ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [970]   Katame   dhammā  dassanenapahātabbā  cattāro
diṭṭhigatasampayuttā  cittuppādā  vicikicchāsahagato  cittuppādo  ime
dhammā  dassanenapahātabbā  .  cattāro  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
cittuppādā   dve   domanassasahagatā   cittuppādā   ime
Dhammā  siyā  dassanenapahātabbā  siyā  nadassanenapahātabbā .
Katame  dhammā  nadassanenapahātabbā  uddhaccasahagato  cittuppādo
catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā nadassanenapahātabbā.
   [971]  Katame  dhammā  bhāvanāyapahātabbā  uddhaccasahagato
cittuppādo  ime  dhammā  bhāvanāyapahātabbā  .  cattāro
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   cittuppādā   dve  domanassasahagatā
cittuppādā   ime  dhammā  siyā  bhāvanāyapahātabbā  siyā
nabhāvanāyapahātabbā  .  katame dhammā nabhāvanāyapahātabbā cattāro
diṭṭhigatasampayuttā   cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo
catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā nabhāvanāyapahātabbā.
   [972]  Katame  dhammā  dassanenapahātabbahetukā  cattāro
diṭṭhigatasampayuttā   cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo
etthuppannaṃ  mohaṃ ṭhapetvā ime dhammā dassanenapahātabbahetukā .
Cattāro      diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā      cittuppādā
dve  domanassasahagatā  cittuppādā  ime  dhammā siyā dassanena-
pahātabbahetukā  siyā  nadassanenapahātabbahetukā  . katame dhammā
nadassanenapahātabbahetukā  vicikicchāsahagato  moho  uddhaccasahagato
cittuppādo   catūsu   bhūmīsu   kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko
Tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā
nadassanenapahātabbahetukā.
   [973]  Katame  dhammā bhāvanāyapahātabbahetukā uddhaccasahagato
cittuppādo  etthuppannaṃ  mohaṃ  ṭhapetvā  ime dhammā bhāvanāya-
pahātabbahetukā  . cattāro diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā cittuppādā
dve   domanassasahagatā   cittuppādā   ime  dhammā  siyā
bhāvanāyapahātabbahetukā  siyā  nabhāvanāyapahātabbahetukā  .  katame
dhammā   nabhāvanāyapahātabbahetukā   cattāro   diṭṭhigatasampayuttā
cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo   uddhaccasahagato
moho  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu
kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca ime dhammā nabhāvanāyapahātabbahetukā.
   [974] Katame dhammā savitakkā kāmāvacarakusalaṃ akusalaṃ kāmāvacara-
kusalassa  vipākato  ekādasa  cittuppādā  akusalassa  vipākato
dve  kiriyato  ekādasa  rūpāvacaraṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  kusalato  ca
vipākato  ca  kiriyato  ca  lokuttaraṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  kusalato  ca
vipākato ca etthuppannaṃ vitakkaṃ ṭhapetvā ime dhammā savitakkā .
Katame  dhammā avitakkā dve pañcaviññāṇāni rūpāvacaratikacatukkajjhānā
kusalato   ca   vipākato   ca   kiriyato   ca   cattāro
āruppā kusalato ca vipākato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhānā
Kusalato   ca   vipākato   ca   vitakko   ca   rūpañca
nibbānañca ime dhammā avitakkā.
   [975]  Katame  dhammā  savicārā  kāmāvacarakusalaṃ  akusalaṃ
kāmāvacarakusalassa  vipākato ekādasa cittuppādā akusalassa vipākato
dve  kiriyato  ekādasa  rūpāvacaraekadukajjhānā  kusalato  ca
vipākato  ca  kiriyato  ca  lokuttaraekadukajjhānā  kusalato  ca
vipākato ca etthuppannaṃ vicāraṃ ṭhapetvā ime dhammā savicārā .
Katame  dhammā  avicārā  dve pañcaviññāṇāni rūpāvacaratikatikajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca  kiriyato  ca  cattāro  āruppā
kusalato  ca  vipākato  ca  kiriyato  ca  lokuttaratikatikajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca  vicāro  ca  rūpañca nibbānañca ime
dhammā avicārā.
   [976]  Katame  dhammā  sappītikā kāmāvacarakusalato cattāro
somanassasahagatā  cittuppādā  akusalato  cattāro  kāmāvacarakusalassa
vipākato   pañca   kiriyato   pañca   rūpāvacaradukatikajjhānā
kusalato ca vipākato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhānā kusalato ca
vipākato  ca  etthuppannaṃ pītiṃ ṭhapetvā ime dhammā sappītikā .
Katame  dhammā  appītikā kāmāvacarakusalato cattāro upekkhāsahagatā
cittuppādā  akusalato  aṭṭha  kāmāvacarakusalassa  vipākato ekādasa
akusalassa  vipākato  satta  kiriyato  cha  rūpāvacaradukadukajjhānā
Kusalato  ca  vipākato  ca kiriyato ca cattāro āruppā kusalato
ca  vipākato  ca  kiriyato  ca  lokuttaradukadukajjhānā  kusalato ca
vipākato ca pīti ca rūpañca nibbānañca ime dhammā appītikā.
   [977]  Katame  dhammā pītisahagatā kāmāvacarakusalato cattāro
somanassasahagatā  cittuppādā  akusalato  cattāro  kāmāvacarakusalassa
vipākato   pañca   kiriyato   pañca   rūpāvacaradukatikajjhānā
kusalato ca vipākato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhānā kusalato ca
vipākato  ca etthuppannaṃ pītiṃ ṭhapetvā ime dhammā pītisahagatā .
Katame dhammā napītisahagatā kāmāvacarakusalato cattāro upekkhāsahagatā
cittuppādā   akusalato   aṭṭha   kāmāvacarakusalassa   vipākato
ekādasa  akusalassa vipākato satta kiriyato cha rūpāvacaradukadukajjhānā
kusalato   ca   vipākato   ca   kiriyato   ca   cattāro
āruppā  kusalato ca vipākato ca kiriyato ca lokuttaradukadukajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca  pīti  ca  rūpañca  nibbānañca
ime dhammā napītisahagatā.
   [978]  Katame  dhammā sukhasahagatā kāmāvacarakusalato cattāro
somanassasahagatā  cittuppādā  akusalato  cattāro  kāmāvacarakusalassa
vipākato   cha   kiriyato   pañca   rūpāvacaratikacatukkajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca  kiriyato  ca  lokuttaratikacatukkajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca  etthuppannaṃ  sukhaṃ  ṭhapetvā  ime
Dhammā  sukhasahagatā  .  katame dhammā nasukhasahagatā kāmāvacarakusalato
cattāro   upekkhāsahagatā   cittuppādā   akusalato   aṭṭha
kāmāvacarakusalassa  vipākato  dasa  akusalassa  vipākato  satta
kiriyato  cha  rūpāvacaraṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  kusalato  ca  vipākato ca
kiriyato ca cattāro āruppā kusalato ca vipākato ca kiriyato ca
lokuttaraṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  kusalato  ca  vipākato ca sukhañca rūpañca
nibbānañca ime dhammā nasukhasahagatā.
   [979] Katame dhammā upekkhāsahagatā kāmāvacarakusalato cattāro
upekkhāsahagatā   cittuppādā  akusalato  cha  kāmāvacarakusalassa
vipākato  dasa  akusalassa  vipākato  cha  kiriyato  cha  rūpāvacaraṃ
catutthaṃ  jhānaṃ  kusalato  ca  vipākato  ca  kiriyato  ca cattāro
āruppā  kusalato  ca  vipākato  ca kiriyato ca lokuttaraṃ catutthaṃ
jhānaṃ  kusalato  ca  vipākato  ca  etthuppannaṃ  upekkhaṃ ṭhapetvā
ime  dhammā  upekkhāsahagatā  .  katame dhammā naupekkhāsahagatā
kāmāvacarakusalato  cattāro  somanassasahagatā  cittuppādā  akusalato
cha  kāmāvacarakusalassa  vipākato  cha  akusalassa  vipākato  eko
kiriyato  pañca  rūpāvacaratikacatukkajjhānā  kusalato  ca  vipākato ca
kiriyato  ca  lokuttaratikacatukkajjhānā  kusalato  ca  vipākato  ca
upekkhā ca rūpañca nibbānañca ime dhammā naupekkhāsahagatā.
   [980]  Katame  dhammā  kāmāvacarā  kāmāvacarakusalaṃ  akusalaṃ
Sabbo  kāmāvacarassa  vipāko  kāmāvacarakiriyābyākataṃ  sabbañca
rūpaṃ  ime  dhammā  kāmāvacarā  .  katame  dhammā nakāmāvacarā
rūpāvacarā arūpāvacarā apariyāpannā ime dhammā nakāmāvacarā.
   [981]  Katame  dhammā  rūpāvacarā rūpāvacaracatukkapañcakajjhānā
kusalato  ca  vipākato  ca kiriyato ca ime dhammā rūpāvacarā .
Katame  dhammā  narūpāvacarā  kāmāvacarā  arūpāvacarā apariyāpannā
ime dhammā narūpāvacarā.
   [982] Katame dhammā arūpāvacarā cattāro āruppā kusalato
ca  vipākato  ca  kiriyato ca ime dhammā arūpāvacarā . katame
dhammā  naarūpāvacarā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  apariyāpannā  ime
dhammā naarūpāvacarā.
   [983]  Katame  dhammā  pariyāpannā tīsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ sabbañca rūpaṃ ime
dhammā  pariyāpannā  .  katame  dhammā  apariyāpannā  cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime
dhammā apariyāpannā.
   [984] Katame dhammā niyyānikā cattāro maggā apariyāpannā
ime  dhammā  niyyānikā  . katame dhammā aniyyānikā tīsu bhūmīsu
kusalaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā aniyyānikā.
   [985]  Katame  dhammā  niyatā  cattāro  diṭṭhigatasampayuttā
cittuppādā  dve  domanassasahagatā  cittuppādā  ime  dhammā
siyā  niyatā  siyā  aniyatā  cattāro maggā apariyāpannā ime
dhammā niyatā. Katame dhammā aniyatā cattāro diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
cittuppādā vicikicchāsahagato cittuppādo
uddhaccasahagato  cittuppādo  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu
vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime
dhammā aniyatā.
   [986]  Katame  dhammā  sauttarā  tīsu  bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  sauttarā  .  katame  dhammā  anuttarā  cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca
ime dhammā anuttarā.
   [987]  Katame  dhammā  saraṇā  dvādasa  akusalacittuppādā
ime  dhammā  saraṇā  .  katame dhammā araṇā catūsu bhūmīsu kusalaṃ
catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca
ime dhammā araṇāti.
         Dhammasaṅgaṇippakaraṇaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 374-381. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7494              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7494              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=970&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=77              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=970              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]