ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

page1.

Abhidhammapitake vibhango -------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa khandhavibhango [1] Pancakkhandha rupakkhandho vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho. [2] Tattha katamo rupakkhandho yankinci rupam atitanagata- paccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva ayam vuccati rupakkhandho. [3] Tattha katamam rupam atitam yam rupam atitam niruddham vigatam viparinatam atthangatam abbhatthangatam uppajjitva vigatam atitam atitamsena sangahitam cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam atitam . tattha katamam rupam anagatam yam rupam ajatam abhutam asanjatam anibbattam anabhinibbattam apatubhutam anuppannam asamuppannam anutthitam asamutthitam anagatam anagatamsena sangahitam cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam anagatam . tattha katamam rupam paccuppannam yam rupam jatam bhutam sanjatam nibbattam abhinibbattam patubhutam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Uppannam samuppannam utthitam samutthitam paccuppannam puccuppannamsena sangahitam cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam paccuppannam. [4] Tattha katamam rupam ajjhattam yam rupam tesam tesam sattanam ajjhattam paccattam niyakam patipuggalikam upadinnam cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam ajjhattam . tattha katamam rupam bahiddha yam rupam tesam tesam parasattanam parapuggalanam ajjhattam paccattam niyakam patipuggalikam upadinnam cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam bahiddha. [5] Tattha katamam rupam olarikam cakkhayatanam .pe. Photthabbayatanam idam vuccati rupam olarikam . tattha katamam rupam sukhumam itthindriyam .pe. Kabalinkaro aharo idam vuccati rupam sukhumam. [6] Tattha katamam rupam hinam yam rupam tesam tesam sattanam unnatam avannatam hilitam paribhutam acitikatam hinam hinamatam hinasammatam anittham akantam amanapam rupa sadda gandha rasa photthabba idam vuccati rupam hinam . tattha katamam rupam panitam yam rupam tesam tesam sattanam anunnatam anavannatam ahilitam aparibhutam citikatam panitam panitamatam panitasammatam ittham kantam manapam rupa sadda gandha rasa photthabba idam vuccati rupam panitam . tam tam va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Pana rupam upadaya upadaya rupam hinam panitam datthabbam. [7] Tattha katamam rupam dure itthindriyam .pe. kabalinkaro aharo yam va panannampi atthi rupam anasanne anupakkatthe dure asantike idam vuccati rupam dure . tattha katamam rupam santike cakkhayatanam .pe. photthabbayatanam yam va panannampi atthi rupam asanne upakkatthe avidure santike idam vuccati rupam santike . Tam tam va pana rupam upadaya upadaya rupam dure santike datthabbam. [8] Tattha katamo vedanakkhandho yakaci vedana atitanagata- paccuppanna ajjhatta va bahiddha va olarika va sukhuma va hina va panita va ya dure santike va tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva ayam vuccati vedanakkhandho. [9] Tattha katama vedana atita ya vedana atita niruddha vigata viparinata atthangata abbhatthangata uppajjitva vigata atita atitamsena sangahita sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana ayam vuccati vedana atita . tattha katama vedana anagata ya vedana ajata abhuta asanjata anibbatta anabhinibbatta apatubhuta anuppanna asamuppanna anutthita asamutthita anagata anagatamsena sangahita sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana ayam vuccati vedana anagata . Tattha katama vedana paccuppanna ya vedana jata bhuta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Sanjata nibbatta abhinibbatta patubhuta uppanna samuppanna utthita samutthita paccuppanna paccuppannamsena sangahita sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana ayam vuccati vedana paccuppanna. [10] Tattha katama vedana ajjhatta ya vedana tesam tesam sattanam ajjhattam paccattam niyaka patipuggalika upadinna sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana ayam vuccati vedana ajjhatta . tattha katama vedana bahiddha ya vedana tesam tesam parasattanam parapuggalanam ajjhattam paccattam niyaka patipuggalika upadinna sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana ayam vuccati vedana bahiddha. [11] Tattha katama vedana olarika sukhuma akusala vedana olarika kusalabyakata vedana sukhuma kusalakusala vedana olarika abyakata vedana sukhuma dukkha vedana olarika sukha ca adukkhamasukha ca vedana sukhuma sukhadukkha vedana olarika adukkhamasukha vedana sukhuma asamapannassa vedana olarika samapannassa vedana sukhuma sasava vedana olarika anasava vedana sukhuma tam tam va pana vedanam upadaya upadaya vedana olarika sukhuma datthabba. [12] Tattha katama vedana hina panita akusala vedana hina

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Kusalabyakata vedana panita kusalakusala vedana hina abyakata vedana panita dukkha vedana hina sukha ca adukkhamasukha ca vedana panita sukhadukkha vedana hina adukkhamasukha vedana panita asamapannassa vedana hina samapannassa vedana panita sasava vedana hina anasava vedana panita tam tam va pana vedanam upadaya upadaya vedana hina panita datthabba. [13] Tattha katama vedana dure akusala vedana kusalabyakatahi vedanahi dure kusalabyakata vedana akusalaya vedanaya dure kusala vedana akusalabyakatahi vedanahi dure akusalabyakata vedana kusalaya vedanaya dure abyakata vedana kusalakusalahi vedanahi dure kusalakusala vedana abyakataya vedanaya dure dukkha vedana sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi dure sukha ca adukkhamasukha ca vedana dukkhaya vedanaya dure sukha vedana dukkhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi dure dukkha ca adukkhamasukha ca vedana sukhaya vedanaya dure adukkhamasukha vedana sukhadukkhahi vedanahi dure sukhadukkha vedana adukkhamasukhaya vedanaya dure asamapannassa vedana samapannassa vedanaya dure samapannassa vedana asamapannassa vedanaya dure sasava vedana anasavaya vedanaya dure anasava vedana sasavaya vedanaya dure ayam vuccati vedana dure . tattha katama vedana santike

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Akusala vedana akusalaya vedanaya santike kusala vedana kusalaya vedanaya santike abyakata vedana abyakataya vedanaya santike dukkha vedana dukkhaya vedanaya santike sukha vedana sukhaya vedanaya santike adukkhamasukha vedana adukkhamasukhaya vedanaya santike asamapannassa vedana asamapannassa vedanaya santike samapannassa vedana samapannassa vedanaya santike sasava vedana sasavaya vedanaya santike anasava vedana anasavaya vedanaya santike ayam vuccati vedana santike . tam tam va pana vedanam upadaya upadaya vedana dure santike datthabba. [14] Tattha katamo sannakkhandho yakaci sanna atitanagatapaccuppanna ajjhatta va bahiddha va olarika va sukhuma va hina va panita va ya dure santike va tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva ayam vuccati sannakkhandho. [15] Tattha katama sanna atita ya sanna atita niruddha vigata viparinata atthangata abbhatthangata uppajjitva vigata atita atitamsena sangahita cakkhusamphassaja sanna sotasamphassaja sanna ghanasamphassaja sanna jivhasamphassaja sanna kayasamphassaja sanna manosamphassaja sanna ayam vuccati sanna atita . tattha katama sanna anagata ya sanna ajata abhuta asanjata anibbatta anabhinibbatta apatubhuta anuppanna

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Asamuppanna anutthita asamutthita anagata anagatamsena sangahita cakkhusamphassaja sanna .pe. manosamphassaja sanna ayam vuccati sanna anagata. {15.1} Tattha katama sanna paccuppanna ya sanna jata bhuta sanjata nibbatta abhinibbatta patubhuta uppanna samuppanna utthita samutthita paccuppanna paccuppannamsena sangahita cakkhusamphassaja sanna .pe. manosamphassaja sanna ayam vuccati sanna paccuppanna. [16] Tattha katama sanna ajjhatta ya sanna tesam tesam sattanam ajjhattam paccattam niyaka patipuggalika upadinna cakkhusamphassaja sanna .pe. manosamphassaja sanna ayam vuccati sanna ajjhatta . tattha katama sanna bahiddha ya sanna tesam tesam parasattanam parapuggalanam ajjhattam paccattam niyaka patipuggalika upadinna cakkhusamphassaja sanna .pe. Manosamphassaja sanna ayam vuccati sanna bahiddha. [17] Tattha katama sanna olarika sukhuma patighasamphassaja sanna olarika adhivacanasamphassaja sanna sukhuma akusala sanna olarika kusalabyakata sanna sukhuma kusalakusala sanna olarika abyakata sanna sukhuma dukkhaya vedanaya sampayutta sanna olarika sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sanna sukhuma sukhadukkhahi vedanahi sampayutta sanna

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Olarika adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sanna sukhuma asamapannassa sanna olarika samapannassa sanna sukhuma sasava sanna olarika anasava sanna sukhuma tam tam va pana sannam upadaya upadaya sanna olarika sukhuma datthabba. [18] Tattha katama sanna hina panita akusala sanna hina kusalabyakata sanna panita kusalakusala sanna hina abyakata sanna panita dukkhaya vedanaya sampayutta sanna hina sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sanna panita sukhadukkhahi vedanahi sampayutta sanna hina adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sanna panita asamapannassa sanna hina samapannassa sanna panita sasava sanna hina anasava sanna panita tam tam va pana sannam upadaya upadaya sanna hina panita datthabba. [19] Tattha katama sanna dure akusala sanna kusalabyakatahi sannahi dure kusalabyakata sanna akusalaya sannaya dure kusala sanna akusalabyakatahi sannahi dure akusalabyakata sanna kusalaya sannaya dure abyakata sanna kusalakusalahi sannahi dure kusalakusala sanna abyakataya sannaya dure dukkhaya vedanaya sampayutta sanna sukhaya ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayuttahi sannahi dure sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sanna dukkhaya vedanaya sampayuttaya sannaya dure sukhaya vedanaya sampayutta sanna dukkhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayuttahi sannahi dure dukkhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sanna sukhaya vedanaya sampayuttaya sannaya dure adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sanna sukhadukkhahi vedanahi sampayuttahi sannahi dure sukhadukkhahi vedanahi sampayutta sanna adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttaya sannaya dure asamapannassa sanna samapannassa sannaya dure samapannassa sanna asamapannassa sannaya dure sasava sanna anasavaya sannaya dure anasava sanna sasavaya sannaya dure ayam vuccati sanna dure. {19.1} Tattha katama sanna santike akusala sanna akusalaya sannaya santike kusala sanna kusalaya sannaya santike abyakata sanna abyakataya sannaya santike dukkhaya vedanaya sampayutta sanna dukkhaya vedanaya sampayuttaya sannaya santike sukhaya vedanaya sampayutta sanna sukhaya vedanaya sampayuttaya sannaya santike adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sanna adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttaya sannaya santike asamapannassa sanna asamapannassa sannaya santike samapannassa sanna samapannassa sannaya santike sasava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Sanna sasavaya sannaya santike anasava sanna anasavaya sannaya santike ayam vuccati sanna santike . tam tam va pana sannam upadaya upadaya sanna dure santike datthabba. [20] Tattha katamo sankharakkhandho yekeci sankhara atitanagata- paccuppanna ajjhatta va bahiddha va olarika va sukhuma va hina va panita va ye dure santike va tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva ayam vuccati sankharakkhandho. [21] Tattha katame sankhara atita ye sankhara atita niruddha vigata viparinata atthangata abbhatthangata uppajjitva vigata atita atitamsena sangahita cakkhusamphassaja cetana sotasamphassaja cetana ghanasamphassaja cetana jivhasamphassaja cetana kayasamphassaja cetana manosamphassaja cetana ime vuccanti sankhara atita. {21.1} Tattha katame sankhara anagata ye sankhara ajata abhuta asanjata anibbatta anabhinibbatta apatubhuta anuppanna asamuppanna anutthita asamutthita anagata anagatamsena sangahita cakkhusamphassaja cetana .pe. manosamphassaja cetana ime vuccanti sankhara anagata. {21.2} Tattha katame sankhara paccuppanna ye sankhara jata bhuta sanjata nibbatta abhinibbatta patubhuta uppanna samuppanna utthita samutthita paccuppanna paccuppannamsena sangahita cakkhusamphassaja cetana .pe. manosamphassaja

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Cetana ime vuccanti sankhara paccuppanna. [22] Tattha katame sankhara ajjhatta ye sankhara tesam tesam sattanam ajjhattam paccattam niyaka patipuggalika upadinna cakkhusamphassaja cetana .pe. manosamphassaja cetana ime vuccanti sankhara ajjhatta . tattha katame sankhara bahiddha ye sankhara tesam tesam parasattanam parapuggalanam ajjhattam paccattam niyaka patipuggalika upadinna cakkhusamphassaja cetana .pe. Manosamphassaja cetana ime vuccanti sankhara bahiddha. [23] Tattha katame sankhara olarika sukhuma akusala sankhara olarika kusalabyakata sankhara sukhuma kusalakusala sankhara olarika abyakata sankhara sukhuma dukkhaya vedanaya sampayutta sankhara olarika sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sankhara sukhuma sukhadukkhahi vedanahi sampayutta sankhara olarika adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sankhara sukhuma asamapannassa sankhara olarika samapannassa sankhara sukhuma sasava sankhara olarika anasava sankhara sukhuma te te va pana sankhare upadaya upadaya sankhara olarika sukhuma datthabba. [24] Tattha katame sankhara hina panita akusala sankhara hina kusalabyakata sankhara panita kusalakusala sankhara hina abyatata sankhara panita dukkhaya vedanaya sampayutta sankhara

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Hina sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sankhara panita sukhadukkhahi vedanahi sampayutta sankhara hina adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sankhara panita asamapannassa sankhara hina samapannassa sankhara panita sasava sankhara hina anasava sankhara panita te te va pana sankhare upadaya upadaya sankhara hina panita datthabba. [25] Tattha katame sankhara dure akusala sankhara kusalabyakatehi sankharehi dure kusalabyakata sankhara akusalehi sankharehi dure kusala sankhara akusalabyakatehi sankharehi dure akusalabyakata sankhara kusalehi sankharehi dure abyakata sankhara kusalakusalehi sankharehi dure kusalakusala sankhara abyakatehi sankharehi dure dukkhaya vedanaya sampayutta sankhara sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayuttehi sankharehi dure sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sankhara dukkhaya vedanaya sampayuttehi sankharehi dure sukhaya vedanaya sampayutta sankhara dukkhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayuttehi sankharehi dure dukkhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta sankhara sukhaya vedanaya sampayuttehi sankharehi dure adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sankhara sukhadukkhahi vedanahi sampayuttehi sankharehi dure sukhadukkhahi vedanahi sampayutta sankhara adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttehi sankharehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Dure asamapannassa sankhara samapannassa sankharehi dure samapannassa sankhara asamapannassa sankharehi dure sasava sankhara anasavehi sankharehi dure anasava sankhara sasavehi sankharehi dure ime vuccanti sankhara dure. {25.1} Tattha katame sankhara santike akusala sankhara akusalanam sankharanam santike kusala sankhara kusalanam sankharanam santike abyakata sankhara abyakatanam sankharanam santike dukkhaya vedanaya sampayutta sankhara dukkhaya vedanaya sampayuttanam sankharanam santike sukhaya vedanaya sampayutta sankhara sukhaya vedanaya sampayuttanam sankharanam santike adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta sankhara adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttanam sankharanam santike asamapannassa sankhara asamapannassa sankharanam santike samapannassa sankhara samapannassa sankharanam santike sasava sankhara sasavanam sankharanam santike anasava sankhara anasavanam sankharanam santike ime vuccanti sankhara santike . te te va pana sankhare upadaya upadaya sankhara dure santike datthabba. [26] Tattha katamo vinnanakkhandho yankinci vinnanam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva ayam vuccati vinnanakkhandho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

[27] Tattha katamam vinnanam atitam yam vinnanam atitam niruddham vigatam viparinatam atthangatam abbhatthangatam uppajjitva vigatam atitam atitamsena sangahitam cakkhuvinnanam sotavinnanam ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam manovinnanam idam vuccati vinnanam atitam. {27.1} Tattha katamam vinnanam anagatam yam vinnanam ajatam abhutam asanjatam anibbattam anabhinibbattam apatubhutam anuppannam asamuppannam anutthitam asamutthitam anagatam anagatamsena sangahitam cakkhuvinnanam .pe. Manovinnanam idam vuccati vinnanam anagatam. {27.2} Tattha katamam vinnanam paccuppannam yam vinnanam jatam bhutam sanjatam nibbattam abhinibbattam patubhutam uppannam samuppannam utthitam samutthitam paccuppannam paccuppannamsena sangahitam cakkhuvinnanam .pe. Manovinnanam idam vuccati vinnanam paccuppannam. [28] Tattha katamam vinnanam ajjhattam yam vinnanam tesam tesam sattanam ajjhattam paccattam niyakam patipuggalikam upadinnam cakkhuvinnanam .pe. manovinnanam idam vuccati vinnanam ajjhattam . tattha katamam vinnanam bahiddha yam vinnanam tesam tesam parasattanam parapuggalanam ajjhattam paccattam niyakam patipuggalikam upadinnam cakkhuvinnanam .pe. Manovinnanam idam vuccati vinnanam bahiddha. [29] Tattha katamam vinnanam olarikam sukhumam akusalam vinnanam olarikam kusalabyakata vinnana sukhuma kusalakusala vinnana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Olarika abyakatam vinnanam sukhumam dukkhaya vedanaya sampayuttam vinnanam olarikam sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta vinnana sukhuma sukhadukkhahi vedanahi sampayutta vinnana olarika adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam vinnanam sukhumam asamapannassa vinnanam olarikam samapannassa vinnanam sukhumam sasavam vinnanam olarikam anasavam vinnanam sukhumam tam tam va pana vinnanam upadaya upadaya vinnanam olarikam sukhumam datthabbam. [30] Tattha katamam vinnanam hinam panitam akusalam vinnanam hinam kusalabyakata vinnana panita kusalakusala vinnana hina abyakatam vinnanam panitam dukkhaya vedanaya sampayuttam vinnanam hinam sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta vinnana panita sukhadukkhahi vedanahi sampayutta vinnana hina adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam vinnanam panitam asamapannassa vinnanam hinam samapannassa vinnanam panitam sasavam vinnanam hinam anasavam vinnanam panitam tam tam va pana vinnanam upadaya upadaya vinnanam hinam panitam datthabbam. [31] Tattha katamam vinnanam dure akusalam vinnanam kusalabyakatehi vinnanehi dure kusalabyakata vinnana akusala vinnana dure kusalam vinnanam akusalabyakatehi vinnanehi dure akusalabyakata vinnana kusala vinnana dure abyakatam vinnanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Kusalakusalehi vinnanehi dure kusalakusala vinnana abyakata vinnana dure dukkhaya vedanaya sampayuttam vinnanam sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayuttehi vinnanehi dure sukhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta vinnana dukkhaya vedanaya sampayutta vinnana dure sukhaya vedanaya sampayuttam vinnanam dukkhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayuttehi vinnanehi dure dukkhaya ca adukkhamasukhaya ca vedanahi sampayutta vinnana sukhaya vedanaya sampayutta vinnana dure adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam vinnanam sukhadukkhahi vedanahi sampayuttehi vinnanehi dure sukhadukkhahi vedanahi sampayutta vinnana adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta vinnana dure asamapannassa vinnanam samapannassa vinnana dure samapannassa vinnanam asamapannassa vinnana dure sasavam vinnanam anasava vinnana dure anasavam vinnanam sasava vinnana dure idam vuccati vinnanam dure. {31.1} Tattha katamam vinnanam santike akusalam vinnanam akusalassa vinnanassa santike kusalam vinnanam kusalassa vinnanassa santike abyakatam vinnanam abyakatassa vinnanassa santike dukkhaya vedanaya sampayuttam vinnanam dukkhaya vedanaya sampayuttassa vinnanassa santike sukhaya vedanaya sampayuttam vinnanam sukhaya vedanaya sampayuttassa vinnanassa santike adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Vinnanam adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttassa vinnanassa santike asamapannassa vinnanam asamapannassa vinnanassa santike samapannassa vinnanam samapannassa vinnanassa santike sasavam vinnanam sasavassa vinnanassa santike anasavam vinnanam anasavassa vinnanassa santike idam vuccati vinnanam santike . Tam tam va pana vinnanam upadaya upadaya vinnanam dure santike datthabbam. Suttantabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 1-17. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]