ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo vinnanakkhandho
   [74]  Ekavidhena  vinnanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vinnanakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vinnanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi abyakato .
Catubbidhena  vinnanakkhandho  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro
atthi  arupavacaro  atthi apariyapanno . pancavidhena vinnanakkhandho
atthi   sukhindriyasampayutto   atthi   dukkhindriyasampayutto  atthi
somanassindriyasampayutto   atthi   domanassindriyasampayutto   atthi
upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena  vinnanakkhandho  cakkhuvinnanam
sotavinnanam  ghanavinnanam  jivhavinnanam  kayavinnanam  manovinnanam
evam  chabbidhena  vinnanakkhandho  .  sattavidhena  vinnanakkhandho
cakkhuvinnanam   .pe.   kayavinnanam  manodhatu  manovinnanadhatu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Vinnanadhatu evam sattavidhena vinnanakkhandho . atthavidhena vinnanakkhandho cakkhuvinnanam .pe. kayavinnanam atthi sukhasahagatam atthi dukkhasahagatam manodhatu manovinnanadhatu evam atthavidhena vinnanakkhandho . navavidhena vinnanakkhandho cakkhuvinnanam .pe. kayavinnanam manodhatu manovinnanadhatu atthi kusala atthi akusala atthi abyakata evam navavidhena vinnanakkhandho . Dasavidhena vinnanakkhandho cakkhuvinnanam .pe. kayavinnanam atthi sukhasahagatam atthi dukkhasahagatam manodhatu manovinnanadhatu atthi kusala atthi akusala atthi abyakata evam dasavidhena vinnanakkhandho. [75] Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto atthi vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipakanavipakadhammadhammo atthi upadinnupadaniyo atthi anupadinnupadaniyo atthi anupadinnanu- padaniyo atthi sankilitthasankilesiko atthi asankilitthasankilesiko atthi asankilitthasankilesiko atthi savitakkasavicaro atthi avitakkavicaramatto atthi avitakkavicaro atthi pitisahagato atthi sukhasahagato atthi upekkhasahagato atthi dassanena pahatabbo atthi bhavanaya pahatabbo atthi nevadassanenanabhavanayapahatabbo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Atthi dassanena pahatabbahetuko atthi bhavanaya pahatabbahetuko atthi nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko atthi acayagami atthi apacayagami atthi nevacayagaminapacayagami atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonasekkho atthi paritto atthi mahaggato atthi appamano atthi parittarammano atthi mahaggatarammano atthi appamanarammano atthi hino atthi majjhimo atthi panito atthi micchattaniyato atthi sammattaniyato atthi aniyato atthi maggarammano atthi maggahetuko atthi maggadhipati atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppadi atthi atito atthi anagato atthi paccuppanno atthi atitarammano atthi anagatarammano atthi paccuppannarammano atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. [76] Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko atthi lokiyo atthi lokuttaro atthi kenaci vinneyyo atthi kenaci na vinneyyo atthi sasavo atthi anasavo atthi asavasampayutto atthi asavavippayutto atthi asavavippayuttasasavo atthi asavavippayuttaanasavo atthi sannojaniyo atthi asannojaniyo atthi sannojanasampayutto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Atthi sannojanavippayutto atthi sannojanavippayuttasannojaniyo sannojaniyo atthi sannojanavippayuttaasannojaniyo atthi {76.1} ganthaniyo atthi aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto atthi ganthavippayuttaganthaniyo atthi ganthavippayutta- aganthaniyo atthi oghaniyo atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto atthi oghavippayuttaoghaniyo atthi oghavippayuttaanoghaniyo atthi yoganiyo atthi ayoganiyo atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto atthi yogavippayuttayoganiyo atthi yogavippayuttaayoganiyo atthi nivaraniyo atthi anivaraniyo atthi nivaranasampayutto atthi nivaranavippayutto atthi nivarana- vippayuttanivaraniyo atthi nivaranavippayuttaanivaraniyo atthi paramattho atthi {76.2} aparamattho atthi paramasasampayutto atthi paramasavippayutto atthi paramasavippayuttaparamattho atthi paramasavippayuttaaparamattho atthi upadinno atthi anupadinno atthi upadaniyo atthi anupadaniyo atthi upadanasampayutto atthi upadanavippayutto atthi upadanavippayuttaupadaniyo atthi upadanavippayuttaanupadaniyo atthi {76.3} sankilesiko atthi asankilesiko atthi sankilittho atthi asankilittho atthi kilesasampayutto atthi kilesavippayutto atthi kilesavippayuttasankilesiko atthi kilesavippayuttaasankilesiko atthi dassanena pahatabbo atthi na dassanena pahatabbo atthi bhavanaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Pahatabbo atthi na bhavanaya pahatabbo atthi dassanena pahatabbahetuko atthi na dassanena pahatabbahetuko atthi bhavanaya pahatabbahetuko atthi na bhavanaya pahatabbahetuko atthi savitakko atthi avitakko atthi savicaro atthi avicaro atthi sappitiko atthi appitiko atthi pitisahagato atthi na pitisahagato atthi sukhasahagato atthi na sukhasahagato atthi upekkhasahagato atthi na upekkhasahagato atthi kamavacaro atthi na kamavacaro atthi rupavacaro atthi na rupavacaro atthi arupavacaro atthi na arupavacaro atthi pariyapanno atthi apariyapanno atthi niyyaniko atthi aniyyaniko atthi niyato atthi aniyato atthi sauttaro atthi anuttaro atthi sarano atthi arano . tividhena vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. [77] Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sarano atthi arano . tividhena vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. Atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhatta- bahiddharammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. Dukamulakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

[78] Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho . ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sarano atthi arano. Tividhena vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho . ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. {78.1} Tividhena vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho . Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sarano atthi arano . tividhena vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho. Tikamulakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

[79] Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto duvidhena vinnanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.1} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.2} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko . Tividhena vinnanakkhandho atthi vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipakanavipakadhammadhammo .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.3} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro. Tividhena vinnanakkhandho atthi upadinnupadaniyo atthi anupadinnupadaniyo atthi anupadinnanupadaniyo .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.4} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi kenaci vinneyyo atthi kenaci na vinneyyo. Tividhena vinnanakkhandho atthi sankilitthasankilesiko atthi asankilitthasankilesiko atthi asankilitthasankilesiko .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page65.

Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.5} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sasavo atthi anasavo . Tividhena vinnanakkhandho atthi savitakkasavicaro atthi avitakkavicaramatto atthi avitakkavicaro .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.6} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi asavasampayutto atthi asavavippayutto . Tividhena vinnanakkhandho atthi pitisahagato atthi sukhasahagato atthi upekkhasahagato .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.7} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi asavavippayuttasasavo atthi asavavippayutta- anasavo . tividhena vinnanakkhandho atthi dassanena pahatabbo atthi bhavanaya pahatabbo atthi nevadassanenanabhavanayapahatabbo .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.8} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi sannojaniyo atthi asannojaniyo . tividhena vinnanakkhandho atthi dassanena pahatabbahetuko atthi bhavanaya pahatabbahetuko atthi nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.9} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . Duvidhena vinnanakkhandho atthi sannojanasampayutto atthi sannojanavippayutto . tividhena vinnanakkhandho atthi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page66.

Acayagami atthi apacayagami atthi nevacayagaminapacayagami .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.10} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . Duvidhena vinnanakkhandho atthi sannojanavippayuttasannojaniyo atthi sannojanavippayuttaasannojaniyo . tividhena vinnanakkhandho atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonasekkho .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.11} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi ganthaniyo atthi aganthaniyo . tividhena vinnanakkhandho atthi paritto atthi mahaggato atthi appamano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.12} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto . Tividhena vinnanakkhandho atthi parittarammano atthi mahaggatarammano atthi appamanarammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.13} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi ganthavippayuttaganthaniyo atthi ganthavippayutta- aganthaniyo . tividhena vinnanakkhandho atthi hino atthi majjhimo atthi panito .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.14} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . Duvidhena vinnanakkhandho atthi oghaniyo atthi anoghaniyo . Tividhena vinnanakkhandho atthi micchattaniyato atthi sammattaniyato atthi aniyato .pe. evam dasavidhena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page67.

Vinnanakkhandho. {79.15} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . Duvidhena vinnanakkhandho atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto . tividhena vinnanakkhandho atthi maggarammano atthi maggahetuko atthi maggadhipati .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.16} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . Duvidhena vinnanakkhandho atthi oghavippayuttaoghaniyo atthi oghavippayuttaanoghaniyo . tividhena vinnanakkhandho atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppadi .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.17} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi yoganiyo atthi ayoganiyo . tividhena vinnanakkhandho atthi atito atthi anagato atthi paccuppanno .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.18} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena vinnanakkhandho atthi atitarammano atthi anagatarammano atthi paccuppannarammano .pe. Evam dasavidhena vinnanakkhandho. {79.19} Ekavidhena vinnanakkhandho phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi yogavippayuttayoganiyo atthi yogavippayuttaayoganiyo. Tividhena vinnanakkhandho atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho . ekavidhena vinnanakkhandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page68.

Phassasampayutto . duvidhena vinnanakkhandho atthi nivaraniyo atthi anivaraniyo . tividhena vinnanakkhandho atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano .pe. evam dasavidhena vinnanakkhandho. Ubhatovaddhakam. [80] Sattavidhena vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno evam sattavidhena vinnanakkhandho . Aparopi sattavidhena vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno evam sattavidhena vinnanakkhandho. [81] Catuvisatividhena vinnanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato sotasamphassapaccaya .pe. ghanasamphassapaccaya .pe. Jivhasamphassapaccaya .pe. kayasamphassapaccaya .pe. manosamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato cakkhuvinnanam .pe. Manovinnanam evam catuvisatividhena vinnanakkhandho .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page69.

Aparopi catuvisatividhena vinnanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano sotasamphassapaccaya .pe. ghanasamphassapaccaya .pe. jivhasamphassapaccaya .pe. kayasamphassapaccaya .pe. Manosamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano cakkhuvinnanam .pe. Manovinnanam evam catuvisatividhena vinnanakkhandho. [82] Timsavidhena vinnanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno sotasamphassapaccaya .pe. ghanasamphassapaccaya .pe. jivhasamphassapaccaya .pe. kayasamphassapaccaya .pe. manosamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno cakkhuvinnanam .pe. Manovinnanam evam timsavidhena vinnanakkhandho. [83] Bahuvidhena vinnanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno sotasamphassapaccaya .pe. ghanasamphassapaccaya .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page70.

Jivhasamphassapaccaya .pe. kayasamphassapaccaya .pe. Manosamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno cakkhuvinnanam .pe. manovinnanam evam bahuvidhena vinnanakkhandho . aparopi bahuvidhena vinnanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhattabahiddharammano atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno sotasamphassa- paccaya .pe. ghanasamphassapaccaya .pe. jivhasamphassapaccaya .pe. kayasamphassapaccaya .pe. manosamphassapaccaya vinnanakkhandho atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi ajjhatta- bahiddharammano atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno cakkhuvinnanam .pe. manovinnanam evam bahuvidhena vinnanakkhandho. Ayam vuccati vinnanakkhandho. Abhidhammabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 58-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1184&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1184&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=74&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=74              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]