ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Abhidhammapiṭake vibhaṅgo
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
            khandhavibhaṅgo
   [1]  Pañcakkhandhā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho.
   [2]  Tattha  katamo  rūpakkhandho  yaṅkiñci  rūpaṃ atītānāgata-
paccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā
hīnaṃ  vā  paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati rūpakkhandho.
   [3] Tattha katamaṃ rūpaṃ atītaṃ yaṃ rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vigataṃ vipariṇataṃ
atthaṅgataṃ   abbhatthaṅgataṃ  uppajjitvā  vigataṃ  atītaṃ  atītaṃsena
saṅgahitaṃ   cattāro   ca   mahābhūtā   catunnañca  mahābhūtānaṃ
upādāya  rūpaṃ  idaṃ vuccati rūpaṃ atītaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ anāgataṃ
yaṃ  rūpaṃ  ajātaṃ  abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ anabhinibbattaṃ apātubhūtaṃ
anuppannaṃ  asamuppannaṃ  anuṭṭhitaṃ  asamuṭṭhitaṃ  anāgataṃ  anāgataṃsena
saṅgahitaṃ  cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya
rūpaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  anāgataṃ  .  tattha katamaṃ rūpaṃ paccuppannaṃ
yaṃ  rūpaṃ  jātaṃ  bhūtaṃ  sañjātaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtaṃ
Uppannaṃ  samuppannaṃ  uṭṭhitaṃ  samuṭṭhitaṃ  paccuppannaṃ  puccuppannaṃsena
saṅgahitaṃ  cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya
rūpaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ paccuppannaṃ.
   [4]  Tattha  katamaṃ rūpaṃ ajjhattaṃ yaṃ rūpaṃ tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ  pāṭipuggalikaṃ  upādinnaṃ  cattāro  ca
mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya  rūpaṃ  idaṃ  vuccati rūpaṃ
ajjhattaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ bahiddhā yaṃ rūpaṃ tesaṃ tesaṃ parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ  pāṭipuggalikaṃ  upādinnaṃ
cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya rūpaṃ idaṃ
vuccati rūpaṃ bahiddhā.
   [5] Tattha katamaṃ rūpaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ
idaṃ  vuccati  rūpaṃ  oḷārikaṃ  .  tattha  katamaṃ  rūpaṃ  sukhumaṃ
itthindriyaṃ .pe. Kabaḷiṅkāro āhāro idaṃ vuccati rūpaṃ sukhumaṃ.
   [6]  Tattha  katamaṃ  rūpaṃ  hīnaṃ  yaṃ rūpaṃ tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
uññātaṃ  avaññātaṃ  hīḷitaṃ  paribhūtaṃ  acitīkataṃ  hīnaṃ  hīnamataṃ hīnasammataṃ
aniṭṭhaṃ   akantaṃ   amanāpaṃ   rūpā   saddā  gandhā  rasā
phoṭṭhabbā  idaṃ vuccati rūpaṃ hīnaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ paṇītaṃ yaṃ rūpaṃ
tesaṃ  tesaṃ  sattānaṃ  anuññātaṃ  anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ citīkataṃ
paṇītaṃ  paṇītamataṃ  paṇītasammataṃ  iṭṭhaṃ  kantaṃ  manāpaṃ  rūpā  saddā
gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  idaṃ  vuccati  rūpaṃ paṇītaṃ . taṃ taṃ vā
Pana rūpaṃ upādāya upādāya rūpaṃ hīnaṃ paṇītaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [7]  Tattha  katamaṃ  rūpaṃ dūre itthindriyaṃ .pe. kabaḷiṅkāro
āhāro  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  anāsanne anupakkaṭṭhe
dūre  asantike idaṃ vuccati rūpaṃ dūre . tattha katamaṃ rūpaṃ santike
cakkhāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi rūpaṃ
āsanne  upakkaṭṭhe  avidūre santike idaṃ vuccati rūpaṃ santike .
Taṃ taṃ vā pana rūpaṃ upādāya upādāya rūpaṃ dūre santike daṭṭhabbaṃ.
   [8] Tattha katamo vedanākkhandho yākāci vedanā atītānāgata-
paccuppannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā
hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati vedanākkhandho.
   [9] Tattha katamā vedanā atītā yā vedanā atītā niruddhā
vigatā  vipariṇatā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  uppajjitvā  vigatā
atītā atītaṃsena saṅgahitā sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā
vedanā ayaṃ vuccati vedanā atītā . tattha katamā vedanā anāgatā
yā  vedanā  ajātā  abhūtā  asañjātā anibbattā anabhinibbattā
apātubhūtā   anuppannā   asamuppannā   anuṭṭhitā   asamuṭṭhitā
anāgatā   anāgataṃsena   saṅgahitā   sukhā  vedanā  dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ  vuccati  vedanā anāgatā .
Tattha  katamā  vedanā  paccuppannā  yā  vedanā  jātā  bhūtā
Sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  uppannā  samuppannā
uṭṭhitā  samuṭṭhitā  paccuppannā  paccuppannaṃsena  saṅgahitā  sukhā
vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā vedanā ayaṃ vuccati vedanā
paccuppannā.
   [10] Tattha katamā vedanā ajjhattā yā vedanā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā sukhā
vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā vedanā ayaṃ vuccati vedanā
ajjhattā . tattha katamā vedanā bahiddhā yā vedanā tesaṃ tesaṃ
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā
upādinnā  sukhā  vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ vuccati vedanā bahiddhā.
   [11] Tattha katamā vedanā oḷārikā sukhumā akusalā vedanā
oḷārikā  kusalābyākatā  vedanā  sukhumā  kusalākusalā  vedanā
oḷārikā  abyākatā  vedanā  sukhumā  dukkhā vedanā oḷārikā
sukhā  ca  adukkhamasukhā  ca  vedanā  sukhumā  sukhadukkhā  vedanā
oḷārikā  adukkhamasukhā  vedanā  sukhumā  asamāpannassa  vedanā
oḷārikā  samāpannassa  vedanā sukhumā sāsavā vedanā oḷārikā
anāsavā vedanā sukhumā taṃ taṃ vā pana vedanaṃ upādāya upādāya
vedanā oḷārikā sukhumā daṭṭhabbā.
   [12] Tattha katamā vedanā hīnā paṇītā akusalā vedanā hīnā
Kusalābyākatā  vedanā  paṇītā  kusalākusalā  vedanā  hīnā
abyākatā vedanā paṇītā dukkhā vedanā hīnā sukhā ca adukkhamasukhā
ca  vedanā  paṇītā  sukhadukkhā  vedanā hīnā adukkhamasukhā vedanā
paṇītā  asamāpannassa  vedanā  hīnā  samāpannassa  vedanā paṇītā
sāsavā  vedanā  hīnā  anāsavā vedanā paṇītā taṃ taṃ vā pana
vedanaṃ upādāya upādāya vedanā hīnā paṇītā daṭṭhabbā.
   [13] Tattha katamā vedanā dūre akusalā vedanā kusalābyākatāhi
vedanāhi  dūre  kusalābyākatā  vedanā  akusalāya vedanāya dūre
kusalā  vedanā  akusalābyākatāhi  vedanāhi  dūre akusalābyākatā
vedanā  kusalāya  vedanāya  dūre abyākatā vedanā kusalākusalāhi
vedanāhi  dūre  kusalākusalā  vedanā  abyākatāya  vedanāya
dūre dukkhā vedanā sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi dūre sukhā
ca  adukkhamasukhā  ca vedanā dukkhāya vedanāya dūre sukhā vedanā
dukkhāya  ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi dūre dukkhā ca adukkhamasukhā
ca  vedanā  sukhāya vedanāya dūre adukkhamasukhā vedanā sukhadukkhāhi
vedanāhi  dūre  sukhadukkhā  vedanā  adukkhamasukhāya  vedanāya dūre
asamāpannassa  vedanā  samāpannassa  vedanāya  dūre  samāpannassa
vedanā   asamāpannassa   vedanāya  dūre  sāsavā  vedanā
anāsavāya  vedanāya  dūre  anāsavā  vedanā sāsavāya vedanāya
dūre  ayaṃ  vuccati vedanā dūre . tattha katamā vedanā santike
Akusalā vedanā akusalāya vedanāya santike  kusalā vedanā kusalāya
vedanāya  santike abyākatā vedanā abyākatāya vedanāya santike
dukkhā  vedanā  dukkhāya  vedanāya  santike sukhā vedanā sukhāya
vedanāya  santike  adukkhamasukhā  vedanā  adukkhamasukhāya  vedanāya
santike  asamāpannassa  vedanā  asamāpannassa  vedanāya  santike
samāpannassa  vedanā samāpannassa vedanāya santike sāsavā vedanā
sāsavāya  vedanāya  santike anāsavā vedanā anāsavāya vedanāya
santike ayaṃ vuccati vedanā santike . taṃ taṃ vā pana vedanaṃ upādāya
upādāya vedanā dūre santike daṭṭhabbā.
   [14]  Tattha   katamo  saññākkhandho  yākāci  saññā
atītānāgatapaccuppannā  ajjhattā  vā  bahiddhā  vā  oḷārikā
vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati saññākkhandho.
   [15] Tattha katamā saññā atītā yā saññā atītā niruddhā
vigatā  vipariṇatā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  uppajjitvā  vigatā
atītā  atītaṃsena  saṅgahitā  cakkhusamphassajā  saññā  sotasamphassajā
saññā   ghānasamphassajā   saññā   jivhāsamphassajā   saññā
kāyasamphassajā  saññā  manosamphassajā  saññā  ayaṃ  vuccati saññā
atītā . tattha katamā saññā anāgatā yā saññā ajātā abhūtā
asañjātā   anibbattā   anabhinibbattā  apātubhūtā  anuppannā
Asamuppannā   anuṭṭhitā   asamuṭṭhitā   anāgatā   anāgataṃsena
saṅgahitā  cakkhusamphassajā  saññā  .pe.  manosamphassajā  saññā
ayaṃ vuccati saññā anāgatā.
   {15.1}  Tattha katamā saññā paccuppannā yā saññā jātā
bhūtā  sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  uppannā
samuppannā   uṭṭhitā   samuṭṭhitā   paccuppannā  paccuppannaṃsena
saṅgahitā   cakkhusamphassajā   saññā   .pe.   manosamphassajā
saññā ayaṃ vuccati saññā paccuppannā.
   [16]  Tattha katamā saññā ajjhattā yā saññā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā
cakkhusamphassajā  saññā  .pe.  manosamphassajā  saññā  ayaṃ vuccati
saññā  ajjhattā  .  tattha  katamā  saññā  bahiddhā yā saññā
tesaṃ  tesaṃ  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā
pāṭipuggalikā   upādinnā   cakkhusamphassajā   saññā   .pe.
Manosamphassajā saññā ayaṃ vuccati saññā bahiddhā.
   [17]  Tattha  katamā saññā oḷārikā sukhumā paṭighasamphassajā
saññā  oḷārikā  adhivacanasamphassajā  saññā sukhumā akusalā saññā
oḷārikā  kusalābyākatā  saññā  sukhumā  kusalākusalā  saññā
oḷārikā  abyākatā  saññā  sukhumā dukkhāya vedanāya sampayuttā
saññā  oḷārikā  sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā
saññā   sukhumā   sukhadukkhāhi   vedanāhi  sampayuttā  saññā
Oḷārikā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  sukhumā
asamāpannassa  saññā  oḷārikā  samāpannassa  saññā  sukhumā
sāsavā  saññā  oḷārikā  anāsavā  saññā  sukhumā  taṃ  taṃ
vā  pana  saññaṃ  upādāya  upādāya  saññā  oḷārikā  sukhumā
daṭṭhabbā.
   [18] Tattha katamā saññā hīnā paṇītā akusalā saññā hīnā
kusalābyākatā   saññā   paṇītā  kusalākusalā  saññā  hīnā
abyākatā  saññā  paṇītā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā
hīnā  sukhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttā saññā
paṇītā   sukhadukkhāhi   vedanāhi   sampayuttā   saññā  hīnā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  paṇītā  asamāpannassa
saññā  hīnā  samāpannassa  saññā  paṇītā  sāsavā  saññā hīnā
anāsavā  saññā  paṇītā taṃ taṃ vā pana saññaṃ upādāya upādāya
saññā hīnā paṇītā daṭṭhabbā.
   [19] Tattha katamā saññā dūre akusalā saññā kusalābyākatāhi
saññāhi  dūre  kusalābyākatā  saññā  akusalāya  saññāya  dūre
kusalā  saññā  akusalābyākatāhi  saññāhi  dūre  akusalābyākatā
saññā   kusalāya   saññāya   dūre   abyākatā   saññā
kusalākusalāhi  saññāhi  dūre  kusalākusalā  saññā  abyākatāya
saññāya  dūre  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  sukhāya ca
Adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttāhi  saññāhi dūre sukhāya ca
adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttā  saññā  dukkhāya vedanāya
sampayuttāya  saññāya  dūre  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā
dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca vedanāhi sampayuttāhi saññāhi dūre
dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi sampayuttā saññā sukhāya
vedanāya  sampayuttāya  saññāya  dūre  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā  saññā  sukhadukkhāhi  vedanāhi sampayuttāhi saññāhi dūre
sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttā  saññā  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttāya  saññāya  dūre  asamāpannassa  saññā  samāpannassa
saññāya   dūre  samāpannassa  saññā  asamāpannassa  saññāya
dūre  sāsavā  saññā  anāsavāya  saññāya dūre anāsavā saññā
sāsavāya saññāya dūre ayaṃ vuccati saññā dūre.
   {19.1}  Tattha  katamā  saññā  santike  akusalā  saññā
akusalāya  saññāya  santike  kusalā  saññā  kusalāya  saññāya
santike   abyākatā  saññā  abyākatāya  saññāya  santike
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā saññā dukkhāya vedanāya sampayuttāya
saññāya  santike  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  sukhāya
vedanāya  sampayuttāya  saññāya  santike  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā  saññā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saññāya
santike  asamāpannassa  saññā  asamāpannassa  saññāya  santike
samāpannassa  saññā  samāpannassa  saññāya  santike  sāsavā
Saññā  sāsavāya  saññāya  santike  anāsavā  saññā  anāsavāya
saññāya  santike  ayaṃ  vuccati saññā santike . taṃ taṃ vā pana
saññaṃ upādāya upādāya saññā dūre santike daṭṭhabbā.
   [20] Tattha katamo saṅkhārakkhandho yekeci saṅkhārā atītānāgata-
paccuppannā  ajjhattā  vā  bahiddhā  vā  oḷārikā  vā
sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā ye dūre santike vā tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho.
   [21] Tattha katame saṅkhārā atītā ye saṅkhārā atītā niruddhā
vigatā  vipariṇatā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  uppajjitvā  vigatā
atītā  atītaṃsena  saṅgahitā  cakkhusamphassajā  cetanā sotasamphassajā
cetanā ghānasamphassajā cetanā jivhāsamphassajā cetanā kāyasamphassajā
cetanā manosamphassajā cetanā ime vuccanti saṅkhārā atītā.
   {21.1} Tattha katame saṅkhārā anāgatā ye saṅkhārā ajātā
abhūtā  asañjātā  anibbattā  anabhinibbattā  apātubhūtā anuppannā
asamuppannā   anuṭṭhitā   asamuṭṭhitā   anāgatā   anāgataṃsena
saṅgahitā  cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.  manosamphassajā  cetanā
ime vuccanti saṅkhārā anāgatā.
   {21.2} Tattha katame saṅkhārā paccuppannā ye saṅkhārā jātā
bhūtā  sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  uppannā
samuppannā   uṭṭhitā   samuṭṭhitā   paccuppannā  paccuppannaṃsena
saṅgahitā   cakkhusamphassajā   cetanā   .pe.   manosamphassajā
Cetanā ime vuccanti saṅkhārā paccuppannā.
   [22] Tattha katame saṅkhārā ajjhattā ye saṅkhārā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā
cakkhusamphassajā  cetanā .pe. manosamphassajā cetanā ime vuccanti
saṅkhārā ajjhattā . tattha katame saṅkhārā bahiddhā ye saṅkhārā
tesaṃ  tesaṃ  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā
pāṭipuggalikā   upādinnā   cakkhusamphassajā   cetanā   .pe.
Manosamphassajā cetanā ime vuccanti saṅkhārā bahiddhā.
   [23] Tattha katame saṅkhārā oḷārikā sukhumā akusalā saṅkhārā
oḷārikā  kusalābyākatā  saṅkhārā  sukhumā  kusalākusalā saṅkhārā
oḷārikā  abyākatā saṅkhārā sukhumā dukkhāya vedanāya sampayuttā
saṅkhārā oḷārikā sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā
saṅkhārā sukhumā sukhadukkhāhi vedanāhi sampayuttā saṅkhārā oḷārikā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saṅkhārā  sukhumā asamāpannassa
saṅkhārā  oḷārikā samāpannassa saṅkhārā sukhumā sāsavā saṅkhārā
oḷārikā  anāsavā  saṅkhārā sukhumā te te vā pana saṅkhāre
upādāya upādāya saṅkhārā oḷārikā sukhumā daṭṭhabbā.
   [24]  Tattha katame saṅkhārā hīnā paṇītā akusalā saṅkhārā
hīnā  kusalābyākatā  saṅkhārā  paṇītā kusalākusalā saṅkhārā hīnā
abyātatā  saṅkhārā  paṇītā dukkhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā
Hīnā  sukhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca vedanāhi sampayuttā saṅkhārā
paṇītā   sukhadukkhāhi   vedanāhi  sampayuttā  saṅkhārā  hīnā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saṅkhārā  paṇītā asamāpannassa
saṅkhārā  hīnā  samāpannassa  saṅkhārā  paṇītā  sāsavā saṅkhārā
hīnā anāsavā saṅkhārā paṇītā te te vā pana saṅkhāre upādāya
upādāya saṅkhārā hīnā paṇītā daṭṭhabbā.
   [25] Tattha katame saṅkhārā dūre akusalā saṅkhārā kusalābyākatehi
saṅkhārehi  dūre kusalābyākatā saṅkhārā akusalehi saṅkhārehi dūre
kusalā  saṅkhārā  akusalābyākatehi saṅkhārehi dūre akusalābyākatā
saṅkhārā kusalehi saṅkhārehi dūre abyākatā saṅkhārā kusalākusalehi
saṅkhārehi  dūre  kusalākusalā  saṅkhārā  abyākatehi  saṅkhārehi
dūre dukkhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā sukhāya ca adukkhamasukhāya
ca  vedanāhi  sampayuttehi saṅkhārehi dūre sukhāya ca adukkhamasukhāya
ca  vedanāhi  sampayuttā  saṅkhārā  dukkhāya vedanāya sampayuttehi
saṅkhārehi  dūre  sukhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā dukkhāya ca
adukkhamasukhāya  ca vedanāhi sampayuttehi saṅkhārehi dūre dukkhāya ca
adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttā  saṅkhārā sukhāya vedanāya
sampayuttehi saṅkhārehi dūre adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā
sukhadukkhāhi vedanāhi sampayuttehi saṅkhārehi dūre sukhadukkhāhi vedanāhi
sampayuttā  saṅkhārā  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttehi saṅkhārehi
Dūre  asamāpannassa  saṅkhārā  samāpannassa  saṅkhārehi  dūre
samāpannassa  saṅkhārā  asamāpannassa  saṅkhārehi  dūre  sāsavā
saṅkhārā  anāsavehi  saṅkhārehi dūre anāsavā saṅkhārā sāsavehi
saṅkhārehi dūre ime vuccanti saṅkhārā dūre.
   {25.1} Tattha katame saṅkhārā santike akusalā saṅkhārā akusalānaṃ
saṅkhārānaṃ santike kusalā saṅkhārā kusalānaṃ saṅkhārānaṃ santike abyākatā
saṅkhārā abyākatānaṃ saṅkhārānaṃ santike dukkhāya vedanāya sampayuttā
saṅkhārā  dukkhāya  vedanāya sampayuttānaṃ saṅkhārānaṃ santike sukhāya
vedanāya sampayuttā saṅkhārā sukhāya vedanāya sampayuttānaṃ saṅkhārānaṃ
santike  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā saṅkhārā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttānaṃ  saṅkhārānaṃ  santike  asamāpannassa saṅkhārā
asamāpannassa  saṅkhārānaṃ  santike samāpannassa saṅkhārā samāpannassa
saṅkhārānaṃ  santike  sāsavā saṅkhārā sāsavānaṃ saṅkhārānaṃ santike
anāsavā  saṅkhārā  anāsavānaṃ  saṅkhārānaṃ  santike ime vuccanti
saṅkhārā santike . te te vā pana saṅkhāre upādāya upādāya
saṅkhārā dūre santike daṭṭhabbā.
   [26]  Tattha  katamo  viññāṇakkhandho  yaṅkiñci  viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ
vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho.
   [27]  Tattha  katamaṃ  viññāṇaṃ atītaṃ yaṃ viññāṇaṃ atītaṃ niruddhaṃ
vigataṃ  vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgataṃ  uppajjitvā  vigataṃ  atītaṃ
atītaṃsena   saṅgahitaṃ   cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  idaṃ  vuccati  viññāṇaṃ
atītaṃ.
   {27.1} Tattha katamaṃ viññāṇaṃ anāgataṃ yaṃ viññāṇaṃ ajātaṃ abhūtaṃ
asañjātaṃ  anibbattaṃ  anabhinibbattaṃ  apātubhūtaṃ  anuppannaṃ  asamuppannaṃ
anuṭṭhitaṃ  asamuṭṭhitaṃ  anāgataṃ  anāgataṃsena  saṅgahitaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati viññāṇaṃ anāgataṃ.
   {27.2} Tattha katamaṃ viññāṇaṃ paccuppannaṃ yaṃ viññāṇaṃ jātaṃ bhūtaṃ
sañjātaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtaṃ  uppannaṃ samuppannaṃ uṭṭhitaṃ
samuṭṭhitaṃ  paccuppannaṃ  paccuppannaṃsena  saṅgahitaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati viññāṇaṃ paccuppannaṃ.
   [28]  Tattha  katamaṃ viññāṇaṃ ajjhattaṃ yaṃ viññāṇaṃ tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ pāṭipuggalikaṃ upādinnaṃ cakkhuviññāṇaṃ
.pe.  manoviññāṇaṃ  idaṃ  vuccati  viññāṇaṃ ajjhattaṃ . tattha katamaṃ
viññāṇaṃ  bahiddhā  yaṃ  viññāṇaṃ  tesaṃ tesaṃ parasattānaṃ parapuggalānaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ  pāṭipuggalikaṃ  upādinnaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati viññāṇaṃ bahiddhā.
   [29]  Tattha  katamaṃ  viññāṇaṃ oḷārikaṃ sukhumaṃ akusalaṃ viññāṇaṃ
oḷārikaṃ  kusalābyākatā  viññāṇā  sukhumā  kusalākusalā  viññāṇā
Oḷārikā  abyākataṃ  viññāṇaṃ  sukhumaṃ  dukkhāya  vedanāya sampayuttaṃ
viññāṇaṃ  oḷārikaṃ  sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā
viññāṇā  sukhumā  sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttā  viññāṇā
oḷārikā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  sukhumaṃ
asamāpannassa  viññāṇaṃ  oḷārikaṃ  samāpannassa  viññāṇaṃ  sukhumaṃ
sāsavaṃ  viññāṇaṃ  oḷārikaṃ  anāsavaṃ viññāṇaṃ sukhumaṃ taṃ taṃ vā pana
viññāṇaṃ upādāya upādāya viññāṇaṃ oḷārikaṃ sukhumaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [30]  Tattha  katamaṃ  viññāṇaṃ hīnaṃ paṇītaṃ akusalaṃ viññāṇaṃ hīnaṃ
kusalābyākatā  viññāṇā  paṇītā  kusalākusalā  viññāṇā  hīnā
abyākataṃ  viññāṇaṃ  paṇītaṃ  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ
hīnaṃ  sukhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi sampayuttā viññāṇā
paṇītā  sukhadukkhāhi vedanāhi sampayuttā viññāṇā hīnā adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  paṇītaṃ  asamāpannassa  viññāṇaṃ
hīnaṃ  samāpannassa  viññāṇaṃ  paṇītaṃ  sāsavaṃ  viññāṇaṃ  hīnaṃ  anāsavaṃ
viññāṇaṃ  paṇītaṃ  taṃ  taṃ  vā  pana  viññāṇaṃ  upādāya  upādāya
viññāṇaṃ hīnaṃ paṇītaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [31] Tattha katamaṃ viññāṇaṃ dūre akusalaṃ viññāṇaṃ kusalābyākatehi
viññāṇehi  dūre  kusalābyākatā  viññāṇā akusalā viññāṇā dūre
kusalaṃ  viññāṇaṃ  akusalābyākatehi  viññāṇehi  dūre akusalābyākatā
viññāṇā   kusalā   viññāṇā   dūre   abyākataṃ   viññāṇaṃ
Kusalākusalehi  viññāṇehi  dūre  kusalākusalā  viññāṇā  abyākatā
viññāṇā  dūre  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ sukhāya ca
adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttehi  viññāṇehi  dūre sukhāya
ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā viññāṇā dukkhāya vedanāya
sampayuttā  viññāṇā  dūre  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ
dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttehi  viññāṇehi
dūre  dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā viññāṇā
sukhāya  vedanāya  sampayuttā viññāṇā dūre adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttehi  viññāṇehi
dūre  sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttā  viññāṇā  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  viññāṇā  dūre  asamāpannassa  viññāṇaṃ
samāpannassa  viññāṇā  dūre  samāpannassa  viññāṇaṃ  asamāpannassa
viññāṇā  dūre  sāsavaṃ  viññāṇaṃ anāsavā viññāṇā dūre anāsavaṃ
viññāṇaṃ sāsavā viññāṇā dūre idaṃ vuccati viññāṇaṃ dūre.
   {31.1} Tattha katamaṃ viññāṇaṃ santike akusalaṃ viññāṇaṃ akusalassa
viññāṇassa  santike  kusalaṃ  viññāṇaṃ  kusalassa  viññāṇassa  santike
abyākataṃ  viññāṇaṃ  abyākatassa  viññāṇassa  santike  dukkhāya
vedanāya sampayuttaṃ viññāṇaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttassa viññāṇassa
santike  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttassa  viññāṇassa  santike  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ
Viññāṇaṃ   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttassa   viññāṇassa
santike  asamāpannassa  viññāṇaṃ  asamāpannassa  viññāṇassa  santike
samāpannassa  viññāṇaṃ  samāpannassa  viññāṇassa  santike  sāsavaṃ
viññāṇaṃ   sāsavassa   viññāṇassa  santike  anāsavaṃ  viññāṇaṃ
anāsavassa  viññāṇassa  santike  idaṃ  vuccati  viññāṇaṃ santike .
Taṃ  taṃ vā pana viññāṇaṃ upādāya upādāya viññāṇaṃ dūre santike
daṭṭhabbaṃ.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 1-17. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]