ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [961]  Tattha  katame cattaro asava kamasavo bhavasavo
ditthasavo  avijjasavo  .  tattha  katamo kamasavo yo kamesu
Kamacchando  .pe.  kamajjhosanam  ayam  vuccati  kamasavo .
Tattha  katamo  bhavasavo  yo bhavesu bhavacchando .pe. bhavajjhosanam
ayam  vuccati  bhavasavo . tattha katamo ditthasavo sassato lokoti
va  .pe.  neva  hoti  na na hoti tathagato parammaranati va
ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati
ditthasavo  sabbapi  micchaditthi  ditthasavo  .  tattha  katamo
avijjasavo  dukkhe  annanam  .pe.  avijjalangi moho akusalamulam
ayam vuccati avijjasavo. Ime cattaro asava.
   [962]  Tattha  katame  cattaro  gantha abhijjha kayagantho
byapado  kayagantho  silabbataparamaso kayagantho idamsaccabhiniveso
kayagantho  .  tattha  katamo  abhijjha  kayagantho  yo  rago
sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  ayam vuccati abhijjha
kayagantho  .  tattha  katamo  byapado  kayagantho  anattham me
acariti  .pe.  candikkam  assuropo  anattamanata  cittassa  ayam
vuccati  byapado  kayagantho  .  tattha  katamo silabbataparamaso
kayagantho  ito  bahiddha  samanabrahmananam  silena  suddhi  vatena
suddhi  silabbatena  suddhiti  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe.
Vipariyesaggaho  ayam  vuccati  silabbataparamaso kayagantho . tattha
katamo  idamsaccabhiniveso  kayagantho  sassato loko idameva saccam
moghamannanti  va  asassato  loko  idameva  saccam  moghamannanti
Va  .pe.  neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva
saccam  moghamannanti  va  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe.
Vipariyesaggaho  ayam  vuccati  idamsaccabhiniveso  kayagantho .
Thapetva   silabbataparamasam   kayagantham   sabbapi   micchaditthi
idamsaccabhiniveso kayagantho. Ime cattaro gantha.
   [963] Tattha katame cattaro ogha .pe. Yoga .pe. Cattari
upadanani    kamupadanam    ditthupadanam    silabbatupadanam
attavadupadanam  .  tattha  katamam  kamupadanam  yo  kamesu
kamacchando  .pe.  kamajjhosanam idam vuccati kamupadanam . tattha
katamam  ditthupadanam  natthi  dinnam  natthi  yittham  .pe. ye imanca
lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedentiti  ya
evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe.  vipariyesaggaho  idam  vuccati
ditthupadanam  .  thapetva  silabbatupadananca  attavadupadananca
sabbapi micchaditthi ditthupadanam.
   {963.1}  Tattha  katamam  silabbatupadanam  ito  bahiddha
samanabrahmananam   silena   suddhi   vatena  suddhi  silabbatena
suddhiti  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe.  vipariyesaggaho
idam  vuccati  silabbatupadanam  .  tattha  katamam attavadupadanam idha
assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va
Attanam  attani  va  rupam  rupasmim  va  attanam  vedanam .pe.
Sannam  .pe.  sankhare  .pe.  vinnanam  attato  samanupassati
vinnanavantam  va  attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim
va  attanam  ya  evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho
idam vuccati attavadupadanam imani cattari upadanani.
   [964]  Tattha  katame  cattaro  tanhuppada civarahetu va
bhikkhuno  tanha  uppajjamana  uppajjati  pindapatahetu  va
bhikkhuno  tanha  uppajjamana  uppajjati senasanahetu va bhikkhuno
tanha  uppajjamana  uppajjati  itibhavabhavahetu  va  bhikkhuno
tanha uppajjamana uppajjati ime cattaro tanhuppada.
   [965]  Tattha  katamani cattari agatigamanani chandagatim gacchati
dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim gacchati ya evarupa
agati  agatigamanam  chandagamanam  vaggagamanam  varigamanam  imani  cattari
agatigamanani.
   [966]  Tattha  katame  cattaro vipariyesa anicce niccanti
sannavipariyeso  cittavipariyeso  ditthivipariyeso  dukkhe  sukhanti
sannavipariyeso  cittavipariyeso  ditthivipariyeso  anattani  attati
sannavipariyeso  cittavipariyeso  ditthivipariyeso  asubhe  subhanti
sannavipariyeso  cittavipariyeso  ditthivipariyeso  ime  cattaro
vipariyesa.
   [967] Tattha katame cattaro anariyavohara aditthe ditthavadita
asute  sutavadita amute mutavadita avinnate vinnatavadita ime
cattaro anariyavohara.
   [968]  Tattha katame aparepi cattaro anariyavohara ditthe
aditthavadita  sute  asutavadita  mute  amutavadita  vinnate
avinnatavadita ime cattaro anariyavohara.
   [969]  Tattha  katamani  cattari  duccaritani  panatipato
adinnadanam   kamesumicchacaro   musavado  imani  cattari
duccaritani.
   [970] Tattha katamani aparanipi cattari duccaritani musavado
pisuna  vaca  pharusa  vaca  samphappalapo  imani  cattari
duccaritani.
   [971]  Tattha  katamani  cattari  bhayani  jatibhayam  jarabhayam
byadhibhayam maranabhayam imani cattari bhayani.
   [972]  Tattha  katamani  aparanipi  cattari  bhayani rajabhayam
corabhayam aggibhayam udakabhayam imani cattari bhayani.
   [973]  Tattha  katamani  aparanipi  cattari  bhayani  umibhayam
kumbhilabhayam avattabhayam susukabhayam imani cattari bhayani.
   [974] Tattha katamani aparanipi cattari bhayani attanuvadabhayam
paranuvadabhayam dandabhayam duggatibhayam imani cattari bhayani.
   [975]  Tattha  katama  catasso  ditthiyo  sayamkatam sukhadukkhanti
saccato  thetato  ditthi  uppajjati  parakatam  sukhadukkhanti  saccato
thetato  ditthi  uppajjati  sayamkatanca  parakatanca  sukhadukkhanti saccato
thetato  ditthi  uppajjati asayamkatam aparakatam adhiccasamuppannam sukhadukkhanti
saccato thetato ditthi uppajjati ima catasso ditthiyo.
            Catukkam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 504-509. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10192&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10192&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=961&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=961              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12754              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12754              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]