ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [101]  Dvādasāyatanāni cakkhāyatanaṃ rūpāyatanaṃ .pe. manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ  .  dvādasannaṃ āyatanānaṃ kati kusalā kati akusalā kati
abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [102]  Dasāyatanā  abyākatā dvāyatanā siyā kusalā siyā
akusalā siyā abyākatā . dasāyatanā na vattabbā sukhāya vedanāya
sampayuttātipi  dukkhāya vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttātipi  manāyatanaṃ  siyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  siyā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ siyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ
dhammāyatanaṃ  siyā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya vedanāya
sampayuttaṃ  siyā  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā na vattabbaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttantipi  dukkhāya  vedanāya  sampayuttantipi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttantipi  dasāyatanā  nevavipāka-
navipākadhammadhammā  dvāyatanā  siyā  vipākā siyā vipākadhammadhammā
siyā  nevavipākanavipākadhammadhammā  .  pañcāyatanā upādinnupādāniyā
Saddāyatanaṃ    anupādinnupādāniyaṃ    cattārāyatanā    siyā
upādinnupādāniyā    siyā    anupādinnupādāniyā    siyā
anupādinnānupādāniyā   dvāyatanā   siyā   upādinnupādāniyā
siyā anupādinnupādāniyā siyā anupādinnānupādāniyā.
   {102.1}   Dasāyatanā   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  dvāyatanā
siyā   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  .  dasāyatanā  avitakkaavicārā  manāyatanaṃ
siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā avitakkaavicāraṃ
dhammāyatanaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā
avitakkaavicāraṃ  siyā  na  vattabbaṃ  savitakkasavicārantipi  avitakka-
vicāramattantipi avitakkaavicārantipi.
   {102.2}  Dasāyatanā na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi  dvāyatanā  siyā  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā
siyā  upekkhāsahagatā siyā na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi  .  dasāyatanā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
dvāyatanā  siyā  dassanena  pahātabbā  siyā bhāvanāya pahātabbā
siyā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  .  dasāyatanā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā  dvāyatanā siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
Dasāyatanā   nevaācayagāminonaapacayagāmino   dvāyatanā   siyā
ācayagāmino siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāminonaapacayagāmino.
Dasāyatanā  nevasekkhānāsekkhā  dvāyatanā  siyā  sekkhā  siyā
asekkhā siyā nevasekkhānāsekkhā.
   {102.3}  Dasāyatanā parittā dvāyatanā siyā parittā siyā
mahaggatā  siyā  appamāṇā  .  dasāyatanā anārammaṇā dvāyatanā
siyā  parittārammaṇā  siyā  mahaggatārammaṇā siyā appamāṇārammaṇā
siyā   na   vattabbā   parittārammaṇātipi   mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi  .  dasāyatanā  majjhimā  dvāyatanā  siyā
hīnā  siyā majjhimā siyā paṇītā . dasāyatanā aniyatā dvāyatanā
siyā micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā.
   {102.4}   Dasāyatanā   anārammaṇā  dvāyatanā  siyā
maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatino  siyā  na
vattabbā  maggārammaṇātipi  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  .
Pañcāyatanā  siyā  uppannā  siyā  uppādino  na  vattabbā
anuppannāti  saddāyatanaṃ  siyā  uppannaṃ  siyā  anuppannaṃ  na
vattabbaṃ  uppādīti  pañcāyatanā  siyā  uppannā  siyā anuppannā
siyā  uppādino  dhammāyatanaṃ  siyā  uppannaṃ siyā anuppannaṃ siyā
uppādi   siyā   na   vattabbaṃ   uppannantipi  anuppannantipi
uppādītipi  .  ekādasāyatanā  siyā atītā siyā anāgatā siyā
paccuppannā  dhammāyatanaṃ  siyā atītaṃ siyā anāgataṃ siyā paccuppannaṃ
siyā  na  vattabbaṃ  atītantipi  anāgatantipi  paccuppannantipi .
Dasāyatanā  anārammaṇā  dvāyatanā  siyā  atītārammaṇā  siyā
Anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā  siyā  na  vattabbā
atītārammaṇātipi    anāgatārammaṇātipi    paccuppannārammaṇātipi
siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā.
   {102.5}   Dasāyatanā   anārammaṇā  dvāyatanā  siyā
ajjhattārammaṇā   siyā   bahiddhārammaṇā   siyā   ajjhatta-
bahiddhārammaṇā   siyā   na   vattabbā   ajjhattārammaṇātipi
bahiddhārammaṇātipi    ajjhattabahiddhārammaṇātipi   .   rūpāyatanaṃ
sanidassanasappaṭighaṃ   navāyatanā   anidassanasappaṭighā   dvāyatanā
anidassanaappaṭighā.
   [103] Ekādasāyatanā na hetū dhammāyatanaṃ siyā hetu siyā na
hetu . dasāyatanā ahetukā dvāyatanā siyā sahetukā siyā ahetukā.
Dasāyatanā  hetuvippayuttā  dvāyatanā  siyā  hetusampayuttā  siyā
hetuvippayuttā . dasāyatanā na vattabbā hetu ceva sahetukā cātipi
sahetukā  ceva  na  ca hetūtipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ hetu ceva
sahetukañcāti  siyā  sahetukañceva  na  ca hetu siyā na vattabbaṃ
sahetukañceva  na ca hetūti dhammāyatanaṃ siyā hetu ceva sahetukañca
siyā  sahetukañceva  na  ca  hetu  siyā na vattabbaṃ hetu ceva
sahetukañcātipi sahetukañceva na ca hetūtipi . dasāyatanā na vattabbā
hetū ceva hetusampayuttā cātipi hetusampayuttā ceva na ca hetūtipi
manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  hetu  ceva  hetusampayuttañcāti  siyā
hetusampayuttañceva  na ca hetu siyā na vattabbaṃ hetusampayuttañceva
Na  ca  hetūti  dhammāyatanaṃ siyā hetu ceva hetusampayuttañca siyā
hetusampayuttañceva  na  ca  hetu  siyā  na  vattabbaṃ hetu ceva
hetusampayuttañcātipi  hetusampayuttañceva  na  ca  hetūtipi  .
Dasāyatanā na hetū ahetukā manāyatanaṃ siyā na hetu sahetukaṃ siyā
na hetu ahetukaṃ dhammāyatanaṃ siyā na hetu sahetukaṃ siyā na hetu
ahetukaṃ siyā na vattabbaṃ na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi.
   [104]  Ekādasāyatanā sappaccayā dhammāyatanaṃ siyā sappaccayaṃ
siyā  appaccayaṃ  .  ekādasāyatanā  saṅkhatā  dhammāyatanaṃ  siyā
saṅkhataṃ  siyā  asaṅkhataṃ  .  ekādasāyatanā  anidassanā  rūpāyatanaṃ
sanidassanaṃ  .  dasāyatanā  sappaṭighā  dvāyatanā  appaṭighā .
Dasāyatanā  rūpā  manāyatanaṃ  arūpaṃ  dhammāyatanaṃ  siyā  rūpaṃ  siyā
arūpaṃ  .  dasāyatanā  lokiyā  dvāyatanā  siyā  lokiyā  siyā
lokuttarā. Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [105] Ekādasāyatanā no āsavā dhammāyatanaṃ siyā āsavo
siyā  no āsavo . dasāyatanā sāsavā dvāyatanā siyā sāsavā
siyā  anāsavā  .  dasāyatanā  āsavavippayuttā  dvāyatanā siyā
āsavasampayuttā  siyā  āsavavippayuttā  . dasāyatanā na vattabbā
āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva no ca āsavā manāyatanaṃ
na  vattabbaṃ  āsavo  ceva sāsavañcāti siyā sāsavañceva no ca
āsavo  siyā na vattabbaṃ sāsavañceva no ca āsavoti dhammāyatanaṃ
Siyā āsavo ceva sāsavañca siyā sāsavañceva no ca āsavo siyā
na vattabbaṃ āsavo ceva sāsavañcātipi sāsavañceva no ca āsavotipi.
Dasāyatanā  na  vattabbā  āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cātipi
āsavasampayuttā ceva no ca āsavātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ āsavo
ceva  āsavasampayuttañcāti siyā āsavasampayuttañceva no ca āsavo
siyā  na  vattabbaṃ āsavasampayuttañceva no ca āsavoti dhammāyatanaṃ
siyā  āsavo  ceva  āsavasampayuttañca  siyā  āsavasampayuttañceva
no ca āsavo siyā na vattabbaṃ āsavo ceva āsavasampayuttañcātipi
āsavasampayuttañceva  no  ca  āsavotipi  .  dasāyatanā āsava-
vippayuttasāsavā  dvāyatanā  siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā
āsavavippayuttaanāsavā  siyā  na  vattabbā  āsavavippayuttasāsavātipi
āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [106]  Ekādasāyatanā  no  saññojanā  dhammāyatanaṃ  siyā
saññojanaṃ  siyā no saññojanaṃ . dasāyatanā saññojaniyā dvāyatanā
siyā saññojaniyā siyā asaññojaniyā . dasāyatanā saññojanavippayuttā
dvāyatanā siyā saññojanasampayuttā siyā saññojanavippayuttā.
   {106.1} Dasāyatanā na vattabbā saññojanā ceva saññojaniyā
cāti  saññojaniyā  ceva  no ca saññojanā manāyatanaṃ na vattabbaṃ
saññojanañceva  saññojaniyañcāti  siyā  saññojaniyañceva  no  ca
saññojanaṃ  siyā  na  vattabbaṃ  saññojaniyañceva no ca saññojananti
Dhammāyatanaṃ   siyā   saññojanañceva   saññojaniyañca   siyā
saññojaniyañceva  no  ca saññojanaṃ siyā na vattabbaṃ saññojanañceva
saññojaniyañcātipi saññojaniyañceva no ca saññojanantipi.
   {106.2}  Dasāyatanā  na  vattabbā  saññojanā  ceva
saññojanasampayuttā  cātipi  saññojanasampayuttā  ceva  no  ca
saññojanātipi   manāyatanaṃ   na   vattabbaṃ   saññojanañceva
saññojanasampayuttañcāti     siyā     saññojanasampayuttañceva
no  ca  saññojanaṃ  siyā  na  vattabbaṃ  saññojanasampayuttañceva
no   ca   saññojananti   dhammāyatanaṃ   siyā  saññojanañceva
saññojanasampayuttañceva     siyā     saññojanasampayuttañceva
no   ca   saññojanaṃ   siyā  na  vattabbaṃ  saññojanañceva
saññojanasampayuttañcātipi saññojanasampayuttañceva
no ca saññojanantipi.
   {106.3}    Dasāyatanā    saññojanavippayuttasaññojaniyā
dvāyatanā    siyā    saññojanavippayuttasaññojaniyā    siyā
saññojanavippayuttaasaññojaniyā    siyā    na    vattabbā
saññojanavippayuttasaññojaniyātipi saññojanavippayutta-
asaññojaniyātipi.
   [107] Ekādasāyatanā no ganthā dhammāyatanaṃ siyā gantho siyā
no gantho . dasāyatanā ganthaniyā dvāyatanā siyā ganthaniyā siyā
aganthaniyā  .  dasāyatanā  ganthavippayuttā  dvāyatanā  siyā
ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā  .  dasāyatanā  na vattabbā
ganthā ceva ganthaniyā cāti ganthaniyā ceva no ca ganthā manāyatanaṃ na
Vattabbaṃ  gantho  ceva  ganthaniyañcāti  siyā ganthaniyañceva  no ca
gantho  siyā  na vattabbaṃ ganthaniyañceva no ca ganthoti dhammāyatanaṃ
siyā gantho ceva ganthaniyañca siyā ganthaniyañceva no ca gantho siyā
na vattabbaṃ gantho ceva ganthaniyañcātipi ganthaniyañceva no ca ganthotipi.
   {107.1} Dasāyatanā na vattabbā ganthā ceva ganthasampayuttā
cātipi  ganthasampayuttā ceva no ca ganthātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ
gantho  ceva  ganthasampayuttañcāti  siyā  ganthasampayuttañceva no ca
gantho siyā na vattabbaṃ ganthasampayuttañceva no ca ganthoti dhammāyatanaṃ
siyā  gantho ceva ganthasampayuttañca siyā ganthasampayuttañceva no ca
gantho  siyā  na  vattabbaṃ  gantho  ceva  ganthasampayuttañcātipi
ganthasampayuttañceva  no  ca  ganthotipi . dasāyatanā ganthavippayutta-
ganthaniyā   dvāyatanā   siyā   ganthavippayuttaganthaniyā   siyā
ganthavippayuttaaganthaniyā   siyā   na   vattabbā  ganthavippayutta-
ganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [108] Ekādasāyatanā no oghā .pe. No yogā .pe. No
nīvaraṇā  dhammāyatanaṃ  siyā  nīvaraṇaṃ siyā no nīvaraṇaṃ . dasāyatanā
nīvaraṇiyā  dvāyatanā siyā nīvaraṇiyā siyā anīvaraṇiyā . dasāyatanā
nīvaraṇavippayuttā   dvāyatanā   siyā   nīvaraṇasampayuttā   siyā
nīvaraṇavippayuttā.
   {108.1} Dasāyatanā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā cāti
nīvaraṇiyā  ceva  no ca nīvaraṇā manāyatanaṃ na vattabbaṃ nīvaraṇañceva
Nīvaraṇiyañcāti  siyā  nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ
nīvaraṇiyañceva  no  ca  nīvaraṇanti  dhammāyatanaṃ  siyā  nīvaraṇañceva
nīvaraṇiyañca  siyā  nīvaraṇiyañceva  no  ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ
nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañcātipi nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇantipi.
   {108.2} Dasāyatanā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā
cātipi nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ
nīvaraṇañceva   nīvaraṇasampayuttañcāti   siyā   nīvaraṇasampayuttañceva
no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇanti
dhammāyatanaṃ   siyā   nīvaraṇañceva   nīvaraṇasampayuttañca   siyā
nīvaraṇasampayuttañceva  no  ca  nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayuttañcātipi nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇantipi.
   {108.3}  Dasāyatanā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā dvāyatanā siyā
nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  siyā  nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā  siyā  na
vattabbā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyātipi.
   [109]  Ekādasāyatanā  no  parāmāsā  dhammāyatanaṃ  siyā
parāmāso siyā no parāmāso . dasāyatanā parāmaṭṭhā dvāyatanā
siyā  parāmaṭṭhā siyā aparāmaṭṭhā . dasāyatanā parāmāsavippayuttā
manāyatanaṃ   siyā   parāmāsasampayuttaṃ   siyā  parāmāsavippayuttaṃ
dhammāyatanaṃ  siyā  parāmāsasampayuttaṃ siyā parāmāsavippayuttaṃ siyā na
vattabbaṃ  parāmāsasampayuttantipi  parāmāsavippayuttantipi  .  dasāyatanā
Na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā cāti parāmaṭṭhā ceva no ca
parāmāsā  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  parāmāso ceva parāmaṭṭhañcāti
siyā parāmaṭṭhañceva no ca parāmāso siyā na vattabbaṃ parāmaṭṭhañceva
no  ca  parāmāsoti dhammāyatanaṃ siyā parāmāso ceva parāmaṭṭhañca
siyā parāmaṭṭhañceva no ca parāmāso siyā na vattabbaṃ parāmāso
ceva  parāmaṭṭhañcātipi  parāmaṭṭhañceva  no  ca  parāmāsotipi .
Dasāyatanā    parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā   dvāyatanā   siyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā    siyā   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā
siyā    na    vattabbā    parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [110] Dasāyatanā anārammaṇā manāyatanaṃ sārammaṇaṃ dhammāyatanaṃ-
siyā sārammaṇaṃ siyā anārammaṇaṃ . manāyatanaṃ cittaṃ ekādasāyatanā
no  cittā . ekādasāyatanā acetasikā dhammāyatanaṃ siyā cetasikaṃ
siyā  acetasikaṃ  .  dasāyatanā  cittavippayuttā  dhammāyatanaṃsiyā
cittasampayuttaṃ  siyā  cittavippayuttaṃ  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ cittena
sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  dasāyatanā  cittavisaṃsaṭṭhā
dhammāyatanaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhaṃ  siyā  cittavisaṃsaṭṭhaṃ  manāyatanaṃna
vattabbaṃ  cittena  saṃsaṭṭhantipi  cittena  visaṃsaṭṭhantipi  .  chāyatanā
no  cittasamuṭṭhānā  chāyatanā  siyā  cittasamuṭṭhānā  siyā  no
cittasamuṭṭhānā  . ekādasāyatanā no cittasahabhuno dhammāyatanaṃ siyā
Cittasahabhū siyā no cittasahabhū . ekādasāyatanā no cittānuparivattino
dhammāyatanaṃ  siyā  cittānuparivatti  siyā  no  cittānuparivatti .
Ekādasāyatanā   no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  dhammāyatanaṃ  siyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  siyā  no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ . ekādasāyatanā
no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno  dhammāyatanaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhū  siyā  no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū . ekādasāyatanā
no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino  dhammāyatanaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivatti  siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti .
Chāyatanā  ajjhattikā  chāyatanā  bāhirā  .  navāyatanā  upādā
dvāyatanā  nupādā  dhammāyatanaṃ  siyā  upādā  siyā nupādā .
Pañcāyatanā  upādinnā  saddāyatanaṃ  anupādinnaṃ  chāyatanā  siyā
upādinnā siyā anupādinnā.
   [111]  Ekādasāyatanā nupādānā dhammāyatanaṃ siyā upādānaṃ
siyā  nupādānaṃ  .  dasāyatanā  upādāniyā  dvāyatanā  siyā
upādāniyā  siyā  anupādāniyā  .  dasāyatanā upādānavippayuttā
dvāyatanā  siyā  upādānasampayuttā  siyā  upādānavippayuttā .
Dasāyatanā  na  vattabbā  upādānā  ceva  upādāniyā  cāti
upādāniyā ceva no ca upādānā manāyatanaṃ na vattabbaṃ upādānañceva
upādāniyañcāti  siyā upādāniyañceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbaṃ
upādāniyañceva  no ca upādānanti dhammāyatanaṃ siyā upādānañceva
Upādāniyañca  siyā  upādāniyañceva  no  ca  upādānaṃ  siyā
na  vattabbaṃ  upādānañceva  upādāniyañcātipi  upādāniyañceva
no  ca  upādānantipi . dasāyatanā na vattabbā upādānā ceva
upādānasampayuttā  cātipi  upādānasampayuttā  ceva  no  ca
upādānātipi  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  upādānañceva  upādāna-
sampayuttañcāti  siyā  upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānaṃ
siyā  na  vattabbaṃ  upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānanti
dhammāyatanaṃ   siyā   upādānañceva  upādānasampayuttañca  siyā
upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
upādānañceva   upādānasampayuttañcātipi   upādānasampayuttañceva
no  ca  upādānantipi  .  dasāyatanā  upādānavippayuttaupādāniyā
dvāyatanā  siyā  upādānavippayuttaupādāniyā  siyā  upādāna-
vippayuttaanupādāniyā  siyā  na  vattabbā  upādānavippayutta-
upādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [112] Ekādasāyatanā no kilesā dhammāyatanaṃ siyā kileso
siyā  no  kileso  .  dasāyatanā  saṅkilesikā dvāyatanā siyā
saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā . dasāyatanā asaṅkiliṭṭhā dvāyatanā
siyā  saṅkiliṭṭhā  siyā  asaṅkiliṭṭhā . dasāyatanā kilesavippayuttā
dvāyatanā siyā kilesasampayuttā siyā kilesavippayuttā . dasāyatanā
na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti saṅkilesikā ceva no
Ca  kilesā  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ kileso ceva saṅkilesikañcāti
siyā saṅkilesikañceva no ca kileso siyā na vattabbaṃ saṅkilesikañceva
no ca kilesoti dhammāyatanaṃ siyā kileso ceva saṅkilesikañca siyā
saṅkilesikañceva  no  ca  kileso siyā na vattabbaṃ kileso ceva
saṅkilesikañcātipi saṅkilesikañceva no ca kilesotipi . dasāyatanā na
vattabbā  kilesā ceva saṅkiliṭṭhā cātipi saṅkiliṭṭhā ceva no ca
kilesātipi  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  kileso  ceva  saṅkiliṭṭhañcāti
siyā saṅkiliṭṭhañceva no ca kileso siyā na vattabbaṃ saṅkiliṭṭhañceva
no  ca kilesoti dhammāyatanaṃ siyā kileso ceva saṅkiliṭṭhañca siyā
saṅkiliṭṭhañceva  no  ca  kileso  siyā na vattabbaṃ kileso ceva
saṅkiliṭṭhañcātipi saṅkiliṭṭhañceva no ca kilesotipi.
   {112.1} Dasāyatanā na vattabbā kilesā ceva kilesasampayuttā
cātipi kilesasampayuttā ceva no ca kilesātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ
kileso  ceva  kilesasampayuttañcāti  siyā  kilesasampayuttañceva no
ca  kileso siyā na vattabbaṃ kilesasampayuttañceva no ca kilesoti
dhammāyatanaṃ siyā kileso ceva kilesasampayuttañca siyā kilesasampayuttañceva
no ca kileso siyā na vattabbaṃ kileso ceva kilesasampayuttañcātipi
kilesasampayuttañceva no ca kilesotipi . dasāyatanā kilesavippayutta-
saṅkilesikā  dvāyatanā  siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā
kilesavippayuttaasaṅkilesikā  siyā  na  vattabbā  kilesavippayutta-
saṅkilesikātipi kilesavippayuttaasaṅkilesikātipi.
   [113]  Dasāyatanā  na dassanena pahātabbā dvāyatanā siyā
dassanena  pahātabbā  siyā  na dassanena pahātabbā . dasāyatanā
na  bhāvanāya pahātabbā dvāyatanā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā
na  bhāvanāya pahātabbā . dasāyatanā na dassanena pahātabbahetukā
dvāyatanā  siyā  dassanena  pahātabbahetukā  siyā  na  dassanena
pahātabbahetukā . dasāyatanā na bhāvanāya pahātabbahetukā dvāyatanā
siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā na bhāvanāya pahātabbahetukā.
Dasāyatanā avitakkā dvāyatanā siyā savitakkā siyā avitakkā.
   {113.1} Dasāyatanā avicārā dvāyatanā siyā savicārā siyā
avicārā  .  dasāyatanā appītikā dvāyatanā siyā sappītikā siyā
appītikā  .  dasāyatanā na pītisahagatā dvāyatanā siyā pītisahagatā
siyā  na  pītisahagatā . dasāyatanā na sukhasahagatā dvāyatanā siyā
sukhasahagatā  siyā  na  sukhasahagatā . dasāyatanā na upekkhāsahagatā
dvāyatanā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā .
Dasāyatanā kāmāvacarā dvāyatanā siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā.
Dasāyatanā na rūpāvacarā dvāyatanā siyā rūpāvacarā siyā na rūpāvacarā.
Dasāyatanā  na  arūpāvacarā  dvāyatanā siyā arūpāvacarā siyā na
arūpāvacarā  . dasāyatanā pariyāpannā dvāyatanā siyā pariyāpannā
siyā  apariyāpannā  .  dasāyatanā  aniyyānikā  dvāyatanā siyā
Niyyānikā  siyā  aniyyānikā  .  dasāyatanā  aniyatā dvāyatanā
siyā niyatā siyā aniyatā . dasāyatanā sauttarā dvāyatanā siyā
sauttarā  siyā  anuttarā  .  dasāyatanā araṇā dvāyatanā siyā
saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Āyatanavibhaṅgo samatto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 87-101. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1780              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1780              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=101&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=101              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1383              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1383              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่