ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

           Atthuddhārakaṇḍaṃ
   [878]  Katame dhammā kusalā catūsu bhūmīsu kusalaṃ ime dhammā
kusalā  .  katame  dhammā akusalā dvādasa akusalacittuppādā ime
dhammā  akusalā  .  katame dhammā abyākatā catūsu bhūmīsu vipāko
tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca ime dhammā abyākatā.
   [879] Katame dhammā sukhāyavedanāyasampayuttā kāmāvacarakusalato
cattāro    somanassasahagatā    cittuppādā    akusalato
cattāro  kāmāvacarakusalassa  vipākato  ca  kiriyato  ca  pañca
rūpāvacaratikacatukkajjhānā  kusalato  ca  vipākato  ca  kiriyato  ca
lokuttaratikacatukkajjhānā  kusalato  ca  vipākato  ca  etthuppannaṃ
sukhaṃ vedanaṃ ṭhapetvā ime dhammā sukhāyavedanāyasampayuttā.
   {879.1}  Katame  dhammā  dukkhāyavedanāyasampayuttā  dve
domanassasahagatā  cittuppādā  dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  etthuppannaṃ
dukkhaṃ  vedanaṃ  ṭhapetvā  ime  dhammā dukkhāyavedanāyasampayuttā .
Katame   dhammā  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttā  kāmāvacarakusalato
cattāro  upekkhāsahagatā cittuppādā akusalato cha kāmāvacarakusalassa
vipākato  dasa  akusalassa vipākato cha kiriyato cha rūpāvacaraṃ catutthaṃ
jhānaṃ kusalato ca vipākato ca kiriyato ca cattāro āruppā kusalato
ca    vipākato    ca    kiriyato    ca    lokuttaraṃ
Catutthaṃ  jhānaṃ  kusalato  ca  vipākato  ca  etthuppannaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  ṭhapetvā  ime  dhammā  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttā .
Tisso  ca  vedanā  rūpañca  nibbānañca ime dhammā na vattabbā
sukhāyavedanāyasampayuttātipi dukkhāyavedanāyasampayuttātipi
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttātipi.
   [880]  Katame  dhammā  vipākā  catūsu bhūmīsu vipāko ime
dhammā  vipākā  .  katame  dhammā  vipākadhammadhammā  catūsu bhūmīsu
kusalaṃ  akusalaṃ  ime  dhammā  vipākadhammadhammā  .  katame  dhammā
nevavipākanavipākadhammadhammā   tīsu   bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca
nibbānañca ime dhammā nevavipākanavipākadhammadhammā.
   [881]  Katame  dhammā upādinnupādāniyā tīsu bhūmīsu vipāko
yañca  rūpaṃ  kammassa  katattā  ime  dhammā upādinnupādāniyā .
Katame  dhammā  anupādinnupādāniyā  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  yañca  rūpaṃ  na  kammassa katattā ime
dhammā  anupādinnupādāniyā  . katame dhammā anupādinnānupādāniyā
cattāro  maggā  apariyāpannā cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca
ime dhammā anupādinnānupādāniyā.
   [882]   Katame   dhammā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  dvādasa
akusalacittuppādā   ime   dhammā   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  .
Katame dhammā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā tīsu bhūmīsu kusalaṃ tīsu bhūmīsu vipāko
Tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ sabbañca rūpaṃ ime dhammā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā.
Katame   dhammā   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā   cattāro   maggā
apariyāpannā   cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca  ime
dhammā asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā.
   [883]  Katame  dhammā savitakkasavicārā kāmāvacarakusalaṃ akusalaṃ
kāmāvacarakusalassa   vipākato  ekādasa  cittuppādā  akusalassa
vipākato  dve kiriyato ekādasa rūpāvacaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ kusalato ca
vipākato ca kiriyato ca lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ kusalato ca vipākato ca
etthuppanne vitakkavicāre ṭhapetvā ime dhammā savitakkasavicārā .
Katame  dhammā  avitakkavicāramattā  rūpāvacarapañcakanaye  dutiyaṃ  jhānaṃ
kusalato  ca vipākato ca kiriyato ca lokuttarapañcakanaye dutiyaṃ jhānaṃ
kusalato  ca vipākato ca etthuppannaṃ vicāraṃ ṭhapetvā ime dhammā
avitakkavicāramattā  .  katame  dhammā  avitakkāvicārā  dve
pañcaviññāṇāni  rūpāvacaratikatikajjhānā  kusalato  ca  vipākato  ca
kiriyato ca cattāro āruppā kusalato ca vipākato ca kiriyato ca
lokuttaratikatikajjhānā  kusalato  ca  vipākato  ca  pañcakanaye
dutiye  jhāne uppanno ca vicāro rūpañca nibbānañca ime dhammā
avitakkāvicārā   .  vitakkasahajāto  vicāro  na  vattabbo
savitakkasavicārotipi avitakkavicāramattotipi avitakkāvicārotipi.
   [884]  Katame  dhammā pītisahagatā kāmāvacarakusalato cattāro
somanassasahagatā  cittuppādā  akusalato  cattāro  kāmāvacarakusalassa
vipākato   pañca   kiriyato   pañca   rūpāvacaradukatikajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca  kiriyato  ca  lokuttaradukatikajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca  etthuppannaṃ  pītiṃ  ṭhapetvā  ime
dhammā pītisahagatā.
   {884.1} Katame dhammā sukhasahagatā kāmāvacarakusalato cattāro
somanassasahagatā  cittuppādā  akusalato  cattāro  kāmāvacarakusalassa
vipākato  cha  kiriyato  pañca  rūpāvacaratikacatukkajjhānā  kusalato ca
vipākato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhānā kusalato ca vipākato
ca etthuppannaṃ sukhaṃ ṭhapetvā ime dhammā sukhasahagatā.
   {884.2} Katame dhammā upekkhāsahagatā kāmāvacarakusalato cattāro
upekkhāsahagatā  cittuppādā akusalato cha kāmāvacarakusalassa vipākato
dasa akusalassa vipākato cha kiriyato cha rūpāvacaraṃ catutthaṃ jhānaṃ kusalato ca
vipākato ca kiriyato ca cattāro āruppā kusalato ca vipākato ca kiriyato
ca lokuttaraṃ catutthaṃ jhānaṃ kusalato ca vipākato ca etthuppannaṃ upekkhaṃ
ṭhapetvā ime dhammā upekkhāsahagatā.
   {884.3}  Pīti  napītisahagatā  sukhasahagatā  naupekkhāsahagatā
sukhaṃ   nasukhasahagataṃ   siyā   pītisahagataṃ  naupekkhāsahagataṃ  siyā
na   vattabbaṃ   pītisahagatanti   .   dve   domanassasahagatā
cittuppādā   dukkhasahagataṃ   kāyaviññāṇaṃ   yā   ca  vedanā
Upekkhā  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā  na  vattabbā
pītisahagatātipi sukhasahagatātipi upekkhāsahagatātipi.
   [885]   Katame   dhammā  dassanenapahātabbā  cattāro
diṭṭhigatasampayuttā   cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo
ime  dhammā dassanenapahātabbā . katame dhammā bhāvanāyapahātabbā
uddhaccasahagato  cittuppādo  ime  dhammā  bhāvanāyapahātabbā .
Cattāro    diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   cittuppādā   dve
domanassasahagatā  cittuppādā  ime  dhammā siyā dassanenapahātabbā
siyā  bhāvanāyapahātabbā  .  katame  dhammā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbā  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko
tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā.
   [886]  Katame  dhammā  dassanenapahātabbahetukā  cattāro
diṭṭhigatasampayuttā   cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo
etthuppannaṃ  mohaṃ ṭhapetvā ime dhammā dassanenapahātabbahetukā .
Katame  dhammā  bhāvanāyapahātabbahetukā  uddhaccasahagato  cittuppādo
etthuppannaṃ  mohaṃ ṭhapetvā ime dhammā bhāvanāyapahātabbahetukā .
Cattāro diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā cittuppādā dve domanassasahagatā
cittuppādā   ime   dhammā   siyā   dassanenapahātabbahetukā
siyā    bhāvanāyapahātabbahetukā    .   katame   dhammā
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā    vicikicchāsahagato   moho
uddhaccasahagato moho catūsu bhūmīsu kusalaṃ catūsu bhūmīsu vipāko tīsu bhūmīsu
kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā.
   [887]  Katame  dhammā ācayagāmino tīsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
ime  dhammā ācayagāmino . katame dhammā apacayagāmino cattāro
maggā  apariyāpannā  ime  dhammā apacayagāmino . katame dhammā
nevācayagāminonāpacayagāmino  catūsu   bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu
kiriyābyākataṃ    rūpañca   nibbānañca    ime    dhammā
nevācayagāminonāpacayagāmino.
   [888]  Katame dhammā sekkhā cattāro maggā apariyāpannā
heṭṭhimāni  ca  tīṇi  sāmaññaphalāni ime dhammā sekkhā . katame
dhammā  asekkhā  uparimaṃ  arahattaphalaṃ  ime  dhammā  asekkhā .
Katame  dhammā  nevasekkhānāsekkhā  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca nibbānañca
ime dhammā nevasekkhānāsekkhā.
   [889]  Katame  dhammā parittā kāmāvacarakusalaṃ akusalaṃ sabbo
kāmāvacarassa  vipāko  kāmāvacarakiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ  ime
dhammā  parittā  . katame dhammā mahaggatā rūpāvacarā arūpāvacarā
kusalābyākatā  ime  dhammā mahaggatā . katame dhammā appamāṇā
Cattāro  maggā  apariyāpannā cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca
ime dhammā appamāṇā.
   [890]  Katame  dhammā  parittārammaṇā  sabbo kāmāvacarassa
vipāko kiriyā manodhātu kiriyāhetukā manoviññāṇadhātu somanassasahagatā
ime  dhammā  parittārammaṇā  .  katame  dhammā  mahaggatārammaṇā
viññānañcāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ ime
dhammā  mahaggatārammaṇā  .  katame  dhammā  appamāṇārammaṇā
cattāro  maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  ime
dhammā   appamāṇārammaṇā   .   kāmāvacarakusalato   cattāro
ñāṇavippayuttā  cittuppādā  kiriyato  cattāro  ñāṇavippayuttā
cittuppādā  sabbaṃ  akusalaṃ  ime dhammā siyā parittārammaṇā siyā
mahaggatārammaṇā   na  appamāṇārammaṇā  siyā  na  vattabbā
parittārammaṇātipi mahaggatārammaṇātipi.
   {890.1}   Kāmāvacarakusalato   cattāro   ñāṇasampayuttā
cittuppādā   kiriyato   cattāro  ñāṇasampayuttā  cittuppādā
rūpāvacaraṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  kusalato  ca  kiriyato  ca  kiriyāhetukā
manoviññāṇadhātu   upekkhāsahagatā   ime   dhammā   siyā
parittārammaṇā  siyā  mahaggatārammaṇā  siyā  appamāṇārammaṇā
siyā   na   vattabbā   parittārammaṇātipi  mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi   .  rūpāvacaratikacatukkajjhānā  kusalato  ca
vipākato ca kiriyato ca catutthassa jhānassa vipāko ākāsānañcāyatanaṃ
Ākiñcaññāyatanaṃ  ime  dhammā  na  vattabbā  parittārammaṇātipi
mahaggatārammaṇātipi    appamāṇārammaṇātipi    .    rūpañca
nibbānañca anārammaṇā.
   [891]  Katame  dhammā hīnā dvādasa akusalacittuppādā ime
dhammā  hīnā  .  katame  dhammā  majjhimā  tīsu bhūmīsu kusalaṃ tīsu
bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu kiriyābyākataṃ sabbañca rūpaṃ ime dhammā
majjhimā  .  katame  dhammā  paṇītā cattāro maggā apariyāpannā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ime dhammā paṇītā.
   [892] Katame dhammā micchattaniyatā cattāro diṭṭhigatasampayuttā
cittuppādā   dve   domanassasahagatā   cittuppādā   ime
dhammā siyā micchattaniyatā siyā aniyatā . Katame dhammā sammattaniyatā
cattāro  maggā  apariyāpannā  ime  dhammā  sammattaniyatā .
Katame   dhammā  aniyatā  cattāro  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo   uddhaccasahagato
cittuppādo  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu bhūmīsu
kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca ime dhammā aniyatā.
   [893] Katame dhammā maggārammaṇā kāmāvacarakusalato cattāro
ñāṇasampayuttā  cittuppādā  kiriyato  cattāro  ñāṇasampayuttā
cittuppādā  ime  dhammā  siyā  maggārammaṇā  na  maggahetukā
siyā maggādhipatino siyā na vattabbā maggārammaṇātipi maggādhipatinotipi.
Cattāro   ariyamaggā   na   maggārammaṇā   maggahetukā
siyā  maggādhipatino  siyā na vattabbā maggādhipatinoti . rūpāvacaraṃ
catutthaṃ  jhānaṃ  kusalato ca kiriyato ca kiriyāhetukā manoviññāṇadhātu
upekkhāsahagatā  ime  dhammā  siyā  maggārammaṇā na maggahetukā
na maggādhipatino siyā na vattabbā maggārammaṇāti. Kāmāvacarakusalato
cattāro   ñāṇavippayuttā   cittuppādā   sabbaṃ   akusalaṃ
sabbo  kāmāvacarassa  vipāko  kiriyato  cha cittuppādā rūpāvacara-
tikacatukkajjhānā  kusalato  ca  vipākato  ca kiriyato ca catutthassa
jhānassa  vipāko  cattāro  āruppā  kusalato  ca  vipākato ca
kiriyato  ca  cattāri  ca  sāmaññaphalāni ime dhammā na vattabbā
maggārammaṇātipi   maggahetukātipi   maggādhipatinotipi  .  rūpañca
nibbānañca anārammaṇā.
   [894]  Katame  dhammā  uppannā catūsu bhūmīsu vipāko yañca
rūpaṃ  kammassa katattā ime dhammā siyā uppannā siyā uppādino
na  vattabbā  anuppannāti  .  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  tīsu
bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  yañca  rūpaṃ  na kammassa katattā ime dhammā
siyā  uppannā  siyā  anuppannā  na  vattabbā  uppādinoti .
Nibbānaṃ na vattabbaṃ uppannantipi anuppannantipi uppādītipi.
   [895]  Nibbānaṃ  ṭhapetvā sabbe dhammā siyā atītā siyā
anāgatā  siyā  paccuppannā  .  nibbānaṃ  na  vattabbaṃ atītantipi
Anāgatantipi paccuppannantipi.
   [896]   Katame  dhammā  atītārammaṇā  viññāṇañcāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  ime  dhammā  atītārammaṇā  .  niyogā
anāgatārammaṇā  natthi  .  katame  dhammā paccuppannārammaṇā dve
pañcaviññāṇāni tisso ca manodhātuyo ime dhammā paccuppannārammaṇā.
Kāmāvacarakusalassa   vipākato   dasa   cittuppādā   akusalassa
vipākato manoviññāṇadhātu upekkhāsahagatā kiriyāhetukā manoviññāṇadhātu
somanassasahagatā    ime   dhammā   siyā   atītārammaṇā
siyā anāgatārammaṇā siyā paccuppannārammaṇā.
   {896.1}  Kāmāvacarakusalaṃ  akusalaṃ  kiriyato  nava cittuppādā
rūpāvacaraṃ  catutthaṃ  jhānaṃ kusalato ca kiriyato ca ime dhammā siyā
atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā
siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi   anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  .  rūpāvacaratikacatukkajjhānā  kusalato  ca
vipākato ca kiriyato ca catutthassa jhānassa vipāko ākāsānañcāyatanaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ  cattāro  maggā  apariyāpannā  cattāri  ca
sāmaññaphalāni   ime  dhammā  na  vattabbā  atītārammaṇātipi
anāgatārammaṇātipi  paccuppannārammaṇātipi  .  rūpañca  nibbānañca
anārammaṇā.
   [897] Anindriyabaddharūpañca nibbānañca ṭhapetvā sabbe dhammā siyā
ajjhattā  siyā  bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā . anindriyabaddharūpañca
Nibbānañca bahiddhā.
   [898]  Katame  dhammā  ajjhattārammaṇā  viññāṇañcāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  ime  dhammā  ajjhattārammaṇā  .  katame
dhammā   bahiddhārammaṇā   rūpāvacaratikacatukkajjhānā  kusalato  ca
vipākato ca kiriyato ca catutthassa jhānassa vipāko ākāsānañcāyatanaṃ
cattāro   maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni
ime  dhammā  bahiddhārammaṇā  .  rūpaṃ  ṭhapetvā  sabbeva
kāmāvacarā  kusalākusalābyākatā  dhammā  rūpāvacaraṃ  catutthaṃ  jhānaṃ
kusalato  ca  kiriyato  ca ime dhammā siyā ajjhattārammaṇā siyā
bahiddhārammaṇā   siyā   ajjhattabahiddhārammaṇā   ākiñcaññāyatanaṃ
na vattabbaṃ ajjhattārammaṇantipi bahiddhārammaṇantipi ajjhattabahiddhārammaṇantipi.
Rūpañca nibbānañca anārammaṇā.
   [899] Katame dhammā sanidassanasappaṭighā rūpāyatanaṃ ime dhammā
sanidassanasappaṭighā  .  katame  dhammā  anidassanasappaṭighā  cakkhāyatanaṃ
.pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ime  dhammā  anidassanasappaṭighā  . katame
dhammā  anidassanāppaṭighā  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  catūsu bhūmīsu
vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ appaṭighaṃ
dhammāyatanapariyāpannaṃ nibbānañca ime dhammā anidassanāppaṭighā.
                  Tikaṃ.
                 ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 340-350. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=6800              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=6800              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=878&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=878              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11578              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11578              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]