ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [84]  Pañcakkhandhā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  kusalā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page71.

Kati akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā. [85] Rūpakkhandho abyākato cattāro khandhā siyā kusalā siyā akusalā siyā abyākatā . dve khandhā na vattabbā sukhāya vedanāya sampayuttātipi dukkhāya vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi tayo khandhā siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā dukkhāya vedanāya sampayuttā siyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā . rūpakkhandho nevavipākanavipākadhammadhammo cattāro khandhā siyā vipākā siyā vipākadhammadhammā siyā nevavipākanavipākadhammadhammā. {85.1} Rūpakkhandho siyā upādinnupādāniyo siyā anupādinnupādāniyo cattāro khandhā siyā upādinnupādāniyā siyā anupādinnupādāniyā siyā anupādinnānupādāniyā . rūpakkhandho asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko cattāro khandhā siyā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā . rūpakkhandho avitakkaavicāro tayo khandhā siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā saṅkhārakkhandho siyā savitakkasavicāro siyā avitakkavicāramatto siyā avitakkaavicāro siyā na vattabbo savitakkasavicārotipi avitakkavicāramattotipi avitakkaavicārotipi. {85.2} Rūpakkhandho na vattabbo pītisahagatotipi sukhasahagatotipi upekkhāsahagatotipi vedanākkhandho siyā pītisahagato na sukhasahagato na upekkhāsahagato siyā na vattabbo pītisahagatoti tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page72.

Siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā siyā na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi upekkhāsahagatātipi . Rūpakkhandho nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo cattāro khandhā siyā dassanena pahātabbā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbā . rūpakkhandho nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko cattāro khandhā siyā dassanena pahātabbahetukā siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukā. {85.3} Rūpakkhandho nevaācayagāminaapacayagāmi cattāro khandhā siyā ācayagāmino siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāmino- naapacayagāmino . rūpakkhandho nevasekkhonāsekkho cattāro khandhā siyā sekkhā siyā asekkhā siyā nevasekkhānāsekkhā. Rūpakkhandho paritto cattāro khandhā siyā parittā siyā mahaggatā siyā appamāṇā . rūpakkhandho anārammaṇo cattāro khandhā siyā parittārammaṇā siyā mahaggatārammaṇā siyā appamāṇārammaṇā siyā na vattabbā parittārammaṇātipi mahaggatārammaṇātipi appamāṇārammaṇātipi. {85.4} Rūpakkhandho majjhimo cattāro khandhā siyā hīnā siyā majjhimā siyā paṇītā . rūpakkhandho aniyato cattāro khandhā siyā micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā . rūpakkhandho anārammaṇo cattāro khandhā siyā maggārammaṇā siyā maggahetukā siyā maggādhipatino siyā na vattabbā maggārammaṇātipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

Maggahetukātipi maggādhipatinotipi . siyā uppannā siyā anuppannā siyā uppādino siyā atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā . rūpakkhandho anārammaṇo cattāro khandhā siyā atītārammaṇā siyā anāgatārammaṇā siyā paccuppannārammaṇā siyā na vattabbā atītārammaṇātipi anāgatārammaṇātipi paccuppannārammaṇātipi . siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā. {85.5} Rūpakkhandho anārammaṇo cattāro khandhā siyā ajjhattārammaṇā siyā bahiddhārammaṇā siyā ajjhattabahiddhārammaṇā siyā na vattabbā ajjhattārammaṇātipi bahiddhārammaṇātipi ajjhattabahiddhārammaṇātipi . cattāro khandhā anidassanaappaṭighā rūpakkhandho siyā sanidassanasappaṭigho siyā anidassanasappaṭigho siyā anidassanaappaṭigho. [86] Cattāro khandhā na hetū saṅkhārakkhandho siyā hetu siyā na hetu . rūpakkhandho ahetuko cattāro khandhā siyā sahetukā siyā ahetukā . rūpakkhandho hetuvippayutto cattāro khandhā siyā hetusampayuttā siyā hetuvippayuttā . rūpakkhandho na vattabbo hetu ceva sahetuko cātipi sahetuko ceva na ca hetūtipi tayo khandhā na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti siyā sahetukā ceva na ca hetū siyā na vattabbā sahetukā ceva na ca hetūti saṅkhārakkhandho siyā hetu ceva sahetuko ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page74.

Siyā sahetuko ceva na ca hetu siyā na vattabbo hetu ceva sahetuko cātipi sahetuko ceva na ca hetūtipi . rūpakkhandho na vattabbo hetu ceva hetusampayutto cātipi hetusampayutto ceva na ca hetūtipi tayo khandhā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cāti siyā hetusampayuttā ceva na ca hetū siyā na vattabbā hetusampayuttā ceva na ca hetūti saṅkhārakkhandho siyā hetu ceva hetusampayutto ca siyā hetusampayutto ceva na ca hetu siyā na vattabbo hetu ceva hetusampayutto cātipi hetusampayutto ceva na ca hetūtipi . rūpakkhandho na hetu ahetuko tayo khandhā siyā na hetū sahetukā siyā na hetū ahetukā saṅkhārakkhandho siyā na hetu sahetuko siyā na hetu ahetuko siyā na vattabbo na hetu sahetukotipi na hetu ahetukotipi. [87] Sappaccayā saṅkhatā . cattāro khandhā anidassanā rūpakkhandho siyā sanidassano siyā anidassano . cattāro khandhā appaṭighā rūpakkhandho siyā sappaṭigho siyā appaṭigho . Rūpakkhandho rūpaṃ cattāro khandhā arūpā . rūpakkhandho lokiyo cattāro khandhā siyā lokiyā siyā lokuttarā . kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā. [88] Cattāro khandhā no āsavā saṅkhārakkhandho siyā āsavo siyā no āsavo . rūpakkhandho sāsavo cattāro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page75.

Khandhā siyā sāsavā siyā anāsavā . rūpakkhandho āsavavippayutto cattāro khandhā siyā āsavasampayuttā siyā āsavavippayuttā . Rūpakkhandho na vattabbo āsavo ceva sāsavo cāti sāsavo ceva no ca āsavo tayo khandhā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cāti siyā sāsavā ceva no ca āsavā siyā na vattabbā sāsavā ceva no ca āsavāti saṅkhārakkhandho siyā āsavo ceva sāsavo ca siyā sāsavo ceva no ca āsavo siyā na vattabbo āsavo ceva sāsavo cātipi sāsavo ceva no ca āsavotipi. {88.1} Rūpakkhandho na vattabbo āsavo ceva āsavasampayutto cātipi āsavasampayutto ceva no ca āsavotipi tayo khandhā na vattabbā āsavā ceva āsavasampayuttā cāti siyā āsavasampayuttā ceva no ca āsavā siyā na vattabbā āsavasampayuttā ceva no ca āsavāti saṅkhārakkhandho siyā āsavo ceva āsavasampayutto ca siyā āsavasampayutto ceva no ca āsavo siyā na vattabbo āsavo ceva āsavasampayutto cātipi āsavasampayutto ceva no ca āsavotipi . rūpakkhandho āsavavippayuttasāsavo cattāro khandhā siyā āsavavippayuttasāsavā siyā āsavavippayuttaanāsavā siyā na vattabbā āsavavippayuttasāsavātipi āsavavippayuttaanāsavātipi. [89] Cattāro khandhā no saññojanā saṅkhārakkhandho siyā saññojanaṃ siyā no saññojanaṃ . rūpakkhandho saññojaniyo cattāro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page76.

Khandhā siyā saññojaniyā siyā asaññojaniyā . rūpakkhandho saññojanavippayutto cattāro khandhā siyā saññojanasampayuttā siyā saññojanavippayuttā . rūpakkhandho na vattabbo saññojanañceva saññojaniyo cāti saññojaniyo ceva no ca saññojanaṃ tayo khandhā na vattabbā saññojanā ceva saññojaniyā cāti siyā saññojaniyā ceva no ca saññojanā siyā na vattabbā saññojaniyā ceva no ca saññojanāti saṅkhārakkhandho siyā saññojanañceva saññojaniyo ca siyā saññojaniyo ceva no ca saññojanaṃ siyā na vattabbo saññojanañceva saññojaniyo cātipi saññojaniyo ceva no ca saññojanantipi. {89.1} Rūpakkhandho na vattabbo saññojanañceva saññojana- sampayutto cātipi saññojanasampayutto ceva no ca saññojanantipi tayo khandhā na vattabbā saññojanā ceva saññojanasampayuttā cāti siyā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanā siyā na vattabbā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanāti saṅkhārakkhandho siyā saññojanañceva saññojanasampayutto ca siyā saññojanasampayutto ceva no ca saññojanaṃ siyā na vattabbo saññojanañceva saññojanasampayutto cātipi saññojanasampayutto ceva no ca saññojanantipi . rūpakkhandho saññojanavippayuttasaññojaniyo cattāro khandhā siyā saññojana- vippayuttasaññojaniyā siyā saññojanavippayuttaasaññojaniyā siyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page77.

Na vattabbā saññojanavippayuttasaññojaniyātipi saññojana- vippayuttaasaññojaniyātipi [90] Cattāro khandhā no ganthā saṅkhārakkhandho siyā gantho siyā no gantho . rūpakkhandho ganthaniyo cattāro khandhā siyā ganthaniyā siyā aganthaniyā . rūpakkhandho ganthavippayutto cattāro khandhā siyā ganthasampayuttā siyā ganthavippayuttā . rūpakkhandho na vattabbo gantho ceva ganthaniyo cāti ganthaniyo ceva no ca gantho tayo khandhā na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cāti siyā ganthaniyā ceva no ca ganthā siyā na vattabbā ganthaniyā ceva no ca ganthāti saṅkhārakkhandho siyā gantho ceva ganthaniyo ca siyā ganthaniyo ceva no ca gantho siyā na vattabbo gantho ceva ganthaniyo cātipi ganthaniyo ceva no ca ganthotipi. {90.1} Rūpakkhandho na vattabbo gantho ceva ganthasampayutto cātipi ganthasampayutto ceva no ca ganthotipi tayo khandhā na vattabbā ganthā ceva ganthasampayuttā cāti siyā ganthasampayuttā ceva no ca ganthā siyā na vattabbā ganthasampayuttā ceva no ca ganthāti saṅkhārakkhandho siyā gantho ceva ganthasampayutto ca siyā ganthasampayutto ceva no ca gantho siyā na vattabbo gantho ceva ganthasampayutto cātipi ganthasampayutto ceva no ca ganthotipi . rūpakkhandho ganthavippayutta- ganthaniyo cattāro khandhā siyā ganthavippayuttaganthaniyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page78.

Siyā ganthavippayuttaaganthaniyā siyā na vattabbā ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi. [91] Cattāro khandhā no oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā saṅkhārakkhandho siyā nīvaraṇaṃ siyā no nīvaraṇaṃ . Rūpakkhandho nīvaraṇiyo cattāro khandhā siyā nīvaraṇiyā siyā anīvaraṇiyā . rūpakkhandho nīvaraṇavippayutto cattāro khandhā siyā nīvaraṇasampayuttā siyā nīvaraṇavippayuttā. {91.1} Rūpakkhandho na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo cāti nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ tayo khandhā na vattabbā nīvaraṇañceva nīvaraṇiyā cāti siyā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇāti saṅkhārakkhandho siyā nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo ca siyā nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo cātipi nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇantipi. {91.2} Rūpakkhandho na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayutto cātipi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇantipi tayo khandhā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā cāti siyā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇāti saṅkhārakkhandho siyā nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayutto ca siyā nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayutto cātipi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇantipi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page79.

Rūpakkhandho nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo cattāro khandhā siyā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā siyā nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā siyā na vattabbā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi nīvaraṇavippayutta- anīvaraṇiyātipi. [92] Cattāro khandhā no parāmāsā saṅkhārakkhandho siyā parāmāso siyā no parāmāso . rūpakkhandho parāmaṭṭho cattāro khandhā siyā parāmaṭṭhā siyā aparāmaṭṭhā . rūpakkhandho parāmāsavippayutto tayo khandhā siyā parāmāsasampayuttā siyā parāmāsavippayuttā saṅkhārakkhandho siyā parāmāsasampayutto siyā parāmāsavippayutto siyā na vattabbo parāmāsasampayuttotipi parāmāsavippayuttotipi . rūpakkhandho na vattabbo parāmāso ceva parāmaṭṭho cāti parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso tayo khandhā na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā siyā na vattabbā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsāti saṅkhārakkhandho siyā parāmāso ceva parāmaṭṭho ca siyā parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso siyā na vattabbo parāmāso ceva parāmaṭṭho cātipi parāmaṭṭho ceva no ca parāmāsotipi . rūpakkhandho parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho cattāro khandhā siyā parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā siyā parāmāsavippayutta- aparāmaṭṭhā siyā na vattabbā parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhātipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

[93] Rūpakkhandho anārammaṇo cattāro khandhā sārammaṇā . Cattāro khandhā no cittā viññāṇakkhandho cittaṃ . tayo khandhā cetasikā dve khandhā acetasikā . tayo khandhā cittasampayuttā rūpakkhandho cittavippayutto viññāṇakkhandho na vattabbo cittena sampayuttotipi cittena vippayuttotipi . tayo khandhā cittasaṃsaṭṭhā rūpakkhandho cittavisaṃsaṭṭho viññāṇakkhandho na vattabbo cittena saṃsaṭṭhotipi cittena visaṃsaṭṭhotipi . tayo khandhā cittasamuṭṭhānā viññāṇakkhandho no cittasamuṭṭhāno rūpakkhandho siyā cittasamuṭṭhāno siyā no cittasamuṭṭhāno. {93.1} Tayo khandhā cittasahabhuno viññāṇakkhandho no cittasahabhū rūpakkhandho siyā cittasahabhū siyā no cittasahabhū . tayo khandhā cittānuparivattino viññāṇakkhandho no cittānuparivatti rūpakkhandho siyā cittānuparivatti siyā no cittānuparivatti . tayo khandhā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dve khandhā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā . Tayo khandhā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno dve khandhā no cittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānasahabhuno . tayo khandhā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino dve khandhā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino . Tayo khandhā bāhirā viññāṇakkhandho ajjhattiko rūpakkhandho siyā ajjhattiko siyā bāhiro . cattāro khandhā nupādā rūpakkhandho siyā upādā siyā nupādā siyā upādinnā siyā anupādinnā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page81.

[94] Cattārokhandhānupādānā saṅkhārakkhandho siyā upādānaṃ siyā nupādānaṃ . rūpakkhandho upādāniyo cattāro khandhā siyā upādāniyā siyā anupādāniyā . rūpakkhandho upādānavippayutto cattāro khandhā siyā upādānasampayuttā siyā upādānavippayuttā . Rūpakkhandho na vattabbo upādānañceva upādāniyo cāti upādāniyo ceva no ca upādānaṃ tayo khandhā na vattabbā upādānā ceva upādāniyā cāti siyā upādāniyā ceva no ca upādānā siyā na vattabbā upādāniyā ceva no ca upādānāti saṅkhārakkhandho siyā upādānañceva upādāniyo ca siyā upādāniyo ceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbo upādānañceva upādāniyo cātipi upādāniyo ceva no ca upādānantipi. {94.1} Rūpakkhandho na vattabbo upādānañceva upādānasampayutto cātipi upādānasampayutto ceva no ca upādānantipi tayo khandhā na vattabbā upādānā ceva upādānasampayuttā cāti siyā upādānasampayuttā ceva no ca upādānā siyā na vattabbā upādānasampayuttā ceva no ca upādānāti saṅkhārakkhandho siyā upādānañceva upādānasampayutto ca siyā upādānasampayutto ceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbo upādānañceva upādāna- sampayuttotipi upādānasampayutto ceva no ca upādānantipi . Rūpakkhandho upādānavippayuttaupādāniyo cattāro khandhā siyā upādānavippayuttaupādāniyā siyā upādānavippayuttaanupādāniyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page82.

Siyā na vattabbā upādānavippayuttaupādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi. [95] Cattāro khandhā no kilesā saṅkhārakkhandho siyā kileso siyā no kileso . rūpakkhandho saṅkilesiko cattāro khandhā siyā saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā . rūpakkhandho asaṅkiliṭṭho cattāro khandhā siyā saṅkiliṭṭhā siyā asaṅkiliṭṭhā . rūpakkhandho kilesavippayutto cattāro khandhā siyā kilesasampayuttā siyā kilesavippayuttā. {95.1} Rūpakkhandho na vattabbo kileso ceva saṅkilesiko cāti saṅkilesiko ceva no ca kileso tayo khandhā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti siyā saṅkilesikā ceva no ca kilesā siyā na vattabbā saṅkilesikā ceva no ca kilesāti saṅkhārakkhandho siyā kileso ceva saṅkilesiko ca siyā saṅkilesiko ceva no ca kileso siyā na vattabbo kileso ceva saṅkilesiko cātipi saṅkilesiko ceva no ca kilesotipi. {95.2} Rūpakkhandho na vattabbo kileso ceva saṅkiliṭṭho cātipi saṅkiliṭṭho ceva no ca kilesotipi tayo khandhā na vattabbā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā cāti siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesā siyā na vattabbā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesāti saṅkhārakkhandho siyā kileso ceva saṅkiliṭṭho ca siyā saṅkiliṭṭho ceva no ca kileso siyā na vattabbo kileso ceva saṅkiliṭṭho cātipi saṅkiliṭṭho ceva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page83.

No ca kilesotipi. {95.3} Rūpakkhandho na vattabbo kileso ceva kilesasampayutto cātipi kilesasampayutto ceva no ca kilesotipi tayo khandhā na vattabbā kilesā ceva kilesasampayuttā cāti siyā kilesasampayuttā ceva no ca kilesā siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva no ca kilesāti saṅkhārakkhandho siyā kileso ceva kilesasampayutto ca siyā kilesasampayutto ceva no ca kileso siyā na vattabbo kileso ceva kilesampayutto cātipi kilesasampayutto ceva no ca kilesotipi. {95.4} Rūpakkhandho kilesavippayuttasaṅkilesiko cattāro khandhā siyā kilesavippayuttasaṅkilesikā siyā kilesavippayuttaasaṅkilesikā siyā na vattabbā kilesavippayuttasaṅkilesikātipi kilesavippayutta- asaṅkilesikātipi. [96] Rūpakkhandho na dassanena pahātabbo cattāro khandhā siyā dassanena pahātabbā siyā na dassanena pahātabbā . Rūpakkhandho na bhāvanāya pahātabbo cattāro khandhā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā na bhāvanāya pahātabbā . rūpakkhandho na dassanena pahātabbahetuko cattāro khandhā siyā dassanena pahātabbahetukā siyā na dassanena pahātabbahetukā . rūpakkhandho na bhāvanāya pahātabbahetuko cattāro khandhā siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā na bhāvanāya pahātabbahetukā . rūpakkhandho avitakko cattāro khandhā siyā savitakkā siyā avitakkā . rūpakkhandho avicāro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page84.

Cattāro khandhā siyā savicārā siyā avicārā . rūpakkhandho appītiko cattāro khandhā siyā sappītikā siyā appītikā . Rūpakkhandho na pītisahagato cattāro khandhā siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā . dve khandhā na sukhasahagatā tayo khandhā siyā sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā . dve khandhā na upekkhāsahagatā tayo khandhā siyā upekkhāsahagatā siyā na upekkhāsahagatā. {96.1} Rūpakkhandho kāmāvacaro cattāro khandhā siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā . rūpakkhandho na rūpāvacaro cattāro khandhā siyā rūpāvavarā siyā na rūpāvacarā . rūpakkhandho na arūpāvacaro cattāro khandhā siyā arūpāvacarā siyā na arūpāvacarā. Rūpakkhandho pariyāpanno cattāro khandhā siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā. Rūpakkhandho aniyyāniko cattāro khandhā siyā niyyānikā siyā aniyyānikā . rūpakkhandho aniyato cattāro khandhā siyā niyatā siyā aniyatā . rūpakkhandho sauttaro cattāro khandhā siyā sauttarā siyā anuttarā . rūpakkhandho araṇo cattāro khandhā siyā saraṇā siyā araṇāti. Pañhāpucchakaṃ. Khandhavibhaṅgo samatto. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 70-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1444&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1444&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=84&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1092              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1092              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]