ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1087]  Kamadhatuya  kati  khandha  .pe. kati cittani .
Kamadhatuya   pancakkhandha  dvadasayatanani  attharasa  dhatuyo
tini  saccani  bavisatindriyani  nava  hetu  cattaro  ahara
satta  phassa  satta  vedana  satta  sanna  satta  cetana
satta  cittani  . tattha katame kamadhatuya pancakkhandha rupakkhandho
.pe.  vinnanakkhandho  ime  vuccanti  kamadhatuya pancakkhandha .
Tattha   katamani   kamadhatuya   dvadasayatanani   cakkhayatanam
Rupayatanam  .pe.  manayatanam  dhammayatanam imani vuccanti kamadhatuya
dvadasayatanani   .   tattha  katama  kamadhatuya  attharasa
dhatuyo  cakkhudhatu  rupadhatu  cakkhuvinnanadhatu  .pe.  manodhatu
dhammadhatu  manovinnanadhatu  ima  vuccanti  kamadhatuya  attharasa
dhatuyo  .  tattha  katamani  kamadhatuya  tini  saccani dukkhasaccam
samudayasaccam  maggasaccam  imani  vuccanti kamadhatuya tini saccani .
Tattha  katamani  kamadhatuya  bavisatindriyani  cakkhundriyam  .pe.
Annatavindriyam imani vuccanti kamadhatuya bavisatindriyani.
   {1087.1} Tattha katame kamadhatuya nava hetu tayo kusalahetu tayo
akusalahetu tayo abyakatahetu ime vuccanti kamadhatuya nava hetu.
Tattha  katame  kamadhatuya cattaro ahara kabalinkaro aharo
phassaharo  manosancetanaharo  vinnanaharo  ime  vuccanti
kamadhatuya  cattaro  ahara . tattha katame kamadhatuya satta
phassa   cakkhusamphasso   .pe.  manovinnanadhatusamphasso  ime
vuccanti  kamadhatuya  satta  phassa  .  tattha katama kamadhatuya
satta  vedana  satta  sanna  satta  cetana  satta  cittani
cakkhuvinnanam  .pe.  manodhatu  manovinnanadhatu  imani  vuccanti
kamadhatuya satta cittani.
   [1088]  Rupadhatuya  kati  khandha  .pe.  kati cittani .
Rupadhatuya  pancakkhandha  cha  ayatanani  nava  dhatuyo  tini
Saccani  cuddasindriyani  attha  hetu  tayo  ahara  cattaro
phassa  catasso  vedana  catasso  sanna  catasso  cetana
cattari  cittani . tattha katame rupadhatuya pancakkhandha rupakkhandho
.pe.  vinnanakkhandho  ime  vuccanti  rupadhatuya  pancakkhandha .
Tattha  katamani  rupadhatuya  cha  ayatanani  cakkhayatanam  rupayatanam
sotayatanam  saddayatanam  manayatanam  dhammayatanam  imani  vuccanti
rupadhatuya  cha  ayatanani . tattha katama rupadhatuya nava dhatuyo
cakkhudhatu   rupadhatu   cakkhuvinnanadhatu   sotadhatu   saddadhatu
sotavinnanadhatu   manodhatu   dhammadhatu  manovinnanadhatu  ima
vuccanti rupadhatuya nava dhatuyo.
   {1088.1}  Tattha  katamani rupdhatuya tini saccani dukkhasaccam
samudayasaccam  maggamaccam  imani  vuccanti  rupadhatuya tini saccani .
Tattha  katamani  rupadhatuya  cuddasindriyani  cakkhundriyam  sotindriyam
manindriyam    jivitindriyam    somanassindriyam    upekkhindriyam
saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam
anannatannassamitindriyam      annindriyam     annatavindriyam
imani vuccanti rupadhatuya cuddasindriyani.
   {1088.2} Tattha katame rupadhatuya attha hetu tayo kusalahetu
dve akusalahetu tayo abyakatahetu . tattha katame tayo kusalahetu
alobho  kusalahetu  adoso kusalahetu amoho kusalahetu ime tayo
kusalahetu  .  tattha  katame  dve  akusalahetu lobho akusalahetu
moho   akusalahetu   ime   dve  akusalahetu  .  tattha
Katame  tayo  abyakatahetu  kusalanam  va  dhammanam  vipakato
kiriyabyakatesu  va  dhammesu alobho adoso amoho ime tayo
abyakatahetu  .  ime  vuccanti  rupadhatuya attha hetu . tattha
katame  rupadhatuya  tayo  ahara phassaharo manosancetanaharo
vinnanaharo ime vuccanti rupadhatuya tayo ahara.
   {1088.3} Tattha katame rupadhatuya cattaro phassa cakkhusamphasso
sotasamphasso   manodhatusamphasso   manovinnanadhatusamphasso  ime
vuccanti rupadhatuya cattaro phassa . tattha katama rupadhatuya catasso
vedana  catasso  sanna  catasso  cetana  cattari  cittani
cakkhuvinnanam   sotavinnanam   manodhatu  manovinnanadhatu  imani
vuccanti rupadhatuya cattari cittani.
   [1089]  Arupadhatuya  kati  khandha  .pe. kati cittani .
Arupadhatuya  cattaro  khandha  dve ayatanani dve dhatuyo tini
saccani  ekadasindriyani attha hetu tayo ahara eko phasso
eka  vedana eka sanna eka cetana ekam cittam . tattha
katame  arupadhatuya  cattaro  khandha  vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho   vinnanakkhandho   ime   vuccanti  arupadhatuya
cattaro  khandha  .  tattha  katamani arupadhatuya dve ayatanani
manayatanam dhammayatanam imani vuccanti arupadhatuya dve ayatanani .
Tattha   katama  arupadhatuya  dve  dhatuyo  manovinnanadhatu
Dhammadhatu ima vuccanti arupadhatuya dve dhatuyo . tattha katamani
arupadhatuya  tini  saccani  dukkhasaccam  samudayasaccam  maggasaccam imani
vuccanti  arupadhatuya  tini  saccani  . tattha katamani arupadhatuya
ekadasindriyani    manindriyam    jivitindriyam   somanassindriyam
upekkhindriyam  saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam
pannindriyam   annindriyam   annatavindriyam   imani   vuccanti
arupadhatuya ekadasindriyani.
   {1089.1} Tattha katame arupadhatuya attha hetu tayo kusalahetu
dve akusalahetu tayo abyakatahetu ime vuccanti arupadhatuya attha
hetu  .  tattha  katame  arupadhatuya  tayo ahara phassaharo
manosancetanaharo  vinnanaharo  ime  vuccanti  arupadhatuya
tayo  ahara  .  tattha  katame  arupadhatuya  eko  phasso
manovinnanadhatusamphasso  ayam  vuccati  arupadhatuya eko phasso .
Tattha katama arupadhatuya eka vedana eka sanna eka cetana
ekam cittam manovinnanadhatu idam vuccati arupadhatuya ekam cittam.
   [1090]  Apariyapanne  kati  khandha .pe. kati cittani .
Apariyapanne  cattaro  khandha  dve  ayatanani  dve  dhatuyo
dve saccani dvadasindriyani cha hetu tayo ahara eko phasso
eka vedana eka sanna eka cetana ekam cittam. Tattha katame
apariyapanne   cattaro  khandha  vedanakkhandho  sannakkhandho
Sankharakkhandho   vinnanakkhandho   ime  vuccanti  apariyapanne
cattaro  khandha  .  tattha  katamani  apariyapanne  dve
ayatanani  manayatanam  dhammayatanam  imani  vuccanti  apariyapanne
dve  ayatanani  .  tattha  katamani  apariyapanne dve dhatuyo
manovinnanadhatu  dhammadhatu  ima  vuccanti  apariyapanne  dve
dhatuyo  .  tattha  katamani  apariyapanne dve saccani maggasaccam
nirodhasaccam imani vuccanti apariyapanne dve saccani.
   {1090.1}  Tattha  katamani  apariyapanne  dvadasindriyani
manindriyam    jivitindriyam    somanassindriyam    upekkhindriyam
saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam
anannatannassamitindriyam      annindriyam     annatavindriyam
imani  vuccanti  apariyapanne  dvadasindriyani  .  tattha  katame
apariyapanne  cha hetu tayo kusalahetu tayo abyakatahetu . tattha
katame  tayo kusalahetu alobho kusalahetu adoso kusalahetu amoho
kusalahetu ime tayo kusalahetu.
   {1090.2}  Tattha  katame  tayo  abyakatahetu  kusalanam
dhammanam  vipakato  alobho  adoso  amoho  ime  tayo
abyakatahetu  .  ime  vuccanti  apariyapanne  cha  hetu .
Tattha   katame   apariyapanne  tayo  ahara  phassaharo
manosancetanaharo  vinnanaharo  ime  vuccanti  apariyapanne
tayo  ahara  .  tattha  katamo  apariyapanne  eko  phasso
manovinnanadhatusamphasso  ayam  vuccati apariyapanne eko phasso .
Tattha  katama  apariyapanne  eka  vedana eka sanna eka
cetana   ekam   cittam   manovinnanadhatu   idam   vuccati
apariyapanne ekam cittam.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 544-550. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10996&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10996&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1087&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1087              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]