālā  sabbepi  akusalā  dhammā bālā . katame dhammā
paṇḍitā  hirī  ca  ottappañca  ime  dhammā  paṇḍitā  sabbepi
kusalā dhammā paṇḍitā.
   [839]  Katame  dhammā  kaṇhā  ahirikañca  anottappañca
ime  dhammā  kaṇhā  sabbepi  akusalā  dhammā kaṇhā . katame
dhammā  sukkā  hirī  ca  ottappañca  ime  dhammā  sukkā
sabbepi kusalā dhammā sukkā.
   [840]  Katame  dhammā  tapaniyā  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ  ime  dhammā  tapaniyā  sabbepi  akusalā  dhammā
tapaniyā  . katame dhammā atapaniyā kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ
ime dhammā atapaniyā sabbepi kusalā dhammā atapaniyā.
   [841]  Katame  dhammā  adhivacanā  yā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ
saṅkhā  samaññā  paññatti  vohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ
nirutti  byañjanaṃ  abhilāpo  ime  dhammā  adhivacanā  .  sabbeva
dhammā adhivacanapathā.
   [842] Katame dhammā nirutti yā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ saṅkhā
samaññā  paññatti  vohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti
byañjanaṃ abhilāpo ime dhammā nirutti. Sabbeva dhammā niruttipathā.
   [843] Katame dhammā paññatti yā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ saṅkhā
samaññā  paññatti  vohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti
byañjanaṃ  abhilāpo  ime  dhammā  paññatti  .  sabbeva  dhammā
paññattipathā.
   [844]  Tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  asaṅkhatā  ca  dhātu  idaṃ  vuccati
nāmaṃ  .  tattha  katamaṃ  rūpaṃ  cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca
mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ.
   [845]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjā  .  tattha
katamā  bhavataṇhā  yo  bhavesu  bhavacchando  .pe.  bhavajjhosānaṃ
ayaṃ vuccati bhavataṇhā.
   [846]  Tattha  katamā  bhavadiṭṭhi  bhavissati  attā ca loko
cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ
vuccati  bhavadiṭṭhi  .  tattha katamā vibhavadiṭṭhi na bhavissati attā ca
loko  cāti  yā  evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho
ayaṃ vuccati vibhavadiṭṭhi.
   [847]  Tattha  katamā  sassatadiṭṭhi sassato attā ca loko
cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ
vuccati  sassatadiṭṭhi  .  tattha  katamā  ucchedadiṭṭhi  ucchijjissati
attā  ca  loko  cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ .pe.
Vipariyesaggāho ayaṃ vuccati ucchedadiṭṭhi.
   [848]  Tattha  katamā antavādiṭṭhi antavā attā ca loko
cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ
vuccati  antavādiṭṭhi  .  tattha  katamā  anantavādiṭṭhi  anantavā
attā  ca  loko  cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ .pe.
Vipariyesaggāho ayaṃ vuccati anantavādiṭṭhi.
   [849]  Tattha  katamā  pubbantānudiṭṭhi  pubbantaṃ ārabbha yā
uppajjati  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati
pubbantānudiṭṭhi  .  tattha  katamā  aparantānudiṭṭhi  aparantaṃ ārabbha
yā  uppajjati  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho  ayaṃ
vuccati aparantānudiṭṭhi.
   [850]  Tattha  katamaṃ  ahirikaṃ  yaṃ na hiriyati hiriyitabbena na
hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ  vuccati
ahirikaṃ  . tattha katamaṃ anottappaṃ yaṃ na ottappati ottappitabbena
na   ottappati   pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā
idaṃ vuccati anottappaṃ.
   [851]  Tattha  katamā  hirī  yaṃ  hiriyati hiriyitabbena hiriyati
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  ayaṃ  vuccati  hirī .
Tattha  katamaṃ  ottappaṃ  yaṃ  ottappati  ottappitabbena ottappati
pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ vuccati ottappaṃ.
   [852]  Tattha  katamā  dovacassatā  sahadhammike  vuccamāne
dovacassāyaṃ  dovacassiyaṃ  dovacassatā vippaṭikūlagāhitā vipaccanīkasātatā
anādariyaṃ   anādaratā   agāravatā   appaṭissavatā   ayaṃ
vuccati  dovacassatā  . tattha katamā pāpamittatā ye te puggalā
assaddhā  dussīlā  appassutā  maccharino  duppaññā  yā  tesaṃ
sevanā  nisevanā  saṃsevanā  bhajanā  sambhajanā  bhatti  sambhatti
taṃsampavaṅkatā ayaṃ vuccati pāpamittatā.
   [853]  Tattha  katamā  sovacassatā  sahadhammike  vuccamāne
sovacassāyaṃ  sovacassiyaṃ sovacassatā appaṭikūlagāhitā avipaccanīkasātatā
sādariyaṃ    sādaratā    sagāravatā   sappaṭissavatā   ayaṃ
vuccati  sovacassatā  .  tattha  katamā  kalyāṇamittatā  ye  te
puggalā  saddhā  sīlavanto  bahussutā  cāgavanto  paññavanto  yā
tesaṃ  sevanā  nisevanā  saṃsevanā bhajanā sambhajanā bhatti sambhatti
taṃsampavaṅkatā ayaṃ vuccati kalyāṇamittatā.
   [854]  Tattha  katamā  āpattikusalatā  pañcapi āpattikkhandhā
āpattiyo  sattapi  āpattikkhandhā  āpattiyo  yā tāsaṃ āpattīnaṃ
Āpattikusalatā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati āpattikusalatā. Tattha katamā āpattivuṭṭhānakusalatā
yā    tāhi    āpattīhi    vuṭṭhānakusalatā    paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
āpattivuṭṭhānakusalatā.
   [855]  Tattha  katamā  samāpattikusalatā atthi savitakkasavicārā
samāpatti  atthi  avitakkavicāramattā  samāpatti atthi avitakkaavicārā
samāpatti   yā   tāsaṃ  samāpattīnaṃ  samāpattikusalatā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
samāpattikusalatā  .  tattha  katamā samāpattivuṭṭhānakusalatā yā tāhi
samāpattīhi  vuṭṭhānakusalatā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho
dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati samāpattivuṭṭhānakusalatā.
   [856]  Tattha  katamā  dhātukusalatā aṭṭhārasadhātuyo cakkhudhātu
rūpadhātu  cakkhuviññāṇadhātu  sotadhātu  saddadhātu  sotaviññāṇadhātu
ghānadhātu gandhadhātu ghānaviññāṇadhātu jivhādhātu rasadhātu jivhāviññāṇadhātu
kāyadhātu    phoṭṭhabbadhātu    kāyaviññāṇadhātu    manodhātu
dhammadhātu   manoviññāṇadhātu  yā  tāsaṃ  dhātūnaṃ  dhātukusalatā
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ
vuccati  dhātukusalatā  .  tattha  katamā  manasikārakusalatā yā tāsaṃ
dhātūnaṃ  manasikārakusalatā  paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
Sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati manasikārakusalatā.
   [857] Tattha katamā āyatanakusalatā dvādasāyatanāni cakkhāyatanaṃ
rūpāyatanaṃ   sotāyatanaṃ   saddāyatanaṃ   ghānāyatanaṃ   gandhāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manāyatanaṃ dhammāyatanaṃ
yā  tesaṃ  āyatanānaṃ  āyatanakusalatā  paññā  pajānanā  .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  āyatanakusalatā .
Tattha   katamā  paṭiccasamuppādakusalatā  avijjāpaccayā  saṅkhārā
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā
saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā   vedanā
vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā
bhavo bhavapaccayā jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti     evametassa     kevalassa    dukkhakkhandhassa
samudayo  hotīti  yā  tattha  paññā  pajānanā  .pe.  amoho
dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati paṭiccasamuppādakusalatā.
   [858] Tattha katamā ṭhānakusalatā ye ye dhammā yesaṃ yesaṃ
dhammānaṃ  hetū  paccayā  uppādāya  taṃ  taṃ  ṭhānanti  yā tattha
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ
vuccati  ṭhānakusalatā  .  tattha  katamā  aṭṭhānakusalatā  ye  ye
dhammā  yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ na hetū na paccayā uppādāya taṃ taṃ
aṭṭhānanti  yā  tattha  paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
Sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati aṭṭhānakusalatā.
   [859]  Tattha  katamo  ājjavo  yā  ājjavatā ajimhatā
avaṅkatā  akuṭilatā  ayaṃ vuccati ājjavo . tattha katamo maddavo
yā  mudutā  maddavatā  akakkhaḷatā  akathinatā  nīcacittatā  ayaṃ
vuccati maddavo.
   [860]  Tattha  katamā  khanti yā khanti khamanatā adhivāsanatā
acaṇḍikkaṃ  anasuropo  attamanatā  cittassa  ayaṃ  vuccati  khanti .
Tattha  katamaṃ  soraccaṃ  yo kāyiko avītikkamo vācasiko avītikkamo
kāyikavācasiko  avītikkamo idaṃ vuccati soraccaṃ . sabbopi sīlasaṃvaro
soraccaṃ.
   [861] Tattha katamaṃ sākhalyaṃ yā sā vācā aṇḍakā kakkasā
parakaṭukā  parābhisajjanī  kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā  tathārūpiṃ
vācaṃ  pahāya yā sā vācā neḷā kaṇṇasukhā pemaniyā hadayaṅgamā
porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti
yā  tattha  saṇhavācatā  sakhilavācatā  apharusavācatā  idaṃ  vuccati
sākhalyaṃ . tattha katamo paṭisanthāro dve paṭisanthārā āmisapaṭisanthāro
ca    dhammapaṭisanthāro    ca   idhekacco   paṭisanthārako
hoti  āmisapaṭisanthārena  vā  dhammapaṭisanthārena  vā  ayaṃ vuccati
paṭisanthāro.
   [862]  Tattha  katamā  indriyesu  aguttadvāratā idhekacco
Cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hoti anubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ
cakkhundriyaṃ   asaṃvutaṃ   viharantaṃ   abhijjhādomanassā   pāpakā
akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati na
rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  na  saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ
sutvā  .pe.  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .pe.  jivhāya  rasaṃ
sāyitvā  .pe.  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā .pe. manasā dhammaṃ
viññāya   nimittaggāhī  hoti  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati  na  rakkhati
manindriyaṃ  manindriye  na  saṃvaraṃ  āpajjati  yā  imesaṃ  channaṃ
indriyānaṃ  agutti  agopanā  anārakkho  asaṃvaro  ayaṃ  vuccati
indriyesu  aguttadvāratā  .  tattha  katamā  bhojane amattaññutā
idhekacco  appaṭisaṅkhā  ayoniso āhāraṃ āhāreti davāya madāya
maṇḍanāya  vibhūsanāya  yā tattha asantuṭṭhitā amattaññutā appaṭisaṅkhā
bhojane ayaṃ vuccati bhojane amattaññutā.
   [863]  Tattha  katamā  indriyesu  guttadvāratā  idhekacco
cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ
Sutvā  .pe.  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .pe.  jivhāya  rasaṃ
sāyitvā  .pe.  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā .pe. manasā dhammaṃ
viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  yā  imesaṃ  channaṃ  indriyānaṃ gutti
gopanā ārakkho saṃvaro ayaṃ vuccati indriyesu guttadvāratā.
   {863.1} Tattha katamā bhojane mattaññutā idhekacco paṭisaṅkhā
yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya na madāya na maṇḍanāya na
vibhūsanāya  yāvadeva  imassa  kāyassa  ṭhitiyā yāpanāya vihiṃsuparatiyā
brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ
na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro
cāti  yā  tattha  santuṭṭhitā  mattaññutā  paṭisaṅkhā  bhojane ayaṃ
vuccati bhojane mattaññutā.
   [864]  Tattha katamaṃ muṭṭhasaccaṃ yā asati ananussati appaṭissati
asati  asaraṇatā  adhāraṇatā  pilāpanatā  sammusanatā  idaṃ  vuccati
muṭṭhasaccaṃ  .  tattha  katamaṃ  asampajaññaṃ  yaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ
.pe. Avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ idaṃ vuccati asampajaññaṃ.
   [865]  Tattha  katamā  sati  yā sati anussati paṭissati sati
saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā  asammusanatā  sati  satindriyaṃ
Satibalaṃ  sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  .  tattha  katamaṃ  sampajaññaṃ
yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
idaṃ vuccati sampajaññaṃ.
   [866]  Tattha  katamaṃ  paṭisaṅkhānabalaṃ  yā  paññā  pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo sammādiṭṭhi idaṃ vuccati paṭisaṅkhānabalaṃ .
Tattha  katamaṃ  bhāvanābalaṃ  yā  kusalānaṃ dhammānaṃ āsevanā bhāvanā
bahulīkammaṃ idaṃ vuccati bhāvanābalaṃ sattapi bojjhaṅgā bhāvanābalaṃ.
   [867]  Tattha  katamo  samatho  yā  cittassa  ṭhiti  .pe.
Sammāsamādhi  ayaṃ  vuccati  samatho  .  tattha katamā vipassanā yā
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ
vuccati vipassanā.
   [868]  Tattha  katamaṃ  samathanimittaṃ  yā  cittassa ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi  idaṃ  vuccati  samathanimittaṃ  . tattha katamaṃ paggāhanimittaṃ
yo  cetasiko  viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  idaṃ  vuccati
paggāhanimittaṃ.
   [869]  Tattha  katamo  paggāho  yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  ayaṃ  vuccati  paggāho  .  tattha  katamo
avikkhepo  yā  cittassa  ṭhiti  .pe.  sammāsamādhi  ayaṃ  vuccati
avikkhepo.
   [870] Tattha katamā sīlavipatti yo kāyiko vītikkamo vācasiko
Vītikkamo  kāyikavācasiko  vītikkamo  ayaṃ  vuccati sīlavipatti sabbampi
dussīlyaṃ  sīlavipatti  .  tattha  katamā diṭṭhivipatti natthi dinnaṃ natthi
yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko natthi
ayaṃ  loko  natthi  paro  loko  natthi mātā natthi pitā natthi
sattā opapātikā natthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā
ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
pavedentīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho
ayaṃ vuccati diṭṭhivipatti sabbāpi micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti.
   [871]  Tattha katamā sīlasampadā kāyiko avītikkamo vācasiko
avītikkamo  kāyikavācasiko  avītikkamo  ayaṃ  vuccati  sīlasampadā
sabbopi  sīlasaṃvaro  sīlasampadā  .  tattha katamā diṭṭhisampadā atthi
dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ
phalavipāko  atthi  ayaṃ  loko  atthi  paro  loko atthi mātā
atthi  pitā  atthi  sattā opapātikā atthi loke samaṇabrāhmaṇā
sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  yā  evarūpā  paññā pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  diṭṭhisampadā
sabbāpi sammādiṭṭhi diṭṭhisampadā.
   [872]  Tattha  katamā sīlavisuddhi kāyiko avītikkamo vācasiko
avītikkamo  kāyikavācasiko  avītikkamo  ayaṃ  vuccati  sīlavisuddhi
Sabbopi sīlasaṃvaro sīlavisuddhi . tattha katamā diṭṭhivisuddhi kammassakatañāṇaṃ
saccānulomikañāṇaṃ    maggasamaṅgissa    ñāṇaṃ    phalasamaṅgissa
ñāṇaṃ.
   [873]  Diṭṭhivisuddhi  kho panāti yā paññā pajānanā .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  yathādiṭṭhissa ca padhānanti yo
cetasiko viriyārambho .pe. Sammāvāyāmo.
   [874] Saṃvegoti jātibhayaṃ jarābhayaṃ byādhibhayaṃ maraṇabhayaṃ. Saṃvejaniyaṃ
ṭhānanti jāti jarā byādhi maraṇaṃ . saṃviggassa ca yoniso padhānanti
idha  bhikkhu  anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ anuppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [875] Asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesūti yā kusalānaṃ dhammānaṃ
bhāvanāya asantuṭṭhassa bhiyyokamyatā . appaṭivānitā ca padhānasmintā
yā  kusalānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanāya  sakkaccakiriyatā  sātaccakiriyatā
aṭṭhitakiriyatā   anolīnavuttitā   anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā
Āsevanā bhāvanā bahulīkammaṃ.
   [876]  Vijjāti  tisso vijjā pubbenivāsānussatiñāṇaṃ vijjā
sattānaṃ  cutūpapāte  ñāṇaṃ  vijjā āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ vijjā .
Vimuttīti dve vimuttiyo cittassa ca adhimutti nibbānañca.
   [877]  Khaye  ñāṇanti  maggasamaṅgissa  ñāṇaṃ  . anuppāde
ñāṇanti phalasamaṅgissa ñāṇaṃ.
          Nikkhepakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 326-339. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=6550              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=6550              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=836&items=42              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=836              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11088              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11088              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่