ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [961]  Tattha  katame cattāro āsavā kāmāsavo bhavāsavo
diṭṭhāsavo  avijjāsavo  .  tattha  katamo kāmāsavo yo kāmesu
Kāmacchando  .pe.  kāmajjhosānaṃ  ayaṃ  vuccati  kāmāsavo .
Tattha  katamo  bhavāsavo  yo bhavesu bhavacchando .pe. bhavajjhosānaṃ
ayaṃ  vuccati  bhavāsavo . tattha katamo diṭṭhāsavo sassato lokoti
vā  .pe.  neva  hoti  na na hoti tathāgato parammaraṇāti vā
yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati
diṭṭhāsavo  sabbāpi  micchādiṭṭhi  diṭṭhāsavo  .  tattha  katamo
avijjāsavo  dukkhe  aññāṇaṃ  .pe.  avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ
ayaṃ vuccati avijjāsavo. Ime cattāro āsavā.
   [962]  Tattha  katame  cattāro  ganthā abhijjhā kāyagantho
byāpādo  kāyagantho  sīlabbataparāmāso kāyagantho idaṃsaccābhiniveso
kāyagantho  .  tattha  katamo  abhijjhā  kāyagantho  yo  rāgo
sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  ayaṃ vuccati abhijjhā
kāyagantho  .  tattha  katamo  byāpādo  kāyagantho  anatthaṃ me
acarīti  .pe.  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā  cittassa  ayaṃ
vuccati  byāpādo  kāyagantho  .  tattha  katamo sīlabbataparāmāso
kāyagantho  ito  bahiddhā  samaṇabrāhmaṇānaṃ  sīlena  suddhi  vatena
suddhi  sīlabbatena  suddhīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.
Vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati  sīlabbataparāmāso kāyagantho . tattha
katamo  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho  sassato loko idameva saccaṃ
moghamaññanti  vā  asassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
Vā  .pe.  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva
saccaṃ  moghamaññanti  vā  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.
Vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho .
Ṭhapetvā   sīlabbataparāmāsaṃ   kāyaganthaṃ   sabbāpi   micchādiṭṭhi
idaṃsaccābhiniveso kāyagantho. Ime cattāro ganthā.
   [963] Tattha katame cattāro oghā .pe. Yogā .pe. Cattāri
upādānāni    kāmupādānaṃ    diṭṭhupādānaṃ    sīlabbatupādānaṃ
attavādupādānaṃ  .  tattha  katamaṃ  kāmupādānaṃ  yo  kāmesu
kāmacchando  .pe.  kāmajjhosānaṃ idaṃ vuccati kāmupādānaṃ . tattha
katamaṃ  diṭṭhupādānaṃ  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  .pe. ye imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  yā
evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho  idaṃ  vuccati
diṭṭhupādānaṃ  .  ṭhapetvā  sīlabbatupādānañca  attavādupādānañca
sabbāpi micchādiṭṭhi diṭṭhupādānaṃ.
   {963.1}  Tattha  katamaṃ  sīlabbatupādānaṃ  ito  bahiddhā
samaṇabrāhmaṇānaṃ   sīlena   suddhi   vatena  suddhi  sīlabbatena
suddhīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho
idaṃ  vuccati  sīlabbatupādānaṃ  .  tattha  katamaṃ attavādupādānaṃ idha
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
Attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ .pe.
Saññaṃ  .pe.  saṅkhāre  .pe.  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ
vā  attānaṃ  yā  evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho
idaṃ vuccati attavādupādānaṃ imāni cattāri upādānāni.
   [964]  Tattha  katame  cattāro  taṇhuppādā cīvarahetu vā
bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  piṇḍapātahetu  vā
bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati senāsanahetu vā bhikkhuno
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  itibhavābhavahetu  vā  bhikkhuno
taṇhā uppajjamānā uppajjati ime cattāro taṇhuppādā.
   [965]  Tattha  katamāni cattāri agatigamanāni chandāgatiṃ gacchati
dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ gacchati yā evarūpā
agati  agatigamanaṃ  chandagamanaṃ  vaggagamanaṃ  vārigamanaṃ  imāni  cattāri
agatigamanāni.
   [966]  Tattha  katame  cattāro vipariyesā anicce niccanti
saññāvipariyeso  cittavipariyeso  diṭṭhivipariyeso  dukkhe  sukhanti
saññāvipariyeso  cittavipariyeso  diṭṭhivipariyeso  anattani  attāti
saññāvipariyeso  cittavipariyeso  diṭṭhivipariyeso  asubhe  subhanti
saññāvipariyeso  cittavipariyeso  diṭṭhivipariyeso  ime  cattāro
vipariyesā.
   [967] Tattha katame cattāro anariyavohārā adiṭṭhe diṭṭhavāditā
asute  sutavāditā amute mutavāditā aviññāte viññātavāditā ime
cattāro anariyavohārā.
   [968]  Tattha katame aparepi cattāro anariyavohārā diṭṭhe
adiṭṭhavāditā  sute  asutavāditā  mute  amutavāditā  viññāte
aviññātavāditā ime cattāro anariyavohārā.
   [969]  Tattha  katamāni  cattāri  duccaritāni  pāṇātipāto
adinnādānaṃ   kāmesumicchācāro   musāvādo  imāni  cattāri
duccaritāni.
   [970] Tattha katamāni aparānipi cattāri duccaritāni musāvādo
pisuṇā  vācā  pharusā  vācā  samphappalāpo  imāni  cattāri
duccaritāni.
   [971]  Tattha  katamāni  cattāri  bhayāni  jātibhayaṃ  jarābhayaṃ
byādhibhayaṃ maraṇabhayaṃ imāni cattāri bhayāni.
   [972]  Tattha  katamāni  aparānipi  cattāri  bhayāni rājabhayaṃ
corabhayaṃ aggibhayaṃ udakabhayaṃ imāni cattāri bhayāni.
   [973]  Tattha  katamāni  aparānipi  cattāri  bhayāni  ūmibhayaṃ
kumbhilabhayaṃ āvaṭṭabhayaṃ susukābhayaṃ imāni cattāri bhayāni.
   [974] Tattha katamāni aparānipi cattāri bhayāni attānuvādabhayaṃ
parānuvādabhayaṃ daṇḍabhayaṃ duggatibhayaṃ imāni cattāri bhayāni.
   [975]  Tattha  katamā  catasso  diṭṭhiyo  sayaṃkataṃ sukhadukkhanti
saccato  thetato  diṭṭhi  uppajjati  parakataṃ  sukhadukkhanti  saccato
thetato  diṭṭhi  uppajjati  sayaṃkatañca  parakatañca  sukhadukkhanti saccato
thetato  diṭṭhi  uppajjati asayaṃkataṃ aparakataṃ adhiccasamuppannaṃ sukhadukkhanti
saccato thetato diṭṭhi uppajjati imā catasso diṭṭhiyo.
            Catukkaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 504-509. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10192              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10192              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=961&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=961              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12754              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12754              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]