ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [149]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   [150]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  avitakkaṃ  vicāramattaṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti vedanā
hoti  saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  vicāro hoti
pīti  hoti  sukhaṃ  hoti  cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ  hoti
Viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ hoti paññindriyaṃ
hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti
sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.  paggāho  hoti
avikkhepo  hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [151] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko  maggo  hoti  satta
balāni  honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [152]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vicāro  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ   samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi
sammāvāyāmo  .pe.  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā ṭhapetvā
vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [153]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
Bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti vedanā hoti saññā
hoti cetanā hoti cittaṃ hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.
Paggāho  hoti  avikkhepo  hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
kusalā .pe.
   [154] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  tivaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [155]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
.pe.  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
Ṭhapetvā   saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [156]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  pītiyā  ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.
Paggāho hoti avikkhepo hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [157] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti  tayo  hetū  honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [158] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
Paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [159]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sukhassa  ca pahānā .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti upekkhā hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti   paññindriyaṃ   hoti   manindriyaṃ   hoti  upekkhindriyaṃ
hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti
.pe.  paggāho  hoti  avikkhepo  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [160] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti  tayo  hetū  honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
Samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [161] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
            Pañcakanayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 48-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=956              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=956              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=149&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=149              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5817              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5817              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่