ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Abhidhammapitake vibhango
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
            khandhavibhango
   [1]  Pancakkhandha  rupakkhandho  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho vinnanakkhandho.
   [2]  Tattha  katamo  rupakkhandho  yankinci  rupam atitanagata-
paccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va olarikam va sukhumam va
hinam  va  panitam va yam dure santike va tadekajjham abhisannuhitva
abhisankhipitva ayam vuccati rupakkhandho.
   [3] Tattha katamam rupam atitam yam rupam atitam niruddham vigatam viparinatam
atthangatam   abbhatthangatam  uppajjitva  vigatam  atitam  atitamsena
sangahitam   cattaro   ca   mahabhuta   catunnanca  mahabhutanam
upadaya  rupam  idam vuccati rupam atitam . tattha katamam rupam anagatam
yam  rupam  ajatam  abhutam  asanjatam  anibbattam anabhinibbattam apatubhutam
anuppannam  asamuppannam  anutthitam  asamutthitam  anagatam  anagatamsena
sangahitam  cattaro  ca  mahabhuta  catunnanca  mahabhutanam  upadaya
rupam  idam  vuccati  rupam  anagatam  .  tattha katamam rupam paccuppannam
yam  rupam  jatam  bhutam  sanjatam  nibbattam  abhinibbattam  patubhutam
Uppannam  samuppannam  utthitam  samutthitam  paccuppannam  puccuppannamsena
sangahitam  cattaro  ca  mahabhuta  catunnanca  mahabhutanam  upadaya
rupam idam vuccati rupam paccuppannam.
   [4]  Tattha  katamam rupam ajjhattam yam rupam tesam tesam sattanam
ajjhattam  paccattam  niyakam  patipuggalikam  upadinnam  cattaro  ca
mahabhuta  catunnanca  mahabhutanam  upadaya  rupam  idam  vuccati rupam
ajjhattam . tattha katamam rupam bahiddha yam rupam tesam tesam parasattanam
parapuggalanam  ajjhattam  paccattam  niyakam  patipuggalikam  upadinnam
cattaro  ca  mahabhuta  catunnanca  mahabhutanam  upadaya rupam idam
vuccati rupam bahiddha.
   [5] Tattha katamam rupam olarikam cakkhayatanam .pe. Photthabbayatanam
idam  vuccati  rupam  olarikam  .  tattha  katamam  rupam  sukhumam
itthindriyam .pe. Kabalinkaro aharo idam vuccati rupam sukhumam.
   [6]  Tattha  katamam  rupam  hinam  yam rupam tesam tesam sattanam
unnatam  avannatam  hilitam  paribhutam  acitikatam  hinam  hinamatam hinasammatam
anittham   akantam   amanapam   rupa   sadda  gandha  rasa
photthabba  idam vuccati rupam hinam . tattha katamam rupam panitam yam rupam
tesam  tesam  sattanam  anunnatam  anavannatam ahilitam aparibhutam citikatam
panitam  panitamatam  panitasammatam  ittham  kantam  manapam  rupa  sadda
gandha  rasa  photthabba  idam  vuccati  rupam panitam . tam tam va
Pana rupam upadaya upadaya rupam hinam panitam datthabbam.
   [7]  Tattha  katamam  rupam dure itthindriyam .pe. kabalinkaro
aharo  yam  va  panannampi  atthi  rupam  anasanne anupakkatthe
dure  asantike idam vuccati rupam dure . tattha katamam rupam santike
cakkhayatanam  .pe.  photthabbayatanam  yam  va  panannampi  atthi rupam
asanne  upakkatthe  avidure santike idam vuccati rupam santike .
Tam tam va pana rupam upadaya upadaya rupam dure santike datthabbam.
   [8] Tattha katamo vedanakkhandho yakaci vedana atitanagata-
paccuppanna ajjhatta va bahiddha va olarika va sukhuma va
hina va panita va ya dure santike va tadekajjham abhisannuhitva
abhisankhipitva ayam vuccati vedanakkhandho.
   [9] Tattha katama vedana atita ya vedana atita niruddha
vigata  viparinata  atthangata  abbhatthangata  uppajjitva  vigata
atita atitamsena sangahita sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha
vedana ayam vuccati vedana atita . tattha katama vedana anagata
ya  vedana  ajata  abhuta  asanjata anibbatta anabhinibbatta
apatubhuta   anuppanna   asamuppanna   anutthita   asamutthita
anagata   anagatamsena   sangahita   sukha  vedana  dukkha
vedana  adukkhamasukha  vedana  ayam  vuccati  vedana anagata .
Tattha  katama  vedana  paccuppanna  ya  vedana  jata  bhuta
Sanjata  nibbatta  abhinibbatta  patubhuta  uppanna  samuppanna
utthita  samutthita  paccuppanna  paccuppannamsena  sangahita  sukha
vedana  dukkha  vedana  adukkhamasukha vedana ayam vuccati vedana
paccuppanna.
   [10] Tattha katama vedana ajjhatta ya vedana tesam tesam
sattanam  ajjhattam  paccattam  niyaka  patipuggalika  upadinna sukha
vedana  dukkha  vedana  adukkhamasukha vedana ayam vuccati vedana
ajjhatta . tattha katama vedana bahiddha ya vedana tesam tesam
parasattanam  parapuggalanam  ajjhattam  paccattam  niyaka  patipuggalika
upadinna  sukha  vedana  dukkha  vedana  adukkhamasukha  vedana
ayam vuccati vedana bahiddha.
   [11] Tattha katama vedana olarika sukhuma akusala vedana
olarika  kusalabyakata  vedana  sukhuma  kusalakusala  vedana
olarika  abyakata  vedana  sukhuma  dukkha vedana olarika
sukha  ca  adukkhamasukha  ca  vedana  sukhuma  sukhadukkha  vedana
olarika  adukkhamasukha  vedana  sukhuma  asamapannassa  vedana
olarika  samapannassa  vedana sukhuma sasava vedana olarika
anasava vedana sukhuma tam tam va pana vedanam upadaya upadaya
vedana olarika sukhuma datthabba.
   [12] Tattha katama vedana hina panita akusala vedana hina
Kusalabyakata  vedana  panita  kusalakusala  vedana  hina
abyakata vedana panita dukkha vedana hina sukha ca adukkhamasukha
ca  vedana  panita  sukhadukkha  vedana hina adukkhamasukha vedana
panita  asamapannassa  vedana  hina  samapannassa  vedana panita
sasava  vedana  hina  anasava vedana panita tam tam va pana
vedanam upadaya upadaya vedana hina panita datthabba.
   [13] Tattha katama vedana dure akusala vedana kusalabyakatahi
vedanahi  dure  kusalabyakata  vedana  akusalaya vedanaya dure
kusala  vedana  akusalabyakatahi  vedanahi  dure akusalabyakata
vedana  kusalaya  vedanaya  dure abyakata vedana kusalakusalahi
vedanahi  dure  kusalakusala  vedana  abyakataya  vedanaya
dure dukkha vedana sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi dure sukha
ca  adukkhamasukha  ca vedana dukkhaya vedanaya dure sukha vedana
dukkhaya  ca adukkhamasukhaya ca vedanahi dure dukkha ca adukkhamasukha
ca  vedana  sukhaya vedanaya dure adukkhamasukha vedana sukhadukkhahi
vedanahi  dure  sukhadukkha  vedana  adukkhamasukhaya  vedanaya dure
asamapannassa  vedana  samapannassa  vedanaya  dure  samapannassa
vedana   asamapannassa   vedanaya  dure  sasava  vedana
anasavaya  vedanaya  dure  anasava  vedana sasavaya vedanaya
dure  ayam  vuccati vedana dure . tattha katama vedana santike
Akusala vedana akusalaya vedanaya santike  kusala vedana kusalaya
vedanaya  santike abyakata vedana abyakataya vedanaya santike
dukkha  vedana  dukkhaya  vedanaya  santike sukha vedana sukhaya
vedanaya  santike  adukkhamasukha  vedana  adukkhamasukhaya  vedanaya
santike  asamapannassa  vedana  asamapannassa  vedanaya  santike
samapannassa  vedana samapannassa vedanaya santike sasava vedana
sasavaya  vedanaya  santike anasava vedana anasavaya vedanaya
santike ayam vuccati vedana santike . tam tam va pana vedanam upadaya
upadaya vedana dure santike datthabba.
   [14]  Tattha   katamo  sannakkhandho  yakaci  sanna
atitanagatapaccuppanna  ajjhatta  va  bahiddha  va  olarika
va sukhuma va hina va panita va ya dure santike va tadekajjham
abhisannuhitva abhisankhipitva ayam vuccati sannakkhandho.
   [15] Tattha katama sanna atita ya sanna atita niruddha
vigata  viparinata  atthangata  abbhatthangata  uppajjitva  vigata
atita  atitamsena  sangahita  cakkhusamphassaja  sanna  sotasamphassaja
sanna   ghanasamphassaja   sanna   jivhasamphassaja   sanna
kayasamphassaja  sanna  manosamphassaja  sanna  ayam  vuccati sanna
atita . tattha katama sanna anagata ya sanna ajata abhuta
asanjata   anibbatta   anabhinibbatta  apatubhuta  anuppanna
Asamuppanna   anutthita   asamutthita   anagata   anagatamsena
sangahita  cakkhusamphassaja  sanna  .pe.  manosamphassaja  sanna
ayam vuccati sanna anagata.
   {15.1}  Tattha katama sanna paccuppanna ya sanna jata
bhuta  sanjata  nibbatta  abhinibbatta  patubhuta  uppanna
samuppanna   utthita   samutthita   paccuppanna  paccuppannamsena
sangahita   cakkhusamphassaja   sanna   .pe.   manosamphassaja
sanna ayam vuccati sanna paccuppanna.
   [16]  Tattha katama sanna ajjhatta ya sanna tesam tesam
sattanam  ajjhattam  paccattam  niyaka  patipuggalika  upadinna
cakkhusamphassaja  sanna  .pe.  manosamphassaja  sanna  ayam vuccati
sanna  ajjhatta  .  tattha  katama  sanna  bahiddha ya sanna
tesam  tesam  parasattanam  parapuggalanam  ajjhattam  paccattam  niyaka
patipuggalika   upadinna   cakkhusamphassaja   sanna   .pe.
Manosamphassaja sanna ayam vuccati sanna bahiddha.
   [17]  Tattha  katama sanna olarika sukhuma patighasamphassaja
sanna  olarika  adhivacanasamphassaja  sanna sukhuma akusala sanna
olarika  kusalabyakata  sanna  sukhuma  kusalakusala  sanna
olarika  abyakata  sanna  sukhuma dukkhaya vedanaya sampayutta
sanna  olarika  sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta
sanna   sukhuma   sukhadukkhahi   vedanahi  sampayutta  sanna
Olarika  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  sanna  sukhuma
asamapannassa  sanna  olarika  samapannassa  sanna  sukhuma
sasava  sanna  olarika  anasava  sanna  sukhuma  tam  tam
va  pana  sannam  upadaya  upadaya  sanna  olarika  sukhuma
datthabba.
   [18] Tattha katama sanna hina panita akusala sanna hina
kusalabyakata   sanna   panita  kusalakusala  sanna  hina
abyakata  sanna  panita  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  sanna
hina  sukhaya  ca  adukkhamasukhaya  ca  vedanahi  sampayutta sanna
panita   sukhadukkhahi   vedanahi   sampayutta   sanna  hina
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  sanna  panita  asamapannassa
sanna  hina  samapannassa  sanna  panita  sasava  sanna hina
anasava  sanna  panita tam tam va pana sannam upadaya upadaya
sanna hina panita datthabba.
   [19] Tattha katama sanna dure akusala sanna kusalabyakatahi
sannahi  dure  kusalabyakata  sanna  akusalaya  sannaya  dure
kusala  sanna  akusalabyakatahi  sannahi  dure  akusalabyakata
sanna   kusalaya   sannaya   dure   abyakata   sanna
kusalakusalahi  sannahi  dure  kusalakusala  sanna  abyakataya
sannaya  dure  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  sanna  sukhaya ca
Adukkhamasukhaya  ca  vedanahi  sampayuttahi  sannahi dure sukhaya ca
adukkhamasukhaya  ca  vedanahi  sampayutta  sanna  dukkhaya vedanaya
sampayuttaya  sannaya  dure  sukhaya  vedanaya  sampayutta  sanna
dukkhaya  ca  adukkhamasukhaya  ca vedanahi sampayuttahi sannahi dure
dukkhaya  ca  adukkhamasukhaya  ca  vedanahi sampayutta sanna sukhaya
vedanaya  sampayuttaya  sannaya  dure  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutta  sanna  sukhadukkhahi  vedanahi sampayuttahi sannahi dure
sukhadukkhahi  vedanahi  sampayutta  sanna  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttaya  sannaya  dure  asamapannassa  sanna  samapannassa
sannaya   dure  samapannassa  sanna  asamapannassa  sannaya
dure  sasava  sanna  anasavaya  sannaya dure anasava sanna
sasavaya sannaya dure ayam vuccati sanna dure.
   {19.1}  Tattha  katama  sanna  santike  akusala  sanna
akusalaya  sannaya  santike  kusala  sanna  kusalaya  sannaya
santike   abyakata  sanna  abyakataya  sannaya  santike
dukkhaya  vedanaya  sampayutta sanna dukkhaya vedanaya sampayuttaya
sannaya  santike  sukhaya  vedanaya  sampayutta  sanna  sukhaya
vedanaya  sampayuttaya  sannaya  santike  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutta  sanna  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttaya  sannaya
santike  asamapannassa  sanna  asamapannassa  sannaya  santike
samapannassa  sanna  samapannassa  sannaya  santike  sasava
Sanna  sasavaya  sannaya  santike  anasava  sanna  anasavaya
sannaya  santike  ayam  vuccati sanna santike . tam tam va pana
sannam upadaya upadaya sanna dure santike datthabba.
   [20] Tattha katamo sankharakkhandho yekeci sankhara atitanagata-
paccuppanna  ajjhatta  va  bahiddha  va  olarika  va
sukhuma va hina va panita va ye dure santike va tadekajjham
abhisannuhitva abhisankhipitva ayam vuccati sankharakkhandho.
   [21] Tattha katame sankhara atita ye sankhara atita niruddha
vigata  viparinata  atthangata  abbhatthangata  uppajjitva  vigata
atita  atitamsena  sangahita  cakkhusamphassaja  cetana sotasamphassaja
cetana ghanasamphassaja cetana jivhasamphassaja cetana kayasamphassaja
cetana manosamphassaja cetana ime vuccanti sankhara atita.
   {21.1} Tattha katame sankhara anagata ye sankhara ajata
abhuta  asanjata  anibbatta  anabhinibbatta  apatubhuta anuppanna
asamuppanna   anutthita   asamutthita   anagata   anagatamsena
sangahita  cakkhusamphassaja  cetana  .pe.  manosamphassaja  cetana
ime vuccanti sankhara anagata.
   {21.2} Tattha katame sankhara paccuppanna ye sankhara jata
bhuta  sanjata  nibbatta  abhinibbatta  patubhuta  uppanna
samuppanna   utthita   samutthita   paccuppanna  paccuppannamsena
sangahita   cakkhusamphassaja   cetana   .pe.   manosamphassaja
Cetana ime vuccanti sankhara paccuppanna.
   [22] Tattha katame sankhara ajjhatta ye sankhara tesam tesam
sattanam  ajjhattam  paccattam  niyaka  patipuggalika  upadinna
cakkhusamphassaja  cetana .pe. manosamphassaja cetana ime vuccanti
sankhara ajjhatta . tattha katame sankhara bahiddha ye sankhara
tesam  tesam  parasattanam  parapuggalanam  ajjhattam  paccattam  niyaka
patipuggalika   upadinna   cakkhusamphassaja   cetana   .pe.
Manosamphassaja cetana ime vuccanti sankhara bahiddha.
   [23] Tattha katame sankhara olarika sukhuma akusala sankhara
olarika  kusalabyakata  sankhara  sukhuma  kusalakusala sankhara
olarika  abyakata sankhara sukhuma dukkhaya vedanaya sampayutta
sankhara olarika sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta
sankhara sukhuma sukhadukkhahi vedanahi sampayutta sankhara olarika
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  sankhara  sukhuma asamapannassa
sankhara  olarika samapannassa sankhara sukhuma sasava sankhara
olarika  anasava  sankhara sukhuma te te va pana sankhare
upadaya upadaya sankhara olarika sukhuma datthabba.
   [24]  Tattha katame sankhara hina panita akusala sankhara
hina  kusalabyakata  sankhara  panita kusalakusala sankhara hina
abyatata  sankhara  panita dukkhaya vedanaya sampayutta sankhara
Hina  sukhaya  ca  adukkhamasukhaya  ca vedanahi sampayutta sankhara
panita   sukhadukkhahi   vedanahi  sampayutta  sankhara  hina
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  sankhara  panita asamapannassa
sankhara  hina  samapannassa  sankhara  panita  sasava sankhara
hina anasava sankhara panita te te va pana sankhare upadaya
upadaya sankhara hina panita datthabba.
   [25] Tattha katame sankhara dure akusala sankhara kusalabyakatehi
sankharehi  dure kusalabyakata sankhara akusalehi sankharehi dure
kusala  sankhara  akusalabyakatehi sankharehi dure akusalabyakata
sankhara kusalehi sankharehi dure abyakata sankhara kusalakusalehi
sankharehi  dure  kusalakusala  sankhara  abyakatehi  sankharehi
dure dukkhaya vedanaya sampayutta sankhara sukhaya ca adukkhamasukhaya
ca  vedanahi  sampayuttehi sankharehi dure sukhaya ca adukkhamasukhaya
ca  vedanahi  sampayutta  sankhara  dukkhaya vedanaya sampayuttehi
sankharehi  dure  sukhaya vedanaya sampayutta sankhara dukkhaya ca
adukkhamasukhaya  ca vedanahi sampayuttehi sankharehi dure dukkhaya ca
adukkhamasukhaya  ca  vedanahi  sampayutta  sankhara sukhaya vedanaya
sampayuttehi sankharehi dure adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sankhara
sukhadukkhahi vedanahi sampayuttehi sankharehi dure sukhadukkhahi vedanahi
sampayutta  sankhara  adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttehi sankharehi
Dure  asamapannassa  sankhara  samapannassa  sankharehi  dure
samapannassa  sankhara  asamapannassa  sankharehi  dure  sasava
sankhara  anasavehi  sankharehi dure anasava sankhara sasavehi
sankharehi dure ime vuccanti sankhara dure.
   {25.1} Tattha katame sankhara santike akusala sankhara akusalanam
sankharanam santike kusala sankhara kusalanam sankharanam santike abyakata
sankhara abyakatanam sankharanam santike dukkhaya vedanaya sampayutta
sankhara  dukkhaya  vedanaya sampayuttanam sankharanam santike sukhaya
vedanaya sampayutta sankhara sukhaya vedanaya sampayuttanam sankharanam
santike  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta sankhara adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttanam  sankharanam  santike  asamapannassa sankhara
asamapannassa  sankharanam  santike samapannassa sankhara samapannassa
sankharanam  santike  sasava sankhara sasavanam sankharanam santike
anasava  sankhara  anasavanam  sankharanam  santike ime vuccanti
sankhara santike . te te va pana sankhare upadaya upadaya
sankhara dure santike datthabba.
   [26]  Tattha  katamo  vinnanakkhandho  yankinci  vinnanam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam
va hinam va panitam va yam dure santike va tadekajjham abhisannuhitva
abhisankhipitva ayam vuccati vinnanakkhandho.
   [27]  Tattha  katamam  vinnanam atitam yam vinnanam atitam niruddham
vigatam  viparinatam  atthangatam  abbhatthangatam  uppajjitva  vigatam  atitam
atitamsena   sangahitam   cakkhuvinnanam   sotavinnanam   ghanavinnanam
jivhavinnanam  kayavinnanam  manovinnanam  idam  vuccati  vinnanam
atitam.
   {27.1} Tattha katamam vinnanam anagatam yam vinnanam ajatam abhutam
asanjatam  anibbattam  anabhinibbattam  apatubhutam  anuppannam  asamuppannam
anutthitam  asamutthitam  anagatam  anagatamsena  sangahitam  cakkhuvinnanam
.pe. Manovinnanam idam vuccati vinnanam anagatam.
   {27.2} Tattha katamam vinnanam paccuppannam yam vinnanam jatam bhutam
sanjatam  nibbattam  abhinibbattam  patubhutam  uppannam samuppannam utthitam
samutthitam  paccuppannam  paccuppannamsena  sangahitam  cakkhuvinnanam  .pe.
Manovinnanam idam vuccati vinnanam paccuppannam.
   [28]  Tattha  katamam vinnanam ajjhattam yam vinnanam tesam tesam
sattanam  ajjhattam  paccattam  niyakam patipuggalikam upadinnam cakkhuvinnanam
.pe.  manovinnanam  idam  vuccati  vinnanam ajjhattam . tattha katamam
vinnanam  bahiddha  yam  vinnanam  tesam tesam parasattanam parapuggalanam
ajjhattam  paccattam  niyakam  patipuggalikam  upadinnam  cakkhuvinnanam
.pe. Manovinnanam idam vuccati vinnanam bahiddha.
   [29]  Tattha  katamam  vinnanam olarikam sukhumam akusalam vinnanam
olarikam  kusalabyakata  vinnana  sukhuma  kusalakusala  vinnana
Olarika  abyakatam  vinnanam  sukhumam  dukkhaya  vedanaya sampayuttam
vinnanam  olarikam  sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta
vinnana  sukhuma  sukhadukkhahi  vedanahi  sampayutta  vinnana
olarika  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  vinnanam  sukhumam
asamapannassa  vinnanam  olarikam  samapannassa  vinnanam  sukhumam
sasavam  vinnanam  olarikam  anasavam vinnanam sukhumam tam tam va pana
vinnanam upadaya upadaya vinnanam olarikam sukhumam datthabbam.
   [30]  Tattha  katamam  vinnanam hinam panitam akusalam vinnanam hinam
kusalabyakata  vinnana  panita  kusalakusala  vinnana  hina
abyakatam  vinnanam  panitam  dukkhaya  vedanaya  sampayuttam  vinnanam
hinam  sukhaya  ca  adukkhamasukhaya  ca  vedanahi sampayutta vinnana
panita  sukhadukkhahi vedanahi sampayutta vinnana hina adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttam  vinnanam  panitam  asamapannassa  vinnanam
hinam  samapannassa  vinnanam  panitam  sasavam  vinnanam  hinam  anasavam
vinnanam  panitam  tam  tam  va  pana  vinnanam  upadaya  upadaya
vinnanam hinam panitam datthabbam.
   [31] Tattha katamam vinnanam dure akusalam vinnanam kusalabyakatehi
vinnanehi  dure  kusalabyakata  vinnana akusala vinnana dure
kusalam  vinnanam  akusalabyakatehi  vinnanehi  dure akusalabyakata
vinnana   kusala   vinnana   dure   abyakatam   vinnanam
Kusalakusalehi  vinnanehi  dure  kusalakusala  vinnana  abyakata
vinnana  dure  dukkhaya  vedanaya  sampayuttam  vinnanam sukhaya ca
adukkhamasukhaya  ca  vedanahi  sampayuttehi  vinnanehi  dure sukhaya
ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta vinnana dukkhaya vedanaya
sampayutta  vinnana  dure  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  vinnanam
dukkhaya  ca  adukkhamasukhaya  ca  vedanahi  sampayuttehi  vinnanehi
dure  dukkhaya  ca  adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta vinnana
sukhaya  vedanaya  sampayutta vinnana dure adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttam  vinnanam  sukhadukkhahi  vedanahi  sampayuttehi  vinnanehi
dure  sukhadukkhahi  vedanahi  sampayutta  vinnana  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  vinnana  dure  asamapannassa  vinnanam
samapannassa  vinnana  dure  samapannassa  vinnanam  asamapannassa
vinnana  dure  sasavam  vinnanam anasava vinnana dure anasavam
vinnanam sasava vinnana dure idam vuccati vinnanam dure.
   {31.1} Tattha katamam vinnanam santike akusalam vinnanam akusalassa
vinnanassa  santike  kusalam  vinnanam  kusalassa  vinnanassa  santike
abyakatam  vinnanam  abyakatassa  vinnanassa  santike  dukkhaya
vedanaya sampayuttam vinnanam dukkhaya vedanaya sampayuttassa vinnanassa
santike  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  vinnanam  sukhaya  vedanaya
sampayuttassa  vinnanassa  santike  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttam
Vinnanam   adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttassa   vinnanassa
santike  asamapannassa  vinnanam  asamapannassa  vinnanassa  santike
samapannassa  vinnanam  samapannassa  vinnanassa  santike  sasavam
vinnanam   sasavassa   vinnanassa  santike  anasavam  vinnanam
anasavassa  vinnanassa  santike  idam  vuccati  vinnanam santike .
Tam  tam va pana vinnanam upadaya upadaya vinnanam dure santike
datthabbam.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 1-17. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]