ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [84]  Pañcakkhandhā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  kusalā
Kati akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [85]  Rūpakkhandho  abyākato  cattāro khandhā siyā kusalā
siyā akusalā siyā abyākatā . dve khandhā na vattabbā sukhāya
vedanāya  sampayuttātipi dukkhāya vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttātipi  tayo  khandhā  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya sampayuttā siyā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  .  rūpakkhandho  nevavipākanavipākadhammadhammo
cattāro  khandhā  siyā  vipākā  siyā  vipākadhammadhammā  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammā.
   {85.1} Rūpakkhandho siyā upādinnupādāniyo siyā anupādinnupādāniyo
cattāro  khandhā  siyā upādinnupādāniyā siyā anupādinnupādāniyā
siyā  anupādinnānupādāniyā  .  rūpakkhandho  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
cattāro khandhā siyā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
siyā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  .  rūpakkhandho  avitakkaavicāro tayo
khandhā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā  siyā
avitakkaavicārā   saṅkhārakkhandho  siyā  savitakkasavicāro  siyā
avitakkavicāramatto  siyā  avitakkaavicāro  siyā  na  vattabbo
savitakkasavicārotipi avitakkavicāramattotipi avitakkaavicārotipi.
   {85.2}  Rūpakkhandho  na vattabbo pītisahagatotipi sukhasahagatotipi
upekkhāsahagatotipi  vedanākkhandho  siyā  pītisahagato  na sukhasahagato
na  upekkhāsahagato  siyā  na  vattabbo pītisahagatoti tayo khandhā
Siyā  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā
na  vattabbā  pītisahagatātipi  sukhasahagatātipi  upekkhāsahagatātipi .
Rūpakkhandho  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  cattāro  khandhā  siyā
dassanena  pahātabbā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbā   .   rūpakkhandho   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  cattāro  khandhā  siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukā.
   {85.3}  Rūpakkhandho nevaācayagāminaapacayagāmi cattāro khandhā
siyā  ācayagāmino  siyā  apacayagāmino  siyā  nevaācayagāmino-
naapacayagāmino  . rūpakkhandho nevasekkhonāsekkho cattāro khandhā
siyā sekkhā siyā asekkhā siyā nevasekkhānāsekkhā. Rūpakkhandho
paritto  cattāro  khandhā  siyā  parittā  siyā  mahaggatā siyā
appamāṇā  .  rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā  siyā
parittārammaṇā  siyā  mahaggatārammaṇā  siyā  appamāṇārammaṇā
siyā   na   vattabbā   parittārammaṇātipi   mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi.
   {85.4} Rūpakkhandho majjhimo cattāro khandhā siyā hīnā siyā
majjhimā  siyā paṇītā . rūpakkhandho aniyato cattāro khandhā siyā
micchattaniyatā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā  .  rūpakkhandho
anārammaṇo  cattāro  khandhā siyā maggārammaṇā siyā maggahetukā
siyā   maggādhipatino   siyā  na  vattabbā  maggārammaṇātipi
Maggahetukātipi   maggādhipatinotipi  .  siyā  uppannā  siyā
anuppannā  siyā  uppādino  siyā  atītā  siyā anāgatā siyā
paccuppannā  .  rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā  siyā
atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā
siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi   anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  .  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā  siyā
ajjhattabahiddhā.
   {85.5}  Rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā  siyā
ajjhattārammaṇā  siyā  bahiddhārammaṇā  siyā  ajjhattabahiddhārammaṇā
siyā   na   vattabbā   ajjhattārammaṇātipi   bahiddhārammaṇātipi
ajjhattabahiddhārammaṇātipi  .  cattāro  khandhā  anidassanaappaṭighā
rūpakkhandho  siyā  sanidassanasappaṭigho  siyā  anidassanasappaṭigho  siyā
anidassanaappaṭigho.
   [86]  Cattāro  khandhā na hetū saṅkhārakkhandho siyā hetu
siyā  na  hetu  .  rūpakkhandho  ahetuko cattāro khandhā siyā
sahetukā  siyā  ahetukā  .  rūpakkhandho hetuvippayutto cattāro
khandhā  siyā  hetusampayuttā  siyā  hetuvippayuttā  . rūpakkhandho
na  vattabbo  hetu  ceva sahetuko cātipi sahetuko ceva na ca
hetūtipi  tayo  khandhā  na  vattabbā  hetū ceva sahetukā cāti
siyā  sahetukā  ceva  na  ca hetū siyā na vattabbā sahetukā
ceva  na  ca hetūti saṅkhārakkhandho siyā hetu ceva sahetuko ca
Siyā  sahetuko  ceva na ca hetu siyā na vattabbo hetu ceva
sahetuko  cātipi  sahetuko ceva na ca hetūtipi . rūpakkhandho na
vattabbo  hetu ceva hetusampayutto cātipi hetusampayutto ceva na
ca  hetūtipi  tayo  khandhā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā
cāti  siyā  hetusampayuttā  ceva na ca hetū siyā na vattabbā
hetusampayuttā  ceva na ca hetūti saṅkhārakkhandho siyā hetu ceva
hetusampayutto  ca siyā hetusampayutto ceva na ca hetu siyā na
vattabbo  hetu ceva hetusampayutto cātipi hetusampayutto ceva na
ca  hetūtipi  .  rūpakkhandho na hetu ahetuko tayo khandhā siyā
na  hetū  sahetukā  siyā na hetū ahetukā saṅkhārakkhandho siyā
na  hetu sahetuko siyā na hetu ahetuko siyā na vattabbo na
hetu sahetukotipi na hetu ahetukotipi.
   [87]  Sappaccayā  saṅkhatā  .  cattāro khandhā anidassanā
rūpakkhandho  siyā  sanidassano  siyā anidassano . cattāro khandhā
appaṭighā  rūpakkhandho  siyā  sappaṭigho  siyā  appaṭigho .
Rūpakkhandho  rūpaṃ  cattāro  khandhā  arūpā  . rūpakkhandho lokiyo
cattāro khandhā siyā lokiyā siyā lokuttarā . kenaci viññeyyā
kenaci na viññeyyā.
   [88]  Cattāro  khandhā  no  āsavā saṅkhārakkhandho siyā
āsavo  siyā  no  āsavo  .  rūpakkhandho  sāsavo  cattāro
Khandhā  siyā sāsavā siyā anāsavā . rūpakkhandho āsavavippayutto
cattāro  khandhā  siyā  āsavasampayuttā  siyā āsavavippayuttā .
Rūpakkhandho  na vattabbo āsavo ceva sāsavo cāti sāsavo ceva
no  ca  āsavo tayo khandhā na vattabbā āsavā ceva sāsavā
cāti  siyā  sāsavā  ceva  no  ca āsavā siyā na vattabbā
sāsavā  ceva no ca āsavāti saṅkhārakkhandho siyā āsavo ceva
sāsavo ca siyā sāsavo ceva no ca āsavo siyā na vattabbo
āsavo ceva sāsavo cātipi sāsavo ceva no ca āsavotipi.
   {88.1} Rūpakkhandho na vattabbo āsavo ceva āsavasampayutto
cātipi āsavasampayutto ceva no ca āsavotipi tayo khandhā na vattabbā
āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cāti  siyā āsavasampayuttā ceva
no  ca  āsavā siyā na vattabbā āsavasampayuttā ceva no ca
āsavāti  saṅkhārakkhandho  siyā  āsavo  ceva āsavasampayutto ca
siyā  āsavasampayutto  ceva  no  ca āsavo siyā na vattabbo
āsavo  ceva āsavasampayutto cātipi āsavasampayutto ceva no ca
āsavotipi  .  rūpakkhandho  āsavavippayuttasāsavo  cattāro  khandhā
siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayuttaanāsavā  siyā na
vattabbā āsavavippayuttasāsavātipi āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [89]  Cattāro  khandhā no saññojanā saṅkhārakkhandho siyā
saññojanaṃ  siyā  no saññojanaṃ . rūpakkhandho saññojaniyo cattāro
Khandhā  siyā  saññojaniyā  siyā  asaññojaniyā  .  rūpakkhandho
saññojanavippayutto  cattāro  khandhā  siyā  saññojanasampayuttā
siyā  saññojanavippayuttā  . rūpakkhandho na vattabbo saññojanañceva
saññojaniyo  cāti  saññojaniyo  ceva  no  ca  saññojanaṃ  tayo
khandhā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojaniyā  cāti siyā
saññojaniyā ceva no ca saññojanā siyā na vattabbā saññojaniyā
ceva  no  ca  saññojanāti  saṅkhārakkhandho  siyā  saññojanañceva
saññojaniyo  ca siyā saññojaniyo ceva no ca saññojanaṃ siyā na
vattabbo  saññojanañceva  saññojaniyo  cātipi  saññojaniyo  ceva
no ca saññojanantipi.
   {89.1}  Rūpakkhandho  na  vattabbo saññojanañceva saññojana-
sampayutto  cātipi  saññojanasampayutto  ceva no ca saññojanantipi
tayo  khandhā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojanasampayuttā
cāti  siyā  saññojanasampayuttā  ceva no ca saññojanā siyā na
vattabbā   saññojanasampayuttā   ceva  no  ca  saññojanāti
saṅkhārakkhandho    siyā   saññojanañceva   saññojanasampayutto
ca  siyā  saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanaṃ siyā na
vattabbo    saññojanañceva    saññojanasampayutto    cātipi
saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanantipi  .  rūpakkhandho
saññojanavippayuttasaññojaniyo  cattāro  khandhā  siyā  saññojana-
vippayuttasaññojaniyā   siyā  saññojanavippayuttaasaññojaniyā  siyā
Na    vattabbā   saññojanavippayuttasaññojaniyātipi   saññojana-
vippayuttaasaññojaniyātipi
   [90] Cattāro khandhā no ganthā saṅkhārakkhandho siyā gantho
siyā  no  gantho  . rūpakkhandho ganthaniyo cattāro khandhā siyā
ganthaniyā  siyā  aganthaniyā  . rūpakkhandho ganthavippayutto cattāro
khandhā  siyā  ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā  . rūpakkhandho
na  vattabbo  gantho ceva ganthaniyo cāti ganthaniyo ceva no ca
gantho  tayo  khandhā  na  vattabbā  ganthā ceva ganthaniyā cāti
siyā  ganthaniyā  ceva no ca ganthā siyā na vattabbā ganthaniyā
ceva  no  ca ganthāti saṅkhārakkhandho siyā gantho ceva ganthaniyo
ca  siyā ganthaniyo ceva no ca gantho siyā na vattabbo gantho
ceva ganthaniyo cātipi ganthaniyo ceva no ca ganthotipi.
   {90.1} Rūpakkhandho na vattabbo gantho ceva ganthasampayutto cātipi
ganthasampayutto ceva no ca ganthotipi tayo khandhā na vattabbā ganthā ceva
ganthasampayuttā cāti siyā ganthasampayuttā ceva no ca ganthā siyā na
vattabbā  ganthasampayuttā ceva no ca ganthāti saṅkhārakkhandho siyā
gantho  ceva  ganthasampayutto ca siyā ganthasampayutto ceva no ca
gantho  siyā  na  vattabbo  gantho  ceva  ganthasampayutto cātipi
ganthasampayutto  ceva no ca ganthotipi . rūpakkhandho ganthavippayutta-
ganthaniyo   cattāro   khandhā   siyā   ganthavippayuttaganthaniyā
Siyā    ganthavippayuttaaganthaniyā    siyā   na   vattabbā
ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [91] Cattāro khandhā no oghā .pe. no yogā .pe.
No  nīvaraṇā  saṅkhārakkhandho  siyā  nīvaraṇaṃ  siyā no nīvaraṇaṃ .
Rūpakkhandho  nīvaraṇiyo  cattāro  khandhā  siyā  nīvaraṇiyā  siyā
anīvaraṇiyā  .  rūpakkhandho  nīvaraṇavippayutto  cattāro  khandhā
siyā nīvaraṇasampayuttā siyā nīvaraṇavippayuttā.
   {91.1}  Rūpakkhandho na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo cāti
nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ tayo khandhā na vattabbā nīvaraṇañceva
nīvaraṇiyā cāti siyā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā
nīvaraṇiyā  ceva  no ca nīvaraṇāti saṅkhārakkhandho siyā nīvaraṇañceva
nīvaraṇiyo ca siyā nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbo
nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo cātipi nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇantipi.
   {91.2}  Rūpakkhandho na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayutto
cātipi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇantipi tayo khandhā na vattabbā
nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā cāti siyā nīvaraṇasampayuttā ceva no
ca nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇāti
saṅkhārakkhandho  siyā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayutto  ca  siyā
nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbo nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayutto  cātipi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇantipi .
Rūpakkhandho   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo   cattāro   khandhā  siyā
nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā   siyā   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā   siyā
na    vattabbā   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi   nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyātipi.
   [92]  Cattāro  khandhā no parāmāsā saṅkhārakkhandho siyā
parāmāso  siyā  no  parāmāso  .  rūpakkhandho  parāmaṭṭho
cattāro  khandhā  siyā parāmaṭṭhā siyā aparāmaṭṭhā . rūpakkhandho
parāmāsavippayutto  tayo  khandhā  siyā  parāmāsasampayuttā  siyā
parāmāsavippayuttā  saṅkhārakkhandho  siyā  parāmāsasampayutto  siyā
parāmāsavippayutto   siyā  na  vattabbo  parāmāsasampayuttotipi
parāmāsavippayuttotipi  .  rūpakkhandho  na vattabbo parāmāso ceva
parāmaṭṭho  cāti  parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso tayo khandhā
na  vattabbā  parāmāsā  ceva  parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā
ceva  no  ca parāmāsā siyā na vattabbā parāmaṭṭhā ceva no
ca  parāmāsāti  saṅkhārakkhandho  siyā  parāmāso ceva parāmaṭṭho
ca  siyā  parāmaṭṭho  ceva no ca parāmāso siyā na vattabbo
parāmāso  ceva  parāmaṭṭho  cātipi  parāmaṭṭho  ceva  no  ca
parāmāsotipi  .  rūpakkhandho  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho  cattāro
khandhā  siyā  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā  siyā  parāmāsavippayutta-
aparāmaṭṭhā  siyā  na  vattabbā  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [93]  Rūpakkhandho anārammaṇo cattāro khandhā sārammaṇā .
Cattāro  khandhā  no cittā viññāṇakkhandho cittaṃ . tayo khandhā
cetasikā  dve  khandhā  acetasikā . tayo khandhā cittasampayuttā
rūpakkhandho  cittavippayutto  viññāṇakkhandho  na  vattabbo  cittena
sampayuttotipi  cittena  vippayuttotipi  .  tayo khandhā cittasaṃsaṭṭhā
rūpakkhandho  cittavisaṃsaṭṭho  viññāṇakkhandho  na  vattabbo  cittena
saṃsaṭṭhotipi  cittena  visaṃsaṭṭhotipi  .  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānā
viññāṇakkhandho  no  cittasamuṭṭhāno  rūpakkhandho siyā cittasamuṭṭhāno
siyā no cittasamuṭṭhāno.
   {93.1}  Tayo  khandhā  cittasahabhuno  viññāṇakkhandho  no
cittasahabhū  rūpakkhandho  siyā cittasahabhū siyā no cittasahabhū . tayo
khandhā   cittānuparivattino  viññāṇakkhandho  no  cittānuparivatti
rūpakkhandho  siyā  cittānuparivatti siyā no cittānuparivatti . tayo
khandhā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dve khandhā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā .
Tayo  khandhā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno dve khandhā no cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhuno  .  tayo  khandhā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
dve khandhā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino . Tayo khandhā bāhirā
viññāṇakkhandho  ajjhattiko  rūpakkhandho  siyā  ajjhattiko  siyā
bāhiro . cattāro khandhā nupādā rūpakkhandho siyā upādā siyā
nupādā siyā upādinnā siyā anupādinnā.
   [94]  Cattārokhandhānupādānā  saṅkhārakkhandho siyā upādānaṃ
siyā  nupādānaṃ  .  rūpakkhandho upādāniyo cattāro khandhā siyā
upādāniyā  siyā  anupādāniyā  .  rūpakkhandho upādānavippayutto
cattāro khandhā siyā upādānasampayuttā siyā upādānavippayuttā .
Rūpakkhandho na vattabbo upādānañceva upādāniyo cāti upādāniyo
ceva  no ca upādānaṃ tayo khandhā na vattabbā upādānā ceva
upādāniyā  cāti siyā upādāniyā ceva no ca upādānā siyā
na  vattabbā  upādāniyā ceva no ca upādānāti saṅkhārakkhandho
siyā  upādānañceva  upādāniyo  ca siyā upādāniyo ceva no
ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbo  upādānañceva  upādāniyo
cātipi upādāniyo ceva no ca upādānantipi.
   {94.1} Rūpakkhandho na vattabbo upādānañceva upādānasampayutto
cātipi  upādānasampayutto ceva no  ca upādānantipi tayo khandhā
na  vattabbā  upādānā  ceva  upādānasampayuttā  cāti  siyā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānā  siyā na vattabbā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca upādānāti saṅkhārakkhandho siyā
upādānañceva  upādānasampayutto  ca  siyā  upādānasampayutto
ceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbo upādānañceva upādāna-
sampayuttotipi  upādānasampayutto  ceva  no  ca upādānantipi .
Rūpakkhandho  upādānavippayuttaupādāniyo  cattāro  khandhā  siyā
upādānavippayuttaupādāniyā   siyā   upādānavippayuttaanupādāniyā
Siyā    na    vattabbā    upādānavippayuttaupādāniyātipi
upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [95] Cattāro khandhā no kilesā saṅkhārakkhandho siyā kileso
siyā  no  kileso  .  rūpakkhandho  saṅkilesiko cattāro khandhā
siyā  saṅkilesikā  siyā  asaṅkilesikā  . rūpakkhandho asaṅkiliṭṭho
cattāro  khandhā  siyā saṅkiliṭṭhā siyā asaṅkiliṭṭhā . rūpakkhandho
kilesavippayutto  cattāro  khandhā  siyā  kilesasampayuttā  siyā
kilesavippayuttā.
   {95.1}  Rūpakkhandho  na vattabbo kileso ceva saṅkilesiko
cāti  saṅkilesiko ceva no ca kileso tayo khandhā na vattabbā
kilesā  ceva  saṅkilesikā  cāti siyā saṅkilesikā ceva no ca
kilesā  siyā  na  vattabbā  saṅkilesikā ceva no ca kilesāti
saṅkhārakkhandho siyā kileso ceva saṅkilesiko ca siyā saṅkilesiko
ceva no ca kileso siyā na vattabbo kileso ceva saṅkilesiko
cātipi saṅkilesiko ceva no ca kilesotipi.
   {95.2} Rūpakkhandho na vattabbo kileso ceva saṅkiliṭṭho cātipi
saṅkiliṭṭho ceva no ca kilesotipi tayo khandhā na vattabbā kilesā
ceva saṅkiliṭṭhā cāti siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesā siyā na
vattabbā  saṅkiliṭṭhā  ceva  no ca kilesāti saṅkhārakkhandho siyā
kileso ceva saṅkiliṭṭho ca siyā saṅkiliṭṭho ceva no ca kileso siyā
na  vattabbo  kileso  ceva  saṅkiliṭṭho  cātipi saṅkiliṭṭho ceva
No ca kilesotipi.
   {95.3} Rūpakkhandho na vattabbo kileso ceva kilesasampayutto
cātipi  kilesasampayutto  ceva  no ca kilesotipi tayo khandhā na
vattabbā  kilesā ceva kilesasampayuttā cāti siyā kilesasampayuttā
ceva no ca kilesā siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva no ca
kilesāti saṅkhārakkhandho siyā kileso ceva kilesasampayutto ca siyā
kilesasampayutto ceva no ca kileso siyā na vattabbo kileso ceva
kilesampayutto cātipi kilesasampayutto ceva no ca kilesotipi.
   {95.4}  Rūpakkhandho kilesavippayuttasaṅkilesiko cattāro khandhā
siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā  kilesavippayuttaasaṅkilesikā
siyā  na  vattabbā  kilesavippayuttasaṅkilesikātipi  kilesavippayutta-
asaṅkilesikātipi.
   [96]  Rūpakkhandho  na  dassanena pahātabbo cattāro khandhā
siyā  dassanena  pahātabbā  siyā  na  dassanena  pahātabbā .
Rūpakkhandho  na bhāvanāya pahātabbo cattāro khandhā siyā bhāvanāya
pahātabbā siyā na bhāvanāya pahātabbā . rūpakkhandho na dassanena
pahātabbahetuko  cattāro  khandhā  siyā  dassanena pahātabbahetukā
siyā  na  dassanena  pahātabbahetukā  .  rūpakkhandho na bhāvanāya
pahātabbahetuko  cattāro  khandhā  siyā  bhāvanāya pahātabbahetukā
siyā na bhāvanāya pahātabbahetukā . rūpakkhandho avitakko cattāro
khandhā  siyā  savitakkā  siyā  avitakkā  . rūpakkhandho avicāro
Cattāro  khandhā  siyā  savicārā  siyā  avicārā . rūpakkhandho
appītiko  cattāro  khandhā  siyā  sappītikā  siyā  appītikā .
Rūpakkhandho  na  pītisahagato  cattāro  khandhā  siyā  pītisahagatā
siyā na pītisahagatā . dve khandhā na sukhasahagatā tayo khandhā siyā
sukhasahagatā  siyā na sukhasahagatā . dve khandhā na upekkhāsahagatā
tayo khandhā siyā upekkhāsahagatā siyā na upekkhāsahagatā.
   {96.1} Rūpakkhandho kāmāvacaro cattāro khandhā siyā kāmāvacarā
siyā  na kāmāvacarā . rūpakkhandho na rūpāvacaro cattāro khandhā
siyā  rūpāvavarā siyā na rūpāvacarā . rūpakkhandho na arūpāvacaro
cattāro khandhā siyā arūpāvacarā siyā na arūpāvacarā. Rūpakkhandho
pariyāpanno cattāro khandhā siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā.
Rūpakkhandho  aniyyāniko  cattāro  khandhā  siyā  niyyānikā siyā
aniyyānikā  .  rūpakkhandho  aniyato cattāro khandhā siyā niyatā
siyā  aniyatā  .  rūpakkhandho  sauttaro  cattāro  khandhā siyā
sauttarā  siyā  anuttarā  .  rūpakkhandho araṇo cattāro khandhā
siyā saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Khandhavibhaṅgo samatto.
            -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 70-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1444              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1444              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=84&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1092              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1092              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]