ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1033]  Tattha  katamani attharasa tanhavicaritani ajjhattikassa
upadaya  .  asmiti  hoti  itthasmiti  hoti  evasmiti  hoti
annathasmiti hoti bhavissanti hoti ittham bhavissanti hoti evam bhavissanti
hoti  annatha  bhavissanti  hoti  asasmiti  hoti  satasmiti  hoti
siyanti  hoti  ittham  siyanti  hoti  evam  siyanti  hoti annatha
siyanti  hoti  apaham  siyanti  hoti  apaham  ittham  siyanti hoti
apaham evam siyanti hoti apaham annatha siyanti hoti.
   [1034]  Kathanca  asmiti hoti kanci dhammam anavakarim karitva
rupam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  asmiti  chandam  patilabhati
asmiti  manam  patilabhati  asmiti  ditthim  patilabhati  tasmim sati imani
papancitani honti itthasmiti va evasmiti va annathasmiti va.
   [1035] Kathanca itthasmiti hoti khattiyosmiti va brahmanosmiti
va  vessosmiti va suddosmiti va gahatthosmiti va pabbajitosmiti
va  devosmiti  va  manussosmiti va rupismiti va arupismiti va
sannismiti   va   asannismiti  va  nevasanninasannismiti  va
evam itthasmiti hoti.
   [1036]  Kathanca  evasmiti  hoti  param  puggalam  upanidhaya
yatha  so  khattiyo  tathaham khattiyosmiti va yatha so brahmano
tathaham  brahmanosmiti  va  yatha so vesso tathaham vessosmiti
va  yatha  so  suddo tathaham suddosmiti va yatha so gahattho
Tathaham  gahatthosmiti  va  yatha so pabbajito tathaham pabbajitosmiti
va yatha so devo tathaham devosmiti va yatha so manusso tathaham
manussosmiti va yatha so rupi tathaham rupismiti va yatha so arupi
tathaham  arupismiti  va  yatha  so  sanni  tathaham sannismiti  va
yatha  so  asanni  tathaham  asannismiti  va yatha so nevasanni-
nasanni tathaham nevasanninasannismiti va evam evasmiti hoti.
   [1037]  Kathanca  annathasmiti  hoti  param  puggalam upanidhaya
yatha so khattiyo naham tatha khattiyosmiti va yatha so brahmano
naham  tatha  brahmanosmiti  va  yatha  so vesso naham tatha
vessosmiti  va  yatha  so  suddo  naham tatha suddosmiti va
yatha  so  gahattho  naham  tatha  gahatthosmiti  va  yatha  so
pabbajito  naham  tatha  pabbajitosmiti  va yatha so devo naham
tatha  devosmiti  va  yatha so manusso naham tatha manussosmiti
va yatha so rupi naham tatha rupismiti va yatha so arupi naham
tatha  arupismiti  va  yatha  so  sanni  naham  tatha  sannismiti
va  yatha  so  asanni  naham  tatha  asannismiti va yatha so
nevasanninasanni    naham    tatha    nevasanninasannismiti
va evam annathasmiti hoti.
   [1038]  Kathanca  bhavissanti  hoti  kanci  dhammam  anavakarim
Karitva  rupam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  bhavissanti  chandam
patilabhati  bhavissanti  manam  patilabhati  bhavissanti  ditthim  patilabhati
tasmim  sati  imani  papancitani  honti  ittham bhavissanti va evam
bhavissanti va annatha bhavissanti va.
   [1039]  Kathanca  ittham  bhavissanti  hoti  khattiyo bhavissanti
va  brahmano  bhavissanti  va  vesso  bhavissanti  va  suddo
bhavissanti  va  gahattho  bhavissanti  va  pabbajito  bhavissanti va
devo  bhavissanti  va  manusso  bhavissanti va rupi bhavissanti va
arupi  bhavissanti  va  sanni  bhavissanti  va  asanni  bhavissanti
va nevasanninasanni bhavissanti va evam ittham bhavissanti hoti.
   [1040]  Kathanca  evam bhavissanti hoti param puggalam upanidhaya
yatha  so  khattiyo  tathaham  khattiyo  bhavissanti  va  yatha so
brahmano  tathaham  brahmano  bhavissanti  va  .pe.  yatha so
nevasanninasanni  tathaham  nevasanninasanni  bhavissanti  va  evam
evam bhavissanti hoti.
   [1041]  Kathanca  annatha  bhavissanti  hoti  param  puggalam
upanidhaya  yatha  so  khattiyo  naham tatha khattiyo bhavissanti va
yatha  so  brahmano naham tatha brahmano bhavissanti va .pe.
Yatha   so   nevasanninasanni  naham  tatha  nevasanninasanni
bhavissanti va evam annatha bhavissanti hoti.
   [1042]  Kathanca  asasmiti  hoti  kanci  dhammam  anavakarim
karitva  rupam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam niccosmi dhuvosmi
sassatosmi aviparinamadhammosmiti evam asasmiti hoti.
   [1043]  Kathanca  satasmiti  hoti  kanci  dhammam  anavakarim
karitva  rupam   vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  ucchijjissami
vinassissami na bhavissamiti evam satasmiti hoti.
   [1044]  Kathanca  siyanti hoti kanci dhammam anavakarim karitva
rupam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  siyanti  chandam  patilabhati
siyanti  manam  patilabhati  siyanti  ditthim  patilabhati  tasmim sati imani
papancitani  honti  ittham  siyanti  va  evam siyanti va annatha
siyanti va.
   [1045]  Kathanca  ittham  siyanti  hoti  khattiyo siyanti va
brahmano  siyanti  va  vesso  siyanti  va suddo siyanti va
gahattho  siyanti  va  pabbajito  siyanti  va  devo siyanti va
manusso  siyanti  va  rupi  siyanti  va  arupi siyanti va sanni
siyanti  va  asanni  siyanti  va  nevasanninasanni  siyanti  va
evam ittham siyanti hoti.
   [1046]  Kathanca  evam  siyanti  hoti param puggalam upanidhaya
yatha so khattiyo tathaham khattiyo siyanti va yatha so brahmano
tathaham  brahmano  siyanti  va  .pe. yatha so nevasanninasanni
Tathaham nevasanninasanni siyanti va evam evam siyanti hoti.
   [1047]  Kathanca  annatha siyanti hoti param puggalam upanidhaya
yatha  so  khattiyo  naham  tatha  khattiyo siyanti va yatha so
brahmano  naham  tatha  brahmano  siyanti va .pe. yatha so
nevasanninasanni  naham  tatha  nevasanninasanni  siyanti  va  evam
annatha siyanti hoti.
   [1048]  Kathanca  apaham  siyanti hoti kanci dhammam anavakarim
karitva  rupam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  apaham  siyanti
chandam  patilabhati  apaham  siyanti  manam patilabhati apaham siyanti ditthim
patilabhati  tasmim  sati  imani  papancitani  honti  apaham  ittham
siyanti va apaham evam siyanti va apaham annatha siyanti va.
   [1049]  Kathanca  apaham  ittham siyanti hoti apaham khattiyo
siyanti  va  apaham  brahmano siyanti va apaham vesso siyanti
va  apaham  suddo siyanti va apaham gahattho siyanti va apaham
pabbajito  siyanti  va  apaham  devo siyanti va apaham manusso
siyanti  va  apaham  rupi  siyanti  va  apaham arupi siyanti va
apaham  sanni  siyanti  va  apaham  asanni  siyanti  va  apaham
nevasanninasanni siyanti va evam apaham ittham siyanti hoti.
   [1050] Kathanca apaham evam siyanti hoti param puggalam upanidhaya
yatha  so  khattiyo  apaham  tatha khattiyo siyanti va yatha so
Brahmano  apaham  tatha  brahmano siyanti va .pe. yatha so
nevasanninasanni  apaham  tatha  nevasanninasanni  siyanti  va evam
apaham evam siyanti hoti.
   [1051]  Kathanca  apaham  annatha  siyanti hoti param puggalam
upanidhaya  yatha  so khattiyo apaham na tatha khattiyo siyanti va
yatha so brahmano apaham na tatha brahmano siyanti va .pe.
Yatha  so  nevasanninasanni  apaham  na  tatha  nevasanninasanni
siyanti va evam apaham annatha siyanti hoti.
   Imani attharasa tanhavicaritani ajjhattikassa upadaya.
   [1052]  Tattha  katamani  attharasa  tanhavicaritani bahirassa
upadaya  .  imina  asmiti  hoti imina itthasmiti hoti imina
evasmiti  hoti  imina  annathasmiti  hoti imina bhavissanti hoti
imina  ittham  bhavissanti  hoti imina evam bhavissanti hoti imina
annatha  bhavissanti  hoti  imina  asasmiti  hoti imina satasmiti
hoti  imina  siyanti  hoti  imina  ittham  siyanti  hoti imina
evam  siyanti  hoti  imina  annatha  siyanti hoti imina apaham
siyanti  hoti  imina  apaham  ittham  siyanti  hoti imina apaham
evam siyanti hoti imina apaham annatha siyanti hoti.
   [1053]  Kathanca  imina  asmiti  hoti kanci dhammam avakarim
karitva  rupam  vedanam  sannam sankhare vinnanam imina asmiti chandam
Patilabhati  imina  asmiti  manam  patilabhati  imina  asmiti  ditthim
patilabhati  tasmim  sati  imani  papancitani  honti  imina itthasmiti
va imina evasmiti va imina annathasmiti va.
   [1054]  Kathanca  imina  itthasmiti hoti imina khattiyosmiti
va  imina  brahmanosmiti  va  imina  vessosmiti va imina
suddosmiti  va  imina  gahatthosmiti  va  imina  pabbajitosmiti
va  imina  devosmiti  va  imina  manussosmiti  va  imina
rupismiti  va  imina  arupismiti  va  imina  sannismiti  va
imina  asannismiti  va  imina  nevasanninasannismiti  va  evam
imina itthasmiti hoti.
   [1055]  Kathanca imina evasmiti hoti param puggalam upanidhaya
yatha  so  khattiyo  imina  tathaham  khattiyosmiti  va yatha so
brahmano  imina  tathaham  brahmanosmiti  va  .pe. yatha so
nevasanninasanni  imina  tathaham  nevasanninasannismiti  va  evam
imina evasmiti hoti.
   [1056]  Kathanca  imina  annathasmiti  hoti  param  puggalam
upanidhaya  yatha  so  khattiyo imina naham tatha khattiyosmiti va
yatha  so  brahmano  imina  naham  tatha  brahmanosmiti  va
.pe.  yatha  so  nevasanninasanni  imina naham tatha nevasanni-
nasannismiti va evam imina annathasmiti hoti.
   [1057]  Kathanca  imina bhavissanti hoti kanci dhammam avakarim
karitva  rupam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  imina bhavissanti
chandam  patilabhati  imina  bhavissanti  manam  patilabhati imina bhavissanti
ditthim  patilabhati  tasmim  sati  imani  papancitani  honti  imina
ittham  bhavissanti  va  imina  evam bhavissanti va imina annatha
bhavissanti va.
   [1058]  Kathanca imina ittham bhavissanti hoti imina khattiyo
bhavissanti  va  imina  brahmano  bhavissanti  va imina vesso
bhavissanti  va  imina  suddo  bhavissanti  va  imina  gahattho
bhavissanti  va  imina  pabbajito  bhavissanti  va  imina  devo
bhavissanti  va  imina manusso bhavissanti va imina rupi bhavissanti
va  imina  arupi  bhavissanti  va  imina  sanni  bhavissanti va
imina  asanni  bhavissanti  va  imina  nevasanninasanni  bhavissanti
va evam imina ittham bhavissanti hoti.
   [1059]  Kathanca  imina  evam  bhavissanti hoti param puggalam
upanidhaya  yatha  so khattiyo imina tathaham khattiyo bhavissanti va
yatha  so  brahmano  imina  tathaham  brahmano  bhavissanti va
.pe.  yatha  so  nevasanninasanni  imina  tathaham  nevasanni-
nasanni bhavissanti va evam imina evam bhavissanti hoti.
   [1060]  Kathanca  imina annatha bhavissanti hoti param puggalam
Upanidhaya yatha so khattiyo imina naham tatha khattiyo bhavissanti va
yatha  so  brahmano imina naham tatha brahmano bhavissanti va
.pe.  yatha  so  nevasanninasanni  imina naham tatha nevasanni-
nasanni bhavissanti va evam imina annatha bhavissanti hoti.
   [1061]  Kathanca  imina  asasmiti hoti kanci dhammam avakarim
karitva rupam vedanam sannam sankhare vinnanam imina niccosmi dhuvosmi
sassatosmi aviparinamadhammosmiti evam imina asasmiti hoti.
   [1062]  Kathanca  imina satasmiti hoti kanci dhammam avakarim
karitva  rupam  vedanam  sannam sankhare vinnanam imina ucchijjissami
vinassissami na bhavissamiti evam imina satasmiti hoti.
   [1063]  Kathanca  imina  siyanti  hoti kanci dhammam avakarim
karitva  rupam  vedanam  sannam sankhare vinnanam imina siyanti chandam
patilabhati  imina  siyanti manam patilabhati imina siyanti ditthim patilabhati
tasmim  sati  imani  papancitani  honti  imina  ittham siyanti va
imina evam siyanti va imina annatha siyanti va.
   [1064]  Kathanca  imina  ittham siyanti hoti imina khattiyo
siyanti  va  imina  brahmano siyanti va imina vesso siyanti
va  imina  suddo siyanti va imina gahattho siyanti va imina
pabbajito  siyanti  va  imina  devo siyanti va imina manusso
siyanti  va  imina  rupi  siyanti  va  imina arupi siyanti va
Imina  sanni  siyanti  va  imina  asanni  siyanti  va  imina
nevasanninasanni siyanti va evam imina ittham siyanti hoti.
   [1065]  Kathanca  imina  evam  siyanti  hoti  param puggalam
upanidhaya  yatha  so  khattiyo  imina tathaham khattiyo siyanti va
yatha  so  brahmano imina tathaham brahmano siyanti va .pe.
Yatha  so  nevasanninasanni  imina  tathaham  nevasanninasanni
siyanti va evam imina evam siyanti hoti.
   [1066]  Kathanca  imina  annatha  siyanti hoti param puggalam
upanidhaya  yatha  so  khattiyo  imina naham tatha khattiyo siyanti
va  yatha  so  brahmano  imina naham tatha brahmano siyanti
va  .pe.  yatha  so  nevasanninasanni  imina  naham  tatha
nevasanninasanni siyanti va evam imina annatha siyanti hoti.
   [1067]  Kathanca  imina  apaham  siyanti  hoti kanci dhammam
avakarim  karitva  rupam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  imina
apaham  siyanti  chandam  patilabhati imina apaham siyanti manam patilabhati
imina  apaham  siyanti  ditthim patilabhati tasmim sati imani papancitani
honti  imina apaham ittham siyanti va imina apaham evam siyanti
va imina apaham annatha siyanti va.
   [1068]  Kathanca  imina  apaham  ittham siyanti hoti imina
apaham  khattiyo  siyanti  va imina apaham brahmano siyanti va
Imina  apaham  vesso  siyanti  va imina apaham suddo siyanti
va  imina  apaham  gahattho  siyanti va imina apaham pabbajito
siyanti  va  imina  apaham  devo  siyanti  va  imina apaham
manusso  siyanti  va  imina  apaham  rupi  siyanti  va  imina
apaham  arupi  siyanti  va  imina  apaham  sanni  siyanti  va
imina  apaham  asanni  siyanti  va  imina  apaham  nevasanni-
nasanni siyanti va evam imina apaham ittham siyanti hoti.
   [1069] Kathanca imina apaham evam siyanti hoti param puggalam
upanidhaya yatha so khattiyo imina apaham tatha khattiyo siyanti va
yatha  so  brahmano  imina apaham tatha brahmano siyanti va
.pe.  yatha  so  nevasanninasanni imina apaham tatha nevasanni-
nasanni siyanti va evam imina apaham evam siyanti hoti.
   [1070]  Kathanca  imina  apaham  annatha siyanti hoti param
puggalam  upanidhaya  yatha  so  khattiyo  imina  apaham  na tatha
khattiyo  siyanti  va  yatha  so  brahmano  imina  apaham na
tatha  brahmano  siyanti  va  .pe.  yatha so nevasanninasanni
imina  apaham  na  tatha  nevasanninasanni  siyanti  va  evam
imina apaham annatha siyanti hoti.
   Imani attharasa tanhavicaritani bahirassa upadaya.
   [1071] Imani attharasa tanhavicaritani ajjhattikassa upadaya
Imani  attharasa  tanhavicaritani  bahirassa  upadaya  tadekajjham
abhisannuhitva  abhisankhipitva  chattimsa  tanhavicaritani  honti .
Iti  evarupani  atitani  chattimsa  tanhavicaritani anagatani chattimsa
tanhavicaritani  paccuppannani  chattimsa  tanhavicaritani  tadekajjham
abhisannuhitva abhisankhipitva atthasatam tanhavicaritam hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 530-541. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10704&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10704&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1033&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=76              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1033              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=13105              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=13105              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]