ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo vinnanakkhandho
   [74]  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi abyakato .
Catubbidhena  vinnanakkhandho  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro
atthi  arupavacaro  atthi apariyapanno . pancavidhena vinnanakkhandho
atthi   sukhindriyasampayutto   atthi   dukkhindriyasampayutto  atthi
somanassindriyasampayutto   atthi   domanassindriyasampayutto   atthi
upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena  vinnanakkhandho  cakkhuvinnanam
sotavinnanam  ghanavinnanam  jivhavinnanam  kayavinnanam  manovinnanam
evam  chabbidhena  vinnanakkhandho  .  sattavidhena  vinnanakkhandho
cakkhuvinnanam   .pe.   kayavinnanam  manodhatu  manovinnanadhatu
Vinnanadhatu  evam  sattavidhena  vinnanakkhandho  .  atthavidhena
vinnanakkhandho   cakkhuvinnanam   .pe.   kayavinnanam   atthi
sukhasahagatam atthi dukkhasahagatam manodhatu manovinnanadhatu evam atthavidhena
vinnanakkhandho   .   navavidhena   vinnanakkhandho   cakkhuvinnanam
.pe.  kayavinnanam  manodhatu  manovinnanadhatu  atthi  kusala
atthi  akusala  atthi  abyakata evam navavidhena vinnanakkhandho .
Dasavidhena  vinnanakkhandho  cakkhuvinnanam  .pe.  kayavinnanam  atthi
sukhasahagatam  atthi  dukkhasahagatam  manodhatu manovinnanadhatu atthi kusala
atthi akusala atthi abyakata evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   [75]  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vinnanakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi dukkhaya
vedanaya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto
atthi  vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipakanavipakadhammadhammo
atthi upadinnupadaniyo atthi anupadinnupadaniyo atthi anupadinnanu-
padaniyo  atthi  sankilitthasankilesiko  atthi  asankilitthasankilesiko
atthi   asankilitthasankilesiko   atthi   savitakkasavicaro  atthi
avitakkavicaramatto  atthi  avitakkavicaro  atthi  pitisahagato  atthi
sukhasahagato  atthi  upekkhasahagato  atthi  dassanena  pahatabbo
atthi  bhavanaya  pahatabbo  atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbo
Atthi  dassanena  pahatabbahetuko  atthi  bhavanaya  pahatabbahetuko
atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  atthi  acayagami  atthi
apacayagami atthi nevacayagaminapacayagami atthi sekkho atthi asekkho
atthi  nevasekkhonasekkho  atthi  paritto  atthi  mahaggato atthi
appamano  atthi  parittarammano  atthi  mahaggatarammano  atthi
appamanarammano  atthi  hino  atthi  majjhimo  atthi panito atthi
micchattaniyato  atthi  sammattaniyato atthi aniyato atthi maggarammano
atthi  maggahetuko  atthi  maggadhipati  atthi  uppanno  atthi
anuppanno  atthi  uppadi  atthi  atito  atthi  anagato  atthi
paccuppanno  atthi  atitarammano  atthi  anagatarammano  atthi
paccuppannarammano   atthi   ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi
ajjhattabahiddho  atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi
ajjhattabahiddharammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   [76]  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na  hetu  sahetuko atthi na hetu  ahetuko atthi lokiyo atthi
lokuttaro atthi kenaci vinneyyo atthi kenaci na vinneyyo atthi
sasavo  atthi anasavo atthi asavasampayutto atthi asavavippayutto
atthi  asavavippayuttasasavo  atthi  asavavippayuttaanasavo  atthi
sannojaniyo   atthi   asannojaniyo   atthi  sannojanasampayutto
Atthi   sannojanavippayutto   atthi   sannojanavippayuttasannojaniyo
sannojaniyo atthi sannojanavippayuttaasannojaniyo atthi
   {76.1} ganthaniyo atthi aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi
ganthavippayutto  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  atthi  oghaniyo  atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto
atthi   oghavippayutto   atthi   oghavippayuttaoghaniyo   atthi
oghavippayuttaanoghaniyo  atthi  yoganiyo  atthi  ayoganiyo  atthi
yogasampayutto  atthi  yogavippayutto  atthi  yogavippayuttayoganiyo
atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi  nivaraniyo  atthi  anivaraniyo
atthi  nivaranasampayutto  atthi  nivaranavippayutto  atthi  nivarana-
vippayuttanivaraniyo    atthi   nivaranavippayuttaanivaraniyo   atthi
paramattho atthi
   {76.2}   aparamattho  atthi  paramasasampayutto  atthi
paramasavippayutto   atthi   paramasavippayuttaparamattho   atthi
paramasavippayuttaaparamattho  atthi  upadinno  atthi  anupadinno
atthi  upadaniyo  atthi  anupadaniyo  atthi  upadanasampayutto
atthi   upadanavippayutto   atthi   upadanavippayuttaupadaniyo
atthi upadanavippayuttaanupadaniyo atthi
   {76.3} sankilesiko atthi asankilesiko atthi sankilittho atthi
asankilittho  atthi  kilesasampayutto  atthi  kilesavippayutto  atthi
kilesavippayuttasankilesiko  atthi  kilesavippayuttaasankilesiko  atthi
dassanena  pahatabbo  atthi na dassanena pahatabbo atthi bhavanaya
Pahatabbo  atthi  na  bhavanaya  pahatabbo  atthi  dassanena
pahatabbahetuko  atthi  na dassanena pahatabbahetuko atthi bhavanaya
pahatabbahetuko  atthi  na bhavanaya pahatabbahetuko atthi savitakko
atthi  avitakko  atthi  savicaro  atthi  avicaro atthi sappitiko
atthi  appitiko  atthi  pitisahagato  atthi  na  pitisahagato  atthi
sukhasahagato  atthi  na  sukhasahagato  atthi  upekkhasahagato  atthi
na  upekkhasahagato  atthi  kamavacaro atthi na kamavacaro atthi
rupavacaro  atthi  na  rupavacaro  atthi  arupavacaro  atthi  na
arupavacaro   atthi  pariyapanno  atthi  apariyapanno  atthi
niyyaniko  atthi  aniyyaniko  atthi  niyato  atthi aniyato atthi
sauttaro  atthi  anuttaro  atthi  sarano atthi arano . tividhena
vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
.pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   [77]  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi sarano atthi arano . tividhena vinnanakkhandho
atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi  dukkhaya  vedanaya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  .pe.
Atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhatta-
bahiddharammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
            Dukamulakam.
   [78]  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
.pe.  evam  dasavidhena vinnanakkhandho . ekavidhena vinnanakkhandho
phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sarano atthi arano.
Tividhena  vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato
.pe.  evam  dasavidhena vinnanakkhandho . ekavidhena vinnanakkhandho
phassasampayutto  .  duvidhena  vinnanakkhandho  atthi  sahetuko atthi
ahetuko.
   {78.1} Tividhena vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto
atthi  dukkhaya  vedanaya  sampayutto  atthi adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano
atthi  ajjhattabahiddharammano .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho .
Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho
atthi  sarano  atthi arano . tividhena vinnanakkhandho atthi sukhaya
vedanaya  sampayutto  atthi  dukkhaya  vedanaya  sampayutto  atthi
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano
atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  .pe.  evam
dasavidhena vinnanakkhandho.
            Tikamulakam.
   [79]  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto  duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
.pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.1}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
vinnanakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi dukkhaya
vedanaya  sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe.
Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.2}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko .
Tividhena  vinnanakkhandho  atthi  vipako  atthi  vipakadhammadhammo
atthi nevavipakanavipakadhammadhammo .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.3}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro. Tividhena vinnanakkhandho
atthi   upadinnupadaniyo   atthi   anupadinnupadaniyo  atthi
anupadinnanupadaniyo .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.4}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho atthi kenaci vinneyyo atthi kenaci na vinneyyo.
Tividhena   vinnanakkhandho   atthi   sankilitthasankilesiko   atthi
asankilitthasankilesiko   atthi   asankilitthasankilesiko   .pe.
Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.5}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho atthi sasavo atthi anasavo . Tividhena vinnanakkhandho
atthi  savitakkasavicaro atthi avitakkavicaramatto atthi avitakkavicaro
.pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.6}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  asavasampayutto  atthi  asavavippayutto .
Tividhena  vinnanakkhandho  atthi  pitisahagato   atthi  sukhasahagato
atthi upekkhasahagato .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.7}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  asavavippayuttasasavo  atthi  asavavippayutta-
anasavo  .  tividhena  vinnanakkhandho  atthi dassanena pahatabbo
atthi  bhavanaya  pahatabbo  atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbo
.pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.8}  Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  sannojaniyo  atthi  asannojaniyo . tividhena
vinnanakkhandho  atthi  dassanena  pahatabbahetuko  atthi  bhavanaya
pahatabbahetuko    atthi    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
.pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.9}  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   vinnanakkhandho   atthi   sannojanasampayutto   atthi
sannojanavippayutto   .   tividhena   vinnanakkhandho   atthi
Acayagami   atthi   apacayagami  atthi  nevacayagaminapacayagami
.pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.10}  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   vinnanakkhandho   atthi   sannojanavippayuttasannojaniyo
atthi  sannojanavippayuttaasannojaniyo  .  tividhena  vinnanakkhandho
atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonasekkho .pe. Evam
dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.11} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  ganthaniyo  atthi  aganthaniyo  .  tividhena
vinnanakkhandho atthi paritto atthi mahaggato atthi appamano .pe.
Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.12} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  ganthasampayutto  atthi  ganthavippayutto .
Tividhena  vinnanakkhandho  atthi  parittarammano atthi mahaggatarammano
atthi appamanarammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.13} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  .  tividhena  vinnanakkhandho atthi hino atthi majjhimo
atthi panito .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.14}  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena  vinnanakkhandho  atthi  oghaniyo  atthi  anoghaniyo .
Tividhena    vinnanakkhandho   atthi   micchattaniyato   atthi
sammattaniyato   atthi   aniyato   .pe.   evam   dasavidhena
Vinnanakkhandho.
   {79.15}  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   vinnanakkhandho   atthi   oghasampayutto   atthi
oghavippayutto  .  tividhena  vinnanakkhandho  atthi  maggarammano
atthi  maggahetuko  atthi  maggadhipati  .pe.  evam  dasavidhena
vinnanakkhandho.
   {79.16}  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   vinnanakkhandho   atthi   oghavippayuttaoghaniyo  atthi
oghavippayuttaanoghaniyo  .  tividhena  vinnanakkhandho  atthi uppanno
atthi anuppanno atthi uppadi .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.17} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  yoganiyo  atthi  ayoganiyo  .  tividhena
vinnanakkhandho  atthi  atito  atthi  anagato  atthi  paccuppanno
.pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.18} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
vinnanakkhandho  atthi  atitarammano  atthi  anagatarammano  atthi
paccuppannarammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho.
   {79.19} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho atthi yogavippayuttayoganiyo atthi yogavippayuttaayoganiyo.
Tividhena vinnanakkhandho atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho
.pe.  evam dasavidhena vinnanakkhandho .  ekavidhena vinnanakkhandho
Phassasampayutto  .  duvidhena  vinnanakkhandho  atthi  nivaraniyo atthi
anivaraniyo  .  tividhena  vinnanakkhandho  atthi  ajjhattarammano
atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  .pe.  evam
dasavidhena vinnanakkhandho.
           Ubhatovaddhakam.
   [80]  Sattavidhena  vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo
atthi  abyakato  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro  atthi
arupavacaro  atthi  apariyapanno evam sattavidhena vinnanakkhandho .
Aparopi  sattavidhena  vinnanakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya
sampayutto  atthi  dukkhaya  vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi
bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro
atthi  rupavacaro  atthi  arupavacaro  atthi  apariyapanno  evam
sattavidhena vinnanakkhandho.
   [81]   Catuvisatividhena   vinnanakkhandho  cakkhusamphassapaccaya
vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
sotasamphassapaccaya .pe. ghanasamphassapaccaya .pe. Jivhasamphassapaccaya
.pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya vinnanakkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi abyakato cakkhuvinnanam .pe.
Manovinnanam   evam   catuvisatividhena   vinnanakkhandho   .
Aparopi   catuvisatividhena   vinnanakkhandho   cakkhusamphassapaccaya
vinnanakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi dukkhaya
vedanaya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi
ajjhattabahiddharammano  sotasamphassapaccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya
.pe.  jivhasamphassapaccaya  .pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.
Manosamphassapaccaya  vinnanakkhandho  atthi  ajjhattarammano  atthi
bahiddharammano    atthi   ajjhattabahiddharammano   cakkhuvinnanam
.pe. Manovinnanam evam catuvisatividhena vinnanakkhandho.
   [82]   Timsavidhena   vinnanakkhandho   cakkhusamphassapaccaya
vinnanakkhandho  atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  sotasamphassapaccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya
.pe.    jivhasamphassapaccaya    .pe.   kayasamphassapaccaya
.pe.   manosamphassapaccaya  vinnanakkhandho  atthi  kamavacaro
atthi  rupavacaro  atthi arupavacaro atthi apariyapanno cakkhuvinnanam
.pe. Manovinnanam evam timsavidhena vinnanakkhandho.
   [83]   Bahuvidhena   vinnanakkhandho   cakkhusamphassapaccaya
vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi akusalo atthi abyakato atthi
kamavacaro  atthi  rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno
sotasamphassapaccaya    .pe.    ghanasamphassapaccaya    .pe.
Jivhasamphassapaccaya    .pe.    kayasamphassapaccaya   .pe.
Manosamphassapaccaya  vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo
atthi abyakato atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  cakkhuvinnanam  .pe.  manovinnanam  evam
bahuvidhena  vinnanakkhandho  .  aparopi  bahuvidhena  vinnanakkhandho
cakkhusamphassapaccaya   vinnanakkhandho   atthi   sukhaya  vedanaya
sampayutto  atthi  dukkhaya  vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi
bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro
atthi  rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno sotasamphassa-
paccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya  .pe.  jivhasamphassapaccaya
.pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya vinnanakkhandho
atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhatta-
bahiddharammano  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro  atthi
arupavacaro  atthi  apariyapanno  cakkhuvinnanam  .pe.  manovinnanam
evam bahuvidhena vinnanakkhandho.
         Ayam vuccati vinnanakkhandho.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 58-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1184&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1184&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=74&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=74              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]