ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1033]  Tattha  katamāni aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni ajjhattikassa
upādāya  .  asmīti  hoti  itthasmīti  hoti  evasmīti  hoti
aññathāsmīti hoti bhavissanti hoti itthaṃ bhavissanti hoti evaṃ bhavissanti
hoti  aññathā  bhavissanti  hoti  asasmīti  hoti  sātasmīti  hoti
siyanti  hoti  itthaṃ  siyanti  hoti  evaṃ  siyanti  hoti aññathā
siyanti  hoti  apāhaṃ  siyanti  hoti  apāhaṃ  itthaṃ  siyanti hoti
apāhaṃ evaṃ siyanti hoti apāhaṃ aññathā siyanti hoti.
   [1034]  Kathañca  asmīti hoti kañci dhammaṃ anavakāriṃ karitvā
rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  asmīti  chandaṃ  paṭilabhati
asmīti  mānaṃ  paṭilabhati  asmīti  diṭṭhiṃ  paṭilabhati  tasmiṃ sati imāni
papañcitāni honti itthasmīti vā evasmīti vā aññathāsmīti vā.
   [1035] Kathañca itthasmīti hoti khattiyosmīti vā brāhmaṇosmīti
vā  vessosmīti vā suddosmīti vā gahaṭṭhosmīti vā pabbajitosmīti
vā  devosmīti  vā  manussosmīti vā rūpīsmīti vā arūpīsmīti vā
saññīsmīti   vā   asaññīsmīti  vā  nevasaññīnāsaññīsmīti  vā
evaṃ itthasmīti hoti.
   [1036]  Kathañca  evasmīti  hoti  paraṃ  puggalaṃ  upanidhāya
yathā  so  khattiyo  tathāhaṃ khattiyosmīti vā yathā so brāhmaṇo
tathāhaṃ  brāhmaṇosmīti  vā  yathā so vesso tathāhaṃ vessosmīti
vā  yathā  so  suddo tathāhaṃ suddosmīti vā yathā so gahaṭṭho
Tathāhaṃ  gahaṭṭhosmīti  vā  yathā so pabbajito tathāhaṃ pabbajitosmīti
vā yathā so devo tathāhaṃ devosmīti vā yathā so manusso tathāhaṃ
manussosmīti vā yathā so rūpī tathāhaṃ rūpīsmīti vā yathā so arūpī
tathāhaṃ  arūpīsmīti  vā  yathā  so  saññī  tathāhaṃ saññīsmīti  vā
yathā  so  asaññī  tathāhaṃ  asaññīsmīti  vā yathā so nevasaññī-
nāsaññī tathāhaṃ nevasaññīnāsaññīsmīti vā evaṃ evasmīti hoti.
   [1037]  Kathañca  aññathāsmīti  hoti  paraṃ  puggalaṃ upanidhāya
yathā so khattiyo nāhaṃ tathā khattiyosmīti vā yathā so brāhmaṇo
nāhaṃ  tathā  brāhmaṇosmīti  vā  yathā  so vesso nāhaṃ tathā
vessosmīti  vā  yathā  so  suddo  nāhaṃ tathā suddosmīti vā
yathā  so  gahaṭṭho  nāhaṃ  tathā  gahaṭṭhosmīti  vā  yathā  so
pabbajito  nāhaṃ  tathā  pabbajitosmīti  vā yathā so devo nāhaṃ
tathā  devosmīti  vā  yathā so manusso nāhaṃ tathā manussosmīti
vā yathā so rūpī nāhaṃ tathā rūpīsmīti vā yathā so arūpī nāhaṃ
tathā  arūpīsmīti  vā  yathā  so  saññī  nāhaṃ  tathā  saññīsmīti
vā  yathā  so  asaññī  nāhaṃ  tathā  asaññīsmīti vā yathā so
nevasaññīnāsaññī    nāhaṃ    tathā    nevasaññīnāsaññīsmīti
vā evaṃ aññathāsmīti hoti.
   [1038]  Kathañca  bhavissanti  hoti  kañci  dhammaṃ  anavakāriṃ
Karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  bhavissanti  chandaṃ
paṭilabhati  bhavissanti  mānaṃ  paṭilabhati  bhavissanti  diṭṭhiṃ  paṭilabhati
tasmiṃ  sati  imāni  papañcitāni  honti  itthaṃ bhavissanti vā evaṃ
bhavissanti vā aññathā bhavissanti vā.
   [1039]  Kathañca  itthaṃ  bhavissanti  hoti  khattiyo bhavissanti
vā  brāhmaṇo  bhavissanti  vā  vesso  bhavissanti  vā  suddo
bhavissanti  vā  gahaṭṭho  bhavissanti  vā  pabbajito  bhavissanti vā
devo  bhavissanti  vā  manusso  bhavissanti vā rūpī bhavissanti vā
arūpī  bhavissanti  vā  saññī  bhavissanti  vā  asaññī  bhavissanti
vā nevasaññīnāsaññī bhavissanti vā evaṃ itthaṃ bhavissanti hoti.
   [1040]  Kathañca  evaṃ bhavissanti hoti paraṃ puggalaṃ upanidhāya
yathā  so  khattiyo  tathāhaṃ  khattiyo  bhavissanti  vā  yathā so
brāhmaṇo  tathāhaṃ  brāhmaṇo  bhavissanti  vā  .pe.  yathā so
nevasaññīnāsaññī  tathāhaṃ  nevasaññīnāsaññī  bhavissanti  vā  evaṃ
evaṃ bhavissanti hoti.
   [1041]  Kathañca  aññathā  bhavissanti  hoti  paraṃ  puggalaṃ
upanidhāya  yathā  so  khattiyo  nāhaṃ tathā khattiyo bhavissanti vā
yathā  so  brāhmaṇo nāhaṃ tathā brāhmaṇo bhavissanti vā .pe.
Yathā   so   nevasaññīnāsaññī  nāhaṃ  tathā  nevasaññīnāsaññī
bhavissanti vā evaṃ aññathā bhavissanti hoti.
   [1042]  Kathañca  asasmīti  hoti  kañci  dhammaṃ  anavakāriṃ
karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ niccosmi dhuvosmi
sassatosmi avipariṇāmadhammosmīti evaṃ asasmīti hoti.
   [1043]  Kathañca  sātasmīti  hoti  kañci  dhammaṃ  anavakāriṃ
karitvā  rūpaṃ   vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  ucchijjissāmi
vinassissāmi na bhavissāmīti evaṃ sātasmīti hoti.
   [1044]  Kathañca  siyanti hoti kañci dhammaṃ anavakāriṃ karitvā
rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  siyanti  chandaṃ  paṭilabhati
siyanti  mānaṃ  paṭilabhati  siyanti  diṭṭhiṃ  paṭilabhati  tasmiṃ sati imāni
papañcitāni  honti  itthaṃ  siyanti  vā  evaṃ siyanti vā aññathā
siyanti vā.
   [1045]  Kathañca  itthaṃ  siyanti  hoti  khattiyo siyanti vā
brāhmaṇo  siyanti  vā  vesso  siyanti  vā suddo siyanti vā
gahaṭṭho  siyanti  vā  pabbajito  siyanti  vā  devo siyanti vā
manusso  siyanti  vā  rūpī  siyanti  vā  arūpī siyanti vā saññī
siyanti  vā  asaññī  siyanti  vā  nevasaññīnāsaññī  siyanti  vā
evaṃ itthaṃ siyanti hoti.
   [1046]  Kathañca  evaṃ  siyanti  hoti paraṃ puggalaṃ upanidhāya
yathā so khattiyo tathāhaṃ khattiyo siyanti vā yathā so brāhmaṇo
tathāhaṃ  brāhmaṇo  siyanti  vā  .pe. yathā so nevasaññīnāsaññī
Tathāhaṃ nevasaññīnāsaññī siyanti vā evaṃ evaṃ siyanti hoti.
   [1047]  Kathañca  aññathā siyanti hoti paraṃ puggalaṃ upanidhāya
yathā  so  khattiyo  nāhaṃ  tathā  khattiyo siyanti vā yathā so
brāhmaṇo  nāhaṃ  tathā  brāhmaṇo  siyanti vā .pe. yathā so
nevasaññīnāsaññī  nāhaṃ  tathā  nevasaññīnāsaññī  siyanti  vā  evaṃ
aññathā siyanti hoti.
   [1048]  Kathañca  apāhaṃ  siyanti hoti kañci dhammaṃ anavakāriṃ
karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  apāhaṃ  siyanti
chandaṃ  paṭilabhati  apāhaṃ  siyanti  mānaṃ paṭilabhati apāhaṃ siyanti diṭṭhiṃ
paṭilabhati  tasmiṃ  sati  imāni  papañcitāni  honti  apāhaṃ  itthaṃ
siyanti vā apāhaṃ evaṃ siyanti vā apāhaṃ aññathā siyanti vā.
   [1049]  Kathañca  apāhaṃ  itthaṃ siyanti hoti apāhaṃ khattiyo
siyanti  vā  apāhaṃ  brāhmaṇo siyanti vā apāhaṃ vesso siyanti
vā  apāhaṃ  suddo siyanti vā apāhaṃ gahaṭṭho siyanti vā apāhaṃ
pabbajito  siyanti  vā  apāhaṃ  devo siyanti vā apāhaṃ manusso
siyanti  vā  apāhaṃ  rūpī  siyanti  vā  apāhaṃ arūpī siyanti vā
apāhaṃ  saññī  siyanti  vā  apāhaṃ  asaññī  siyanti  vā  apāhaṃ
nevasaññīnāsaññī siyanti vā evaṃ apāhaṃ itthaṃ siyanti hoti.
   [1050] Kathañca apāhaṃ evaṃ siyanti hoti paraṃ puggalaṃ upanidhāya
yathā  so  khattiyo  apāhaṃ  tathā khattiyo siyanti vā yathā so
Brāhmaṇo  apāhaṃ  tathā  brāhmaṇo siyanti vā .pe. yathā so
nevasaññīnāsaññī  apāhaṃ  tathā  nevasaññīnāsaññī  siyanti  vā evaṃ
apāhaṃ evaṃ siyanti hoti.
   [1051]  Kathañca  apāhaṃ  aññathā  siyanti hoti paraṃ puggalaṃ
upanidhāya  yathā  so khattiyo apāhaṃ na tathā khattiyo siyanti vā
yathā so brāhmaṇo apāhaṃ na tathā brāhmaṇo siyanti vā .pe.
Yathā  so  nevasaññīnāsaññī  apāhaṃ  na  tathā  nevasaññīnāsaññī
siyanti vā evaṃ apāhaṃ aññathā siyanti hoti.
   Imāni aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni ajjhattikassa upādāya.
   [1052]  Tattha  katamāni  aṭṭhārasa  taṇhāvicaritāni bāhirassa
upādāya  .  iminā  asmīti  hoti iminā itthasmīti hoti iminā
evasmīti  hoti  iminā  aññathāsmīti  hoti iminā bhavissanti hoti
iminā  itthaṃ  bhavissanti  hoti iminā evaṃ bhavissanti hoti iminā
aññathā  bhavissanti  hoti  iminā  asasmīti  hoti iminā sātasmīti
hoti  iminā  siyanti  hoti  iminā  itthaṃ  siyanti  hoti iminā
evaṃ  siyanti  hoti  iminā  aññathā  siyanti hoti iminā apāhaṃ
siyanti  hoti  iminā  apāhaṃ  itthaṃ  siyanti  hoti iminā apāhaṃ
evaṃ siyanti hoti iminā apāhaṃ aññathā siyanti hoti.
   [1053]  Kathañca  iminā  asmīti  hoti kañci dhammaṃ avakāriṃ
karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ iminā asmīti chandaṃ
Paṭilabhati  iminā  asmīti  mānaṃ  paṭilabhati  iminā  asmīti  diṭṭhiṃ
paṭilabhati  tasmiṃ  sati  imāni  papañcitāni  honti  iminā itthasmīti
vā iminā evasmīti vā iminā aññathāsmīti vā.
   [1054]  Kathañca  iminā  itthasmīti hoti iminā khattiyosmīti
vā  iminā  brāhmaṇosmīti  vā  iminā  vessosmīti vā iminā
suddosmīti  vā  iminā  gahaṭṭhosmīti  vā  iminā  pabbajitosmīti
vā  iminā  devosmīti  vā  iminā  manussosmīti  vā  iminā
rūpīsmīti  vā  iminā  arūpīsmīti  vā  iminā  saññīsmīti  vā
iminā  asaññīsmīti  vā  iminā  nevasaññīnāsaññīsmīti  vā  evaṃ
iminā itthasmīti hoti.
   [1055]  Kathañca iminā evasmīti hoti paraṃ puggalaṃ upanidhāya
yathā  so  khattiyo  iminā  tathāhaṃ  khattiyosmīti  vā yathā so
brāhmaṇo  iminā  tathāhaṃ  brāhmaṇosmīti  vā  .pe. yathā so
nevasaññīnāsaññī  iminā  tathāhaṃ  nevasaññīnāsaññīsmīti  vā  evaṃ
iminā evasmīti hoti.
   [1056]  Kathañca  iminā  aññathāsmīti  hoti  paraṃ  puggalaṃ
upanidhāya  yathā  so  khattiyo iminā nāhaṃ tathā khattiyosmīti vā
yathā  so  brāhmaṇo  iminā  nāhaṃ  tathā  brāhmaṇosmīti  vā
.pe.  yathā  so  nevasaññīnāsaññī  iminā nāhaṃ tathā nevasaññī-
nāsaññīsmīti vā evaṃ iminā aññathāsmīti hoti.
   [1057]  Kathañca  iminā bhavissanti hoti kañci dhammaṃ avakāriṃ
karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  iminā bhavissanti
chandaṃ  paṭilabhati  iminā  bhavissanti  mānaṃ  paṭilabhati iminā bhavissanti
diṭṭhiṃ  paṭilabhati  tasmiṃ  sati  imāni  papañcitāni  honti  iminā
itthaṃ  bhavissanti  vā  iminā  evaṃ bhavissanti vā iminā aññathā
bhavissanti vā.
   [1058]  Kathañca iminā itthaṃ bhavissanti hoti iminā khattiyo
bhavissanti  vā  iminā  brāhmaṇo  bhavissanti  vā iminā vesso
bhavissanti  vā  iminā  suddo  bhavissanti  vā  iminā  gahaṭṭho
bhavissanti  vā  iminā  pabbajito  bhavissanti  vā  iminā  devo
bhavissanti  vā  iminā manusso bhavissanti vā iminā rūpī bhavissanti
vā  iminā  arūpī  bhavissanti  vā  iminā  saññī  bhavissanti vā
iminā  asaññī  bhavissanti  vā  iminā  nevasaññīnāsaññī  bhavissanti
vā evaṃ iminā itthaṃ bhavissanti hoti.
   [1059]  Kathañca  iminā  evaṃ  bhavissanti hoti paraṃ puggalaṃ
upanidhāya  yathā  so khattiyo iminā tathāhaṃ khattiyo bhavissanti vā
yathā  so  brāhmaṇo  iminā  tathāhaṃ  brāhmaṇo  bhavissanti vā
.pe.  yathā  so  nevasaññīnāsaññī  iminā  tathāhaṃ  nevasaññī-
nāsaññī bhavissanti vā evaṃ iminā evaṃ bhavissanti hoti.
   [1060]  Kathañca  iminā aññathā bhavissanti hoti paraṃ puggalaṃ
Upanidhāya yathā so khattiyo iminā nāhaṃ tathā khattiyo bhavissanti vā
yathā  so  brāhmaṇo iminā nāhaṃ tathā brāhmaṇo bhavissanti vā
.pe.  yathā  so  nevasaññīnāsaññī  iminā nāhaṃ tathā nevasaññī-
nāsaññī bhavissanti vā evaṃ iminā aññathā bhavissanti hoti.
   [1061]  Kathañca  iminā  asasmīti hoti kañci dhammaṃ avakāriṃ
karitvā rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ iminā niccosmi dhuvosmi
sassatosmi avipariṇāmadhammosmīti evaṃ iminā asasmīti hoti.
   [1062]  Kathañca  iminā sātasmīti hoti kañci dhammaṃ avakāriṃ
karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ iminā ucchijjissāmi
vinassissāmi na bhavissāmīti evaṃ iminā sātasmīti hoti.
   [1063]  Kathañca  iminā  siyanti  hoti kañci dhammaṃ avakāriṃ
karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ iminā siyanti chandaṃ
paṭilabhati  iminā  siyanti mānaṃ paṭilabhati iminā siyanti diṭṭhiṃ paṭilabhati
tasmiṃ  sati  imāni  papañcitāni  honti  iminā  itthaṃ siyanti vā
iminā evaṃ siyanti vā iminā aññathā siyanti vā.
   [1064]  Kathañca  iminā  itthaṃ siyanti hoti iminā khattiyo
siyanti  vā  iminā  brāhmaṇo siyanti vā iminā vesso siyanti
vā  iminā  suddo siyanti vā iminā gahaṭṭho siyanti vā iminā
pabbajito  siyanti  vā  iminā  devo siyanti vā iminā manusso
siyanti  vā  iminā  rūpī  siyanti  vā  iminā arūpī siyanti vā
Iminā  saññī  siyanti  vā  iminā  asaññī  siyanti  vā  iminā
nevasaññīnāsaññī siyanti vā evaṃ iminā itthaṃ siyanti hoti.
   [1065]  Kathañca  iminā  evaṃ  siyanti  hoti  paraṃ puggalaṃ
upanidhāya  yathā  so  khattiyo  iminā tathāhaṃ khattiyo siyanti vā
yathā  so  brāhmaṇo iminā tathāhaṃ brāhmaṇo siyanti vā .pe.
Yathā  so  nevasaññīnāsaññī  iminā  tathāhaṃ  nevasaññīnāsaññī
siyanti vā evaṃ iminā evaṃ siyanti hoti.
   [1066]  Kathañca  iminā  aññathā  siyanti hoti paraṃ puggalaṃ
upanidhāya  yathā  so  khattiyo  iminā nāhaṃ tathā khattiyo siyanti
vā  yathā  so  brāhmaṇo  iminā nāhaṃ tathā brāhmaṇo siyanti
vā  .pe.  yathā  so  nevasaññīnāsaññī  iminā  nāhaṃ  tathā
nevasaññīnāsaññī siyanti vā evaṃ iminā aññathā siyanti hoti.
   [1067]  Kathañca  iminā  apāhaṃ  siyanti  hoti kañci dhammaṃ
avakāriṃ  karitvā  rūpaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  iminā
apāhaṃ  siyanti  chandaṃ  paṭilabhati iminā apāhaṃ siyanti mānaṃ paṭilabhati
iminā  apāhaṃ  siyanti  diṭṭhiṃ paṭilabhati tasmiṃ sati imāni papañcitāni
honti  iminā apāhaṃ itthaṃ siyanti vā iminā apāhaṃ evaṃ siyanti
vā iminā apāhaṃ aññathā siyanti vā.
   [1068]  Kathañca  iminā  apāhaṃ  itthaṃ siyanti hoti iminā
apāhaṃ  khattiyo  siyanti  vā iminā apāhaṃ brāhmaṇo siyanti vā
Iminā  apāhaṃ  vesso  siyanti  vā iminā apāhaṃ suddo siyanti
vā  iminā  apāhaṃ  gahaṭṭho  siyanti vā iminā apāhaṃ pabbajito
siyanti  vā  iminā  apāhaṃ  devo  siyanti  vā  iminā apāhaṃ
manusso  siyanti  vā  iminā  apāhaṃ  rūpī  siyanti  vā  iminā
apāhaṃ  arūpī  siyanti  vā  iminā  apāhaṃ  saññī  siyanti  vā
iminā  apāhaṃ  asaññī  siyanti  vā  iminā  apāhaṃ  nevasaññī-
nāsaññī siyanti vā evaṃ iminā apāhaṃ itthaṃ siyanti hoti.
   [1069] Kathañca iminā apāhaṃ evaṃ siyanti hoti paraṃ puggalaṃ
upanidhāya yathā so khattiyo iminā apāhaṃ tathā khattiyo siyanti vā
yathā  so  brāhmaṇo  iminā apāhaṃ tathā brāhmaṇo siyanti vā
.pe.  yathā  so  nevasaññīnāsaññī iminā apāhaṃ tathā nevasaññī-
nāsaññī siyanti vā evaṃ iminā apāhaṃ evaṃ siyanti hoti.
   [1070]  Kathañca  iminā  apāhaṃ  aññathā siyanti hoti paraṃ
puggalaṃ  upanidhāya  yathā  so  khattiyo  iminā  apāhaṃ  na tathā
khattiyo  siyanti  vā  yathā  so  brāhmaṇo  iminā  apāhaṃ na
tathā  brāhmaṇo  siyanti  vā  .pe.  yathā so nevasaññīnāsaññī
iminā  apāhaṃ  na  tathā  nevasaññīnāsaññī  siyanti  vā  evaṃ
iminā apāhaṃ aññathā siyanti hoti.
   Imāni aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni bāhirassa upādāya.
   [1071] Imāni aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni ajjhattikassa upādāya
Imāni  aṭṭhārasa  taṇhāvicaritāni  bāhirassa  upādāya  tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā  abhisaṅkhipitvā  chattiṃsa  taṇhāvicaritāni  honti .
Iti  evarūpāni  atītāni  chattiṃsa  taṇhāvicaritāni anāgatāni chattiṃsa
taṇhāvicaritāni  paccuppannāni  chattiṃsa  taṇhāvicaritāni  tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā aṭṭhasataṃ taṇhāvicaritaṃ hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 530-541. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10704              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10704              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1033&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=76              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1033              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=13105              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=13105              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]