ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [125]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
            Dutiyaṃ cittaṃ.
   [126]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti manindriyaṃ hoti somanassindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti sammāsaṅkappo
hoti   sammāvāyāmo   hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi
hoti  saddhābalaṃ  hoti  viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ
hoti  hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso
hoti  anabhijjhā  hoti  abyāpādo  hoti  hirī  hoti  ottappaṃ
hoti   kāyappassaddhi  hoti  cittappassaddhi  hoti  kāyalahutā
hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti  cittamudutā  hoti
kāyakammaññatā   hoti   cittakammaññatā   hoti  kāyapāguññatā
hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti  cittujukatā  hoti
sati  hoti  samatho  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo hoti ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā.
   [127] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti sattindriyāni
Honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko maggo hoti cha balāni
honti  dve  hetū  honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [128] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ samādhibalaṃ hirībalaṃ
ottappabalaṃ   alobho  adoso  anabhijjhā  abyāpādo  hirī
ottappaṃ   kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā
kāyamudutā  cittamudutā  kāyakammaññatā  cittakammaññatā kāyapāguññatā
cittapāguññatā    kāyujukatā   cittujukatā   sati   samatho
paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
            Tatiyaṃ cittaṃ.
   [129]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
Rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
           Catutthaṃ cittaṃ.
   [130]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā saddārammaṇaṃ vā gandhārammaṇaṃ vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  upekkhindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ hoti sammādiṭṭhi hoti sammāsaṅkappo hoti sammāvāyāmo
hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi  hoti  saddhābalaṃ  hoti
viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ  hoti  paññābalaṃ  hoti
hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso  hoti
amoho  hoti  anabhijjhā  hoti abyāpādo hoti sammādiṭṭhi hoti
hirī  hoti  ottappaṃ  hoti  kāyappassaddhi  hoti  cittappassaddhi
hoti  kāyalahutā  hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti
cittamudutā  hoti  kāyakammaññatā  hoti  cittakammaññatā  hoti
Kāyapāguññatā  hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti
cittujukatā  hoti  sati  hoti  sampajaññaṃ  hoti  samatho  hoti
vipassanā  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo  hoti ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ime dhammā kusalā.
   [131]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .  katamā  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti  .pe.  katamā  tasmiṃ samaye
upekkhā hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  upekkhā  hoti  .pe.  katamaṃ  tasmiṃ samaye
upekkhindriyaṃ  hoti  yaṃ  tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ
cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā
vedanā  idaṃ  tasmiṃ  samaye  upekkhindriyaṃ hoti . ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ime dhammā kusalā.
   [132] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
Honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ hoti pañcaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [133]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ   samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ
viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ alobho
adoso   amoho   anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi  hirī
ottappaṃ   kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā
kāyamudutā    cittamudutā    kāyakammaññatā    cittakammaññatā
kāyapāguññatā   cittapāguññatā   kāyujukatā   cittujukatā  sati
sampajaññaṃ  samatho  vipassanā  paggāho  avikkhepo  ye  vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino
dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā
viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.
Ime dhammā kusalā .pe.
           Pañcamaṃ cittaṃ.
   [134]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
            Chaṭṭhaṃ cittaṃ.
   [135]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti sammāsaṅkappo
hoti   sammāvāyāmo   hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi
hoti  saddhābalaṃ  hoti  viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ
hoti  hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso
hoti  anabhijjhā  hoti  abyāpādo  hoti  hirī  hoti  ottappaṃ
hoti   kāyappassaddhi  hoti  cittappassaddhi  hoti  kāyalahutā
hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti  cittamudutā  hoti
kāyakammaññatā   hoti   cittakammaññatā   hoti  kāyapāguññatā
Hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti  cittujukatā  hoti
sati  hoti  samatho  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo hoti ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [136] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti sattindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko maggo hoti cha balāni
honti dve hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [137]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ
hirībalaṃ  ottappabalaṃ  alobho  adoso  anabhijjhā  abyāpādo
hirī  ottappaṃ  kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā
kāyamudutā    cittamudutā    kāyakammaññatā    cittakammaññatā
kāyapāguññatā   cittapāguññatā   kāyujukatā   cittujukatā  sati
samatho  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
Ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
           Sattamaṃ cittaṃ.
   [138]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
           Aṭṭhamaṃ cittaṃ.
        Kāmāvacaraaṭṭhamahākusalacittāni.
           Dutiyabhāṇavāraṃ.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 36-44. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=719              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=719              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=125&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=125              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5171              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5171              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com