ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo viññāṇakkhandho
   [74]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi abyākato .
Catubbidhena  viññāṇakkhandho  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro
atthi  arūpāvacaro  atthi apariyāpanno . pañcavidhena viññāṇakkhandho
atthi   sukhindriyasampayutto   atthi   dukkhindriyasampayutto  atthi
somanassindriyasampayutto   atthi   domanassindriyasampayutto   atthi
upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena  viññāṇakkhandho  cakkhuviññāṇaṃ
sotaviññāṇaṃ  ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ
evaṃ  chabbidhena  viññāṇakkhandho  .  sattavidhena  viññāṇakkhandho
cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyaviññāṇaṃ  manodhātu  manoviññāṇadhātu
Viññāṇadhātu  evaṃ  sattavidhena  viññāṇakkhandho  .  aṭṭhavidhena
viññāṇakkhandho   cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyaviññāṇaṃ   atthi
sukhasahagataṃ atthi dukkhasahagataṃ manodhātu manoviññāṇadhātu evaṃ aṭṭhavidhena
viññāṇakkhandho   .   navavidhena   viññāṇakkhandho   cakkhuviññāṇaṃ
.pe.  kāyaviññāṇaṃ  manodhātu  manoviññāṇadhātu  atthi  kusalā
atthi  akusalā  atthi  abyākatā evaṃ navavidhena viññāṇakkhandho .
Dasavidhena  viññāṇakkhandho  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  atthi
sukhasahagataṃ  atthi  dukkhasahagataṃ  manodhātu manoviññāṇadhātu atthi kusalā
atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   [75]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
atthi upādinnupādāniyo atthi anupādinnupādāniyo atthi anupādinnānu-
pādāniyo  atthi  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   atthi   savitakkasavicāro  atthi
avitakkavicāramatto  atthi  avitakkāvicāro  atthi  pītisahagato  atthi
sukhasahagato  atthi  upekkhāsahagato  atthi  dassanena  pahātabbo
atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
Atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko
atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi
apacayagāmi atthi nevācayagāmināpacayagāmi atthi sekkho atthi asekkho
atthi  nevasekkhonāsekkho  atthi  paritto  atthi  mahaggato atthi
appamāṇo  atthi  parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo  atthi
appamāṇārammaṇo  atthi  hīno  atthi  majjhimo  atthi paṇīto atthi
micchattaniyato  atthi  sammattaniyato atthi aniyato atthi maggārammaṇo
atthi  maggahetuko  atthi  maggādhipati  atthi  uppanno  atthi
anuppanno  atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi
paccuppanno  atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo  atthi
paccuppannārammaṇo   atthi   ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi
ajjhattabahiddho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   [76]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na  hetu  sahetuko atthi na hetu  ahetuko atthi lokiyo atthi
lokuttaro atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo atthi
sāsavo  atthi anāsavo atthi āsavasampayutto atthi āsavavippayutto
atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayuttaanāsavo  atthi
saññojaniyo   atthi   asaññojaniyo   atthi  saññojanasampayutto
Atthi   saññojanavippayutto   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
saññojaniyo atthi saññojanavippayuttaasaññojaniyo atthi
   {76.1} ganthaniyo atthi aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi
ganthavippayutto  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  atthi  oghaniyo  atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto
atthi   oghavippayutto   atthi   oghavippayuttaoghaniyo   atthi
oghavippayuttaanoghaniyo  atthi  yoganiyo  atthi  ayoganiyo  atthi
yogasampayutto  atthi  yogavippayutto  atthi  yogavippayuttayoganiyo
atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi  nīvaraṇiyo  atthi  anīvaraṇiyo
atthi  nīvaraṇasampayutto  atthi  nīvaraṇavippayutto  atthi  nīvaraṇa-
vippayuttanīvaraṇiyo    atthi   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo   atthi
parāmaṭṭho atthi
   {76.2}   aparāmaṭṭho  atthi  parāmāsasampayutto  atthi
parāmāsavippayutto   atthi   parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho   atthi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho  atthi  upādinno  atthi  anupādinno
atthi  upādāniyo  atthi  anupādāniyo  atthi  upādānasampayutto
atthi   upādānavippayutto   atthi   upādānavippayuttaupādāniyo
atthi upādānavippayuttaanupādāniyo atthi
   {76.3} saṅkilesiko atthi asaṅkilesiko atthi saṅkiliṭṭho atthi
asaṅkiliṭṭho  atthi  kilesasampayutto  atthi  kilesavippayutto  atthi
kilesavippayuttasaṅkilesiko  atthi  kilesavippayuttaasaṅkilesiko  atthi
dassanena  pahātabbo  atthi na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
Pahātabbo  atthi  na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi  na dassanena pahātabbahetuko atthi bhāvanāya
pahātabbahetuko  atthi  na bhāvanāya pahātabbahetuko atthi savitakko
atthi  avitakko  atthi  savicāro  atthi  avicāro atthi sappītiko
atthi  appītiko  atthi  pītisahagato  atthi  na  pītisahagato  atthi
sukhasahagato  atthi  na  sukhasahagato  atthi  upekkhāsahagato  atthi
na  upekkhāsahagato  atthi  kāmāvacaro atthi na kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  na  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi  na
arūpāvacaro   atthi  pariyāpanno  atthi  apariyāpanno  atthi
niyyāniko  atthi  aniyyāniko  atthi  niyato  atthi aniyato atthi
sauttaro  atthi  anuttaro  atthi  saraṇo atthi araṇo . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   [77]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena viññāṇakkhandho
atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  .pe.
Atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [78]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe.  evaṃ  dasavidhena viññāṇakkhandho . ekavidhena viññāṇakkhandho
phassasampayutto . duvidhena viññāṇakkhandho atthi saraṇo atthi araṇo.
Tividhena  viññāṇakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato
.pe.  evaṃ  dasavidhena viññāṇakkhandho . ekavidhena viññāṇakkhandho
phassasampayutto  .  duvidhena  viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko atthi
ahetuko.
   {78.1} Tividhena viññāṇakkhandho atthi sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho .
Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena viññāṇakkhandho
atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena viññāṇakkhandho atthi sukhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena viññāṇakkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [79]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto  duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.1}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe.
Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.2}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko .
Tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo
atthi nevavipākanavipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.3}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro. Tividhena viññāṇakkhandho
atthi   upādinnupādāniyo   atthi   anupādinnupādāniyo  atthi
anupādinnānupādāniyo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.4}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo.
Tividhena   viññāṇakkhandho   atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   .pe.
Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.5}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . Tividhena viññāṇakkhandho
atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi avitakkāvicāro
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.6}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  pītisahagato   atthi  sukhasahagato
atthi upekkhāsahagato .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.7}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayutta-
anāsavo  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi dassanena pahātabbo
atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.8}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya
pahātabbahetuko    atthi    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.9}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   saññojanasampayutto   atthi
saññojanavippayutto   .   tividhena   viññāṇakkhandho   atthi
Ācayagāmi   atthi   apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.10}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi  saññojanavippayuttaasaññojaniyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho
atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonāsekkho .pe. Evaṃ
dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.11} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  ganthaniyo  atthi  aganthaniyo  .  tividhena
viññāṇakkhandho atthi paritto atthi mahaggato atthi appamāṇo .pe.
Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.12} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  ganthasampayutto  atthi  ganthavippayutto .
Tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  parittārammaṇo atthi mahaggatārammaṇo
atthi appamāṇārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.13} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho atthi hīno atthi majjhimo
atthi paṇīto .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.14}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena  viññāṇakkhandho  atthi  oghaniyo  atthi  anoghaniyo .
Tividhena    viññāṇakkhandho   atthi   micchattaniyato   atthi
sammattaniyato   atthi   aniyato   .pe.   evaṃ   dasavidhena
Viññāṇakkhandho.
   {79.15}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   oghasampayutto   atthi
oghavippayutto  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  maggārammaṇo
atthi  maggahetuko  atthi  maggādhipati  .pe.  evaṃ  dasavidhena
viññāṇakkhandho.
   {79.16}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   oghavippayuttaoghaniyo  atthi
oghavippayuttaanoghaniyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi uppanno
atthi anuppanno atthi uppādī .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.17} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  yoganiyo  atthi  ayoganiyo  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi  paccuppanno
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.18} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo  atthi
paccuppannārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.19} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi yogavippayuttayoganiyo atthi yogavippayuttaayoganiyo.
Tividhena viññāṇakkhandho atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho
.pe.  evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho .  ekavidhena viññāṇakkhandho
Phassasampayutto  .  duvidhena  viññāṇakkhandho  atthi  nīvaraṇiyo atthi
anīvaraṇiyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena viññāṇakkhandho.
           Ubhatovaḍḍhakaṃ.
   [80]  Sattavidhena  viññāṇakkhandho atthi kusalo atthi akusalo
atthi  abyākato  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno evaṃ sattavidhena viññāṇakkhandho .
Aparopi  sattavidhena  viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya sampayutto atthi adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  evaṃ
sattavidhena viññāṇakkhandho.
   [81]   Catuvīsatividhena   viññāṇakkhandho  cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
sotasamphassapaccayā .pe. ghānasamphassapaccayā .pe. Jivhāsamphassapaccayā
.pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā viññāṇakkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi abyākato cakkhuviññāṇaṃ .pe.
Manoviññāṇaṃ   evaṃ   catuvīsatividhena   viññāṇakkhandho   .
Aparopi   catuvīsatividhena   viññāṇakkhandho   cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā
.pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.
Manosamphassapaccayā  viññāṇakkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo    atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo   cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ evaṃ catuvīsatividhena viññāṇakkhandho.
   [82]   Tiṃsavidhena   viññāṇakkhandho   cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā
.pe.    jivhāsamphassapaccayā    .pe.   kāyasamphassapaccayā
.pe.   manosamphassapaccayā  viññāṇakkhandho  atthi  kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro  atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ evaṃ tiṃsavidhena viññāṇakkhandho.
   [83]   Bahuvidhena   viññāṇakkhandho   cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi akusalo atthi abyākato atthi
kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā    .pe.    ghānasamphassapaccayā    .pe.
Jivhāsamphassapaccayā    .pe.    kāyasamphassapaccayā   .pe.
Manosamphassapaccayā  viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo
atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  manoviññāṇaṃ  evaṃ
bahuvidhena  viññāṇakkhandho  .  aparopi  bahuvidhena  viññāṇakkhandho
cakkhusamphassapaccayā   viññāṇakkhandho   atthi   sukhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya sampayutto atthi adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassa-
paccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā
.pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā viññāṇakkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  manoviññāṇaṃ
evaṃ bahuvidhena viññāṇakkhandho.
         Ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 58-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1184              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1184              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=74&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=74              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]